Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНаціональний унівесистет імені Тараса Шевченко

Скачати 390.16 Kb.

Національний унівесистет імені Тараса Шевченко
Скачати 390.16 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації09.04.2017
Розмір390.16 Kb.
  1   2   3

Національний унівесистет імені Тараса Шевченко.

Факультет кібернетики: минуле, сьогодення та майбутнє.


Ще у минулому сторіччі аксіомою стало висловлювання про те, що будь–яка наука досягає своєї досконалості лише тоді, якщо для власних потреб використовує математику. А наприкінці другої світової війни і сама математика одержала на той час ще дуже недосконалий, але потенційно надзвичайно потужний інструмент, за допомогою якого згодом стало можливим відкрити безліч таємниць природи, зробити могутній стрибок у розвитку техніки, виявити важливі закономірності життя і розвитку суспільства.

Дру́га світова́ війна́ - наймасштабніша світова війна в історії людства. Почалася 1 вересня 1939 і тривала 2 194 дні до 2 вересня 1945, коли на борту лінкора «Міссурі» підписано капітуляцію Японської імперії перед союзними державами.

Цей інструмент – обчислювальна техніка.

Одразу з появою ЕОМ стало зрозуміло: "залізо" ЕОМ – це лише її форма, а зміст –це програмне забезпечення, яке повинно базуватися якісних алгоритмах спеціально для цього розроблених обчислювальних методів.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Отже, країна яка не бажала пасти задніх на шляху світового прогресу, повинна була потурбуватися про створення не тільки наукових центрів у цій галузі, а також про підготовку та комплектацію їх висококваліфікованими кадрами. На науковій карті світу почали з’являтися центри нової науки і однією з найяскравіших точок на цій карті став Київ

Наприкінці 60-х років під могутнім впливом ЕОМ та їх застосувань кібернетика остаточно сформувалась як наука фізико-математичного профілю, але з власним предметом дослідження – кібернетичними системами.

Київ у ті часи по праву став одним з провідних центрів кібернетики в країні. . В Інституті кібернетики АН України уже був створений цілий ряд першокласних ЕОМ. Це, перш за все, широко відомі на той час обчислювальні машини “Промінь”, “Київ”, серія машин “МИР”, системи “Дніпро” та інші. Більшість із цих машин випускались серійно на збудованому у Києві заводі обчислювальних машин.

Багато в цьому сприяв і Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка. Ще в 1957 році на механіко-математичному факультеті університету було створено кафедру обчислювальної математики.

Комп'ютер (від англ. computer; лат. computator - обчислювач, лат. computatrum - рахувати, МФА: [kəmpjuː.Tə(ɹ)]) - програмно-керований пристрій для обробки інформації. Конструктивно це може бути механічний або немеханічний (електронний) пристрій, призначений для проведення обчислень, які можуть відбуватися дискретно або безперервно у часі.

Обчи́слювальна матема́тика - розділ математики, що включає коло питань, зв'язаних з виконанням наближених обчислень. У більш вузькому розумінні, обчислювальна математика - теорія чисельних методів розв'язування типових математичних задач.

Створення кафедри обчислювальної математики та Інституту кібернетики відбулося майже одночасно. Іце було знаковим, тому що кафедра обчислювальної математики стала однією з базових при подальшому створенні факультету кібернетики, який був створений через дванадцять років. За порівняно короткий період часу завідувач кафедрою проф. Положій Г.М. згуртував навколо себе талановитий колектив і спрямував його на дослідження важливої проблеми обчислювальної математики - проблеми побудови ефективних методів розв’язання крайових задач математичної фізики.

Крім досліджень з обчислювальної математики в університеті у ті часи активно проводились дослідження з теоретичної і економічної кібернетики, прикладної лінгвістики, електромоде­лю­вання. Багато в цьому сприяв переїзд у 1956 році до Києва доктора фізико-математичних наук В.М.

Крайова задача - задача теорії диференціальних рівнянь, в якій граничні умови задаються в різних точках. Наприклад, при коливаннях струни із закріпленеми кінцями зміщення на кожному з кінців дорівнює нулю.

