Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНаціональний план широкосмугового доступу до інтернету Загальні положення

Скачати 28.51 Kb.

Національний план широкосмугового доступу до інтернету Загальні положення
Скачати 28.51 Kb.
Дата конвертації30.03.2019
Розмір28.51 Kb.
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від ________2018 р. №_____ Національний план широкосмугового доступу до інтернету Загальні положення Вступ У період глобалізації і розвитку нових технологій важливе місце у суспільному житті людини займає Інтернет. Більшість нових технологій залежні від доступності ресурсів мережі Інтернет і суміжних сервісів.

Широкосмугови́й до́ступ до інтерне́ту, або Broadband Internet Access - Broadband доступ до Інтернету, з високою швидкістю передачі даних за кількома каналами одночасно. Зазвичай широкосмуговий доступ протиставляється комутованому доступу з використанням модему і телефонної мережі загального користування.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Підключення до мережі Інтернет дає змогу розвивати потенціал і конкурентоспроможність держави у цифровому світі. Дуже швидке підключення («very fast connection») до мережі Інтернет називають широкосмуговим доступом або бродбендом («broadband» – в країнах Європи і США). Тому більшість держав працюють над забезпеченням своїх громадян якісним ШСД. На сьогоднішній день немає єдиного підходу до визначення поняття «широкосмугового доступу». Разом з тим, існує й дедалі більше поглиблюється цифровий розрив або «цифрове провалля» (англ. «The digital divide» & «The digital gap»), який відображає нерівномірність й нерівність доступу країн світу, регіонів цих країн та окремих соціальних верств і класів до благ «цифрової цивілізації», до сучасних ІКТ.

Краї́на - це територія з визначеними кордонами й населенням, що являє собою єдине ціле з погляду історії, культури, нації та в політико-географічному відношенні може бути незалежною або залежною. Країна не завжди є державою, наприклад Україна в 1900 р.

У своєму документі «Building Broadband» Світовий банк підтримує концепцію екосистеми користувачів, послуг, мереж та додатків, розглядаючи широкосмуговий доступ з точки зору попиту та пропозиції.

Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається

Впровадження ШСД, якісного або швидкісного інтернету, за сучасними критеріями прирівнюється до одного з ключових показників розвиненості або нерозвиненості країни, її приналежності до «першого» чи «третього» світу. Отже ШСД є завданням не суто технічним, яке стосується швидкісної передачі даних, але завданням стратегічного, соціально-економічного, конкурентного значення. ШСД – це передусім складова бренду сучасних країни у глобалізованому світі. Головний аргумент на користь ШСД зводиться не лише до асоціацій з новою якістю життя, але й до отримання певною країною істотних конкурентних переваг за рахунок отримання інформаційної інфраструктури для інноваційної діяльності.

Конкуре́нтна перева́га - перевага над конкурентами, що досягається за рахунок пропонування споживачам товарів вищої якості або завдяки низьким цінам, або через надання великих вигод, які компенсують високі ціни на товари і послуги.

Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.

Інформаці́йна інфраструкту́ра (англ. information infrastructure) - комплекс програмно-технічних засобів, організаційних систем та нормативних баз, який забезпечує організацію взаємодії інформаційних потоків, функціонування та розвиток засобів інформаційної взаємодії та інформаційного простору країни або організації.

Й навпаки, відсутність ШСД чи постійне відставання з його впровадженням вважається шляхом, який веде до гальмування економічного розвитку. Відповідно, політика щодо просування в національних масштабах технологій широкої смуги поступово зміщується від технічного аспекту до соціального й зводиться до пропаганди переваг, які може отримати людина або певна спільнота. Зрештою без забезпечення ШСД неможливе виконання міжнародних зобов’язань в рамках «міленіум»-планів ООН, Міжнародного союзу електрозв’язку, Світового банку тощо. Повноцінне впровадження ШСД це і реальна розбудова інфраструктури для функціонування систем електронного урядування, при чому за всім спектром.

Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.

