Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНаука, техніка, технологія, освіта, здоров’я Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. II харків 2009 ббк 73 І 57

Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. II харків 2009 ббк 73 І 57
Сторінка1/26
Дата конвертації10.03.2017
Розмір2.98 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»


Академія педагогічних наук України
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)
Академія наук вищої школи України

Присвячується 125-річчю

Національного технічного університету

«Харківський політехнічний інститут»


Інформаційні технології:
Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я

Матеріали

ХVII МіжнароднОЇ
Науково-практичнОЇ конференціЇ


У двох частинах

Ч. II

Харків 2009

ББК 73


І 57

УДК 002


Голова конференції: Товажнянський Л.Л. (Україна).

Співголови конференції: Патко Д. (Угорщина), Поп Е. (Румунія), Карпушевський Б. (Німеччина), Хамрол А. (Польща), Федотов А. (Болгарія).

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.II


(20-22 травня 2009 р., Харків) / за ред. проф. Товажнянського Л.Л. – Харків, НТУ «ХПІ». – 536 с.
Подано матеріали науково-практичної конференції за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Матеріали відтворені з авторських оригіналів

ББК 73


© Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»,

2009

Зміст
Секція 13. Інтегровані хімічні технології у хімічній техніці та екології ..........4
Секція 14. Сучасні технології в освіті.…………………………...………….....45
Секція 15. Застосування комп'ютерних технологій для вирішення

наукових і соціальних проблем у медицині ….….………………………….....64


Секція 16. Сучасні технології в економіці та менеджменті ……………….....98
Секція 17. Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера....158
Секція 18. Нові технології захисту навколишнього середовища

та утилізації відходів………………………………………………….………..180


Секція 19. Сучасні проблеми гуманітарних наук …………….……………...210
Секція 20. Управління соціальними системами і підготовка кадрів …..…...242
Секція 21. Інформатика і моделювання.……………………………………...275
Секція 22. Електромагнітна стійкість ……………..…………………………...332
Секція 23. Менеджмент, інвестиційні та інноваційні процеси

у промисловості та народному господарстві…….…………………………...389


Секція 24. Інформаційні технології та математичні методи…………...........512
Секція 13. Інтегровані хімічні технології у хімічній техніці та екології
Білим П.А., Михайлюк О.П., Афанасенко К.А. Україна, Харків
СХИЛЬНІ ДО КАРБОНІЗАЦІЇ ПОЛІЕПОКСИДНІ ЗВ’ЯЗУЮЧІ ДЛЯ АРМОВАНИХ ПЛАСТИКІВ
Метою досліджень було отримання вихідних реакційноздатних компонентів на основі нафталенових похідних для поліепоксидних зв’язуючих, що здатні при підвищенні температури утворювати про коксований матеріал. Встановлено, що оптимальні вогнезахисні властивості мають зв’язуючі, де в якості зшиваючего агента, використовували амінозаміщені нафталенові похідні.
Билым П.А., Михайлюк А.П., Афанасенко К.А. Украина, Харьков
СКЛОННЫЕ К КАРБОНИЗАЦИИ ПОЛИЭПОКСИДНЫЕ СВЯЗУЮЩИЕ ДЛЯ АРМИРОВАННЫХ ПЛАСТИКОВ
Целью исследований являлось получение исходных реакционноспособных компонентов на основе нафталеновых производных для полиэпоксидных связующих, способных при повышении температуры образовывать прококсованный материал. Установлено, что оптимальными огнезащитными свойствами обладают связующие для стеклопластиков, где в качестве сшивающего агента использовали аминозамещенные нафталеновые производные.
Bilim P.A., Mikhailuk A.P., Afanasenko K.A., Ukraine, Kharkov
INCLINED TO CARBONIZATION POLYEPOXY BINDING FOR ARMED PLASTIC
The purpose of researches was reception initial reaction-capable components on a basis naftalen derivatives for polyepoxy binding, capable at temperature rise to form carbonized material. It is established that optimum fireproof properties has binding for fibreglasses where as the sewing agent used amino-replaced naftalen derivative.