Економі́чна кіберне́тика - науковий напрям, що розробляє й використовує ідеї та методи кібернетики до економічних систем. У розширеному і не зовсім точному значенні часто під економічною кібернетикою розуміють галузь науки, що виникла на стику математики і кібернетики з економікою й охоплює такі напрями: математичне програмування, дослідження операцій, економіко-математичне моделювання, економетрію і математичну економіку. ЕК розглядає економіку а також її структурні і функціональні ланки як системи, в яких відбуваються процеси регулювання й управління, що реалізовуються рухом і перетворенням інформації.

Математична фізика - загальна назва математичних методів дослідження і розв'язання диференціальних рівнянь, які виникають, зокрема, в фізиці. Теорія математичних моделей фізичних явищ; займає особливе положення і у математиці, і у фізиці, перебуваючи на стику цих наук.

До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.

Глушкова, який того ж року був зарахований на посаду професора кафедри алгебри механіко-математичного факультету. Лекції, які читав Віктор Михайлович, завжди привертали увагу слухачів надзвичайною новизною, оригіналь­ністю, логічністю і послідовністю викладання матеріалу.

У 1965 р. на механіко-математичному факультеті було створено кафедру теоретичної кібер­нетики (завідувач академік В.М.Глушков). У перші роки існування кафедри до її викладацького складу входили К.Л.Ющенко, В.Г.Бондарчук, О.А.Летичевський, В.С.Чарін, В.Н.Редько.

У цей же час успішно функціонували на економічному факультеті   кафедра економічної кібернетики (завідувач проф. Швецов К.І.), а на філологічному факультеті   кафедра прикладної лінгвістики (завідувачка доцент Нікітіна Ф.О.). Викладачі цих кафедр тісно співробітничали з кафедрами обчислювальної математики, теоретичної кібернетики при написанні навчальних посібників, програм нормативних і спеціальних курсів.

Бурхливий розвиток обчислювальної техніки викликав значне зростання потреб у спеціалістах з програмування, оптимізації, оптимального керування, інформаційних систем тощо. Назріла потреба істотно реорганізувати процес підготовки кадрів з кібернетики. Про це неодноразово наголошувалось у виступах провідних вчених, директорів підприємств, інститутів тощо. До того ж у розвинених країнах саме у цей час почали створюватись і успішно діяти окремі інститути, департаменти, коледжі з інформатики.

Обчи́слювальна систе́ма (англ. computer system) - сукупність ЕОМ та їх програмного забезпечення, що призначені для організації ефективного обчислювального процесу;

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.

Розвинені країни - країни з найбільшим розвитком економіки, в яких домінує третинний і четвертинний сектори. Цей рівень економічного розвитку зазвичай характеризується високим прибутком на душу населення і максимальним індексом розвитку людського потенціалу (ІРЛП).

Створення у Києві комп’ютерної інфраструктури не могло бути завершеним без належної системи підготовки комп’ютерних кадрів. Науково–технічний прогрес поставив перед вищою школою нові вимоги з питань якості підготовки спеціалістів, їх наукової орієнтації в питаннях оволодіння найновітнішими науковими знаннями та методами. Київська школа кібернетики на цьому шляху стала базовою у справі створення і підготовки нових високоосвічених кадрів для підприємств і науково–дослідних інститутів нашої країни з подальшим їх використанням у розв’язанні глобальних проблем компютеризації суспільства.

Виступаючи на засіданні Президії Академії наук України, В.М. Глушков сказав:

– Проблема підготовки кадрів сягнула вже свого апогею і потрібно зробити так, щоб спеціалістів з кібернетики готували не тільки в Інституті кібернетики, хоча там вона велася досить успішно, а і в провідних вузах України, як того вимагає сьогодня.

Президент Борис Євгенович Патон додав:


  • Ідея Віктора Михайловича Глушкова хороша, на часі, і ми її підтримуємо.

