Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаChernyshova N.P., Ukraine, Kharkov

Chernyshova N.P., Ukraine, Kharkov
Сторінка10/26
Дата конвертації10.03.2017
Розмір2.98 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   26

Chernyshova N.P., Ukraine, KharkovEVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF INTERNET ADVERTISING
Estimation of general result of publicity campaign in the Internet, and also determination of efficiency of every direction involved in it needed for every advertiser. For the estimation of efficiency of all publicity campaign and it is needed each of its constituents expressly to formulate the ultimate and intermediate goals of campaign and define the coefficients of importance each of them. The question is about criteria, methodology and tool for the analysis of advertising efficiency.

Чисарик Міклош, Угорщина, Мішкольц
ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД І УГОРСЬКА ПРАКТИКА ПРОГРАМИ LEADER
Ті різні програми 80-х, які були направлені до розвитку областей сільської місцевості, були зосереджені на відокремлені сектори економіки, підтримку секторів, і вони, здавалося, разом не закінчили один одного. Програма LEADER помістила розвиток в нову основу. Стратегія розвитку області створена командою дії, яка складена з місцевих органів влади, підприємств області і організацій, і людей які живуть там. Дослідження представляє теоретичну основу і угорську практику Програми LEADER.
Чисарик Миклош, Венгрия, Мишкольц
Теоретический подход и венгерская практика Программы LEADER
Те различные программы 80-ых, которые были направлены к развитию областей сельской местности, были сосредоточены на отделённые секторы экономики, поддержки секторов, и они, казалось, вместе не закончили друг друга. Программа LEADER поместила развитие в новую основу. Стратегия развития области созданная командой действия, которая составлена из местных органов власти, предприятий области и организаций, и людей которые живут там. Исследование представляет теоретическую основу и венгерскую практику Программы LEADER.
Chisarik Miklosh, Hungary, Mishkolc
Theoretical foundation and Hungarian practice of the Programme LEADER
Those different programmes of the ‘80s which were directed to development of countryside areas had been focused on separated supports sector by sector and they didn’t appear together to complete each other. The Programme LEADER put the development on new base. The development strategy of the area is made by an action team which is composed of the participant local governments, the enterprises of the area and civil organizations with people who live there. The study presents the theoretical background and Hungarian practice of the Programme LEADER.

Шводіауер Г.,Німеччина, Магдебург
РОЗРОБКА МЕТОДІВ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
Досліджено методологічні питання кон'юнктури світового ринку. Визначені загальні чинники, що впливають на її величину і на динаміку зміни. Детально розглянуті питання формування кон'юнктури ринку асинхронних електродвигунів. Виділені і обгрунтовані основні показники, від яких в основному залежить величини кон'юнктури ринку цього товару.
Шводиауер Г., Германия, Магдебург
РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Исследовано методологические вопросы конъюнктуры мирового финансового рынка. Определены общие факторы, которые влияют на ее величину и на динамику изменения. Детально рассмотренные вопросы формирования финансовой конъюнктуры рынка Украины. Выделены и обоснованы основные показатели, от которых в основном зависит величина конъюнктуры финансового рынка в условиях мирового финансового кризиса.
Shvodiauer G., Germany, Magdeburg
DEVELOPMENT OF METHODS OF FINANCIAL MAKING HEALTHY OF ECONOMY OF UKRAINE IS IN THE CONDITIONS OF WORLD ECONOMIC CRISIS
Investigational methodological questions of the state of affairs of world financial market. General factors which influence on its size and on the dynamics of change are certain. Questions of forming of the financial state of affairs of market of Ukraine considered in detail. Basic indexes from which mainly depends sizes of the state of affairs of financial market in the conditions of world financial crisis are selected and grounded.
Шімпф К.,Німеччина, Магдебург
РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В НІМЕЧЧИНІ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОЇ УГОДИ
Доповыдь присвячена висвітленню основних положень Болонської угоди, яка передбачає перехід Європейського навчального простору до системи міжнаціональних стандартів освіти. Їх впровадження в практику роботи більшості країн Європи далеко не проста задача. Є свої особливості і в системі вищої освіти Німеччини. Запропоновано посилення зв’язків вищої школи та бізнесу, що позитивно впливає на якість навчання.
Шимпф К., Германия, Магдебург
РЕФОРМИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГЕРМАНИИ В КОНТЕКСТЕ БОЛОНСКОЙ СОГЛАШЕНИЯ
Доклад посвящен освещению основных положений Болонской соглашения, которое предусматривает переход Европейского учебного пространства к системе междунациональных стандартов образования. Их внедрение в практику работы большинства страны Европы далеко не простая задача. Есть своя особенность и в системе высшего образования Германии. Предложено усиление связи высшей школы и бизнеса, который положительно влияет на качество учебы.
Shimpf К., Germany, Magdeburg
REFORMATION OF HIGHER EDUCATION IN GERMANIUM IN CONTEXT BOLONSKOY AGREEMENTS
A lecture is devoted illumination of substantive provisions Bolonskoy agreement which foresees passing of European educational space to the system of междунациональных standards of education. Their introduction in practice of work of majority of country of Europe far not simple task. There is the feature and in the system of higher education of Germany. Strengthening of connection of higher school and business which positively influences on quality of studies is offered.

Шипілова М.В., Україна, Харків
ЗНАЧЕННЯ ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ДЛЯ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ
У доповіді акцентується увага на підвищення ролі та значення інституту довіри в умовах боротьби суспільства з кризовими явищами сучасної економіки. Розглядаються основні підходи до концепції соціального капіталу, що пов’язує характер суспільних відносин з економічними відносинами та ефективністю спільної економічної діяльності економічних агентів. Висловлюються позиції щодо можливостей та умов накопичення соціального капіталу в Україні.
Шипилова М.В., Украина, Харьков
ЗНАЧЕНИЕ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
В докладе акцентируется внимание на повышении роли и значения института доверия в условиях борьбы общества с кризисными явлениями современной экономики. Рассматриваются основные подходы к концепции социального капитала, которая связывает характер общественных отношений с экономическими отношениями и эффективностью совместной экономической деятельности. Высказываются положения относительно возможностей и условий накопления социального капитала в Украине.
Shypilova M.V., Ukraine, Kharkiv
THE ROLE OF THE SOCIAL CAPITAL CONCEPT FOR MODERN ECONOMY
In the report an increased role and importance of trust in time of modern economy crisis are pointed out. The main approaches to social capital concept are dealt. This concept relates with social relationship nature and economic relationship and agents coactions efficiency. The ideas about conditions and opportunities of social capital accumulation in Ukraine are brought out.

