Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування

Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Сторінка4/4
Дата конвертації10.03.2017
Розмір0.89 Mb.
1   2   3   4

Культура. Наука. Освіта
409. РА418702 Бабушко С. Р. Теоретичні та методичні засади професійного розвитку фахівців туристичної сфери США і Канади : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Бабушко Світлана Ростиславівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ, 2015. - 40 с.
410. РА418965 Бордакова О. М. Розвиток професійної орієнтації учнівської молоді в Республіці Польща в умовах європейської інтеграції : автореф.
Професійна орієнтація, профорієнтація - заходи, спрямовані на ознайомлення людини з її здібностями й можливостями для того, щоб запропонувати їй вибрати одну з найбільш підходящих для неї професій з врахуванням потреб виробництва.
Осві́та доро́слих - це практика навчання і виховання дорослих, набуття ними нових навичок, умінь та знань пов’язана з новим працевлаштуванням чи з іншого роду зміною діяльності. Освіта дорослих являє собою цілеспрямований процес розвитку і виховання особистості реалізуючи освітні програми та послуги.
Європейська інтеграція - це процес політичної, юридичної, економічної (а в деяких випадках - соціальної та культурної) інтеграції європейських держав, у тому числі й частково розташованих в Європі. На даний момент європейська інтеграція досягається в основному за рахунок розширення Європейського Союзу та Ради Європи.
По́льща, Респу́бліка По́льща, Річ Посполи́та По́льська (пол. Polska, Rzeczpospolita Polska) - держава у Центральній Європі, унітарна парламентська республіка, що має в своєму складі 16 воєводств. Польща має державний кордон з сімома країнами Європи: на північному сході вона межує з Росією (Калінінградська область) та Литвою, на сході - з Білоруссю та Україною, на півдні - з Чехією та Словаччиною, на заході - з Німеччиною. На півночі Польща омивається водами Балтійського моря. Столицею Польщі є місто Варшава.
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Бордакова Олена Михайлівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ, 2015. - 21 с.
411. РА418954 Голубнича Л. О. Історіографія дидактики вищої школи Східного регіону України (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Голубнича Людмила Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2015. - 40 с.
412. РА418855 Загороднюк В. Є. Становлення соціально-комунікаційної технології "ед'ютейнмент" та перспективи її впровадження на українському телебаченні : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Загороднюк Владислава Євгенівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ, 2015. - 16, [1] с.
413. РА418820 Іваницька Б. В. Преса господарських товариств Східної Галичини: становлення, тематичні аспекти, суспільно-політична роль (1918-1939 рр.
Госпо́дарське товари́ство - юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками.
Східна Галичина - історично-географічна область на заході України. Сучасні межі Галичини було сформовано під час перебування краю у складі Австрійської імперії протягом 1772–1918 років. Східна Галичина сьогодні обіймає цілком Львівську та Івано-Франківську області України, а також Тернопільську область без її північної смуги (Кременецький, Шумський, Лановецький і північна частина Збаразького районів, які є частиною історичної Волині) і південну частину т. зв. Закерзоння (Надсяння).
) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Іваницька Божена Василівна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2015. - 20 с.
414. РА418761 Лашко М. В. Педагогічна і просвітницька діяльність Марії Грінченко (1863-1928) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Лашко Михайло Васильович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2015. - 20 с.
415. РА418772 Лоза Т. В. Підготовка старших підлітків до самостійного життя в умовах дитячого будинку сімейного типу : автореф.
Борис Дмитрович Грінчéнко (27 листопада (9 грудня) 1863(18631209) - 23 квітня (6 травня) 1910) - український письменник, педагог, лексикограф, літературознавець, етнограф, історик, публіцист, громадсько-культурний діяч.
Дитячий будинок сімейного типу - окрема сім'я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування..
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Лоза Тетяна Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". - Слов'янськ, 2015. - 20 с.
416. РА418770 Московко М. В. Метод та біотехнічна система для визначення функціонального стану спортсменів-багатоборців : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Московко Марина Василівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2015. - 22 с. : рис.
417. РА418740 Парфьонова Г. І. Формування усного зв'язного мовлення у старших дошкільників із моторною алалією : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Парфьонова Ганна Ігорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 17 с.
418. РА418741 Подгорна В. В. Взаємозв'язок корекції рухового і вербального розвитку молодших школярів з важкими порушеннями мовлення : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Подгорна Вікторія Віталіївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2015. - 20, [1] с.
419. РА418709 Самойленко О. О. Організаційно-педагогічні умови підвищення кваліфікації керівників професійно-технічних навчальних закладів на основі технологій дистанційного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Самойленко Олексій Олександрович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир, 2015. - 20 с.
420. РА418819 Січкар А. Д. Розвиток ідей діяльнісного підходу у дошкільному вихованні України (кінець XIX - перша третина XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Січкар Алла Дмитрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2015. - 20 с.
421. РА418977 Соверда І. Ю. Програмування занять спортом для всіх у вищих навчальних закладах : автореф.
Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів).
Ви́щий навча́льний за́клад (ВНЗ, виш, вуз) - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, має один з чотирьох рівнів акредитації, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.
дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Соверда Ірина Юріївна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2015. - 20 с. : рис.
422. РА418843 Степаненко В. І. Профілактика асоціального впливу релігійних культів на підлітків у соціально-педагогічному середовищі : автореф.
Релі́гія (від лат. religio - зв'язок) - особлива система світогляду та світосприйняття конкретної людини або групи людей, набір культурних, духовних та моральних цінностей, що обумовлюють поведінку людини.
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Степаненко Вікторія Іванівна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". - Слов'янськ, 2015. - 20 с.
423. РА418840 Сулім А. А. Медіакритика в Україні: функції, тематика, проблематика : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Сулім Анна Анатоліївна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т систем і засобів мас. комунікації. - Дніпропетровськ, 2015. - 17 с.
424. РА418980 Татьянчикова І. В. Психолого-педагогічні основи соціалізації дітей з вадами інтелектуального розвитку : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.03 / Татьянчикова Ірина Володимирівна ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. - Київ, 2015. - 45 с.
425. ВА796173 Андрущенко В. П. Образовательная политика (обзор повестки дня) / В. П. Андрущенко, В. Л. Савельев ; Нац. пед. ун-т им. М. П. Драгоманова. - Киев : Леся, 2010. - 403 с.
426. ВА796172 Андрущенко В. П. Освітня політика (огляд порядку денного) / В. П. Андрущенко, В. Л. Савельєв ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Леся, 2010. - 367 с.
427. ВА796066 Атаманчук Ю.М. Підготовка магістрів з управління навчальним закладом до інформатизації управлінської діяльності: теоретичні і методичні засади : монографія / Атаманчук Юрій Миколайович ; ПВНЗ "Київ. ін-т бізнесу і технологій". - Умань : Жовтий О. О. , 2014. - 332 с. : рис., табл.
428. Р129139 Батяева С. В. Логопедические раскраски и задания : Р, Л : [для детей дошк. возраста] / С. В. Батяева. - Киев : Перо, 2015. - 16 с. : рис. 2 л. наклеек. - (Говорим правильно)
429. Р129136 Батяєва С. В. Логопедичні розмальовки і завдання: Р, Л : [для дітей дошк. віку] / С. В. Батяєва. - Київ : Перо, 2015. - [16] с. : рис. 2 арк. наклейок. - (Говоримо правильно)
430. В355923/1 Бех, Іван Дмитрович Вибрані наукові праці. Виховання особистості. Т. 1. - 2015. - 839 с.
431. В355923/2 Бех, Іван Дмитрович Вибрані наукові праці. Виховання особистості. Т. 2. - 2015. - 637, [2] с.
432. ВС59789 Біла книга з міжкультурного діалогу "Жити разом у рівності й гідності" : пер. з англ. : затв. ... на 118-й сесії Ком. міністрів, Страсбург, 7 трав. 2008 р. / Рада Європи, Ком.
Білі книги (англ. White Papers) - Білі книги Європейської Комісії містять пропозиції щодо діяльності Європейського Союзу. Це розроблені експертами та офіційними службами конкретні напрямки політики. У деяких випадках, появі білої книги передує публікація відповідної зеленої книги, мета якої - започаткувати консультаційний процес на європейському рівні.
Ра́да Євро́пи (англ. Council of Europe, фр. Conseil de l’Europe) - міжнародна організація 47 держав-членів у європейському просторі.
міністрів. - Київ : [б. в.], 2010. - 72 с. - (Усі різні, усі рівні)
433. ВА796113 Бріт Н. М. Організаційно-педагогічні засади розвитку полікультурної освіти у вищих навчальних закладах Великої Британії : монографія / Н. М. Бріт, Н. В. Шульга ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань : Жовтий, 2015. - 152 с. : табл.