    Пато́н Бори́с Євге́нович (нар. 27 листопада 1918, Київ, Українська Держава) - український науковець у галузі зварювальних процесів, металургії і технології металів, доктор технічних наук (1952); Президент НАН України (з 1962), перший нагороджений званням Герой України; директор Інституту електрозварювання імені Євгена Патона НАН України (з 1953); генеральний директор Міжгалузевого науково-технічного комплексу «Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона» (з 1986); президент Міжнародної асоціації академій наук (з 1993); член Ради з питань науки та науково-технічної політики при Президентові України (з березня 1996); голова Комітету з Державної премії України в галузі науки і техніки (з грудня 1996); член Державної комісії з питань реформування, розвитку Збройних сил України, інших військових формувань, озброєння та військової техніки (з березня 2003); перший заступник голови Національної ради зі сталого розвитку України (з травня 2003). Член ЦК КПУ у 1960–1991 р. Кандидат у члени ЦК КПРС у 1961–1966 р. Член ЦК КПРС у 1966–1991 р. Депутат Верховної Ради СРСР 6–11-го скликань, заступник голови Ради Союзу Верховної Ради СРСР. Народний депутат СРСР у 1989–1991 р. Депутат Верховної Ради УРСР 5–11-го скликань. Член Президії Верховної Ради УРСР 6–9-го скликань.

    Давайте в рішенні нашого засідання запишемо: "Рекомендувати надати право передовим вузам України розпочати підготовку кадрів з кібернетичних напрямків".

Це був колосальний прорив.

Того ж дня після засідання Президії Віктор Михайлович, вийшовши на вулицю, не знав що робити, куди йти. На душі було радісно й сумно водночас, від того, що отак тяжко йдеш життям, віддаючи всього себе головній справі, вкладаючи в неї стільки сил і здоров'я, фактично розриваючись між двох академій – Києва і Москви, ЦК партії і Військово–промислового управління, пробиваючи проекти, яким не було ціни. Для реалізації цих проектів у іншій системі цінностей, чи державі, створювалися б такі умови для праці, що вчений ніколи б не займався оцією примітивною рутинною роботою, витрачаючи свої сили, знання і здоров'я на пробивання того, що конче потрібне не йому особисто, а всій державі, всьому суспільству.

Дійшовши до Ботанічного саду, повернув у арку між двох білосніжних колон, і відчув як зелено і свіжо, мов скошеною молодою отавою, війнуло на нього життям. Вікна університету, що виходили до саду, були залляті живим золотом передзахідного солня, що губило основну свою повінь поміж високих лип у їх гущавині, перехлюпуючи через вершечки у вікна лише напісплески, що горили у вікнах і на стінах червоно, як молода кров.

На другому поверсі університету він просто наштовхнувся на Івана Івановича Ляшка і бежмежно зрадів йому.

–Іван Івановичу,– сказав рвучко, – виникає величезна потреба. Мені потрібно багато ...дуже багато спеціалістів з різних теретичних напрямків кибернетики. Що будемо робити?

Іван Іванович трохи призупинився, обернувся до нього і сказав:

–Ми можемо розглядати три варіанти. У нас вже ведеться підготовка, але вона не вирішує проблеми. Можна створити вищий навчальний заклад кібернетичного профілю, де можна було б готувати спеціалістів, але цей варіант відпадає.

Вищий навчальний заклад Ви́щий навча́льний за́клад (ВНЗ, виш, вуз) - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, має один з чотирьох рівнів акредитації, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.

Ця можливість буде дуже дорого коштувати державі і ми впевнені, що нам не дадуть коштів на це. Давайте зробимо так: запропонуємо створенння нового факультету в Київському університеті.

Так, розмовляючи, незчулися, як зайшли до проректора Цвєткова Віктора Васильовича.

– Дуже приємно бачити таких славетних людей, – посміхнувся, підійшов ближче і міцно потис обом руки. Запросив сісти. Великий шкіряний диван став присталищем для всіх трьох.

– Позаяк я між двох Вікторів виявився,– сказав усміхнено Іван Іванович, – то можу загадати бажання...  • Ану ж, загадайте, – підбадьорив його проректор.

  • Сьогодні важлива дата. Є рішення Президії про підготовку спеціалістів з кібернетики. Отже потрібно створювати новий факультет. На цьому етапі у нас є лише тільки кафедри. Їх потрібно об'єднати у факультет кібернетики.

  • А хто ж їх об’єднуватиме? Хто буде деканом? Однак займатися цим питанням потрібно вже зараз. Давайте розробимо план дій.

А далі пішли формальності. І ,накінець, подання до Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР пакету документів стосовно відкриття нового факультету кібернетики.