СЕКЦІЯ 17. НАВКОЛОЗЕМНИЙ КОСМІЧНИЙ ПРОСТІР.

РАДІОФІЗИКА ТА ІОНОСФЕРА
Барабаш В.В., Скляров І.Б., Україна, Харків
ІМІТАТОР ЕТАЛОННОГО СИГНАЛУ ДЛЯ автоматичної іоносферної станції БАЗИС
В доповіді розглянуте одне з рішень задачі перевірки роботи пристрою цифрового перетворення. Для правильної обробки даних, що надходять із станції “Базис”, необхідна його юстировка й контроль коректності процесу обробки вхідної інформації. Розроблений для цього пристрій дозволяє формувати еталонний сигнал, що імітує відбиття при вертикальному зондуванні, причому на першому етапі – для звичайної й незвичайної компонент слою F2, а надалі – й для всіх слоїв.
Барабаш В.В., Скляров И.Б., Украина, Харьков
имитатор эталонного сигнала для автоматической ионосферной станциибазис
В докладе рассмотрено одно из решений задачи проверки работы устройства цифрового преобразования. Для правильной обработки данных, поступающих со станции “Базис”, необходима его юстировка и контроль корректности процесса обработки поступающей информации. Разработанное для этого устройство позволяет формировать эталонный сигнал, имитирующий отражение при вертикальном зондировании, причем на первом этапе – для обыкновенной и необыкновенной компонент слоя F2, а в дальнейшем – и для всех слоев.
Barabash V.V., Skliarov I.B., Ukraine, Kharkiv
The simulator of reference signal for self-acting ionospheric stationbasis
In the report one of solutions of a problem of checkout of operation of the device of numbering is viewed. For the correct operation of the device of numbering of the data arriving from self-acting ionospheric station “Basis” at measuring, its alignment and the control of a correctness of process of processing of the arriving information is necessary. The device developed for it allows to shape a reference signal simulating reflexion at vertical sounding, at the first stage – for ordinary and unusual builders of stratum F2, and further – and for all stratums.

Баранова К.С., Пуляєв В.О., Україна, Харків
ОСОБЛИВОСТІ АЛГОРИТМІВ РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ ІОНОСФЕРНОЇ ПЛАЗМИ
В доповіді приводиться варіант одного з рішень зворотної задачі електромагнітного розсіяння, коли за допомогою процедур ідентифікації автокореляційних функцій прийнятого сигналу відбувається розрахунок параметрів іоносферної плазми. Показано результати моделювання рішення такої задачі та проблеми, які виникають при збільшенні кількості змінних в процесі оцінки вектора іоносферних параметрів.
Баранова К.С., Пуляев В.А., Украина, Харьков
ОСОБЕННОСТИ АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ИОНОСФЕРНОЙ ПЛАЗМЫ
В докладе приводится пример одного из решений обратной задачи электромагнитного рассеяния, когда с помощью процедур идентификации автокорреляционных функций принятого сигнала производится расчет параметров ионосферной плазмы. Показаны результаты моделирования решения такой задачи и проблемы, которые возникают при увеличении количества переменных в процессе оценки вектора ионосферных параметров.
Baranova K.S., Pulyayev V.A., Ukraine, Kharkiv
FEATURES OF ALGORITHMS OF CALCULATION OF PARAMETERS FOR IONOSPHERIC PLASMA
In the report the variant of one of decisions of a return problem of electromagnetic scattering is resulted. According to the decision, by means of procedures of identification of autocorrelation functions of the accepted signal there is a calculation of ionospheres plasmas parameters. Results of modeling of the decision of such problem are shown. Problems which accompany increase in quantity of variables at vector estimation ionospheres parameters are analyzed.

Бєлозьоров Д. П., Україна, Харків
імітатор сигналу некогерентного розсіяння з заданимі статистичнимИ характеристиками
В доповіді наводиться, що контроль процесу вимірювання параметрів іоносфери методом некогерентного розсіяння припускає використання імітаторів сигналу розсіяння. Розроблений для цього пристрій дозволяє формувати сигнали с з автокореляційною функцією, форму якої можна варіювати, використовуючи розроблене програмне забезпечення. Оцінено вплив апаратних характеристик на похибки при відтворенні імітаційного сигналу.
Белозеров Д.П., Украина, Харьков
имитатор сигнала некогерентного рассеяния с заданными статистическими характеристиками
В докладе приводится, что контроль процесса измерений параметров ионосферы методом некогерентного рассеяния предполагает использование имитаторов сигнала рассеяния. Разработанное для этого устройство позволяет формировать сигналы с автокорреляционной функцией, форму которой можно варьировать, используя разработанное программное обеспечение. Оценено влияние аппаратурных характеристик на погрешности при воспроизведении имитирующего сигнала.
Belozerov D. P., Ukraine, Kharkiv
The simulator of aN incoherent scatter SIGNAL WITH the set statistical characteristics
The control of measuring parametrical process of an ionosphere an incoherent scatter method assumes use of signal simulators of a scatter. The developed device allows forming signals with the autocorrelation function which form can be varied, using the developed software. Hardware characteristic influence on errors is estimated at reproduction of a simulating signal.

Богомаз О.В., Пуляєв В.О., Україна, Харків
ПОХИБКИ ОЦІНЮВАННЯ ІОНОСФЕРНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ ЗВОРОТНОЇ ЗАДАЧІ РОЗСІЯННЯ
В доповіді представлено результати моделювання процедури розв’язання зворотної задачі розсіяння для оцінювання параметрів іоносфери (температури електронів та іонів, іонного складу). Показано вплив ширини шагу та значення початкового відліку при пошуку, а також кількості параметрів, що оцінюються, на величину похибок та час виконання процедури. Дано інформацію про отримані довірчі інтервали для кожного іоносферного параметра, який оцінюється.
Богомаз А.В., Пуляев В.А., Украина, Харьков
Погрешности оценивания ионосферных параметров при решении обратной задачи рассеяния
В докладе представлены результаты моделирования процедуры решения обратной задачи рассеяния для оценивания параметров ионосферы (температуры электронов и ионов, ионного состава). Показано влияние ширины шага и значения начального отсчёта при поиске, а также количества оцениваемых параметров на величину ошибок и время выполнения процедуры. Дана информация о полученных доверительных интервалах для каждого ионосферного параметра, который оценивался.
Bogomaz O.V., Pulyayev V.A., Ukraine, Kharkiv
Errors of ionosphere parameters estimation at the solution of inverse problem of scattering
Results of simulation of a procedure of the solution of inverse problem of scattering for estimation of ionosphere parameters (electron and ion temperatures, ionic structure) are represented. Influence of step width and starting value of searching, and also of number of estimated parameters on values of errors and procedure execution time is shown. Information about the obtained confidence intervals for every ionosphere parameter, which was estimated, is given.