434. ВА796370 Вилегжаніна Т. І. Публічні бібліотеки України на зламі століть : вибр. ст. / Тамара Вилегжаніна ; [добір матеріалів та упоряд. С. Басенко, З. Савіна ; відп. ред. З. Савіна] ; Нац. парламент. б-ка України. - Київ : Нац. парламент. б-ка України, 2015. - 271 с.
435. ВА796064 Вища освіта України і Болонський процес : підручник / В. М.
Боло́нський проце́с - процес структурного реформування національних систем вищої освіти країн Європи, зміни освітніх програм і потрібних інституційних перетворень у вищих навчальних закладах Європи. Його метою є створення до 2012 року європейського наукового та освітнього простору задля підвищення спроможності випускників вищих навчальних закладів до працевлаштування, поліпшення мобільності громадян на європейському ринку праці, підняття конкурентоспроможності європейської вищої школи. На сьогодні 48 європейських країн, включно з Україною, є його учасниками.
Телелим [та ін.] ; Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського, Каф. суспіл. наук. - Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2015. - 396 с. : рис., табл.
436. Р129141 Вчимося писати : зошит-пропис : [для дітей дошк. віку]. - Київ : Перо, 2015. - [16] с. - (Minions = Посіпаки)
437. Р129142 Вчимося писати : зошит-пропис : [для дітей дошк. віку]. - Київ : Перо, 2015. - [16] с. - (Даша-мандрівниця)
438. Р129140 Вчимося писати : зошит-пропис : [для дітей дошк. віку]. - Київ : Перо, 2015. - [16] с. - (Peppa Pig™)
439. ВА796119 Гаврилюк С. М. Професійна підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до педагогічної творчості: теорія і методика : монографія / Світлана Гаврилюк ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань : Сочінський [вид.], 2015. - 351 с. : рис., табл.
440. Р129150 Готовим руку к письму. Палочки и крючочки : тетр.-пропись : [для детей дошк. возраста]. - Киев : Перо, 2015. - [16] с. - (Peppa Pig™)
441. Р129148 Готовим руку к письму. Палочки и крючочки : тетр.-пропись : [для детей дошк. возраста]. - Киев : Перо, 2015. - [16] с. - (Даша-путешественница)
442. Р129147 Готовим руку к письму. Рисуем по клеточкам : тетр.-пропись : [для детей дошк. возраста]. - Киев : Перо, 2015. - [16] с. - (Даша-путешественница)
443. Р129149 Готовим руку к письму. Рисуем по клеточкам : тетр.-пропись : [для детей дошк. возраста]. - Киев : Перо, 2015. - [16] с. - (Peppa Pig™)
444. Р129146 Готуємо руку до письма. Малюємо по клітинках : зошит-пропис : [для дітей дошк. віку]. - Київ : Перо, 2015. - [16] с. - (Даша-мандрівниця)
445. Р129145 Готуємо руку до письма. Малюємо по клітинках : зошит-пропис : [для дітей дошк. віку]. - Київ : Перо, 2015. - [16] с. - (Peppa Pig™)
446. Р129143 Готуємо руку до письма. Палички та гачечки : зошит-пропис : [для дітей дошк. віку]. - Київ : Перо, 2015. - [16] с. - (Даша-мандрівниця)
447. Р129144 Готуємо руку до письма. Палички та гачечки : зошит-пропис : [для дітей дошк. віку]. - Київ : Перо, 2015. - [16] с. - (Peppa Pig™)
448. Р129171 Даша-мандрівниця. Вивчаємо літери. Абетка для малюків. Ігри з літерами. Перші англійські слова : [для дітей дошк. віку]. - Київ : Перо, 2015. - 16 с. : кольор. іл. 2 арк. наклейок. - (Даша-мандрівниця)
449. Р129172 Даша-мандрівниця. Вчимося читати. Читання по складах. Веселі завдання. Перші англійські слова : [для дітей дошк. віку]. - Київ : Перо, 2015. - 16 с. : кольор. іл. 2 арк. наклейок. - (Даша-мандрівниця)
450. Р129174 Даша-путешественница. Весёлые игры с буквами. Более 40 наклеек : [для детей дошк. возраста]. - Киев : Перо, 2015. - 15, [1] с. : цв.ил. 2 л. наклеек. - (Даша-путешественница)
451. Р129177 Даша-путешественница. Готовимся к письму. Развитие мелкой моторики. Рисование по контуру. Первые английские слова. Более 40 наклеек : [для детей дошк. возраста]. - Киев : Перо, 2015. - 16 с. : цв.ил. 2 л. наклеек. - (Даша-путешественница)
452. Р129175 Даша-путешественница. Учим буквы. Азбука для малышей. Игры с буквами. Первые английские слова : [для детей дошк. возраста]. - Киев : Перо, 2015. - 16 с. : цв.ил. 2 л. наклеек. - (Даша-путешественница)
453. Р129173 Даша-путешественница. Учимся писать. Навыки письма. Игры и задания. Первые английские слова : [для детей дошк. возраста]. - Киев : Перо, 2015. - 16 с. : цв.ил. 2 л. наклеек. - (Даша-путешественница)
454. Р129176 Даша-путешественница. Учимся писать. Чтение по слогам. Весёлые упражнения. Первые английские слова : [для детей дошк. возраста]. - Киев : Перо, 2015. - 16 с. : цв.ил. 2 л. наклеек. - (Даша-путешественница)
455. Р129170 Даша-путешественница. Учимся считать. Сложение и вычитание. Примеры и задачи. Первые английские слова. Более 40 наклеек! : [для детей дошк. возраста]. - Киев : Перо, 2015. - 15, [1] с. : цв.ил. 2 л. наклеек. - (Даша-путешественница)
456. В355929/1 З історії створення та розвитку Центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва. Ч. 1: 1918-1975 рр. - 2014. - 36 с.
457. В355929/2 З історії створення та розвитку Центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва. Ч. 2: 1976-2009 рр. - 2014. - 44 с.
458. ВС59797 Зелінська Н.В. "Наука байдужа до біографії своїх творців ..." : вибр. твори / Надія Зелінська ; [упоряд.: Н. Черниш та ін.]. - Львів : Укр. акад. друкарства, 2013. - 406, [1] с.
459. ВА796372 Історія розвитку бібліотек України для дітей (кінець XIX - XX ст.) : монографія / [А. І. Гордієнко та ін. ; наук. ред.: Л. П. Каліберда, Н. О. Новікова] ; Нац. б-ка України для дітей. - Київ : Ліра-К, 2015. - 589 с.
460. ВА796118 Іщенко Л. В. Підготовка майбутнього вихователя до формування творчої індивідуальності старших дошкільників у вищому навчальному закладі : монографія / Людмила Іщенко ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань : Жовтий О. О., 2015. - 391 с. : табл.
461. ВА796154 Кириленко К. М. "Культура і наука" як навчальна дисципліна в системі професійної підготовки майбутніх культурологів у вищому навчальному закладі : навч.-метод. посіб. / К. М. Кириленко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ ; Умань : Жовтий О. О. [вид.], 2014. - 94 с.
462. ВА796111 Кириленко К. М. Формування інноваційної культури студентів вищого навчального закладу культури : (навч.-метод. посіб.) / К. М. Кириленко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ ; Умань : Жовтий О. О., 2013. - 130 с.
463. ВА796332 Китынский О. Я. 555 увлекательных кроссвордов, сканвордов, ребусов, загадок, головоломок / О. Я. Китынский. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2016. - 238 с. : ил.
464. ВС59784 Куроченко І. І. Технології екологічної освіти та виховання в позашкільному закладі : навч.-метод. посіб. на допомогу керівникам гуртк., клуб. та секц. роботи екол. спрямування / І. І. Куроченко, В. Г. Рискова ; Рівнен. міськ. палац дітей та молоді, Екол. центр. - Рівне : Волинські обереги, 2015. - 185 с. : іл.
465. ВА796249 Кушнір В.М. Теорія і практика профільного навчання в історії розвитку вітчизняної школи (друга половина XIX -XX ст.) : монографія / Валентина Кушнір. - Умань : Сочінський [вид.], 2015. - 417 с. : табл.
466. ВА796323 Литвяк Т. Г. Зустрічі перед мікрофоном / Тетяна Литвяк. - Суми : Мрія-1, 2015. - 103 с.