Сере́дня спеціа́льна осві́та - освітній рівень, який надають середні спеціальні школи, навчальні установи, готують фахівців середньої кваліфікації для різних галузей народного господарства, а також державного управління, освіти, культури, охорони здоров'я тощо, а також система навчальних закладів, що надають такий освітній рівень.

Потім наказ:

НАКАЗ

МІНІСТРА ВИЩОЇ І СЕРЕДНЬОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ УРСР№ 258

м. Київ 6 травня 1969 р.

Про організацію факультету кібернетики

Київського університету

В зв'язку з широким впровадженням систем керування та електронно–обчислювальної техніки в народне господарство та зростаючими вимогами до якості та змісту підготовки спеціалістів в галузях теоретичної та прикладної математики, за поданням ректора

НАКАЗУЮ:


1.

Прикладна математика - галузь математики, що розглядає застосування математичних знань в інших сферах діяльності. Прикладами такого застосування будуть: чисельні методи, математична фізика, математична хімія, лінійне програмування, оптимізація і дослідження операцій, моделювання суцільних середовищ (механіка суцільних середовищ), біоматематика і біоінформатика, теорія інформації, теорія ігор, теорія ймовірності і статистика, фінансова математика і теорія страхування, aктуарна математика,криптографія, а також комбінаторика і деякою мірою кінцева геометрія, теорія графів в додатку до мережевому плануванню, і багато в чому те, що називається інформатикою. У питанні про те, що є прикладною математикою, не можна скласти чітку логічну класифікацію. Математичні методи звичайно застосовуються до специфічного класу прикладних завдань шляхом складання математичної моделі системи.

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.

Народнé господáрство - економічний термін, який використовується для позначення сукупності галузей і сфер виробництва, споживання та обміну.

Організувати з 1 вересня 1969 р. в Київському університеті факультет кібернетики.

2.Планово – фінансовому управлінню внести необхідні зміни до статуту університету.

Міністр Ю. Даденков
Отже згідно з цим наказом у Київському університеті у травні 1969 року було відкрито факультет кібернетики. Це був перший факультет відповідного профілю на терені колишнього Радянського Союзу.

Першим деканом був призначений проф. Ляшко І.І., згодом академік АН України. Перше, що було зроблено – це об'єднано чотири основних кафедри: обчислювальної математики, теоретичної кібернетики, економічної кібернетики та прикладної лінгвістики в рамках одного структурного підрозділу, а саме головне, об’єднаних однією головною ціллю та метою. У липні того ж року було створено кафедру моделювання складних систем, яку очолив Б.М.Бублик, талановитий вчений та як згодом виявилося здібним організатором який невдовзі став членом–кореспондентом НАН України та деканом факультету. Борис Миколайович очолював факультет кібернетики з 1979 по 1984 рік. У наступні роки на факультеті у відповідності з новими актуальними напрямками наукових досліджень було відкрито ще декілька нових кафедр: теорії програмування, яку очолив В.Н.

Складна́ систе́ма - система, поняття, що широко використовується в сучасній науковій літературі і вказує на специфічні особливості об'єктів дослідження практично в усіх розділах природничих та гуманітарних наук.

Теорія програмування - це категоріальний (поняттєвий) аналіз процесу програмування. Поняття визначаються у єдності їх двох моментів: змісту (інтенсіоналу) та обсягу (екстенсіоналу).

Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

Редько, декан факультету з 1984 по 1986 нині академік НАН України, математичних основ кібернетики , прикладної статистики, чисельних методів математичної фізики, теорії автоматизованих систем, загальної інформатики. Усього зараз на факультеті плідно працюють колективи 11 кафедр.

Буквально з першого дня створення факультету на ньому почалися проводитися інтенсивні наукові дослідження.

Автоматизо́вана систе́ма (АС) (англ. automated system) - сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина. АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) або їх поєднаннях.

Чи́сельні ме́тоди - методи наближеного або точного розв'язування задач чистої або прикладної математики, які ґрунтуються на побудові послідовності дій над скінченною множиною чисел. Основні вимоги до чисельних методів, щоб вони були стійкими та збіжними.

Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.

адже факультет в вищому навчальному закладі – це насамперед педагогічний колектив, призначений для підготовки висококласних фахівців. Не секрет, що часто навіть визначний науковець може бути посереднім педагогом, але хороший педагог повинен постійно займатися науковими дослідженнями.