Бурмака В.П., Україна, Харків
ВЕЙВЛЕТ-АНАЛІЗ ЧАСОВИХ ВАРІАЦІЙ ПОТУЖНОСТІ НЕКОГЕРЕНТНО РОЗСІЯНИХ СИГНАЛІВ: РЕЗУЛЬТАТИ МОДЕЛЮВАННЯ Й ОБРОБКИ
В доповіді наведено результати порівняльного аналізу можливостей різних видів перетворення Фур’є та вейвлет-аналізу для виявлення й оцінки спектральної густини хвилевих збурень в іоносферній плазмі з високим частотно-часовим розділенням. Показано, що вейвлет-аналіз дозволяє добре локалізувати квазіперіодичні процеси в частотно-часовій області, які становлять безсумнівний інтерес для подальшого вивчення середовища.
Бурмака В.П., Украина, Харьков
ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ ВАРИАЦИЙ МОЩНОСТИ НЕКОГЕРЕНТНО РАССЕЯННЫХ СИГНАЛОВ: РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ
В докладе показаны результаты сравнительного анализа возможностей различных видов преобразования Фурье и вейвлет-анализа для обнаружения и оценки спектральной плотности волновых возмущений в ионосферной плазме с высоким частотно-временным разрешением. Показано, что вейвлет-анализ позволяет хорошо локализовать квазипериодические процессы в частотно-временной области, которые представляют несомненный интерес для дальнейшего изучения среды.
Burmaka V.P.,Ukraine, Kharkiv
THE TIME VARIATION OF INCOHERENT SCATTER SIGNALS WAVELET ANALYSIS: THE SIMULATION AND PROCESSING RESULTS
The various Fourier transform and wavelet analysis comparative analysis for detection and spectral density estimation of ionospheric disturbances with high time-and-frequency resolution carried out. The wavelet analysis good localization quasiperiodic processes in time-and-frequency field are shown.

Бурмака В.П., Кононенко О.А., Україна, Харків
СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЧАСОВИХ ВАРІАЦІЙ ПОТУЖНОСТІ НЕКОГЕРЕНТНО РОЗСІЯНИХ СИГНАЛІВ: РЕЗУЛЬТАТИ МОДЕЛЮВАННЯ Й ОБРОБКИ
В доповіді наведено результати порівняльного аналізу можливостей традиційного одномірного перетворення Фур’є, віконного перетворення Фур’є, адаптивного перетворення Фур’є для виявлення й оцінки спектральної густини хвильових збурень в іоносфері з високим частотно-часовим розділенням. Показано, що адаптивне перетворення Фур’є за своїми можливостями перевищує можливості традиційного одномірного та віконного перетворення Фур’є.
Бурмака В.П., Кононенко А.А., Украина, Харьков
СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ ВАРИАЦИЙ МОЩНОСТИ НЕКОГЕРЕНТНО РАССЕЯННЫХ СИГНАЛОВ: РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ
В докладе показаны результаты сравнительного анализа возможностей традиционного одномерного преобразования Фурье, оконного преобразования Фурье, адаптивного преобразования Фурье для обнаружения и оценки спектральной плотности волновых возмущений в ионосфере с высоким частотно-временным разрешением. Показано, что адаптивное преобразование Фурье по своим возможностям превосходит возможности традиционного одномерного и оконного преобразования Фурье.
Burmaka V.P., Kononenko A.A., Ukraine, Kharkiv
THE TIME VARIATION OF INCOHERENT SCATTER SIGNALS SPECTRUM ANALYSIS: THE SIMULATION AND PROCESSING RESULTS
The traditional one-dimensional Fourier transform, window Fourier transform and adaptive Fourier transform comparative analysis for detection and spectral density estimation of ionospheric disturbances with high time-and-frequency resolution carried out. The adaptive Fourier transform exceed in ability traditional one-dimensional and window Fourier transform are shown.

Велигодський М.І., Пуляєв В.О., Україна, Харків
ПІДВИЩЕННЯ РОЗДІЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ ЗОНДУВАННЯ НА ОСНОВІ НЕЙРО-МЕРЕЖЕВОЇ КОРЕКЦІЇ
У доповіді приводиться інформація про підвищення точності розрахунку параметрів сигналу розсіювання, а саме – висотного розподілу його потужності, за допомогою якого розраховується профіль електронної концентрації. Для цього пропонується до використання принцип дії елементів штучних нейронних мереж, що дозволяють синтезувати оптимальний склад алгоритмічних засобів для значного підвищення якості відновлення даних у процедурах оцінки параметрів іоносфери.
Велигодский М.И., Пуляев В.А., Украина, Харьков
ПОВЫШЕНИЕ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ЗОНДИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ НЕЙРО-СЕТЕВОЙ КОРРЕКЦИИ
В докладе приводится информация о повышении точности расчета параметров сигнала рассеяния, а именно – высотного распределения его мощности, с помощью которого рассчитывается профиль электронной концентрации. Для этого предлагается к использованию принцип действия элементов искусственных нейронных сетей, позволяющих синтезировать оптимальный состав алгоритмических средств для значительного повышения качества восстановления данных в процедурах оценки параметров ионосферы.
Velygodskiy M.I, Pulyayev V.A., Ukraine, Kharkiv
INCREASE OF SOUNDING RESOLUTION ON THE BASIS OF NEJRO-NETWORK CORRECTION
In the report is resulted the information on increase of accuracy of calculation of parameters for a scattering signal, namely – high-rise distribution of its capacity with which help the profile of electronic concentration pays off. To use the principle of action of elements of artificial neural networks for this purpose is offered. They allow to synthesise optimum structure of algorithmic means for substantial increase of quality of restoration of the data in procedures of an estimation of ionosphere parametres.

