Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНаталія Проскурка старший викладач, м. Київ

Скачати 27.59 Kb.

Наталія Проскурка старший викладач, м. Київ
Скачати 27.59 Kb.
Дата конвертації13.04.2017
Розмір27.59 Kb.

Наталія Проскурка

старший викладач, м. Київ

Діагностика ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців

з інформаційних технологій
Проблема осмислення цінностей людського буття виходить сьогодні на перший план наукового пізнання, знаменуючи цим новий етап розвитку науки.
Новий Етап - селище в Україні, в Чаплинському районі Херсонської області. Населення становить 72 осіб.
Наукове пізнання - це форма процесу пізнання, головною функцією якого є вироблення й теоретична систематизація об'єктивних знань про дійсність. Передусім у структурі наукового пізнання виокремлюються емпіричний і теоретичний рівні..
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Цінності і ціннісні орієнтації завжди були одним із більш важливих об’єктів дослідження філософії, соціології, педагогіки та психології на всіх етапах їхнього становлення і розвитку як окремих галузей знання.

За нашим переконанням зміст освіти, на теперішній час, в умовах переоцінки цінностей, повинен бути присвячений не тільки засвоєнню професійних знань і навичок, а й особистісному росту і розвитку, формуванню ціннісно-смислових орієнтацій особистості, яка самоактуалізується.

У нашому дослідженні автопсихологічної компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій брали участь 212 студентів Національного авіаційного університету, що навчаються за напрямами підготовки: комп’ютерні науки;

Національний авіаційний університет Національний авіаційний університет - авіаційний вищий навчальний заклад в Києві. Від 2010 р. самоврядний (автономний) дослідницький національний університет. В НАУ навчається понад 50 тисяч студентів із 49 країн світу.
комп’ютерна інженерія; програмна інженерія; безпека інформаційних і комунікаційних систем; системи технічного захисту інформації;
Програмна інженерія - це застосування системного, вимірюваного підходу до розробки, використання та супроводу програмного забезпечення, та дослідження цих підходів, тобто застосування принципів інженерії до програмного забезпечення.
Технічний захист інформації Техні́чний за́хист інформа́ції (ТЗІ) - діяльність, спрямована на забезпечення інженерно-технічними заходами конфіденційності, цілісності та доступності інформації.
управління інформаційною безпекою, з них – 162 чоловічої, та – 50 жіночої статі віком від 17 до 22 років.
Жіноча стать (♀) - стать організмів або частин організмів, яка виробляє яйцеклітини (макрогамети). Особина жіночої статі не може розмножуватися статевим шляхом без доступу до чоловічих гамет за винятком партеногенезу.
Інформаці́йна безпе́ка - це стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису чи знищення (у цьому значенні частіше використовують термін «захист інформації»).
Відповідно до виділеної нами структури автопсихологічної компетентності входить і ціннісно-смисловий компонент.

Ціннісно–смисловий компонент автопсихологічної компетентності фахівця з інформаційних технологій містить світоглядні установки, що виражають ціннісне ставлення до самопізнання та саморозвитку майбутнього фахівця у процесі професійного навчання у ВНЗ, забезпечують прагнення до саморозвитку, самовдосконалення, самоактуалізації в майбутній професії.

Для дослідження ціннісно-смислового компоненту автопсихологічної компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій використовували методика Д. О. Леонтьева «Смисложиттєві орієнтації» та методика «Незавершені речення» (модифікація О.І.Бондарчук).

Результати нашого дослідження опрацьовувались за допомогою програми SPSS 17.0.

За результатами нашого дослідження було виявлено, що 53,3% майбутніх фахівців з інформаційних технологій мають низький рівень сформованості ціннісно-смислового компоненту автопсихологічної компетентності; 27,8 % –середній рівень та тільки 15,1% – високий рівень сформованості ціннісно-смислового компоненту автопсихологічної компетентності.

Низькій рівень ціннісно-смислового компоненту характеризує майбутнього фахівця з інформаційних технологій, як особистість, що живе сьогоднішнім днем, має переконаність у тому, що життя людини непідвладне свідомому контролю, що свобода вибору ілюзорна і безглуздо що-небудь загадувати на майбутнє.

Середній рівень ціннісно-смислового компоненту характеризує майбутнього фахівця з інформаційних технологій, як особистість, що має плани на майбутнє, але які в сьогоденні не підкріплюються особистою відповідальністю за їх реалізацію, оскільки недостатньо використовуються засоби самопізнання та саморозвитку.

Високий рівень ціннісно-смислового компоненту автопсихологічної компетентності характеризує майбутнього фахівця з інформаційних технологій як сильну особистість, що володіє достатньою свободою вибору, щоб побудувати своє життя у відповідності зі своїми цілями і завданнями, вільно приймати рішення і втілювати їх у життя, використовуючи засоби самопізнання та саморозвитку.Отже, в результаті проведеного дослідження ціннісно-смислової сфери майбутніх фахівців з інформаційних технологій ми визначили, що особистісні смисли більшості студентів позбавлені спрямованості і часової перспективи, характеризуються незадоволеністю процесом життя та не визначеністю життєвих перспектив, що зумовлює перегляд всієї системи професійної підготовки, пошуку і впровадження нових форм і методів навчальної роботи зі студентською молоддю.
Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Кросплатформена розробка мобільних додатків з використанням мови програмування c#
NAU -> Практикум "Professional English" призначений для аудиторної та самостійної роботи з англійської мови професійного спрямування студентів спеціальності "
NAU -> Пакет комплексних контрольних робіт
NAU -> Пакет комплексних контрольних робіт
NAU -> Конспект лецій навчальної дисципліни
NAU -> Розробка додатків для Windows Runtime (Windows 8)
NAU -> Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і завдання до курсової роботи дисципліни


Скачати 27.59 Kb.

  • Національного авіаційного університету