Електро́нне урядува́ння - спосіб організації державної влади за допомогою систем локальних інформаційних мереж та сегментів глобальної інформаційної мережі, що забезпечує функціонування органів влади в режимі реального часу та робить максимально простим і доступним щоденне спілкування з ними громадян, юридичних осіб, неурядових організацій.

У зовнішніх операціях (front-office) це поліпшить швидкість з’єднань, дозволить надавати нові види послуг, що потребують більш широких каналів зв’язку та сприятиме загальній відкритості державних органів. Для внутрішніх процесів інформатизації державного управління (back-office) це інструмент розбудови електронного документообігу і готовності роботи з новими формами документів, створення можливостей для дистанційної роботи та узгодження діяльності в режимі реального часу, можливість впровадження нових механізмів управління, формування нового відношення державних службовців до інформатизації як такої. ….

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

Електронний документообіг (обіг електронних документів) - сукупність процесів створення, оброблення, правлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів.

Держа́вне управлі́ння (публічне управління, англ. public administration) - є видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти. У деяких країнах (наприклад, у Хорватії) цією діяльністю держави відає окреме міністерство.

Реальний час - режим роботи автоматизованої системи обробки інформації і керування, при якому враховуються обмеження на часові характеристики функціювання.

Мета створення Програми План широкосмугового доступу до Інтернету (далі - План) призначений для створення інформаційного суспільства всіх громадян України шляхом підвищення рівня доступу до широкосмугового доступу до Інтернету (далі - ШСД) та його використання, впливаючи таким чином на розвиток економіки, яка заснована на знаннях, що в свою чергу буде стимулювати розвиток рівня економічної конкурентоспроможності, створенню нових робочих місць та загалом вільного доступу всіх громадян України до інформації будь-якого типу та об’єму.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

План необхідний для подолання «цифрового розриву» між селами та містами і в цілому по відношенню до країн ЄС відносно доступу і використання ШСД. ………………………. Основні терміни Широкосмуговий доступ до Інтернету – широкий спектр технологій, який дозволяє здійснити передавання та приймання даних зі швидкістю передачі даних не менше 2 мбітс в одному напрямі для кінцевого обладнання абонента в широкій смузі частот для забезпечення підключення до глобальної мережі Інтернет.

Кінцеве обладнання даних (англ. DTE, Data Terminal Equipment) - обладнання обробки, концентрації, збереження даних, а також перетворення повідомлень даних в цифрові сигнали даних і навпаки. Прикладом термінального обладнання може служити звичайний персональний комп'ютер.

Здійснюється з використанням дротових, волоконно-оптичних та бездротових ліній зв’язку різних типів. Швидкість передачі даних – об’єм даних, переданий за одиницю часу.   Швидкість приймання даних – швидкість передачі даних з Інтернету на кінцеве обладнання користувача (окремого комп’ютера або пристрою локальної мережі).   Швидкість передавання даних – швидкість передачі даних з кінцевого обладнання користувача в Інтернет. … Інші терміни та поняття вживаються відповідно до Закону України «Про телекомунікації», ….

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

Гармонізація Плану з національним цілями … Цифровий порядок денний Європи 2020 Відповідно до цифрового порядку денного Європи 2020 ШСД основою для розвитку економіки.

Поря́док де́нний - це список запланованих подій на нарадах в порядку виконання. Зазвичай включає один або більше пунктів (тем) дискусії. Може, але не зобов'язаний, включати конкретний час кожної події.