Гармаш В. Ю., Рогожкін Є. В., Україна, Харків
ДОСЛІДЖЕННЯ ІМІТАТОРІВ ПСЕВДОВИПАДКОВИХ ІМПУЛЬСНИХ СИГНАЛІВ
У докладі пропонується імітація сигналу некогерентного розсіяння, спрямована на його моделювання с заданим вектором іоносферних параметрів, щоб мати можливість корегувати алгоритм функціонування системи обробки радіолокатора. Запропонований підхід має можливість оперативно змінювати значення контрольного сигналу, імітуючи достатньо широкий набір параметрів іоносферної плазми, включаючи імітацію значень радіального дрейфу.
Гармаш В. Ю., Рогожкин Е. В., Украина, Харьков
ИССЛЕДОВАНИЕ ИМИТАТОРОВ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ
В докладе предлагается имитация сигнала некогерентного рассеяния, направленная на его моделирование с заданным вектором ионосферных параметров, чтобы иметь возможность корректировать алгоритм функционирования системы обработки радиолокатора. Предложенный подход дает возможность оперативно менять значения контрольного сигнала, имитируя достаточно широкий набор параметров ионосферной плазмы, вплоть до имитации значений радиального дрейфа.
Garmash V. Y., Rogozkin E. V., Ukraine, Kharkiv
RESEARCH OF SIMULATORS FOR PSEUDO-CASUAL PALSE SIGNALS
In a report the imitation of signal is offered directed on the design of signal of incoherent scatter with the set vector of ionosphere parameters, to be in a position to correct the algorithm of functioning of the system of treatment of radio-locator of incoherent scatter. Offered approach is in a position operatively to change the parameters of control signal, imitating the wide enough set of possible parameters of ionosphere plasma, up to the imitation of radial drift.

Григоренко О.І., Пуляєв В.О., Україна, Харків
широтно-довготні ефекти іоносферних збурень під час магнітної бурі 17.04.2002 р.
В доповіді розглядаються координовані іоносферні спостереження під час сильної магнітної бурі 17 квітня 2002 р. (Kp 7), які вперше були проведені глобальною мережею радарів некогерентного розсіяння. Дослідження показали, що глибоке зменшення концентрації електронів у високих широтах західної півкулі поступово трансформувалося у слабку позитивну фазу бурі у денному секторі на широті харківського радару. Сильне нагрівання верхньої атмосфери спостерігалось у високих широтах з перевагою цього ефекту у західній півкулі.
Григоренко Е.И., Пуляев В.А., Украина, Харьков
Широтно-долготные эффекты ионосферных возмущений во время магнитной бури 17.04.2002 г.
В докладе рассматриваются скоординированные ионосферные наблюдения во время сильной магнитной бури 17 апреля 2002 г. (Kp 7), которые были впервые были проведены глобальной сетью радаров некогерентного рассеяния. Исследования показали, что глубокое уменьшение концентрации электронов в высоких широтах западного полушария постепенно трансформировалось в слабую положительную фазу бури в дневном секторе на широте харьковского радара. Сильный нагрев верхней атмосферы наблюдался в высоких широтах с преобладанием этого эффекта в западном полушарии.
Grigorenko Ye.I., Pulyayev V.A., Ukraine, Kharkiv
Latitude-longitudinal effects of ionospheric disturbances during magnetic storm on 17.04.2002
The coordinated ionosphere observations during strong magnetic storm on 17 April 2002 (Kp 7) has been first carried out by the global networks of incoherent scatter radars. The study showed that deep depletion in electron density observed at high latitudes of western hemisphere was gradually transformed into minor positive storm phase in the daytime sector at midlatitude of the Kharkov.

Грінченко С.В., Україна, Харків
ВПЛИВ ЕЛЕКТРОННОЇ ЧАСТИНИ СПЕКТРУ НЕКОГЕРЕНТНОГО РОЗСІЯННЯ НА АКФ В ОБЛАСТІ ІОННИХ ЧАСТОТ
В доповіді показано, що при обробці експериментальних характеристик сигналу НР для висот іоносфери, що характеризуються переважанням іонів водню H+, в теоретичному вираженні АКФ слід враховувати вплив електронної частини сигналу НР в області частот іонної частини спектру. Отримані теоретичні формули для оптимального розрахунку узагальненої АКФ, використовуючи асимптотичні наближення деяких математичних виразів.
Гринченко С.В., Украина, Харьков
Влияние электронной части спектра некогерентного рассеяния на АКФ в области ионных частот
В докладе показано, что при обработке экспериментальных характеристик сигнала НР для высот ионосферы, характеризующихся преобладанием ионов водорода H+, в теоретическом выражении АКФ следует учитывать влияние электронной части сигнала НР в области частот ионной части спектра. Получены теоретические формулы для оптимального расчета обобщенной АКФ, используя асимптотические приближения некоторых математических выражений. Полученные формулы теоретического выражения АКФ удобны при многократных вычислениях в процессе обработки экспериментальных данных.
Grinchehko S.V., Ukraine, Kharkiv
INFLUENCE OF THE ELECTRON PART OF INCOHERENT SCATTERING SPECTRUM ON ACF IN ION FREQUENCIES FIELD
It is shown, that at processing of experimental IS signal characteristics for the ionosphere heights described by predominance of hydrogen ion H+ in the ACF theoretical expression it is necessary to take into account influence of electron part of IS signal in the field of ion part frequencies. Theoretical formulas for optimal calculation of generalized ACF are obtained, using asymptotic approximation of some mathematical expressions.

Грінченко С.В., Україна, Харків
ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК СЕЗОННИХ ВАРІАЦІЙ ШВИДКОСТІ ПЕРЕНосу ПЛАЗМИ І КОНЦЕНТРАЦІЇ ЕЛЕКТРОНІВ ОБЛАСТІ F2 ПОЛУДЕННОЇ ІОНОСФЕРи
В доповіді представлено результати теоретичного моделювання швидкості переносу і електронної концентрації області F2 полуденної іоносфери для магнітоспокійних умов для весняного і осіннього рівнодення та літнього і зимового сонцестояння. Особливий інтерес представляє розрахунок швидкості перенесу плазми, сезонні зміни якої є маловивченими. Проведено зіставлення теоретичних розрахунків з експериментальними даними.
Гринченко С.В., Украина, Харьков
Теоретический расчёт сезонных вариаций скорости переноса плазмы и концентрации электронов области F2 околополуденной ионосферы
В докладе представлены результаты теоретического моделирования скорости переноса и электронной концентрации области F2 околополуденной ионосферы для магнитоспокойных условий в дни весеннего и осеннего равноденствий и летнего и зимнего солнцестояний. Особый интерес представляет расчёт скорости переноса, сезонные изменения которой являются малоизученными. Проведено сопоставление теоретических расчётов с экспериментальными данными.
Grinchehko S.V., Ukraine, Kharkiv
THEORETICAL CALCULATION of SEASONAL VARIATIONS of Plasma transport velocity And electron density in F2-region of noontime IONOSPHERE
The results of theoretical simulation of plasma transport velocity and electron density in F2-rigion of noontime ionosphere are presented for magnetically quit terms in equinoctial and solsticial days. Particular interest presents the calculation of transport velocity, seasonal changes of which are insufficiently known.

