Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНаказ №1105 від 23. 11. 2006 національний план нумерації україни загальні положення

Наказ №1105 від 23. 11. 2006 національний план нумерації україни загальні положення
Сторінка1/3
Дата конвертації19.03.2017
Розмір0.55 Mb.
ТипНаказ
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ
НАКАЗ № 1105
від 23.11.2006
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН НУМЕРАЦІЇ УКРАЇНИ


1. Загальні положення


1.1. Національний план нумерації України (далі – План нумерації) розроблено відповідно до Закону України “Про телекомунікації”.

План нумера́ції - один із видів схем нумерації, використовуваний в телекомунікаціях. Фактично, це набір правил, які означають, як потрібно створювати номери. Наприклад, більшість телефонних номерів відповідають плану нумерації E.164.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

1.2. План нумерації визначає принципи побудови системи та плану нумерації телефонної мережі загального користування (далі - ТфМЗК) України.

1.3. План нумерації повинен ураховуватись при впорядкуванні розподілу, присвоєнні, обліку номерного ресурсу, контролю за його використанням.

2. Визначення


У Плані нумерації терміни вживаються у такому значенні:

відомча телекомунікаційна мережа - мережа зв'язку, що має своє власне внутрішнє навантаження, не залежну від ТфМЗК систему нумерації, може мати відмінні від ТфМЗК системи сигналізації i алгоритми функціонування.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).

Алгори́тм (латинізов. Algorithmi за араб. ім'ям узб. математика аль-Хорезмі) - набір інструкцій, які описують порядок дій виконавця, щоб досягти результату розв'язання задачі за скінченну кількість дій; система правил виконання дискретного процесу, яка досягає поставленої мети за скінченний час.

Телекомунікаційна мережа Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням

Взаємодія між відомчою мережею і ТфМЗК здійснюється за допомогою шлюзів, кількість яких залежить від технічних та економічних чинників;

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

внутрішньозонова телефонна мережа - частина ТфМЗК, яка є сукупністю розташованих у зоні нумерації автоматичних міжміських телефонних станцій, а також ліній, каналів телефонної мережі, кінцевих пристроїв і призначена для забезпечення з'єднання абонентів різних телефонних мереж зони між собою, підключення їх до додаткових послуг, а також здійснення міжміських з'єднань;

Телефо́нний зв'язо́к - галузь зв'язку, електрозв'язку, телекомунікацій; передача на відстань мовної інформації, здійснюваної електричними сигналами телефонною мережею загального користування (ТМЗК) або радіосигналами.

При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.

По́слуги - це дії, результат яких споживається в процесі їх надання. Вони становлять собою діяльність індивіда на користь іншої особи. «Цілеспрямована діяльність, результати якої мають прояв у корисному ефекті».

глобальна телекомунікаційна послуга - додаткова послуга телефонного зв‘язку, до якої всі абоненти ТфМЗК мають рівноправний і недискримінований доступ;

додатковими послугами є послуги, які надаються телефонною мережею абонентам разом з якоюсь основною послугою;

зона нумерації телефонної мережі - частина території країни, в якій кінцеві абонентські пристрої телефонної мережі мають єдиний формат номерів і однаковий код зони;

міжміська телефонна мережа - частина ТфМЗК, що є сукупністю міжміських телефонних станцій і каналів телефонної мережі, яка забезпечує з'єднання абонентів різних зон нумерації;

місцева телефонна мережа - частина ТфМЗК, яка є сукупністю комутаційних вузлів, телефонних станцій, каналів телефонної мережі, прикінцевих абонентських пристроїв, призначена для забезпечення з'єднання абонентів міста або сільського району;

нетелефонна мережа - мережа зв'язку, навантаженням якої є нетелефонна інформація (мережі передавання даних пакетного типу, Internet, мережі пейджингового зв'язку тощо), яка має власні систему нумерації та алгоритми функціонування.

Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.

Нетелефонна мережа - це мережа, яка не є складовою частиною ТфМЗК і призначена для передачі даних, наприклад Internet, організації радіовиклику тощо;

основними є послуги, які надаються телефонною мережею абоненту для задоволення його потреби в обміні інформацією з іншими абонентами.

Задово́лення - позитивно забарвлена емоція, що супроводжує вдоволення однієї або кількох потреб. Антонімом задоволення є страждання й біль. Поняття задоволення в філософії Епікура ототожнене зі щастям.

До основних послуг належать передача мовної інформації, передача інформації і даних у смузі тональних частот 3,1 кГц, передача інформації без обмежень каналом зі швидкістю 64 кбіт/с;

повідомлення сигналізації - повідомлення, що містить дані, які повинна передати система сигналізації;

система телефонної нумерації - правило, яке регламентує розподіл та закріплення цифр за телефонними мережами, телефонними станціями, вузлами, послугами та кінцевими абонентськими пристроями, відповідно до якого використовуються знаки абонентського номера та індексу телефонної мережі під час установлення з'єднання;

тандемна телефонна станція - телефонна станція, яка поєднує функції обслуговування власних, місцевих транзитних з'єднань з функціями обслуговування кінцевих i транзитних міжміських та внутрішньозонових з'єднань;

універсальний персональний електрозв'язок - це інтелектуальна послуга електрозв'язку, яка забезпечує користувачеві персональну мобільність, що дає йому змогу користуватися певним індивідуалізованим комплексом послуг і завдяки персональному номеру, не зв'язаному з конкретною мережею, ініціювати та приймати з будь-якого терміналу (станційного чи рухомого) незалежно від географічного розташування останнього виклики, які можуть проходити через багато мереж.

Підпрограма (англ. subroutine) - частина програми, яка реалізує певний алгоритм і дозволяє звернення до неї з різних частин загальної (головної) програми. В термінах мов програмування: функції (С), процедури (Pascal), методи (в термінології об'єктно-орієнтованого програмування в мовах C++, Java, С# та ін.).

Комплексний (рос. комплексный, англ. complex, нім. komplex) - з'єднаний з будь-чим, складний; той, що являє собою комплекс будь-чого; комплексний розвиток економічних районів - планомірний, пропорційний розвиток господарства районів на основі оптимального поєднання галузей виробничої спеціалізації з галузями, що обслуговують виробництво й населення; комплексні сполуки - речовини, які утворенні сполученням двох або більше атомів, молекул або іонів.

Терміна́л (від лат. terminus - кінець, англ. terminal - кінцевий, заключний).

Інтелектуал - людина розумової праці[Джерело?]. «Інтелектуалом» також називають[Хто?] освічену, начитану людину з високо розвиненим інтелектом[Джерело?].

Перешкодами при цьому є лише термінальні та мережеві можливості, а також обмеження, які встановлюються оператором мережі.

Центрекс (Centrex) - це послуга, яка забезпечує функції установчо-виробничої автоматичної телефонної станції (УВАТС) шляхом програмного відтворення їх у цифровій комутаційній системі.

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

Відтво́рення - слово, яке, в залежності від контексту застосування набуває різних значень.

Геогра́фія або земле́пис (грец. γεωγραφία, опис Землі, походить від двох еллінських слів: γεια - Земля і γραφειν - писати, описувати) - наука, що вивчає географічну оболонку Землі (епігеосферу), її просторову природну і соціально-економічну різноманітність, а також зв'язки між природним середовищем і діяльністю людини.

Автоматична телефонна станція Автомати́чна телефо́нна ста́нція (АТС) - телефонна станція, що забезпечує автоматичне з'єднання абонентів телефонної мережі.


  1   2   3  • 1. Загальні положення
  • 2. Визначення