467. Р129169 Лісіцина І. С. Готуємо руку до письма. Вчимося проводити лінії : [робоч. зошит] / [І. С. Лісіцина]. - Харків : Віват, 2016. - [16] с. : кольор. іл. - (Супертренажер для дошкільнят)
468. Р129166 Лісіцина І. С. Готуємо руку до письма. Знайомимось з геометричними фігурами : [робоч. зошит] / [І. С. Лісіцина]. - Харків : Віват, 2016. - [16] с. : кольор. іл. - (Супертренажер для дошкільнят)
469. Р129167 Лісіцина І. С. Готуємо руку до письма. Знайомимось з елементами букв : [робоч. зошит] / [І. С. Лісіцина]. - Харків : Віват, 2016. - [16] с. : кольор. іл. - (Супертренажер для дошкільнят)
470. Р129168 Лісіцина І. С. Готуємо руку до письма. Обводимо, домальовуємо, малюємо : [робоч. зошит] / [І. С. Лісіцина]. - Харків : Віват, 2016. - [16] с. : кольор. іл. - (Супертренажер для дошкільнят)
471. СО33931 Майбутнє Вінниччини - талановиті діти : [інформ.-імідж. зб.] / [голов. ред. та упоряд. В. Шеремета ; керівник проекту С. Глюза]. - Макарів : Перлина, 2015. - 176 с. : фот. кольор.
472. В355934/1 "Актуальні питання сучасної науки", міжнародна науково-практична конференція (3 ; 2015 ; Львів) Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання сучасної науки" (16-17 жовтня 2015 року). Ч. 1. - 2015. - 171 с. : рис., табл.
473. В355934/2 "Актуальні питання сучасної науки", міжнародна науково-практична конференція (3 ; 2015 ; Львів) Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання сучасної науки" (16-17 жовтня 2015 року). Ч. 2. - 2015. - 171 с. : табл., рис.
474. ВА796273 Межкультурные города. К модели межкультурной интеграции : результаты совмест. программы Совета Европы и Европ. Комис. "Межкультурные города" / под ред. Фила Вуда ; пер. Олександра Буценко. - Киев : [б. и.], 2010. - 136 с. : ил.
475. ВС59768 Ми - з Луцького інтернату / [авт. проекту і ред. Михайло Сорока]. - Київ : ВІПОЛ, 2015. - 271 с. : фот.
476. ВА796063 Назаренко Г.А. Виховання культури демократизму учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів : монографія / Галина Назаренко ;
Шко́ла (від грец. σχολή - «відпочинок», пізніше «ті, кого повчають») - навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освіти, але також іноді й вищої (наприклад, Вища школа бізнесу) або спеціальної (наприклад, Київська школа економіки) освіти.
Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Умань : Жовтий О. О., 2015. - 393 с. : рис., табл.
477. ВА796222 Неолімпійський спорт : навч. посіб. для студентів ВНЗ фіз. виховання і спорту / [Є. В. Імас та ін.] ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - Київ : Олімпійська література, 2015. - 182, [1] с. : іл., табл.
478. В355930/1 Одинська, Жанна Олексіївна Життя і доля. І знову зустрічі. Ч. 1/ [іл. В. Григор'єва та ін.]. - 2015. - 247, [4] с. : іл.
479. В355918/1 Освіта для сучасності. Т. 1/ [Василь Кремень та ін.]. - 2015. - 661 с. : рис., табл.
480. В355918/2 Освіта для сучасності. Т. 2/ [Олександр Ляшенко та ін.]. - 2015. - 517 с. : рис., табл.
481. ВА796223 Петровська Т. В. Майстерність спортивного педагога : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Т. В. Петровська. - Київ : Олімпійська література, 2015. - 183 с. : рис., табл.
482. Р129155 Пишем цифры : тетр.-пропись : [для детей дошк. возраста]. - Киев : Перо, 2015. - [16] с. - (Peppa Pig™)
483. Р129157 Пишем цифры : тетр.-пропись : [для детей дошк. возраста]. - Киев : Перо, 2015. - [16] с. - (Minions = Посіпаки)
484. Р129156 Пишем цифры : тетр.-пропись : [для детей дошк. возраста]. - Киев : Перо, 2015. - [16] с. - (Даша-путешественница)
485. Р129154 Пишемо цифри : зошит-пропис : [для дітей дошк. віку]. - Київ : Перо, 2015. - [16] с. - (Minions = Посіпаки)
486. Р129159 Пишемо цифри : зошит-пропис : [для дітей дошк. віку]. - Київ : Перо, 2015. - [16] с. - (Peppa Pig™)
487. Р129158 Пишемо цифри : зошит-пропис : [для дітей дошк. віку]. - Київ : Перо, 2015. - [16] с. - (Даша-мандрівниця)
488. Р129138 Савостьянова Е. В. Логопедическая тетрадь. Слово - предложение - текст : [для детей дошк. возраста] / Е. В. Савостьянова. - Киев : Перо, 2015. - 29, [2] с. : рис. - (Говорим правильно)
489. Р129137 Савостьянова О. В. Логопедичний зошит. Слово - речення - текст : [для дітей дошк. віку] / О. В. Савостьянова. - Київ : Перо, 2015. - 29, [2] с. : рис. - (Говоримо правильно)
490. ВС59798 Смиловицкий Л. Цензура в БССР: послевоенные годы, 1944-1956 / Леонид Смиловицкий ; фот.: Леонид Смиловицкий. - Иерусалим : [Tsur-Ot press], 2015. - 359, [35] с. : фот.
491. ВА796224 Сосина В. Ю. Акробатика для всех : [учеб.-метод. пособие] / В. Ю. Сосина, В. А. Нетоля. - Киев : Олимпийская литература, 2014. - 196, [1] с. : рис.
492. ВС59777 Столяров В. И. Теория и методология современного физического воспитания: состояние разработки и авторская концепция : [монография] / В. И. Столяров. - Киев : Олимпийская литература : НУФВСУ, 2015. - 702, [1] с.
493. ВА796320 Сучасна культурологія : навч. посіб. / [К. В. Кислюк та ін.] ; за заг. ред. К. В. Кислюка. - Київ : Кондор, 2016. - 341 с.
494. ВА796251 Теорія та методика підготовки спортсменів : навч. посіб. / В. І. Кемкіна [та ін.] ; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. - 149 с.
495. Р129135 Учим цифры. Счёт до 10. Игры с цифрами. Первые английские слова : [для детей дошк. возраста]. - Киев : Перо, 2015. - 16 с. : цв.ил. более 40 наклеек. - (Даша-путешественница)
496. Р129152 Учимся писать : тетр.-пропись : [для детей дошк. возраста]. - Киев : Перо, 2015. - [16] с. - (Minions = Посіпаки)
497. Р129151 Учимся писать : тетр.-пропись : [для детей дошк. возраста]. - Киев : Перо, 2015. - [16] с. - (Peppa Pig™)
498. Р129153 Учимся писать : тетр.-пропись : [для детей дошк. возраста]. - Киев : Перо, 2015. - [16] с. - (Даша-путешественница)
499. ВА796109 Ушахин А. "Мафия" за столом / Алексей Ушахин. - Николаев : Швець В. Д. [вид.], 2015. - 126 с.
500. В347185/Вип. 2 Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. Вип. 2/ Держ. ком. архівів України ; [авт.-упоряд.: Ю. Кулінич, С. Кущ, М. Ходоровський ; редкол.: Г. Боряк (голова), Ю. Кулінич, М. Ходоровський]. - 2005. - 619, [1] с.
501. ВА796331 Шафаренко Ю. М. Аналітика у паблік рилейшнз : монографія / Шафаренко Ю. М.
Зв'язки з громадськістю (англ. public relations, PR) - діяльність, спрямована на досягнення взаємопорозуміння та згоди між людьми, соціальними групами, класами, націями, державами на основі цілеспрямованого формування громадської думки та управління нею.
- Київ : Паливода А. В. [вид.], 2014. - 143 с. : рис.
502. ВА796307 Щербакова К. Й. Теорія і методика логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку : навч. посіб. для студентів спец. 6.010101 "Дошкільна освіта" ден. і заоч. форми навчання / Катерина Щербакова, Олена Брежнєва. - Мелітополь : Вид. будинок ММД, 2015. - 199 с.
503. ВА796354 Этому в школе не учат : сб. мудрых советов для родителей, школьников, студентов / [авт.-сост. Гончаров И. Л.]. - Запорожье : Дикое Поле, 2015. - 175 с. : ил. - (Путь к саморазвитию) (Знай, умей, применяй)
504. ІВ220965 "Current trends in young scientists' researches", all Ukrainian scientific and practical conference(2015 ; Zhytomyr).All Ukrainian scientific and practical conference "Current trends in young scientists' researches" : book of papers : April 16, 2015 / Zhytomyr state technological univ. [etc.]. - Zhytomyr : ZSTU, 2015. - 189 p. : fig., tab.
505. ІВ221117 Biblioteconomia românească la început de secol XXI : omagiu profesorului Mircea Regneală la 70 de ani / vol. coord. de dr. Robert Coravu, conf. univ. dr. Elena Tirziman. - Constanţa : Ex Ponto, 2013. - 302 p. : fot.