Близнюк О.В., Половінкин М.О., Україна, Харків
ВПЛИВ ПРИРОДИ ПІГМЕНТІВ І барвників НА ФАРБУючи властивості ПОЛІМЕРНИХ СУПЕРКОНЦЕНТРАТІВ
Використовуючи наукову базу НПП «ПАКС» і кафедри пластмас НТУ «ХПІ» було досліджено вплив природи забарвлюючих матеріалів на колір забарвленого поліетилену, термостійкість та світлостійкість забарвлення, міграційну стійкість, кількість агломератів пігментів, вологість, зольність, питому та насипну щільність, ПТР та усадку забарвлених зразків.
Близнюк А.В., Половинкин М.А., Украина, Харьков
влияние природы пигментов и красителей на красящие способности полимерных суперконцентратов
Используя научную базу НПП «ПАКС» и кафедры пластмасс НТУ «ХПИ» было исследовано влияние природы окрашивающих материалов на цвет окрашенного полиэтилена, термостойкость и светостойкость окраски, миграционную устойчивость, количества агломератов пигментов, влажность, зольность, удельную и насыпную плотность, ПТР и усадку окрашенных образцов.
Bliznyuk A.V., Polovinkin M.A., Ukraine, Kharkov
INFLUENCE OF NATURE OF PIGMENTS AND DYES ON DYEINGS CAPABILITIES OF THE POLYMERIC SUPERCONCENTRATES
Using the scientific base of NPP «PAKS» and departments of plastics of NTU «KHPI» there was research influence of nature of painting materials oncolor of the painted polyethylene, heat-resistance and light fastness of colouring, migratory stability, amount of agglomerates of pigments, humidity, ash-content, specific and poured density, PTR and shrinkage of the painted standards.

Підгорна Л.П., Буланов Д.І., Україна, Харків
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ СКЛОПЛАСТИКІВ НА ОСНОВІ ЕПОСИДНО-ПОЛІЕСТЕРНИХ ЗВ’ЯЗУЮЧИХ
Досліджені діелектричні і фізико-механічні властивості склопластикових стержнів, отриманих методом пултрузії, що застосовуються у виробництві полімерних ізоляторів для електротехніки. Розроблені оптимальні склади та режими твердіння склопластиків на основі епоксидних зв’язуючих, модифікованих ненасиченими поліестерами на основі ортофталевої і терефталевої кислот.
Подгорная Л.Ф., Буланов Д.И., Украина, Харьков
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СТЕКЛОПЛАСТИКОВ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНО-ПОЛИЭФИРНЫХ СВЯЗУЮЩИХ
Исследованы диэлектрические и физико-механические свойства стеклопластиковых стержней, полученных методом пултрузии, которые применяются в производстве полимерных изоляторов для электротехники. Разработаны оптимальные составы и режимы отверждения стеклопластиков на основе эпоксидных связующих, модифицированных ненасыщенными полиэфирами на основе ортофталевой и терефталевой кислот.
Pidgorna L.P., Bulanov D.I., Ukraine, Kharkov
RESEARCH OF PROPERTIES OF GLASS-REINFORCED PLASTICS ON THE BASIS OF THE epoxy -POLYESTER BINDING
Dielectric and physical-mechanical properties glass-reinforced plastics rods gained by a method pultrision applied in production of glass-fibre insulators for electrical engineers are investigated. Optimum compositions and regimes of hardening of glass-reinforced plastics on the basis of epoxy binding, inoculated by unsaturated polyesters on a basis orthophthalic and terephthalic acids are developed.

Суліга К., Лебедєв В.В., Авраменко В.Л., Тицька В.Д., Україна, Харків
ОПТИЧНО ПРОЗОРІ МЕЛАМІНО-ФОРМАЛЬДЕГІДНІ ПОЛІМЕРИ З ПІДВИЩЕНИМИ СПЕКТРАЛЬНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
У роботі наведені дослідження з синтезу оптично прозорих меламіно-формальдегідних полімерів з підвищеними спектральними характеристиками. Представлено результати дослідження основних стадій одержання оптично прозорих меламіно-формальдегідних полімерів, а також їхніх спектрально-люмінесцентних властивостей.
Сулига К., Лебедев В.В., Авраменко В.Л., Тицкая В.Д., Украина, Харьков
ОПТИЧЕСКИ ПРОЗРАЧНЫЕ МЕЛАМИНО-ФОРМАЛЬДЕГИДНЫЕ ПОЛИМЕРЫ С ПОВЫШЕННЫМИ СПЕКТРАЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
В работе приведены исследования по синтезу оптически прозрачных меламино-формальдегидных полимеров с повышенными спектральными характеристиками. Представлены результаты исследования основных стадий получения оптически прозрачных меламино-формальдегидных полимеров, а также их спектрально-люминесцентных свойств.