Європа потребує широкодоступного швидкісного та надшвидкісного Інтернету за конкурентними цінами. У цифровому порядку денному Європи 2020 підкреслюється важливість розгортання широкосмугового зв’язку в цілях сприяння соціальній інтеграції та конкурентноспроможності в ЄС. Вона поставила завдання надати базовий широкосмуговий доступ до Інтернету усім громадянами ЄС та визначила такі цілі: до 2020 року усі громадяни ЄС повинні мати змогу підключитись до Інтернету зі швидкістю вищою за 30 мбітс; до 2020 року не менше 50 домогосподарств на території ЄС повинні мати змогу підключитись до Інтернет-з’єднань швидкістю вище за 100 Мбітс. Для досягнення цих амбітних цілей необхідно розробити комплексну політику, засновану на поєднані технологій, зосередившись на двох паралельних цілях: з одного боку, гарантувати загальне широкосмугове покриття (об’єднавши дротовий і бездротовий зв’язок), поступово збільшуючи швидкість Інтернету до 30 Мбітс і вище, а з часом сприяти поширенню і встановленню мереж наступного покоління (next generation access networks, NGA) на значній частині території ЄС, які нададуть надшвидкісне підключення до Інтернету зі швидкістю, вищою за 100 Мбітс. Держави-члени ЄС за останні декілька років прийняли власні національні плани та стратегії розвитку ШСД. Національні плани та стратегії відрізняються між державами-членами, але всі вони містять такі загальні характеристики: плани та стратегії на три-п’ять років для базового ШСД; сім і більше років – для швидкого та надшвидкого ШСД; плани та стратегії стосуються покриття певного відсотка населення; плани та стратегії сприяють впровадженню мереж нового покоління із застосування волоконно-оптичних ліній та розподілу та використання доступного радіочастотного спектра для розвитку мереж мобільного зв’язку. …. Вплив ШСД на економіку України ….…. Аналіз стану розвитку ШСД Для забезпечення ШСД використовують різноманітні засоби і технології передачі даних. Серед них є такі технології, як xDSL, технологія FTTx, підключення через мережі кабельного телебачення, технології бездротового зв’язку (3G, 4G, WiFi, WiMax, інші). Необхідно зазначити, що існує два типу широкосмугового доступу: фіксований та бездротовий. Відповідно до інформації Державної служби статистики України, станом на 1 січня 2018 року в Україні нараховується 23 632,3 тис.

Кабельне телебачення (англ. Cable TV, Community Antenna Television, CATV - букв. телебачення із загальною антеною) - модель телевізійного мовлення (а також іноді й FM-радіомовлення), в якій телесигнал розповсюджується за допомогою високочастотних сигналів, які передаються до споживача по кабелю.

Державна служба статистики України (Держстат України, колишній Держа́вний коміте́т стати́стики Украї́ни, Держкомстат України) - національний орган статистики України, центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через віце-прем'єр-міністра України.

абонентів Інтернет, з них 22 625,8 тис. користуються інтернетом зі швидкістю більше 128 Кбітс (фіксований доступ – 5116,8 тис абонентів, 17 509 тис – бездротовий доступ). Типи цифрових розривів, притаманних Україні. …… Розвиток ШСД у територіальному розрізі: …. 2.3 Розвиток ШСД у цільовому розрізі (лікарні, навчальні заклади, соціальні об’єкти, національна безпека тощо) Користувачі Фрагментація попиту до рівня доходів громадян, тощо …..

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Державна безпека - стан захищеності державної влади, суверенітету, територіальної цілісності, обороноздатності, спокою людей (народу), громадської злагоди, довкілля, національної і релігійної рівності.

Пристрої …… Сервіси ….. Контент ….. Мережі …. Інвестиції NPV, тощо, оператор …. Бар’єри розвитку ШСД …. Оцінка попиту ШСД …. Підсумки …. Цілі Національного плану ШСДта напрями подолання цифрового розриву Параметри покриття, проникнення та інтенсивності використання (penetration, absorption, intensity) Параметри послуг ШСД …. Варіанти рішень згідно сегментацій Матриця Market Gap, Subsidiary Gap, Real Gap. …. Інфраструктура Спрощення доступу до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж. ….. Технічні регламенти по встановленню волоконно-оптичних мереж, в тому числі у житловому фонді ….. Запобігання пошкодженню телекомунікаційних мереж. ….. Розвиток національної інфраструктури електронних комунікацій ….. Синхронізація завдань програми цифровізації об’єктів соціальної інфраструктури із завданням підключення сільських територій …..

