Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНаказ мнс україни від 2011 № примірний договір

Скачати 103.62 Kb.

Наказ мнс україни від 2011 № примірний договір
Скачати 103.62 Kb.
Дата конвертації18.05.2017
Розмір103.62 Kb.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

від__ _______ 2011 №___ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг централізованого

пожежного та техногенного спостерігання

м. Київ “___”__________20___ р.


_________________________________________________________________,

(назва суб’єкта господарювання)

(надалі - Замовник) в особі ______________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

з однієї сторони, який діє на підставі _____________________________________,

(назва установчого документу)

та Державне підприємство «Мобільний рятувальний центр МНС України» (надалі – Виконавець) в особі_________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

який діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі разом - Сторони), уклали цей договір (далі - Договір) про наступне:


 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.

Державне підприємство (ДП) - підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.

Предметом Договору є організація та забезпечення функціонування системи централізованого пожежного та техногенного спостерігання з метою забезпечення належного захисту людей та навколишнього середовища від пожеж (техногенних аварій) та їх наслідків, підвищення рівня пожежної та техногенної безпеки підприємств, установ та організацій, своєчасного реагування та виконання пожежно-рятувальних (аварійно-рятувальних) робіт при виникненні пожеж (техногенних аварій).

1.2. Організація та забезпечення функціонування системи централізованого пожежного (техногенного) спостерігання за цим Договором здійснюється шляхом:

- забезпечення цілодобової роботи програмно-апаратних комплексів системи централізованого пожежного та техногенного спостерігання;

- ведення єдиної бази даних об’єктів спостерігання, забезпечення її технічного обслуговування;

Техногенна безпека Техногéнна безпéка у праві - стан захищеності населення, території, об'єктів від негативних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.

- приймання всіх без винятку тривожних сповіщень, які надходять від пультів пожежного та техногенного спостерігання Замовника;

- передача сповіщень про пожежу (техногенну аварію), що надійшли від пультів пожежного та техногенного спостерігання Замовника, до пожежно-рятувальних (аварійно-рятувальних підрозділів).


 1. ЦІНА ДОГОВОРУ

2.1. Ціна цього Договору становить ________________________________,

(вказати цифрами та словами)

у тому числі: _________________________________________________________


2.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
3. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
3.1. Розрахунки проводяться шляхом:

оплати Замовником після пред'явлення Виконавцем рахунка на оплату послуг (далі - рахунок) або після підписання Сторонами акта ______________;

або попередньої оплати, яка здійснюється на підставі _____ у термін до ___ ____________ 20__ року в розмірі _____________ гривень;

або поетапної оплати Замовником наданих послуг.


3.2. До рахунка додаються:

_____________________________________________________________

(акт приймання-передачі послуг та інші документи) 


 1. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  1. Замовник зобов’язується:

- забезпечити цілодобову роботу власних пультів пожежного та техногенного спостерігання, приймання тривожних сповіщень від систем пожежної та техногенної автоматики об’єктів спостереження про пожежу (техногенну аварію) та про технічний стан;

- забезпечити передачу сповіщень про пожежу (техногенну аварію) в автоматичному режимі двома каналами зв’язку (основним та резервним) різних операторів до центру спостерігання МНС у відповідності до вимог Правил з пожежного спостерігання та ДСТУpr 50136-1-1:2004 "Системи тривожної сигналізації.

Техні́чний стан об'є́кта - стан, який характеризується в певний момент часу, за певних умов зовнішнього середовища значеннями параметрів, установлених технічною документацією на об'єкт.

Автоматика Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.

Ситеми передавання тривожних сповіщень та устатковання. Частина 1-1. Загальні вимоги до систем передавання тривожних сповіщень";

- підключати до пульта пожежного (техногенного) спостерігання системи пожежної (техногенної) автоматики, які технічно обслуговуються на підставі письмового договору;

- використовувати пультове та інше протипожежне обладнання, їх складові частини, прилади, що входять до складу систем і комплексів для забезпечення безпеки об'єктів, які повинні відповідати чинним нормативним документам, технічним умовам, проектній документації, а також мати сертифікат відповідності, якщо це передбачено чинним законодавством України.

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

Сертифікат відповідності - документ, що виданий для підтвердження того, що продукція, система якості, система управління якістю, система управління довкіллям, персонал відповідає встановленим вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного документу, визначеного чинним законодавством.