Філологічні науки. Художня література
506. РА418725 Дунаєвська О. В. Лінгвокультурні та лінгвокогнітивні особливості номінативного простору ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ в англомовній картині світу : автореф.
Худо́жня літерату́ра, також кра́сне письме́нство - складова літератури, сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства; різновид мистецтва слова, який описує дійсність художніми образами.
Хре́щення - найперше Таїнство, таїнство духовного перенародження, яке звершується над людьми, що вступають до Христової Церкви. Про його значення Христос сказав Никодимові: «Істинно кажу тобі: хто не народиться від води й Духа, той не може ввійти в Царство Боже…» (Ів. III, 5)
дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Дунаєвська Ольга Валеріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 20 с.
507. РА418712 Маслова А. В. Навчання англійського наукового писемного мовлення магістрантів у процесі аналізу фахових досліджень з педагогіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Маслова Аліна Вікторівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2015. - 20, [1] с.
508. РА418757 Меметова Л. А. Просвітницька ідея в кримськотатарській поезії кінця XIX - початку XX століть : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.10 / Меметова Ліля Айдерівна ; Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. - Сімферополь, 2015. - 20 с.
509. РА418743 Москалюк О. В. Навчання англійського публічного мовлення майбутніх політологів на основі виступів британських і американських політичних діячів : автореф.
Політик - особа, яка професійно займається політичною діяльністю, обіймає чи прагне до певної громадської посади. Як правило, нині політиків обирає електорат; на відміну від політиків, чиновників призначають.
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Москалюк Олена Вікторівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2015. - 20, [1] с.
510. РА418720 Романова С. В. Художні стратегії конструювання постмодерністської ідентичності у романах Роси Монтеро : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Романова Світлана Володимирівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2015. - 20 с.
511. ВА796164 Преварська М. І. Українські поети : [довідник] : біографії, огляди творчості, поч. вірш. літ. в Україні, усна нар. творчість, теорія віршування / [Преварська М. І.]. - Київ : Велес, 2015. - 285, [2] с. : іл.
512. Р129164 Peppa Pig™. Альбом для малювання зі зразками для розфарбовування : [для дітей дошк. віку]. - Київ : Перо, 2015. - [8] арк. : іл. - (Peppa Pig™)
513. Р129163 Peppa Pig™. Альбом для малювання зі зразками для розфарбовування : [для дітей дошк. віку]. - Київ : Перо, 2015. - [7] арк. : іл. - (Peppa Pig™)
514. Р129162 Peppa Pig™. Альбом для малювання зі зразками для розфарбовування : [для дітей дошк. віку]. - Київ : Перо, 2015. - [8] арк. : іл. - (Peppa Pig™)
515. Р129183 Peppa Pig™. Водяна розмальовка. Додай води : [для дітей дошк. віку]. - Київ : Перо, 2015. - [8] с. : іл. - (Peppa Pig™)
516. Р129182 Peppa Pig™. Водяна розмальовка. Додай води : [для дітей дошк. віку]. - Київ : Перо, 2015. - [8] с. : іл. - (Peppa Pig™)
517. ВА796241 Абрамович С. Д. FECIT. Поэт. Прозаик. Художник : [стихи, проза, живопись] / Семен Абрамович . - Киев : Изд. дом Дмитрия Бураго, 2015. - 120, [42] с. : ил.
518. ВА796306 Авдеенко С. И. Хрупкое счастье : рассказы, миниатюры о любви / Сергей Авдеенко. - Мелитополь : Издат. дом Мелитоп. гор. тип., 2015. - 193 с.
519. ВА796181 Англійська мова : навч. посіб. з практики усного мовлення / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Ф-т інозем. філології ; [уклад.] Вєтрова І. М. - Рівне : Волинські обереги, 2015. - 134 с. : іл. - (Alternative education USA)
520. Р129191 Андерсен Х.- К. Дюймовочка и другие сказки : [для детей дошк. и мл. шк. возраста] / Х.- К. Андерсен ; пер. с дат. А. Ганзен ; худож. Е. Звольская. - Киев : Перо, 2015. - 45, [2] с. : цв.ил. - (Самые лучшие сказки)
521. ВА796238 Богуславська В. Б. Боровинка : вірші, переклади, різне / Валерія Богуславська. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2015. - 174, [9] с.
522. ВА796059 Боронь О. Поет і його проза: генеза, семантика і рецепція Шевченкової творчості : [зб. ст.] / Олександр Боронь ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту [та ін.]. - Київ : Критика, 2015. - 341, [1] с.
523. ВА796247 Бочков В. Харон и другие мерзавцы, которых ты встретишь на пути в ад : [роман] / Валерий Бочков. - Черновцы : Букрек, 2015. - 210 с. : ил.
524. АО273143 Брин Д. Почтальон : [роман] / Дэвид Брин ; [пер. с англ. А. Кабалкина]. - СПб. : Азбука-классика, 2004. - 377, [2] с.
525. ВА796280 Ванье Н. Дикая одиссея. 6 000 км по Сибири, Китаю и Монголии с моими собаками : роман / Николя Ванье ; [пер. с фр. Владислава Ковалива]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Cемейного Досуга", 2015. - 350, [16] с. : фот. цв.
526. АО273148 Василик В. І. 200 іронічних поглядів на росіян - "братів" наших заклятих : зб. сатир. мініатюр соц.-політ. спрямування / Василь Василик. - Кам'янець-Подільський : Рута, 2015. - 204 с. : іл. - (Посміхнись, воїне! ; вип. №1)
527. ВА795967 Велигура А. К. Разрушенное детство : сб. поэтич. произведений / Анна Велигура. - Запорожье : Кругозор, 2015. - 59 с. : ил.
528. Р129125 Весёлые игры с раскрасками : [для детей дошк. возраста]. - Киев : Перо, 2015. - 16 с. : цв.ил. более 40 наклеек. - (Даша-путешественница)
529. Р129132 Водная раскраска [бирюзовая]. - Киев : Перо, 2015. - [4] л. : рис. - (Гадкий Я. Одобрено миньонами™)
530. Р129131 Водная раскраска [оранжевая]. - Киев : Перо, 2015. - [4] л. : рис. - (Гадкий Я. Одобрено миньонами™)
531. Р129133 Водяна розмальовка [бірюзова]. - Київ : Перо, 2015. - [4] арк. : рис. - (Нікчемний Я. Пороблено посіпаками™)
532. Р129134 Водяна розмальовка [зелена] : [для дітей дошк. віку]. - Київ : Перо, 2015. - [8] с. : рис. - (Даша-мандрівниця)
533. Р129130 Водяна розмальовка [оранжева]. - Київ : Перо, 2015. - [4] арк. : рис. - (Нікчемний Я. Пороблено посіпаками™)
534. Р129128 Водяна розмальовка [рожева] : [для дітей дошк. віку]. - Київ : Перо, 2015. - [8] с. : рис. - (Даша-мандрівниця)
535. Р129127 Водяна розмальовка : [для дошк. віку]. - Київ : Перо, 2015. - [8] с. : рис. - (Даша-мандрівниця)
536. Р129181 Водяні розмальовки для малюків. [Баранчик] : [для дітей дошк. віку]. - Київ : Перо, 2015. - [4] арк. : іл.
537. Р129178 Водяні розмальовки для малюків. [Гномик] : [для дітей дошк. віку]. - Київ : Перо, 2015. - [4] арк. : іл.
538. Р129180 Водяні розмальовки для малюків. [Жабка] : [для дітей дошк. віку]. - Київ : Перо, 2015. - [4] арк. : іл.
539. Р129179 Водяні розмальовки для малюків. [Рибка] : [для дітей дошк. віку]. - Київ : Перо, 2015. - [4] арк. : іл.
540. ВА796229 Вступ до мовознавства. Тести : навч.-метод. посіб. для студентів напряму підгот. 6.02030301 "Українська мова і література" / [уклад.: В. В. Калько, М. І. Калько]. - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 179 с.
541. ВА796114 Галіп Т.М. Твори : [поезія, проза, спогади] / Теодот Галіп ; [упоряд., прим. та наук. ред. О. М. Івасюк, В. Є. Бузинської]. - Чернівці : Букрек, 2015. - 438 с.
542. ВА796384 Генеалогія творчості : метод. рек. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад. О. М. Матійчук. - Чернівці : Рута, 2015. - 67 с.
543. ВА796237 Голобородько В. И. Праведный Путь : стихи, поэмы, афоризмы, переводы / Владимир Голобородько. - Киев : Изд. дом Дмитрия Бураго, 2015. - 87 с.