Грінченко С.В., Україна, Харків
АЛГОРИТМ ЗАВДАННЯ ПОЧАТКОВИХ ЗНАЧЕНЬ ІОНОСФЕРНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИ ОБРОБЦІ АКФ НЕКОГЕРЕНТНО РОЗСІЯНОГО СИГНАЛУ В ОБЛАСТЯХ E, F1 ІОНОСФЕРИ
В доповіді показано, що в основу запропонованого алгоритму покладена корекція іонної і електронної температур, обчислених в “кисневому” наближенні. Також показано, що обчислювані “початкові” значення температур близькі до дійсних значень температур іонів і електронів, які виходять при обліку переходу від іонів атомного кисню в області F2 до молекулярних іонів області E.
Гринченко С.В., Украина, Харьков
АЛГОРИТМ ЗАДАНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ИОНОСФЕРНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ОБРАБОТКЕ АКФ НЕКОГЕРЕНТНО РАCСЕЯННОГО СИГНАЛА В ОБЛАСТЯХ E, F1 ИОНОСФЕРЫ
В докладе показано, что в основу алгоритма задания начальных значений ионной и электронной температур положена коррекция температур, вычисленных в “кислородном” приближении. Также показано, что вычисляемые “начальные” значения температур близки к истинным значениям температур ионов и электронов, которые получаются при учёте перехода от ионов атомного кислорода в области F2 к молекулярным ионам области E.
Grinchehko S.V., Ukraine, Kharkiv
ALGORITHM OF INITIAL IONOSPHERE PARAMETERS ASSIGNMENT AT INCOHERENT SCATTER SIGNAL ACF PROCESSING IN REGIONS E, F1 OF IONOSPHERE
The correction of ion and electron temperatures, calculated in the “oxygen” simplification is fixed in basis of algorithm. It is shown that the calculated “initial” values of temperatures are near to the true values of temperatures of ions and electrons which turn out at the account of change from the atomic oxygen ions in F2-region to the molecular ions in E-region.

Ємельянов Л.Я., Україна, Харків
ВИзначення ВЕРТИКАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ШВИДКОСТІ РУХУ іоносферНОЇ ПЛАЗМИ методом НЕКОГЕРЕНТНОГО РОЗСІяННЯ ПРИ ЗНиЖЕНІЙ АКТИВНОСТІ СОНЦЯ
В доповіді розглянуто апаратурні та методичні особливості визначення швидкості руху іоносферної плазми методом некогерентного розсіяння при вертикальному зондуванні іоносфери в умовах низької сонячної активності. Приведені результати вимірювання швидкості: висотні, часові й сезонні варіації вертикальної швидкості плазми при спокійних геофізичних умовах та під час сонячного затемнення 1 серпня 2008 г.
Емельянов Л.Я., Украина, Харьков
определение вертикальной составляющей скорости движения ионосферной плазмы методом НЕКОГЕРЕНТНОГО РАССЕЯНИЯ при пониженной активности СОЛНЦА
В докладе рассмотрены аппаратурные и методические особенности определения скорости движения ионосферной плазмы методом некогерентного рассеяния при вертикальном зондировании ионосферы в условиях низкой солнечной активности. Приведены результаты измерений скорости: высотные, временные и сезонные вариации вертикальной скорости плазмы при спокойных геофизических условиях и во время солнечного затмения 1 августа 2008 г.
Emelyanov L.Ya., Ukraine, Kharkiv
VERTICAL ionosphere PLASMA DRIFT VELOCITY determination by the iNCOHERENT scatter METHOD AT LOW SOLAR ACTIVITY
The apparatus and methodical peculiarities of ionosphere plasma drift velocity determination by the incoherent scatter method using the vertical sounding on conditions of low solar activity are considered. The results of plasma drift velocity measurements (height, temporal and seasonal variations of vertical plasma drift velocity under quiet geophysical conditions and during the solar eclipse on August 1, 2008) are presented.

Живолуп Т.Г., Україна, Харків
ВПЛИВ МАГНІТНОЇ АКТИВНОСТІ НА ФОРМУВАННЯ МІЖШАРОВОЇ ЗАПАДИНИ F1-F2 В НИЖНІЙ ЧАСТИНІ ОБЛАСТІ F ІОНОСФЕРИ
У доповіді розглядається питання впливу магнітної активності на формування міжшарової западини F1-F2 в нижній частині області F іоносфери. Виявлено, що при зростанні магнітної активності відносна концентрація іону атомарного кисню зменшується на висотах 140-200 км. Встановлено, що міжшарова западина F1-F2 може виникати і при високій сонячній активності при значеннях K-індексу магнітної активності, більших, ніж чотири.
Живолуп Т.Г., Украина, Харьков
ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОЙ АКТИВНОСТИ НА ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖСЛОЕВОЙ ВПАДИНЫ F1-F2 В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ОБЛАСТИ F ИОНОСФЕРЫ
В докладе рассматривается вопрос влияния магнитной активности на формирование межслоевой впадины F1-F2 в нижней части области F ионосферы. Обнаружено, что при возрастании магнитной активности относительная концентрация иона атомарного кислорода уменьшается на высотах 140-200 км. Установлено, что межслоевая впадина F1-F2 может образовываться и при высокой солнечной активности при значениях K-индекса магнитной активности, больших, чем четыре.
Zhivolup T.G., Ukraine, Kharkiv
THE MAGNETIC ACTIVITY INFLUENCE ON FORMATION BETWEEN-LAYER VALLEY F1-F2 IN THE LOWER PART OF REGION F OF IONOSPHERE
The question of magnetic activity influence on formation between-layer valley F1-F2 in the lower part of region F of ionosphere is considered. It is revealed, that at increase of magnetic activity atomic oxygen ion relative concentration decreases at heights of 140-200 km. It is established, that between-layer valley F1-F2 can be formed and at high solar activity at values K-index of magnetic activity, bigger than 4.