Suliga К., Lebedev V.V., Avramenko V.L., Titskyay V.D., Ukraine, Kharkov
OPTICALLY TRANSPARENT MELAMINE-FORMALDEHYDE POLYMERS WITH ADVANCED SPECTRAL CHARACTERISTICS
Researches on synthesis optically transparent melamine-formaldehyde polymers with advanced spectral characteristics are represented. Results of research of the basic stages of reception optically transparent melamine-formaldehyde polymers, and also their spectrum-luminescent properties are presented.


Авраменко В.Л., Карімі Яхді Амір Ехсан, Україна, Харків
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВАЖКОГОРЮЧИХ ПКМ НА ОСНОВІ ЕПОКСИДНИХ ОЛІГОМЕРІВ
Дослідженні фізико-хімічні та експлуатаційні властивості полімерних композиційних матеріалів на основі епоксидних олігомерів та дисперсного наповнювача, на поверхню якого іммобілізований антипірен. Показано, що модифікація поверхні наповнювача позитивно впливає на термодинамічну спорідненість складових ПКМ.
Авраменко В.Л., Карими Яхди Амир Эхсан,Украина, Харьков
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ТРУДНОГОРЮЧИХ ПКМ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ
Исследованы физико-химические и эксплуатационные свойства полимерных композиционных материалов на основе эпоксидных олигомеров и дисперсного наполнителя, на поверхность которого иммобилизован антипирен. Показано, что модификация поверхности наполнителя положительно влияет на термодинамическое сродство составляющих ПКМ.

Avramenko V. L, Karimi Jahdi Амir Ehsan, Ukraine, Kharkov
RESEARCH OF PROPERTIES HEAVY- COMBUSTIBLE PCM ON THE BASIS OF EPOXY OLIGOMERS
Physical and chemical and operating ability of polymeric composites on the basis of epoxy oligomers and disperse filler, on which surface immobilization fire retardant are investigated. It is shown, that modification of a surface of filler positively influences thermodynamic affinity of components of PCM.
Черкашина Г.М., Полівода І.О., Україна, Харків
ВПЛИВ ДОДАНОК НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ПВХ СУМІШЕЙ
При виробництві ПВХ сумішей окрім полімеру вводяться модифікуючи доданки: стабілізатори для запобігання окислення, наповнювачі, які надають необхідні фізико-механичні властивості та інші домішки. Вивчали вплив цих домішок на процес грануляції ПВХ сумішей.
Черкашина А.Н., Поливода И.А., Украина, Харьков
ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПВХ СМЕСЕЙ
При производстве ПВХ смесей кроме полимера вводятся модифицирующие добавки: стабилизаторы для предотвращения окисления, наполнители, которые обеспечивают необходимые физико-механические свойства и другие добавки. Изучали влияние этих добавок на процесс грануляции ПВХ смесей.
Cherkashina G.M., Polivoda I.O., Ukraine, Kharkov
INLUENCE OF ADDITIVES ON OPERATING ABILITY OF PVC MIXES
By production of PVC of mixes except polymer modifying additives are inducted: stabilizers for oxidation prevention, fillers which provide necessary physical-mechanical properties and other additives. Studied influence of these additives on process of a grain of PVC mixes.