544. ВА796239 Голобородько В. І. Святі бажання : поезії, афоризми, переклади / Володимир Голобородько. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2015. - 175 с.
545. ВА796325 Дацюк В. Л. Біль. Пекліада. Блазенія : гумор і сатира / Василь Дацюк. - Житомир : Рута, 2015. - 141, [2] с. : іл.
546. Р129184 Даша-мандрівниця. Водяна розмальовка : [для дітей дошк. віку]. - Київ : Перо, 2015. - [8] с. : іл. - (Даша-мандрівниця)
547. Р129188 Даша-мандрівниця. Розумна розмальовка [блакитна] : [для дітей дошк. віку]. - Київ : Перо, 2015. - [8] с. : іл. - (Даша-мандрівниця)
548. Р129187 Даша-мандрівниця. Розумна розмальовка [жовта] : [для дітей дошк. віку]. - Київ : Перо, 2015. - [8] с. - (Даша-мандрівниця)
549. Р129186 Даша-мандрівниця. Розумна розмальовка [зелена] : [для дітей дошк. віку]. - Київ : Перо, 2015. - [8] с. : іл. - (Даша-мандрівниця)
550. Р129185 Даша-мандрівниця. Розумна розмальовка. [Рожева] : [для дітей дошк. віку]. - Київ : Перо, 2015. - [8] с. : іл. - (Даша-мандрівниця)
551. Р129165 Даша-путешественница. Умная раскраска [голубая] : [для детей дошк. возраста]. - Киев : Перо, 2015. - [8] с. : ил. - (Даша- путешественница)
552. Р129189 Даша-путешественница. Умная раскраска [зеленая] : [для детей дошк. возраста]. - Киев : Перо, 2015. - [8] с. : ил. - (Даша-путешественница)
553. Р129161 Денн Б. Космос : [для мл. и сред. шк. возраста : пер. с англ.] / [Б. Денн, Е. О'Браен]. - Київ : Перо, 2015. - 46, [1] с. : цв.ил. - (Детская энциклопедия)
554. ВА796060 Дорога П. Маестро сонячних хоралів : [есеї, рецензії, відкриті листи] / Петро Дорога. - Ужгород : Світ Софії, 2015. - 332, [6] с.
555. ВА796265 Драчковська О. Зілля : роман / Оксана Драчковська. - Чернівці : Букрек, 2015. - 198 с.
556. АО273140 Егоров С. Даже Атланты иногда устают / [Станислав Егоров] ; Укр. гуманитар. фонд. - Киев : Адеф-Принт, 2015. - 173, [2] с.
557. ВА796266 Єшкілєв В. Л. Шлях Богомола. - Харків : Бібколектор, 2015. - 408, [3] с. : іл.
558. ВА796347 Збірник тестових завдань з української мови : посіб. для підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання випускників серед. шк. і вступників до Нац. ун-ту "Львів. політехніка" / [Г. Л. Вознюк та ін. ; уклад.: Г. Л. Вознюк, Василишин І. П., Ментинська І. Б.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 575 с.
559. ВА796278 Іваничук Р. І. Вогненні стовпи : тетралогія / Роман Іваничук.
Рома́н Іва́нович Іваничу́к (27 травня 1929, с. Трач - 17 вересня 2016, Львів) - український письменник, громадський діяч, один із організаторів Товариства української мови ім. Шевченка, Народного Руху України, член Спілки письменників України (з 1960), народний депутат України І-го скликання (1990–1994).
- Харків : Фоліо, 2015. - 505, [2] с. : іл. - (Історія України в романах)
560. ВА796262 Ільницька Л. В. Абетка мудрості : слов. акровіршів / Любов Ільницька. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2015. - 63 с.
561. ВА796070 Кан Д. С. Ономатопеїчні слова в корейській мові : навч.
Корейська мова - мова корейців, державна мова Республіки Корея та КНДР. Також поширена у Японії, Китаї, США, Канаді, Росії та деяких середньоазійських країнах серед корейської діаспори. Загалом загальне число мовців досягає 80 мільйонів.
посіб. / Кан Д. С., Урядова В. Д., Корсун М. Ю. - Київ : АДЕФ-Україна, 2015. - 79 с.
562. ВА795964 Кешеля Д. М. Молитва за втраченими світами : трилогія з нар. життя / Дмитро Кешеля ; [вступ. ст. М. Нейметі]. - Ужгород : Карпати, 2015. - 566 с.
563. АО273151 Коляда І.А. Максим Рильський / І.
Ри́льський Макси́м Таде́йович (7 березня 1895(18950319), Київ, Київська губернія, Російська імперія - 24 липня 1964, Київ, Українська РСР, СРСР) - український радянський поет, перекладач, публіцист, громадський діяч, мовознавець, літературознавець.
Коляда, Ю. Коляда. - Харків : Бібколектор, 2015. - 118, [2] с.
564. ВА796058 Кончаковский В. Н. Из рассказов деда : [воспоминания] / Валерий Кончаковский ; [под общ. ред. А. П. Кончаковского]. - Киев : АДЕФ-Украина, 2015. - 167 с. : фот.
565. АО273146 Котенко Л. Г. Картограф : стихи / Леонид Котенко ; [худож. Бржосниовская Е. Ю.]. - Черновцы : Букрек, 2015. - 174 с. : цв. ил.
566. ВА796196 Кроу М. Р. Ключ Эдема : роман / М. Р. Кроу. - Киев : Эдельвейс, 2015. - 447 с.
567. ВА796383 Культура ділового та повсякденного спілкування : навч. посіб. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад. Ірина Горохолінська. - Чернівці : Рута, 2015. - 151 с.
568. ВА796227 Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции / Н. А. Кун. - Харьков : АргументПринт : Виват, 2016. - 255 с. : ил. - (Серия "Лучший подарок")
569. АО273149 Курков А. Ю. Гра у відрізаний палець / Андрій Курков ; [пер. з рос. В. С. Бойка]. - Харків : Фоліо, 2015. - 536,[1] с.
570. ВА796314 Кухарчук О. Ф. Козацька Русь. Гетьман Іван Виговський : [роман] / Олександр Кухарчук.
Андрі́й Ю́рійович Курко́в (нар. 23 квітня 1961, Будоґощ, Ленінградська область, Росія) - український російськомовний письменник російського походження, журналіст, кіносценарист. Усі свої твори Курков написав російською, окрім дитячої книжки 2014 року «Маленьке левеня і львівська мишка», написаної українською.
Іва́н Виго́вський (бл.1608 - 27 березня 1664) - український військовий, політичний і державний діяч. Гетьман Війська Запорозького, голова козацької держави у Наддніпрянській Україні (1657-1659), Великий князь Руський (1658–1659).
- Житомир : Рута, 2015. - 466, [4] с. : фот. кольор.
571. ВА796281 Ли Т. Царица Савская : роман / Тоска Ли ; [пер. с англ. Т. Ивановой]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 348, [1] с.
572. ВА796386 Лисогурська Л. В. Пісня скіфського степу : вибр. твори / Лоріна Лисогурська. - Миколаїв : Іліон, 2015. - 147 с.
573. ВА796269 Література : для дітей серед. шк. віку / [уклад. Скляренко В. М.]. - Київ : Кордон, 2015. - 317, [1] с. : іл.
574. ВА796305 Лузан Е. А. Дорога в небо: Путешествие во сне и наяву : [поэтич. сб.] / Елена Лузан. - Мелитополь : Изд. дом Мелитоп. гор. тип., 2015. - 225 с. : ил.
575. ВА796190 Мазепова О.В. Внутрішній світ людини у перському лінгвоментальному просторі : монографія / Олена Мазепова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2015. - 434, [2] с.
576. ВА796115 Максимець М. М. На сторожі білого птаха : оповідання, нариси, публіцист. розвідки / Микола Максимець. - Чернівці : Букрек, 2015. - 503 с. : фот.
577. ВА796120 Маляров А. А. Вкус провинции : [проза] / Анатолий Маляров. - Николаев : Илион, 2015. - 239 с. : ил.
578. ВА796108 Матвеева М. Однажды и навсегда : [стихи] / Марина Матвеева. - Николаев : Швець В. Д., 2015. - 103 с.
579. ВА796385 Мирошникова Н. А. Занимательный литературоведческий словарь / Н. А. Мирошникова. - Киев : Изд. дом Дмитрия Бураго, 2015. - 69 с. : ил.
580. ВА796158 Монолатій Т. П. Поетика повсякденності. Проза Йозефа Рота як інтертекст : [монографія] / Тетяна Монолатій.
Мойсе́й Йо́зеф Рот (нім. Moses Joseph Roth; 2 вересня 1894, Броди, нині Львівська область - 27 травня 1939, Париж) - австрійський письменник і журналіст єврейського походження. Твори писав німецькою, найвідомішими стали романи «Йов.
- Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2015. - 239 с.
581. АО273156 Назаров Н. А. Від пісні до мови: семіотика міжвидової комунікації / Назарій Назаров. - Київ : Жовтий О. О. [вид.], 2015. - 57 с.
582. АО273154 Назаров Н.А. Ностальгійні етюди : [новели] / Назарій Назаров. - Київ : Жовтий О. О. [вид.], 2015. - 52 с.
583. ВА796096 Настоящая фантастика - 2010 : [фантаст. повести и рассказы] / Павел Амнуэль [и др.] ; [сост. сб. Г. Гусаков]. - М. : Эксмо, 2010. - 638 с. - (Русская фантастика)
584. ВА796085 Настоящая фантастика - 2011 : [фантаст. повести и рассказы] / Марина и Сергей Дяченко [и др.] ; [сост. сб.: Г. Гусаков, И. Минаков]. - М. : Эксмо, 2011. - 829, [1] с. - (Русская фантастика)
585. ВА796088 Настоящая фантастика - 2012 : [фантаст. повести и рассказы] / Марина и Сергей Дяченко [и др.] ; [сост. сб.: Г. Гусаков, И. Минаков]. - М. : ЭКСМО, 2012. - 732, [2] с. - (Русская фантастика)
586. ВА796086 Настоящая фантастика - 2013 : [фантаст. повести и рассказы] / Борис Стругацкий [и др.] ; [сост. сб.: Г. Гусаков, И. Минаков]. - М. : Эксмо : Снежный Ком М, 2013. - 861, [2] с. - (Русская фантастика)
587. ВА620732 Наукові основи методики літератури : Посібник для студ. вищих закладів освіти / Н. Й. Волошина [та ін.] ; ред. Н. Й. Волошина. - К. : Ленвіт, 2002. - 344 с.
588. ВА796270 Небеленчук І. О. Діалогові технології навчання світової літератури : наук.-метод. посіб. / Ірина Небеленчук. - Кіровоград : Полімед-Сервіс, 2015. - 206 с. : рис., табл.
589. ВА796371 Олефіренко М. М. Галілеї. - Київ : Україна, 2015. - 431 с.
590. ВА796213 Олійник В. У терновому віночку. Житія / Віталій Олійник. - Київ : ТОВ "Юрка Любченка", 2014. - 215 с.
591. ВА795970 Осень Т. Жажда света : [стихи] / Татьяна Осень. - Запорожье : Кругозор, 2015. - 183 с.
592. ВА796235 Пахарева Т. А. Русская литература рубежа XIX - XX веков : курс лекций : [учеб. пособие для студентов-филологов] / Т. А. Пахарева. - Киев : Изд. дом Дмитрия Бураго, 2015. - 159 с.
593. АО273142 Пахлеван А. Восходящее солнце : поэма / Амир Пахлеван. - Баку : [б. и.], 2013. - 86 с.
594. ВА796100 Пахлеван А. Победители. Вы сильнейшие в мире : поэма / Амир Пахлеван. - Баку : [б. и.], 2013. - 100 с.
595. АО273141 Пахлеван А. Я буду с тобою : поэма / Амир Пахлеван. - [Казань] : [б. и.], [2015]. - 74, [2] с. : ил.
596. ВА796228 Пермінова А. В. Перекладацька рецепція сучасної американської поезії : монографія / Алла Пермінова ; Ін-т філології Київ. нац ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2015. - 350 с.
597. Р129192 Перро Ш. Золушка : сказки / Шарль Перро : пер.
Шарль Перро́ (фр. Charles Perrault, *12 січня 1628, Париж, Королівство Франція - †16 травня 1703, Париж, Королівство Франція) - французький письменник, поет і критик, основоположник жанру літературної казки.
с фр. Т. Габбе ; худож. Д. Гордеев. - Киев : Перо, 2015. - 40, [7] с. : цв.ил. - (Самые лучшие сказки)
598. ВА796387 Петренко О. В. З Тарасом в серці : вірші / Олександр Петренко. - Миколаїв : Іліон, 2015. - 86, [1] с. : іл.
599. ВА796155 Петрушенко О. О. Англійська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. з курсу англ. мови за проф. спрямуванням для студентів екон. спец. ВНЗ / Петрушенко Ольга Олександрівна. - Хмельницький ; Тернопіль : Крок, 2015. - 208 с. : табл.
600. ВА796183 Петько Л. В. Англійська мова для вступників до магістратури зі спеціальності 8.03010401 "Політологія" : навч. посіб. / Л. В. Петько, В. В. Ніколаєнко ; [за ред. Б. І. Андрусишина, В. І. Гончарова] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Ун-т "Україна", 2015. - 186 с.
601. ВА796184 Петько Л. В. Німецька мова для вступників до магістратури зі спеціальностей: 8.01010301 "Технологічна освіта", 8.02020701 "Дизайн", 802020501 "Образотворче мистецтво" (за видами) : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. В. Петько, Л. В. Гребінник, Т. О. Олефіренко ; за ред. акад. Акад. вищ. освіти України, проф. В. І. Гончарова ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Ун-т "Україна", 2015. - 161 с.
602. ВА796182 Петько Л. В. Німецька мова для вступників до магістратури зі спеціальності 8.01010501 "Корекційна освіта (за нозологіями)" : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. В. Петько, Л. В. Гребінник ; за ред. В. І. Гончарова, В. М. Синьова ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Ун-т "Україна", 2015. - 146 с.
603. ВА796389 Поетичні передзвони Придніпров'я : зб. творів авт. Верхньодніпров'я / [редкол.: І. І. Демченко, Н. В. Сідак, Є. Ф. Безус]. - Дніпропетровськ : Журфонд, 2015. - 179 с. : фот.
604. АО273150 Положій Є. В. Риб'ячі діти : [роман] / Євген Положій. - Харків : Фоліо, 2015. - 287 с.
605. АО273157 Прихненко А. В. Служение : стихи / Александр Прихненко. - Мелитополь : Изд. дом Мелитоп. гор. тип., 2015. - 223 с.
606. ВА796337 Прищак М. Д. Ділове спілкування : навч. посіб. / Прищак М. Д., Залюбівська О. Б., Слободянюк О. М. ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 127 с.
607. Р129193 Пушкин А. С. Сказка о рыбаке и рыбке : [для детей сред. шк. возраста] / А. С. Пушкин ; [худож. О. Лебедєв]. - Киев : Перо, 2015. - 46, [1] с. : цв.ил. - (Самые лучшие сказки)
608. ВА796382 Риторика : метод. рек. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад. В. Р. Бучовський. - Чернівці : Рута, 2015. - 119 с.
609. АО273147 Рудич С.М. Народне слово - мудре слово : [зб. нар. творчості] / Станіслав Рудич. - Вишгород : Сергійчук М. І., 2015. - 96 с. : іл.
610. ВА796061 Савченко Н. В. Сильне ім'я Надія / Надія Савченко. - Київ : Юстініан, 2015. - 327, [16] с. : фот.
611. ВА796180 Сборник текстов по курсу "Русский язык как иностранный" с лексико-грамматическими заданиями для иностранных студентов : учеб. пособие / Нац. ун-т кораблестроения им. адмирала Макарова ; [сост.]: И. Б. Лищенко, И. Б. Макеева, И. Н. Калуцкая. - Николаев : НУК, 2015. - 81 с. - (Учебное пособие)
612. ВА796328 Севернюк Т. А. Коли задихається серце : поетич. хроніка / Тамара Севернюк. - Чернівці : Букрек, 2015. - 247 с. : іл.
613. ВА796315 Сень В. Б. Душа у вимірах світів : лірика, проза / Валентина Сень. - Суми : Мрія-1, 2015. - 253 с. : іл.
614. ВА796098 Серебряная М. Я. Типология чтения и читателей художественной литературы : науч.-практ. пособие / М. Я. Серебряная, Г. Н. Швецова-Водка. - М. : Литера, 2014. - 303 с. - (Серия "Современная библиотека")
615. ВА796187 Сірка Й. Актуально • 6 : публіцистика / Йосиф Сірка. - Ужгород : Timpani, 2015. - 260 с. - (Український погляд)
616. АО273145 Скорбенко Ю. Гіркий присмак реальності (Трагічна історія загибелі однієї поетичної душі, яка переродилася в чисте невинне творіння Господа ...) : психол. повість / Юлія Скорбенко. - Київ : Білий Тигр, 2015. - 81 с. : іл.
617. ВА796267 Смоленчук М. К. Білі бланкети : іст. роман / Микола Смоленчук. - Кіровоград : Імекс, 2015. - 451 с.
618. ВА796234 Собчук В. М. Слідом Троянського коня : зб. вибр. творів / Валентин Собчук. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2015. - 245, [1] с. : іл.