Кононенко А.Ф., Черняк Ю.В., Україна, Харків
Визначення повного профилю Електронної концентрації
В доповіді приводиться вирішення проблеми невизначеності висоти максимуму потужності сигналу некогерентного розсіяння у випадку великої тривалості зондуючого імпульсу. Для цього формується складений зондуючий сигнал, у якому присутній імпульс і малої тривалості. Результати експерименту поєднуються в єдиний інформаційний масив, а потім методом профілю потужності визначається повний висотний профіль електронної концентрації в іоносферній плазмі.
Кононенко А.Ф., Черняк Ю.В., Украина, Харьков
Определение полного профиля электронной концентрации
В докладе приводится решение проблемы неопределенности высоты максимума мощности сигнала некогерентного рассеяния в случае большой продолжительности зондирующего импульса. Для этого формируется составной зондирующий сигнал, в котором присутствует импульс и небольшой продолжительности. Результаты эксперимента объединяются в единый информационный массив, а потом методом профиля мощности определяется полный высотный профиль электронной концентрации в ионосферной плазме.
Kononenko A.F., Cherniak Y.V., Ukraine, Kharkiv
The Full elctron density profile determination
In the report the decision of a problem of height uncertainty of a capacity maximum of a incoherent scatter signal in case of the big duration of a probing impulse is resulted. The compound probing signal at which there is an impulse and small duration is for this purpose formed. Results of experiment unite in a uniform information file, and then the method of a capacity profile of defines a full high-rise profile of electronic concentration in the ionosphere plasma.

Котов Д.В., Пуляєв В.О., Україна, Харків
ПІДВИЩЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДАНИХ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ПАРАМЕТРІВ ІОНОСФЕРИ МЕТОДОМ НЕКОГЕРЕНТНОГО РОЗСІЯННЯ
В доповіді приводяться реалізовані в новому програмному забезпеченні алгоритми аналізу експериментальних функцій. Обґрунтовано оптимальні критерії пошуку іоносферних параметрів. Показано, що оптимізація обробки дозволила суттєво скоротити час інтерпретації та підвищити її точність. Зроблено висновок про те, що кількісне поліпшення швидкодії відкриває шлях до якісного збільшення достовірності інтерпретації.
Котов Д.В., Пуляев В.А., Украина, Харьков
повышение достоверности интепретации данных при определении параметров ионосферы методом некогерентного рассеяния
В докладе приводятся реализованные в новом программном обеспечении алгоритмы анализа экспериментальных авто корреляционных функций. Обоснованы оптимальные критерии поиска ионосферных параметров. Показано, что оптимизация обработки позволила существенно сократить время интерпретации и повысить ее точность. Сделан вывод о том, что количественное улучшение быстродействия открывает путь к качественному повышению достоверности интерпретации.
Kotov D.V., Pulyayev V.A., Ukraine, Kharkiv
improvement of data interpretation reliability in the time of ionospheric parameters measurements by incoherent radio-scatter technique
Algorithms of analysis of measured autocorrelation functions realized on new software are described. Optimal criterions of ionospheric parameters searching are proved. It is shown, that optimization of analysis made it possible to cut the time of interpretation essentially and to raise its accuracy. It is concluded, that quantitative improvement of quick-action open the door to qualitative improvement of reliability of interpretation.

Кушнаренко В.М., Пуляєв В.О., Україна, Харків
Алгоритми розрахунку автокореляційної функції сигналу некогерентного розсіяння
У доповіді розглядається моделювання процедур корекції і відновлення автокореляційних функцій сигналу некогерентного розсіяння при обробці радіофізичної інформації на дослідницькому радіолокаторі Інституту іоносфери. Приводиться опис роботи процедури корекції даних для відновлення автокореляційної функції флуктуації електронної концентрації з сигналу некогерентного розсіяння за допомогою персонального комп’ютера на мові Turbo-Basic.
Кушнаренко В.Н., Пуляев В.А., Украина, Харьков
Алгоритмы расчета автокорреляционной функции сигнала некогерентного рассеяния
В докладе рассматривается моделирование процедур коррекции и восстановления автокорреляционных функций сигнала некогерентного рассеяния при обработке радиофизической информации на исследовательском радиолокаторе Института ионосферы. Приводится описание работы процедуры коррекции данных для восстановления автокорреляционной функции флуктуации электронной плотности из сигнала некогерентного рассеяния с помощью персонального компьютера на языке Turbo-Basic.
Kushnarenko V.N., Pulyayev V.A., Ukraine, Kharkiv
Algorithms of calculation of autocorrelation function of signal of non-coherent dispersion
In a lecture the design of procedures of correction and renewal of autocorrelation functions of signal of non-coherent dispersion is examined at treatment of radiophysical information on the research radio-locator of Institute of ionosphere. Description over of work of procedure of correction and renewal of autocorrelation function of fluctuation of electronic closeness is brought from the signal of non-coherent dispersion by the personal computer in language of Turbo-Basic.

Лялюк О.І., Рогожкін Є.В., Україна, Харків
ДОслідження цифрових імітаторів сигналу некогерентного розсіяння
В доповіді розглядаються алгоритми, які використовуються у цифрових імітаторах сигналу некогерентного розсіяння. Показана можливість використання амплітудно-фазової маніпуляції несучої частоти сигналу і сучасних обчислювальних засобів для формування зондувального сигналу з заданими кореляційними властивостями. Показано переваги використання даного способу контролю якості функціонування радіолокаційної апаратури.
Лялюк А.И., Рогожкин Е.В., Украина, Харьков
Исследование цифровых имитаторов сигнала некогерентного рАССеяния
В докладе рассматриваются алгоритмы, которые используются в цифровых имитаторах сигнала некогерентного рассеяния. Показана возможность использования амплитудно-фазовой манипуляции несущей частоты сигнала и современных вычислительных средств для формирования зондирующего сигнала с заданными корреляционными свойствами. Показаны преимущества использования данного способа контроля качества функционирования радиолокационной аппаратуры.
Lyalyuk A.I., Rogojkin E.V., Ukraine, Kharkiv
INVESTIGANION DIGITAL SIMULATOR OF THE SIGNAL INCOHERENT SCATERING
In the report algorithms which are used in digital simulators of a signal of incoherent scatter are considered. Possibility of use of peak-phase manipulation of bearing frequency of a signal and modern computing means for formation of a probing signal with the set correlation properties is shown. Advantages of use of the given way of quality assurance of functioning of radar-tracking equipment are shown.