Техні́чний регла́мент - законодавчий акт, прийнятий органом влади, що містить обов'язкові технічні вимоги або безпосередньо, або шляхом посилання на стандарт(и), або шляхом застосування взаємопов'язаних стандартів.

Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням

Соціа́льна інфраструкту́ра - комплекс галузей, які безпосередньо пов'язані зі створенням загальних умов для відтворення робочої сили і забезпечення нормальної життєдіяльності людей. Ця сфера охоплює освіту, охорону здоров'я, житлово-комунальне господарство, пасажирський транспорт і зв'язок, культуру, побутове обслуговування.

Радіочастотний спектр Впровадження нових технологій у низькочастотних діапазонах ….. Спільне використання радіочастотного ресурсу та запровадження принципу технологічної нейтральності …..

Радіочастотний спектр - безперервний інтервал радіочастот не вищий за 3 ТГц (терагерц) (3000 ГГц).

Запровадження послуг електронного зв’язку з використанням передових технологій бездротового доступу …. Формування Попиту на ШСД Розвиток сервісів та створення якісного контенту …… е-Освіта ….. Телемедицина ….. Громадська безпека (напр.

Грома́дська безп́ека - це стан захищеності громадянського суспільства, що характеризується відсутністю небезпеки для життя та здоров'я людей, для їх спокою та майнових прав, для нормальної діяльності підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, для цілісності й збереження матеріальних цінностей

відеонагляд)….. Створення попиту на ШСД шляхом впровадження універсальної послуги …. Ініціативи набуття цифрової грамотності ….. Завдання стимулювання розробки послуг, що потребують ШСД ….. Реалізація рішень Ініціативи приватних операторів, включно із інвестиційними Моделі державно-приватного партнерства, механізми фондування, субсидіювання та компенсацій 7.3. Державні ініціативи Інші завдання Програми Розробка та доопрацювання нормативно-правової бази у сфері електронних комунікацій ….. Забезпечення конвергенції на рівні технологій, мереж та обладнання електронних комунікацій ….. Розробка нормативно-правової бази для визначення і моніторингу якості послуг ШСД …. Кібербезпека …. Збір і публікація достовірної та актуальної статистики по ключовим показникам ефективності, пов’язаних з розвитком ШСД …. Джерела фінансування …. Інвестиційні плани приватних операторів …. Механізми залучення державних та місцевих коштів, обсяги …. Спеціалізовані кредитні програми державних банків …. Фонд подолання цифрової нерівності …. Гармонізація планів …… Етапи та строки впровадження програми …. Очікувані результати та показники прогресу та ефективності Широкосмуговий доступ до інтернету: до кінця 2020 року усі громадяни України повинні мати можливість підключитись до широкосмугового доступу до Інтернету; до 2021 року усі громадяни України повинні мати можливість підключитись до швидкісного широкосмугового доступу до інтернету зі швидкістю передачі даних не менше 30 Мбітс; до 2021 року не менше 50 домогосподарств на території України повинні мати змогу підключитись до надшвидкого широкосмугового доступу до інтернету з швидкістю передачі даних не менше 100 Мбітс.

Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.

Цифровий єдиний ринок: 50 населення будуть купувати через інтернет до кінця 2020 року 20 населення будуть купувати через інтернет з інших країн до кінця 2020 року 33 малих та середніх підприємств будуть купувати через інтернет з інших країн до кінця 2020 року Цифрове включення: Збільшення регулярного використання інтернету з 60 до 75 – до кінця 2020 року Зменшення до 10 кількості населення, що ніколи не використовувало інтернет, до кінця 2020 року Державні послуги: 50 населення використовує електронні послуги держави до кінця 2020 року; Доступність всіх основних транскордонних державних послуг до кінця 2021 року …. Моніторинг та оцінка …. Висновки ….


Скачати 28.51 Kb.

  • Державної служби статистики України