619. В355924/1 Созвездие голосов. Вып. 1/ сост., предисл.: Г. Почуев ; худож.: Милена Антонова. - 2008. - 103 с. : ил.
620. ВА796248 Сташук В. Ф. Петля для коханої з оптимістичним зашморгом : оповідання / Василь Сташук. - Житомир : Рута, 2015. - 109, [2] с.
621. ВА796093 Сулейменова Элеонора Дюсеновна : биобиблиогр. указ. / [сост.: Н. Ж. Шəймерденова, Л. М. Шайкенова, М. М. Аймағамбетова ; отв. ред. Ө. Әбдиманұлы] ; Каз. нац. ун-т им. Аль-Фараби, Науч. б-ка. - Алматы : Қазақ университеті, 2015. - 109 с. - (Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясы)
622. ВА796226 Сходинки до перекладу : хрестомат. вид. з перекладознавства / [уклад. Т. П. Андрієнко]. - Київ : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2015. - 311 с. : іл.
623. ВА796277 Тарасюк Г. Т. Зоре моя вечірня, або Пророк і Марія : роман-версія / Галина Тарасюк. - Київ : Дніпро, 2015. - 421, [2] с.
624. ВА796345 Тарасюк Я. П. Нульовий твір. Ранні романи Франсуа Моріака : монографія / Ярина Тарасюк.
Франсуа́ Моріа́к (фр. François Mauriac; 11 жовтня 1885, Бордо - 1 вересня 1970, Париж) - французький письменник, член Французької академії (1933); лауреат Нобелівської премії в галузі літератури (1952); нагороджений Великим хрестом ордена Почесного легіону (1958).
- Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 223 с.
625. ВА796338 Тексти та завдання з наукового стилю мови з навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для іноземних студентів усіх напрямів підготовки всіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: Черемська О. С., Шелепкова І. М.]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 55 с.
626. ВА796263 Титов В. Т. Серцем шукаю Тебе : рубаї / Василь Титов. - Чернівці : Букрек, 2015. - 147 с.
627. ВА796101 Тренды в филологической науке: школа профессора Э. Д. Сулейменовой : [сб. ст.] / Каз. нац. ун-т им. Аль-Фараби ; [сост.: О. Б. Алтынбекова и др.]. - Алматы : Қазақ университеті, 2015. - 338, [3] с. : фот.
628. СО33929 Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник / Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; уклад.: Любов Петрух, д-р фармацевт. наук, проф., Ірина Головко, канд. мед. наук, доц. - Київ : Медицина, 2015. - 966, [1] с.
629. Р129126 Умная раскраска [желтая] : [для детей дошк. возраста]. - Киев : Перо, 2015. - [8] с. : рис. - (Даша-путешественница)
630. Р129129 Умная раскраска [розовая] : [для детей дошк. возраста]. - Киев : Перо, 2015. - [8] с. : рис. - (Даша-путешественница)
631. ВА796092 Чебаненко С. В. Караул под "ёлочкой" : [роман] / Сергей Чебаненко. - М. : Вече, 2013. - 318 с. - (Остросюжет)
632. Р129160 Шуберт И. Офелия, или Что случилось с крокодилом : [для чтения взрослыми детям] / Ингрид и Дитер Шуберт ; [пер. с англ. Э. Шатиловой]. - Харьков : Виват, 2016. - 31 с. : цв.ил. - (Акварель)
633. ВА796204 Шулаков В. О. Храм на сльозі / Віктор Шулаков ; [упоряд. Т. Бірченко-Шулакова ; авт. передм. О. Саква]. - Київ : Пульсари, 2015. - 478, [16] с. : іл. - (Бібліотека Шевченківського комітету)
634. ВА796150 Шульга В. Г. Prоти шерсті : гумор і сатира / Валентин Шульга. - Київ : Чорна Кішка, 2015. - 63 с.
635. ВА796151 Шульга В. Г. Вправи з політесу : гумор і сатира / Валентин Шульга. - Київ : Чорна Кішка, 2015. - 78 с.
636. ВА796236 Юрченко Е. Г. Придурок (істория від першої особи) : роман / Едуард Юрченко. - Київ : Сік Груп Україна, 2015. - 297 с.
637. ВА796230 Юрченко Э. Г. Придурок (история от первого лица) : роман / Эдуард Юрченко. - Киев : Сик Груп Украина, 2015. - 354 с.
638. ВА796192 Яковлева О. В. У лабіринтах багатомовності: Багатомовність українського суспільства як регулятивний фактор розвитку вищої освіти у контексті світового досвіду : [монографія] / Яковлева Олена Вячеславівна. - Київ : КІМ, 2015. - 279 с. - (Соціальна Філософія Сучасності)
639. ВС59795 Янко Д. Г. Нариси / Дмитро Янко. - Київ : КВІЦ, 2011. - 415 с. : фот.
640. ВС59796 Янко Д. Г. Спогади / Д. Г. Янко. - Київ : КВІЦ, 2010. - 192, [100] с. : фот.
641. АО273155 Ярёменко К. Слуга океана : стихотворения и афоризмы / Константин Ярёменко. - Запорожье : Дикое Поле, 2015. - 127 с. : цв.ил.
642. ІВ220981 Džoganík J. Epický profil Ivana Jackanina / Jaroslav Džoganík. - Užhorod : Vydav. Olexandry Harkušovej, 2015. - 116, [1] s.
643. ВА796191 English for lawyers : підруч. для студентів ВНЗ / [Сімонок В. П. та ін.] ; за ред. проф. В. П. Сімонок ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2015. - 646 p.
644. ІВ221118 Florea V. Dr. M. Gaster, omul şi opera : econstituiri biobibliografice / Virgiliu Florea. - Cluj-Napoca : Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, 2008. - 253 p. : fot. - (Identităţi culturale ; 14)
645. ІВ221124 Fondane B. Brâncuşi / Benjamin Fondane ; trad. din limba fr., studiu, note şi coment. de Luiza Palanciuc şi Mihai Şora ; pref. de Olivier Salazar-Ferrer ; dosar de Monique Jutrin ; cu un desen de Constantin Brâncuşi. - Cluj-Napoca : Limes, 2008. - 101 p. - (Opere complete franceze / Benjamin Fondane)
646. ІВ220976 "Young researchers in the global world: vistas and challenges", forum for young researches(2015 ; Kharkiv).Forum for young researchers "Young researchers in the global world: vistas and challenges". - Kharkiv : O. M. Beketov KNUUE, 2015. - 368 p.
647. ІВ220969 Fînaru S. Poeţi romantici / Sabina Fînaru ; Univ. naţ. din Cernăuţi Yurii Fedkovici. - Cernăuţi : Univ. naţ. din Cernăuţi, 2015. - 215 с.
648. В277477/1 Georgescu, Nicolae Eminescu şi editorii săi. Vol. 1. - 2000. - 446 p.
649. В277477/2 Georgescu, Nicolae Eminescu şi editorii săi. Vol. 2. - 2000. - 319 p.
650. ІВ221121 Glodeanu G. Avatarurile prozei lui Mihai Eminescu / Gheorghe Glodeanu. - Bucureşti : Libra, 2000. - 211 p. - (Colecţia Critică)
651. ІА24526 Grubnik T. A. For you : [poems] / Tatiana Grubnik. - Киев : КИМ, 2015. - 63 p. : il.
652. ІВ221072 Johnson S. Die Mäuse-Strategie für Manager : Veränderungen erfolgreich begegnen / Spencer Johnson ; mit einem Vorwort von Kenneth Blanchard. - Kreuzlingen ; München : [Hugendubel], 2000. - 100 S.
653. ІВ221125 Martha Bibescu şi prinţul moştenitor al Germaniei. File de istorie, 1909-1910 / Constantin Iordan (ed.) ; trad. de Claudia Dumitriu şi Lidia Simion ; studii introd., note şi indice de Constantin Iordan. - Iaşi : Institutul European, 2010. - 192 p. - (Colecţia Istorie şi diplomaţie ; 22)
654. ІВ220968 Saint-Exupéry A. d. Le petit prince / Antoine de Saint-Exupéry ; ill.: Anna Silivonchik. - Kiev : Chas maistriv, 2015. - 107, [4] p. : ill.
655. В277476/1 Scriitori români in limbi străine. Vol. 1: A-H. - 2014. - XXII, 518 p.
656. В277476/2 Scriitori români in limbi străine. Vol. 2: I-Z. - 2014. - X, 493 p.
657. А54902/1 Shakespeare, William Selections from Shakespeare. Vol. 1/ Sel. and ed. by Stean Anthony. - 2009. - 93 p.