Ляшенко М.В., Україна, Харків
ВАРІАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ГЕОКОСМІЧНОЇ ПЛАЗМИ ПІД ЧАС ЗАТЕМНЕННЯ СОНЦЯ 1.08.2008 р. НАД ХАРКОВОМ
В доповіді представлено результати спостережень ефектів в іоносфері, які супроводжували часткове затемнення Сонця (ЗС) 1 серпня 2008 р. Затемнення привело до зменшення концентрації електронів в максимумі області F2 іоносфері на 32%, критичної частоти foF2 на 17.5%, збільшення висоти максимуму на 3 км. На висотах 290–680 км концентрація електронів зменшувалася приблизно на 25%. Протягом ЗС спостерігалось зменшення температур електронів і іонів на 70–180 і 0–140 К відповідно у діапазоні висот 190–490 км.
Ляшенко М.В., Украина, Харьков
ВАРИАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ГЕОКОСМИЧЕСКОЙ ПЛАЗМЫ ВО ВРЕМЯ ЗАТМЕНИЯ СОЛНЦА 1.08.2008 г. НАД ХАРЬКОВОМ
В докладе представлены результаты наблюдений эффектов в ионосфере, сопутствующие частному затмению Солнца (ЗС) 1 августа 2008 г. Затмение привело к уменьшению концентрации электронов в максимуме области F2 ионосферы на 32%, критической частоты foF2 на 17.5%, увеличению высоты максимума на 3 км. На высотах 290–680 км концентрация электронов уменьшилась приблизительно на 25%. В течение ЗС наблюдалось уменьшение температуры электронов и ионов на 70–180 и 0–140 К соответственно в диапазоне высот 190–490 км.
Lyashenko M.V., Ukraine, Kharkiv
GEOSPACE PLASMA PARAMETERS VARIATIONS DURING SOLAR ECLIPSE OF AUGUST 1, 2008 ABOVE KHARKOV
Observation results of effects in the ionosphere during 1 August 2008 partial solar eclipse (SE) were presented. The SE caused a depletion of density in the F2 layer maximum by 32%, a decrease in the critical frequency foF2 by 17.5%, and an increase in the maximum F2 layer height by 3 km. At the height range 290–680 km electron density decreased by about 25%. During SE a decrease in the electron and ion temperatures by 70–180 and 0–140 K, respectively, within the height range 190–490 km was obtained.

Мірошников А.Є., Україна, Харків
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ДРЕЙФУ В ОБЛАСТІ F ІОНОСФЕРИ МЕТОДОМ НЕКОГЕРЕНТНОГО РОЗСІЯННЯ
В доповіді показано, що, задаючись моделями термосферних вітрів та електричніх полів, а також даними, отриманими за рахунок вимірювання, і обраховуючи рівняння безпреривності вертикальної компоненти швидкості переносу іоносферної плазми, можна отримати компоненти швидкості дрейфу. У доповіді розглянута оцінка питомого вкладу кожної з складових у загальній швидкості переносу іоносферної плазми, а також оцінено їх часові варіації.
Мирошников А.Е., Украина, Харьков
Исследование вертикального дрейфа в области F ионосферы методом некогерентного рассеяния
В докладе показано, что, задаваясь моделью термосферных ветров и электрических полей, а также данными, полученными в результате измерений, и решая уравнение непрерывности вертикальной скорости переноса ионосферной плазмы, можно рассчитать компоненты скорости дрейфа. В докладе рассматривается оценивание вклада каждого из компонентов в общую скорость переноса ионосферной плазмы, а также их временные вариации.
Miroshnikov A.E., Ukraine, Kharkiv
Research of vertical drift in F-region ionosphere by incoherent scattering
The report reviews that asking models termosphere winds and electric fields, as well as data derived from measurements, solving the equation of continuity of the vertical velocity of transfer ionospheric plasma can be calculated components of drift The report reviews the evaluation of the contribution of each components in the overall rate of transfer ionospheric plasma, as well as their temporal variations.

Олійник О.В., Пуляєв В.О., Україна, Харків
МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ АЛГОРИТМІВ ОБРОБКИ ІОНОСФЕРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНІ ЗАВАД
У доповіді пропонуються методи вдосконалення алгоритмів розрахунку параметрів іоносферної плазми на фоні імпульсних і флуктуаційних перешкод. Пропонується проводити знаходження та оцінювання аномальних значень числового ряду просторово-часових послідовностей значень сигналу некогерентного розсіяння, а також вводити додаткові функції з інформацією щодо меж імовірних значень іоносферних параметрів.
Олейник О.В., Пуляев В.А., Украина, Харьков
МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ АЛГОРИТМОВ ОБРАБОТКИ ИОНОСФЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ФОНЕ ПОМЕХ
В докладе предлагаются методы усовершенствования алгоритмов расчёта параметров ионосферной плазмы на фоне импульсных и флуктуационных помех. Предлагается производить нахождение и оценивание аномальных значений числового ряда пространственно-временных значений сигнала некогерентного рассеяния, а также вводить дополнительные функции с информацией относительно границ вероятных значений параметров.
Oleynik O.V., Pulyayev V.A., Ukraine, Kharkiv
METHODS OF OPTIMIZATION OF THE ALGORITHM CALCULATION FOR IONOSPHERIC INFORMATION ON BACKGROUND OF THE HINDRANCES
In the report the methods of the improvement of the algorithm calculation parameter ionospheric plasma are offered on background pulsed and fluctuation hindrances. Estimation of anomalous importance’s of the numeric row space-temporary sequences of the voltage of the scattering signal is offered, also introduction to additional function with information for borders of probable importance’s ionospheric parameters.

Фисун А.В., Україна, Харків
ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ АНАЛОГОВОГО СИГНАЛУ ПРИ ІМПУЛЬСНОМУ ЗОНДУВАННІ ІОНОСФЕРИ ДЛЯ ЦИФРОВОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ ДАНИХ

У доповіді розглядаються особливості використання цифрового перетворення сигналу в приймачі радару некогерентного розсіяння. Показана можливість використання цифрових фільтрів, установлених після АЦП, як безпосередньо в процесі розрахунку статистичних характеристик сигналу розсіяння, так і після сеансу накопичення даних. Як результат, це дає можливість адаптивного відстеження характеру фільтрації сигналу вздовж розгортки дальності.Фисун А.В., Украина, Харьков
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ АНАЛОГОВОГО СИГНАЛА ПРИ ИМПУЛЬСНОМ ЗОНДИРОВАНИИ ИОНОСФЕРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ДАННЫХ
В докладе рассматриваются особенности использования цифрового преобразования сигнала в приёмнике радара некогерентного рассеяния. Показана возможность использования цифровых фильтров, установленных после АЦП, как непосредственно в процессе расчёта статистических характеристик сигнала рассеяния, так и после сеанса накопления данных. Как результат, это дает возможность адаптивного отслеживания характера фильтрации сигнала на протяжении всей развёртки дальности.
Fesun A.V., Ukraine, Kharkiv
USE OF TRANSFORMATION OF THE ANALOG SIGNAL AT PULSE IONOSPHERE SOUNDING FOR THE DATA DIGITAL FILTRATION

The features of work digital part receiver radar of incoherent scattering in the report are considered. Possibility of the use of digital filters which can work directly after of analog-digital converter, in the process of calculation statistical descriptions of signal scattering or after the session of accumulation information is revealed. As a result there is possibility of the adaptive watching character signal during all sweep distance.