В 1978 року факультет переїхав в окремий навчальний корпус у південному університетському містечку в районі Національного виставкового центру. Навчальний процес, наукова робота проводилися з одночасним усуненям будівельних недоробокя.в яких ативну участь, як працівники будівельних спеціальностей, брали участь професори та доценти факультету, його студенти та аспіранти. Сьогодні наш корпус оснащений сучасними засобами обчислювальної техніки для навчання та наукової роботи, зручними лекційними аудиторіями.

Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.

Факультет забезпечує проведення занять, індівідуальну навчальну та наукову роботу студентів, аспірантів, викладачів та наукових співробітників у 9 комп'ютерних класах та 11 навчальних лабораторіях. З 1995 року факультет підключено до всесвітньої комп’ютерної мережі Internet, а з 1996 працює WEB-сайт факультету на якому всі бажаючі можуть одержати докладну інформацію про факультет.

Зараз на 11 кафедрах та у 7 лабораторіях факультету працює 98 викладачів та 60 науковців. Серед них: два академіки та три члени-коресподенти НАН України, 24 доктори наук і професори, 98 доцентів та кандидатів наук, навчається близько 800 студентів, 76 аспірантів, 7 докторантів.

Кандида́т нау́к - науковий ступінь в Україні до 31 грудня 2019 року. Прирівнюється до ступеню доктора філософії. Найвищим науковим ступенем в Україні є доктор наук.

Факультет готує фахівців з 3-х спеціальностей:

· прикладна математика (застосування сучасних математичних та комп’ютерних методів для розв’язання науково-технічних задач);

· інформатика (розробка сучасних комп’ютерних систем і насамперед їх програмного забезпечення);

· соціальна інформатика (використання інформаційних технологій для здійснення економічного та організаційного управління).

Щороку на 1 курс факультету за рахунок державного бюджету вступає 175 абітурієнтів на стаціонар (100 на спеціальності “інформатика” та “соціальна інформатика”, 75 на спеціальність “прикладна математика”) і 15 абітурієнтів на заочне відділення за спеціальністю “інформатика”.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.

25% з них продовжують навчання для одержання диплому магістра за державним замовленням. На факультеті також постійно збільшується кількість студентів, які вчаться на контрактній основі. Зокрема на контрактній основі бажаючі можуть одержати диплом магістра з інформатики на заочному відділенні факультету.

Підготовка спеціалістів на факультеті відповідає міжнародним стандартам та грунтується на глибокій фундаментальній підготовці. Визнанням рівня викладання на факультеті є те, що 12 професорів та доцентів отримали звання соросівських. Два соросівських гранти отримали аспіранти та студенти. Тільки за останні два роки студенти і випускники факультету двічі відзначені Премією президії НАН України, три студенти отримують премії Кабміну України.

Престиж факультету здобувається не лише його викладачами та науковими співробітниками, але і його випускниками. Понад 5 тисяч фахівців у галузі кібернетики в усіх куточках нашої країни та далеко за її межами називають себе випускниками факультету кібернетики. Серед них , близько 300 кандидатів та 30 докторів наук

Серед вихованців факультету Народні депутати Б.

Депута́т (від лат. deputatus - посланий, спрямований) - особа, обрана виборцями відповідного виборчого округу до представницького органу державної влади або до органу місцевого самоврядування.

Губський, О.Кучеренко, А.Білоус, О.Чорноволенко, Мміністр фінансів України І.Мітюков, Голова фонду державного майна О.Бондар, популярні телеведучі О. Дивеєв–Церковний та Г. Шульгіна.

Факультет активно налагоджує і підтримує міжнародні зв'язки. Серед університетів, з якими підтримується тісний зв'язок, університети м. Майнца, м. Штутгарта (Німеччина), університет м. Кіото, Каушський інститут технологій (Японія), Віденський університет (Австрія), університет м.

Держа́вна вла́сність - привласнення державою (як суб'єктом власності) засобів виробництва, робочої сили, частки національного доходу та інших об'єктів власності у різних сферах суспільного відтворення.

Віденський університет (нім. Universität Wien, лат. Alma Mater Rudolphina Vindobonensis) - державний університет, розташований у Відні, Австрія. Заснований у 1365 році, є одним із найстаріших та найбільших університетів Європи.