Технічні умови Техні́чні умо́ви (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

- вести довідково-інформаційну базу даних щодо кількості виведених на пожежне та техногенне спостерігання об’єктів, спрацювань і несправностей систем пожежної та техногенної автоматики та надавати цю інформацію Виконавцю на підставі письмового запиту;


  1. Замовник має право:

- отримувати практичну допомогу від Виконавця щодо налаштування та конфігурування комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення програмно-апаратних комплексів системи централізованого пожежного та техногенного спостерігання;

- отримувати від Виконавця консультації щодо застосування законодавства з питань пожежної та техногенної безпеки та облаштування об’єктів в частині проектування, монтажу, технічного обслуговування та приймання в експлуатацію систем передавання тривожних сповіщень (спостерігання за пожежною автоматикою об’єктів) та влаштування, експлуатацію та технічне обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій.

Надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єктах або територіях, спричинене аварією, катастрофою,епідемією, стихійним лихом , епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат.  1. Виконавець зобов’язується:

- забезпечувати цілодобову роботу центру приймання тривожних сповіщень;

- вести єдину базу даних об’єктів спостерігання та забезпечувати її технічне обслуговування;

- забезпечувати реєстрацію карток об’єктів, які надаються Замовником, в єдиній базі даних об’єктів спостерігання МНС України та постановку цих об’єктів на спостерігання;

- забезпечувати прийом, реєстрацію та оброблення тривожних сповіщень та сигналів, які надходять від пультів пожежного та техногенного спостерігання Замовника;

- забезпечувати передачу сповіщень та сигналів про пожежу та/або техногенну аварію до пожежно-рятувальних (аварійно-рятувальних підрозділів);

- надавати Замовнику інформаційні послуги та консультування з питань пожежної та техногенної безпеки.

Інформаці́йні по́слуги (англ. Information services) - послуги, орієнтовані на задоволення інформаційних потреб користувачів шляхом надання певної інформації. Дії суб'єктів (власників) щодо забезпечення користувачів програмними продуктами.  1. Виконавець має право:

- одержувати від Замовника інформацію про кількість об’єктів спостерігання, всі спрацювання та технічний стан систем пожежної та техногенної автоматики;

- здійснювати моніторинг каналів зв’язку, що задіяні для передачі тривожних сповіщень та сигналів від пульта пожежного (техногенного) спостерігання Замовника до центру спостерігання МНС України.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. В разі невиконання або неналежного виконання Сторонами умов цього Договору, винна Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством.

5.2. У разі хибного виклику Замовником робіт на підставі повідомлення начальника чергової варти про встановлення факту хибного виклику (відсутність пожежі за місцем виклику) упродовж трьох робочих діб створюється робоча група у складі представника замовника, центру приймання тривожних сповіщень та обслуговуючої організації для встановлення причини хибного виклику з метою відшкодування витрат пов’язаних з виїздом пожежно-рятувальних (аварійно-рятувальних) підрозділів відповідно до наданого розрахунку витрат згідно п. 9.7. Правил з пожежного спостерігання.

5.3. У разі прострочення Замовником оплати згідно умов цього Договору Замовник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму простроченої оплати. Розрахунок здійснюється за кожний календарний день прострочення платежу.

5.4. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо вони сталися не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всі залежні від неї заходи для виконання своїх зобов’язань.

5.5. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним законодавством.

Суд - орган, що здійснює правосуддя у формі розгляду і вирішення цивільних, кримінальних,господарських, адміністративних і інших категорій справ у встановленому законом конкретної держави процесуальному порядку.
 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
  1. Кожна зі Сторін звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, які виникли після укладення даного Договору та які не можна було ні передбачити, ні запобігти розумними мірами. До таких обставин непереборної сили відносяться: повінь, землетрус та інші стихійні лиха, а також війна, воєнні дії та будь-які інші обставини поза контролю Сторін.

  2. В разі настання обставин непереборної сили, Сторона, що піддалась їх впливу, повинна протягом 3-х робочих днів сповістити про це іншу Сторону у письмовому вигляді. Повідомлення повинно вміщувати в собі дані про характер обставин, а також оцінку їх впливу на можливість виконання Стороною своїх обов’язків за цим Договором.