Попова Н.Г., Черкашина Г.М., Полівода І.О., Україна, Харків
ВПЛИВ МОДИФІКУЮЧИХ ДОДАНОК НА РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙ З ПВХ
Встановлено вплив будови і вмісту модифікуючих добавок на процес течії композицій при різних температурах і напрузі зсуву. Показано ступень прояви аномалії в'язкості від вказаних факторів. Запропоновано оптимальне співвідношення компонентів композиції, які дозволяють поліпшити технологічні властивості без зниження експлуатаційних показників.
Попова Н.Г., Черкашина А.Н., Поливода И.А., Украина, Харьков
ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРУЮЩИХ ДОБАВОК НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИЙ ИЗ ПВХ
Установлено влияние строения и содержания модифицирующих добавок на процесс течения композиций при различных температурах и напряжениях сдвига. Показано степени проявлении аномалии вязкости от указанных факторов. Предложено оптимальное соотношение компонентов композиции, которые позволяют улучшить технологические свойства без снижения эксплуатационных показателей.
Popova N.G., Cherkashina G.M., Polivoda I.O., Ukraine, Kharkov
INFLUENCE OF MODIFYING ADDITIVES ON RHEOLOGICAL PROPERTIES OF COMPOSITIONS FROM PVC
Influence of a structure and the maintenance of modifying additives on process of a current of compositions is installed at various temperatures and shear stresses. It is shown extent developing process of abnormality of viscosity from the specified factors. The optimum relationship of components of a composition which allow to improve processing behaviour without decrease in operational parametres is offered.

Черкашина Г.М., Аммар В. Саід, Україна, Харків
РОЗРОБКА ВИРОБНИЦТВА ПЕВТ НА БАЗІ ІРАКСЬКОЇ НАФТИ
Процес виробництва ПЕВТ складається з двох стадій: отримання газу етилену при високотемпературному піролізі тяжких фракцій нафти та ін., а також полімеризації газу етилену при тиску 150-300 МПА і температурі 200ºС. Проведене удосконалення процесу виробництва ПЕВТ на стадії полімеризації етилену із продуктів іракської нафти.
Черкашина А.Н., Аммар В. Саид, Украина, Харьков
РАЗРАБОТКА ПРОИЗВОДСТВА ПЕВТ НА БАЗЕ ИРАКСКОЙ НЕФТИ
Процесс производства ПЕВТ состоит из двух стадий: получение газа этилена при высокотемпературном пиролизе тяжелых фракций нефти и др., а также полимеризации газа этилена при давлении 150-300 МПА и температуре 200ºС. Проведено усовершенствование процесса производства ПЕВТ на стадии полимеризации этилена из продуктов иракской нефти.
Cherkashina A.N., Аммаr V.Said, Ukraine, Kharkov
WORKING OUT OF PRODUCTION PEHP ON THE BASIS OF THE IRAQ OIL
Production process PEHP consists of two stages: reception of gas of ethylene at high-temperature pyrolysis of heavy fractions of oil, etc., and also polymerizations of gas of ethylene at pressure 150-300 МПА and temperature 200ºС. Development of production process PEHP at a stage of polymerization of ethylene from products of the Iraq oil is made.

Лаврова І.О., Бабенко В.М., Куделя А.О., Лялюк О.М., Україна, Харків
ДОСЛІДЖЕННЯ ПО ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСУ ГЛІКОЛЕВОЇ ОСУШКИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Проведені експериментальні дослідження по гідродинамічному моделюванню, на базі яких спрогнозовані масообмінні характеристики двох різновидів регулярних насадочних елементів для використання їх у високошвидкісних абсорберах гліколевої осушки природного газу. Проведені розрахунки для проектування установок осушки з економічними абсорберами промислового масштабу.
Лаврова И.О., Бабенко В.Н., Kуделя А.А., Лялюк А.М.,Украина, Харьков
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА ГЛИКОЛЕВОЙ ОСУШКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА
Проведены экспериментальные исследования по гидродинамическому моделированию, на основе которых спрогнозированы массообменные характеристики двух разновидностей регулярных насадочных элементов для использования их в высокоскоростных абсорберах гликолевой осушки природного газа. Проведены расчеты для проектирования установок осушки с экономичными абсорберами промышленного масштаба.
Lavrova I.O., Babenko V. N., Kudelya A.O., Laluk A.M., Ukraina, Kharkov
STUDIES ON THE INTENSIFICATION OF GLYCOL GAS DEWATERING OF GAS DISTILLATE PROCESS
Experimental researches on hydrodynamic modelling on which one ground are predicted mass-transfer performances of two varieties regular packings members for their use in high-velocity absorbers glycol gas distillate, gas dewaterings are held. Calculations for engineering of installations of gas dewatering with economic absorbers of a commercial scale are carried out.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26