Уппсала (Швеція), Версальський університет (Франція), Йєльський університет (США) та інші. Встановлені та постійно підтримуються контакти з провідними фірмами в галузі інформаційних технологій, такими як IBM, Oracle, Informix, Cisco.

Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.

З часу свого заснування наш факультет, один з найбільших в університеті, веде підготовку студентів і аспірантів з сучасних питань застосування комп’ютерних методів в усіх галузях знань. Навчання на факультеті кібернетики - для тих, хто хоче йти в ногу з часом. Протягом навчання на факультеті студенти перетворюються на фахівців, що досконало володіють сучасними комп'ютерними технологіями. Вони спроможні кваліфіковано застосовувати програмне забезпечення, забезпечення мереж ЕОМ, проектувати та розробляти інформаційні системи, бази даних, системи прийняття оптимальних рішень. Усі випускники факультету отримують фундаментальну підготовку в галузі прикладної математики, що дозволяє їм ефективно застосовувати математичні моделі та сучасні інформаційні технології на виробництві і в наукових дослідженнях, в управлінні економікою і екологічному моніторінгу, сьогодні немає такої галузі, де б плідно не працювали наші випускники.

Оптимальне рішення - рішення, що приймається таким чином, що ніякі інші доступні варіанти не приведуть до кращого результату. Це важливе поняття в теорії прийняття рішень. Для того, щоб порівняти різні результати рішення, один зазвичай призначає відносну корисність для кожного з них.

Математи́чна моде́ль - система математичних співвідношень, які описують досліджуваний процес або явище. Математична модель має важливе значення для таких наук, як: економіка, екологія, соціологія, фізика, хімія, механіка, інформатика, біологія та ін.

Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.

Підготовка спеціалістів на факультеті відповідає міжнародним стандартам та ґрунтується на глибокій фундаментальній підготовці. Свідченням цього є той факт, що команда студентів факультету постійно займає призові місця на Міжнародних, Європейських олімпіадах.

В жовтні 2002 року відбулася така довгоочікувана подія – вихід студентських команд України до фіналу командної першості світу з програмування у м. Бухарест (Румунія), яку вже у 27 раз проводить Асоціація комп’ютерної техніки (АСМ), штаб–квартира якої розташована у Нью-Йорку. Студентські команди України – серед фіналістів.

Першість світу проходить у три етапи. Спочатку – національні олімпіади, потім півфінальні (31 регіон), і, нарешті, фінал, який, до речі, минулого року відбудеться в Голівуді. В останній першості взяли участь 3082 команди з 1300 університетів з 67 країн світу.

Україна належить до південно–східного Європейського регіону разом з Албанією, Болгарією, Боснією і Герцеговиною, Грецією, Кіпром, Молдовою, Македонією, Румунією, Туреччиною, Хорватією і Югославією.

Краї́на - це територія з визначеними кордонами й населенням, що являє собою єдине ціле з погляду історії, культури, нації та в політико-географічному відношенні може бути незалежною або залежною. Країна не завжди є державою, наприклад Україна в 1900 р.

Євро́па (іноді Евро́па) - частина світу в Північній півкулі.

Переможцями тут, як правило, були команди господарів – Бухарестської політехніки та Софійського національного університету (лише у 1999 році друге місце посіла команда університету Скоп’є з Македонії). На жаль, ми вже звикли й до того, що румунські і болгарські студенти щороку випереджають українців. але цього року українські студенти рішуче поламали всі традиції.

Конкуренція у півфіналі обіцяла бути жорсткою. Адже сюди приїхали 48 найкращих студентських команд країн південно–східної Європи, переможці та призери національних першостей. Але вже із самого початку змагання очолила команда технологічного університету Поділля з м.

Хмельницький національний університет - вищий навчальний заклад України у місті Хмельницькому.