658. ІВ221119 Stoica I. Acasă, toamna / Ion Stoica ; Bibl. naţ. a României. - Cluj-Napoca : Ecou Transilvan, 2014. - 354 p.


Мистецтво. Мистецтвознавство
659. РА418716 Липуга Р. Н. Архитектурно-планировочная организация православных храмов Юго-Восточной Украины с учётом их исторического развития : автореф. дис. ... канд. архитектуры : 05.23.21 / Липуга Раиса Николаевна. - Макеевка, 2015. - 22 с.
660. АО273153 Загребельний М. П. Сергій Параджанов / М.
Сергій Йосипович Параджанов (вірм. Սարգիս Հովսեփի Փարաջանյան Саркіс Говсепі Параджанян; 9 січня 1924(19240109), Тбілісі, ЗРФСР - 20 липня 1990, Єреван, Вірменська РСР) - вірменський і український кінорежисер, народний артист УРСР (з 1990), лауреат Державної премії України ім. Т.
Загребельний ; [пер. з рос. М. В. Кракан]. - Харків : Бібколектор, 2015. - 126 с.
661. ВС59783 Зебек В. Е. Владимир Зебек. Романтик моря : (альбом репрод.) : [живопись] / [авт. идеи Ткаченко А. М. ; авт. вступ. ст. С. Росляков]. - Николаев : П. Н. Шамрай [изд.], 2015. - 107 с. : цв.ил.
662. ВС59753 Павлюк Л. Л. Єлизавета Чавдар. Життя віддане мистецтву / Л. Л. Павлюк. - Київ : Музична Україна, 2015. - 144 с. : іл.
663. ВС59781 Полянський Т. В. Традиційний джаз / Тимур Полянський. - Київ : Музична Україна, 2015. - 333, [1] с. : фот., ноти
664. ВС59767 Пчілка О. Український дитячий театр / Олена Пчілка ; упоряд., підгот. текстів, передм., текстол. комент. Лариси Мірошниченко ; худож. Ірина Заруба. - Київ : Веселка, 2015. - 439 с. : іл.
665. ВА796366 Сергій Параджанов і Україна : [зб. ст. і док.] / упоряд. Лариса Брюховецька. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. - 285, [10] с.
Національний університет «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА або просто Могилянка) - вищий навчальний заклад в Україні. Заснований 1615 року. Розміщується в корпусах історичної Києво-Могилянської академії, від якої отримав свою назву.
: іл. - (Кінематографічні студії ; вип. 1)
666. АО273152 Сліпченко К. О. Роман Віктюк / К.
Рома́н Григо́рович Віктю́к (нар. 28 жовтня 1936, Львів) - радянський, український, російський театральний актор і режисер, народний артист України, народний артист Росії.
Сліпченко. - Харків : Бібколектор, 2015. - 119, [2] с.
667. ВА796094 Шарипова Д. С. Очерки казахского изобразительного искусства. Период становления (1930 - 50-е годы) : монография / Диляра Шарипова ; Ин-т лит. и искусства им. М. О. Ауэзова. - Алматы : Арда, 2008. - 118, [22] с. : ил.
668. ІВ221014 Phillips M. Guitar for dummies® / by Mark Phillips and Jon Chappell. - Hoboken, New Jersey : Wiley, 2012. - XVI, 388 p. : ill. - (For Dummies)
669. ІВ221009 Rapoport K. Violin for dummies® / by Katharine Rapoport. - Mississauga : Wiley, 2008. - XVIII, 406 p. : fig. - (For Dummies)
670. ІВ221067 Röhrl B. World history of realism in visual arts 1830-1990 : Naturalism. Socialist realism. Social realism. Magic realism. New realism a. documentary phot. / Boris Röhrl. - Hildesheim ; Zürich ; New York : Georg Olms Verl., 2013. - IX, 677 p. : phot.
671. ІВ220974 Yevhen Lysyk. Bibliography & cataloguing: theatrical time, space, scenography and architecture / Lviv poliytechnic nat. univ. ; comp. by Viktor Proskuriakov, Oksana Zinchenko, Zoriana Klymko ; transl. into English by Inna Derkach ; ed. by Pavlo Bosyy . - Lviv : Срібне слово, 2015. - 66, [1] p. : il.


Філософські науки. Психологія
672. РА418972 Башманівська Я. В. Самотність людини в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Башманівська Яна Владиславівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир, 2015. - 17 с.
673. РА418963 Березінець І. В. Гносеологічна проблематика у творчості Г. І. Челпанова : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Березінець Ірина Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 17 с.
674. РА418738 Вихованець З. С. Мовна реальність сучасної архітектоніки економічних знань: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Вихованець Зоріна Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20 с.
675. РА418750 Демура О. О. Архетипно-міфологічні структури радянської культури: естетичний аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Демура Оксана Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 18 с.
676. РА418869 Ендеберя І. В. Особливості розвитку самостійності як умови професійного становлення майбутніх практичних психологів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Ендеберя Ірина Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20, [1] с.
677. РА418717 Маляр О. І. Довільність емоційної регуляції та чинники її розвитку у молодших школярів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Маляр Олена Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20, [1] с. : рис., табл.
678. РА418794 Пожарська Н. М. Гуманістичні імперативи здійснення освітньої політики: філософський вимір : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 / Пожарська Наталія Михайлівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2015. - 18 с.
679. РА418960 Прудникова О. В. Природа інформаційної культури у сучасному соціальному просторі: соціально-філософська концептуалізація : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Прудникова Олена Вікторівна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2015. - 40 с.
680. РА418961 Снітько Д. Ю. Опозиція діяльності і бездіяльності людини в контексті кризи європейської цивілізації (історико-філософський аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Снітько Дмитро Юрійович ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2015. - 20 с.
681. РА418752 Шаровська Н. Б. Естетизм як духовно-світоглядний феномен : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Шаровська Ніна Борисівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20 с.
682. ВА796378 Власов Г. В. Психофізіологія : курс лекцій / Г. В. Власов ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т психології та соц. забезп., Каф. теорет. та приклад. психології. - Миколаїв : Іліон, 2015. - 174, [1] с.
683. ВА796256 Герман Д. Психологічна травма та шлях до видужання: наслідки насильства - від знущань у сім'ї до політичного терору / д-р Джудіт Герман ;
Психологі́чна тра́вма, або Тра́вма психі́чна, Психотра́вма - травма, що виникла в результаті дії на психіку людини особисто значущої інформації; емоційна дія, яка викликала психічний розлад; шкода, нанесена психічному здоров'ю людини в результаті інтенсивного впливу несприятливих факторів середовища або гостроемоційних, стресових впливів інших людей на її психіку.
з англ. пер. Оксана Лизак, Оксана Наконечна, Олександр Шлапак. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 413, [2] с.
684. ВА796286 Завацька Н. Є. Матримоніальні уявлення в системі суб'єктивного благополуччя молоді у шлюбі : [монографія] / Н. Є. Завацька, О. П. Носко, Л. С. Пілецька ; [під ред. Н. Є. Завацької] ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2015. - 203 с. : табл.
685. ВА796377 Карсканова С. В. Психологічне благополуччя особистості фахівця : монографія / Світлана Карсканова ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Миколаїв : Іліон, 2014. - 155 с.
686. ВА796364 Кові С. Р. 7 звичок надзвичайно ефективних людей. Потужні інструменти розвитку особистості / Стівен Р. Кові ; [пер. з англ. О. Любенко]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 382 с. : рис., табл.
687. ВА796221 Лаврик О. В. Как помочь ребенку стать успешным? Тренинги для родителей / Оксана Лаврик, Ирина Ткаченко. - Харьков : АргументПринт : Виват, 2016. - 222 с. - (Серия "Мой мир")
688. ВА796310 "Значимість психології у сучасному суспільстві", міжнародна науково-практична конференція(2 ; 2015 ; Одеса).Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Значимість психології у сучасному суспільстві" (9-10 жовтня 2015 року). - Одеса ; Херсон : Гельветика, 2015. - 111 с. : рис., табл. - (Молодий вчений. Конференція)
689. ВА796110 Практикум з логіки : навч. посіб. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [уклад. Астапова О. І.]. - Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2015. - 99 с. : рис.
690. ВА796279 Психологія соціально дезадаптованої поведінки підлітків із дистантних сімей та її корекція : [монографія] / Н. Є. Завацька [та ін.] ; [під ред. Н. Є. Завацької] ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. - 226 с. : рис., табл.
691. ІВ220979 Romanovskyi O. G. Psychology of a leader's managerial activity : text of the lectures for students of higher education establishments / O. G. Romanovskyi, L. M. Gren', A. Ye. Knysh ; Nat. techn. univ. "Kharkiv politechnic inst.". - Kharkiv : Pidruchnik NTU "KhPI", 2015. - 131 p.
Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
1   2   3   4