  3. В разі припинення обставин непереборної сили, Сторона повинна на протязі 3-х робочих днів сповістити про це іншу Сторону в письмовому вигляді. В повідомленні повинен бути вказаний строк, протягом якого передбачається поновлення виконання зобов’язань за цим Договором.

  4. Якщо Сторона не направить або невчасно направить повідомлення, які передбачені в пунктах 6.2. та 6.3. цього Договору, вона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні збитки, які були заподіяні таким несповіщенням або невчасним повідомленням.

  5. У випадках, коли обставини непереборної сили або їх наслідки продовжують діяти більше 6 (шести) місяців, або при виникненні обставин стає зрозумілим, що вони та їх наслідки будуть діяти більше цього строку, Сторони у можливо короткий строк проведуть переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання цього Договору та досягнення відповідної домовленості.

   Форс-мажо́р, обста́вини неперебо́рної с́или - обставини, що виникли внаслідок прийняття рішень законодавчого або нормативно-правового характеру, обов'язкових для суб'єктів у тому числі аграрного ринку згідно із законодавством, або ті, що виникли внаслідок стихійного лиха, у тому числі пожежі, повені, посухи, заморозків, граду, землетрусу, військових дій або суспільних збурень, а також з інших обставин, які не могли бути керованими стороною договору (контракту), включаючи втрату врожаю або його частини внаслідок несприятливих погодних умов, раптового припинення поставки води, тепла, електроенергії, нафтопродуктів чи газу, не пов'язаного з несплатою їх вартості.


 1. ІНШІ УМОВИ
  1. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

   Пра́во - це обумовлена природою людини і суспільства система регулювання суспільних відносин, що виражає свободу особистості, та якій притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю державного примусу.  2. Положення даного Договору не звільняють Сторони від виконання діючих вимог нормативно-правових актів, які регламентують діяльність з пожежного та техногенного спостерігання.

  3. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

  4. Всі повідомлення та сповіщення, які направляються у відповідності з цим Договором або в зв’язку з ним, повинні бути виконані у письмовій формі та будуть вважатися наданими належним чином, якщо вони направлені рекомендованим поштовим відправленням або доставлені нарочно за місцезнаходженням Сторін та передані до діловодної служби (обов’язково у письмовому вигляді).

  5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства.

  6. Цей Договір складений українською мовою, на _____ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

   Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.


 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
  1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до «___» ______________ 20___ р.

  2. Цей Договір припиняється:

- після закінчення строку дії Договору;

- за згодою Сторін (оформляється протоколом).

8.3. Термін дії Договору може бути продовжено за згодою Сторін (оформляється Додатковою угодою).
9. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
Невід'ємною частиною цього Договору є:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

                (у разі наявності зазначаються додатки до Договору) 


10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН


ЗАМОВНИК

_________________________________

(найменування)

_________________________________

(ідентифікаційний код)

_________________________________

(місцезнаходження)

_______________________________________________

(телефон)

_______________________________________________

(телефакс)

_______________________________________________

(рахунок у Державній казначейській службі або у банку)

(підпис)


М. П.

ВИКОНАВЕЦЬ

_______________________________

(найменування)

_______________________________

(ідентифікаційний код)

_______________________________

(місцезнаходження)

____________________________________________

(телефон)

____________________________________________

(телефакс)

____________________________________________

(рахунок у Державній казначейській службі або у банку)
(підпис)

М. П.


Додаток


до Примірного договору


Перелік (калькуляція) на передбачені платні послуги,

які Виконавець надає Замовнику


№ п/п

Назва послуги

Періодичність надання

Вартість , грн
1

Реєстрація об’єкта в Єдиній базі даних об’єктів спостерігання МНС

Одноразово
2

Підтримка працездатності та адміністрування ЄБД

Щомісячно
3

Моніторинг каналів зв’язку, що задіяні для передачі тривожних сповіщень від пульта пожежного (техногенного) спостерігання Замовника до центру спостерігання МНС Виконавця

Щомісячно
4

Надання консультативних, інформаційних послуг Замовнику

Згідно звернень
5

Інші послугиВсього:
Підписи

від «Замовника»


________________ /____________/

М.П.

сторін:

від «Виконавця»

________________ /____________/М.П.

Скачати 103.62 Kb.

 • Підписи