Хмельницька, що першою розв’язала одну задачу. Щоправда, через декілька хвилин уперед вийшли студенти Бухарестської політехніки, які розв’язали дві задачі. здавалося, що все знов піде "накатаним" шляхом і перемогу вкотре будуть святкувати господарі. Але іншої думки були студенти факультету кібернетики З трьома задачами вони виходять вперед. А надалі почалося справжнє свято українських команд. На фініш першою прийшла команда факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

Отож, вперше в історії тих змагань українські команди, та ще й одразу дві, здобули право на участь у фіналі першості світу! не можна не відзначити й успіх студентів ВДТУ, які посіли 6 місце, та студентів Донецького національного технічного університету (ДонНТУ), які також з 5 задачами, але гіршим, ніж у вінничан, часом посіли десяте місце.

Донецький національний технічний університет Донецький національний технічний університет, абревіатура ДонНТУ - один із найстаріших і найбільших вищий навчальний заклад Донбасу. Широко відомий в Україні та за кордоном як ДПІ, або Донецький політехнічний інститут.

Добре виступили й інші 5 команд з України, жодна з яких не розв’язала менш як дві задачі. А господарі цього разу були лише дванадцятими, пропустивши вперед ще дві югославські та дві румунські команди.

У чому ж причина такого вдалого виступу українських команд? Чи не випадковим є їх успіх? На ці питання можна дати однозначну відповідь: ні, не випадкові.

З 1995 року проводиться олімпіада для тих, хто бажає навчатися на факультеті кібернетики. Олімпіада проходила в 2 етапи (заочний і очний), переможці другого туру одержують суттєві пільги при вступі в університет. З тих студентів, що зараз навчаються на факультеті, значна частина вступила в університет саме внаслідок перемоги в цій олімпіаді, або обласних та Всеукраїнських олімпіад з математики та інформатики. Про умови проведення олімпіади можна довідатися на абітурієнтській сторінці сайту факультету.

З часу свого заснування наш факультет, один з найбільших в університеті, веде підготовку студентів і аспірантів з сучасних питань застосування комп’ютерних методів в усіх галузях знань. Навчання на факультеті кібернетики - для тих, хто хоче йти в ногу з часом. Протягом навчання на факультеті студенти перетворюються на фахівців, що досконало володіють сучасними комп'ютерними технологіями. Вони спроможні кваліфіковано застосовувати програмне забезпечення, забезпечення мереж ЕОМ, проектувати та розробляти інформаційні системи, бази даних, системи прийняття оптимальних рішень. Усі випускники факультету отримують фундаментальну підготовку в галузі прикладної математики, що дозволяє їм ефективно застосовувати математичні моделі та сучасні інформаційні технології на виробництві і в наукових дослідженнях, в управлінні економікою і екологічному моніторингу, сьогодні немає такої галузі, де б плідно не працювали наші випускники.

Математи́чне моделюва́ння (рос. моделирование математическое; англ. mathematical simulation, нім. mathematische Modellierung f) - метод дослідження процесів або явищ шляхом створення їхніх математичних моделей і дослідження цих моделей.

За свою коротку історію в 35 років факультет цілком виправдав покладені на нього сподівання. Майже суцільна комп’ютеризація суспільства вимагає все більшого числа спеціалістів з інформатики і прикладної математики.

Деканами факультету були член-кореспондент НАН України Б.М. Бублик та академік НАН України В.Н. Редько. Останні п’ятнадцять років факультет кібернетики очолює, являючись його деканом член-кореспондент АПН України, доктор фізико-математичних наук, професор О.К. Закусило. Продовжуючи традиції закладені його попередниками О.К. Закусило багато уваги приділяє відкриттю нових спеціальностей та урізноманітненню форм навчання, а також співробітництву факультету з провідними науковими закладами, в першу чергу з Інститутом кібернетики, а також налагодженню постійних контактів з провідними комп’ютерними фірмами з метою зміцнення матеріально–технічної бази факультету, зокрема, розширенню та оновленню комп’ютерного парку. Факультет складається з 11 кафедр, 9 науково-дослідних лабораторій, інформаційно-обчислювального центру. Працює 100 штатних викладачів, за сумісництвом академіки НАН України І.В. Сергієнко, Я.М. Григоренко, член-кореспонденти В.С. Дейнека, В.В. Скопецький, О.А. Летичевський, крім того тимчасово працювали чи працюють академік Н.З. Шор, професори І.М. Парасюк, С.В. Мостовий, В.П. Гладун, О.Л. Перевозчикова, О.Г. Мазко.


  1   2   3


Скачати 390.16 Kb.