Секція 18. Нові технології захисту навколишнього середовища та утилізації відходів
Андрієнко К.Ю., Кравченко О.В., Україна, Харків
ВОГНЯНА УТИЛІЗАЦІЯ ФЕНОЛЬНИХ СТІЧНИХ ВОД З ВИКОРИСТАННЯМ КАВІТАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У доповіді запропоновано метод вогняної утилізації фенольних стоків. Сутність методу полягає в тому, що фенольні води, які є відходами коксохімічного виробництва, використовуються як добавка до вуглеводнів при приготуванні паливних емульсій з метою подальшого спалювання в теплогенераторах. Для приготування емульсій та ефективного їх спалювання використовуються гідрокавітаційні пристрої.


Андриенко Е.Ю., Кравченко О.В., Украина, Харьков
Огневая утилизация фенольных сточных вод с применением гидрокавитационных технологий

В докладе предложен метод огневой утилизации фенольных стоков. Суть метода состоит в том, что фенольные воды, являющиеся отходами коксохимического производства, используются в качестве добавки к углеводородам при приготовлении топливных эмульсий с целью дальнейшего сжигания в теплогенераторах. Для приготовления эмульсий и эффективного их сжигания используются гидрокавитационные устройства.


Andrienko K. Y., Kravchenko O.V., Ukraine, Kharkiv
fire utilization of phenol wastes USING CAVITATION technologies

In report the method of fire utilization of phenic water is offered. The point is that phenic water, being waste product of coke process, is used as addition to the hydrocarbon fuels at preparation of emulsions on purpose to further combustion in heaters. For preparation and effective combustion of emulsions hydrocavitational devices are used.Березуцький В.В., Україна, Харків
СУЧАСНА КРИЗА І БЕЗПЕКА ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
Сучасне виробництво це нанотехнології, комп'ютерне моделювання і прототайпінг, це автоматика і процесорне управління і т.і., але необхідно завжди пам'ятати, що поряд з цим знаходяться люди, які не змінилися, як все інше. Можливості виробництв збільшилися в десятки і сотні разів. А можливості людини? Чи відповідають вони зростанню і розвитку виробництв? На відміну від позитивного градієнта технологій і виробництв, фізіологічні і психологічні показники людини мають градієнт погіршення. Необхідно терміново вирішувати питання щодо підвищенню життєвого потенціалу людини і доведення його рівня до вимог сучасних технологій і виробництв.
Березуцкий В.В., Украина, Харьков
СОВРЕМЕННЫЙ КРИЗИС И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Современное производство это нанотехнологии, компьютерное моделирование и прототайпинг, это автоматика и процессорное управление и т.п., но необходимо всегда помнить, что рядом с этим находятся люди, которые не изменились, как все остальное. Возможности производств увеличились в десятки и сотни раз. А возможности человека? Соответствуют ли они росту и развитию производств? Необходимо срочно решать вопросы по повышению жизненного потенциала человека и доведение его уровня до требований современных технологий и производств.

Berezutskiy V.V., Ukraine, Kharkiv
MODERN CRISIS AND SAFETY OF ACTIVITY OF MAN
Modern production this of nanotehnology, computer design and prototayping, automation and processor management and etc., but it is necessary always to remember that next to it the people which did not change are found, as all other. Possibilities of productions were multiplied in the ten and hundred one time. And possibilities of man? Do they correspond to growth and development of productions? It is necessary quickly to decide questions on the rise of vital potential of man and leading of his level to to the requirements of modern technologies and productions.

Бондаренко Т.С., Україна, Харків
ЖАРОСТІЙКІ Покриття для ЗАХИСТУ МЕТАЛЕВИХ ФОРМ

НА ОСНОВІ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА
Розроблені склади та технологія покриттів при розливі сталі в ізложниці, які характеризуються високими показниками фізико-хімічних властивостей та забезпечують підвищення стійкості ізложниць і поліпшення якості металу, зниження розходу чавуну на 1,7 кг/т сталі, приварюваності злитків до ізложниць, поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці.
Бондаренко Т.С., Украина, Харьков
Жаростойкие ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

ФОРМ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
Разработаны составы и технология покрытий при разливки стали в изложницы, характеризующиеся высокими показателями физико-механических свойств, обеспечивающие повышение стойкости изложниц и улучшение качества металла, снижение расхода чугуна на 1,7 кг/т стали, привариваемости слитков к изложницам, улучшение санитарно-гигиенических условий труда.
Bondarenko T.S., Ukraine, Kharkiv
HEAT-RESISTANT COVERINGFOR FOR DEFENCE OF METALLIC

FORMS WITH MANUFACTURE WASTE USING
Properties and technology the covering for cast steel in metal mould for have high physical- mechanical properties are proposed. This covering may higher resistance metal mould and quantity of metal, decline of expense of cast-iron on 1,7 kg/t became, privarivaemosti bars to moulds, improvement of sanitary-hygienic terms of labour.

                  Букатенко Н.О., Україна, Харків


МОНІТОРИНГ МИЮЧИХ РОЗЧИНІВ ПІСЛЯ МИЙКИ АВТОМОБІЛІВ
Наведені результати уперше проведеного моніторингу по розподілу числа автомобілів, автомийок та миючих розчинів після мийки автомобілів на території України. Показана екологічна небезпека водним об'єктам від скиду у них неочищених відпрацьованих миючих розчинів після мийки автомобілів.
Букатенко Н.А., Украина, Харьков
МОНИТОРИНГ МОЮЩИХ РАСТВОРОВ ПОСЛЕ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ
Приведены результаты впервые проведенного мониторинга по распределению числа автомобилей, автомоек и моющих растворов после мойки автомобилей на территории Украины. Показана экологическая опасность водным объектам от сброса в них неочищенных отработанных моющих растворов после мойки автомобилей.

Bukatenko N.A., Ukraine, Kharkiv
MONITORING OF DETERGENT SOLUTIONS AFTER WASHING OF AUTOMOBILES
The results of the first time conducted monitoring for distribution numbers of automobiles, washings of automobiles and detergent solutions after washings of automobiles on territory of Ukraine are explained. The ecological danger of water objects from water escape of exhaust detergent solutions after washings of automobiles is shown.

Васьковець Л.А., Латишева М.М., Павленко Т.С., Бондаренко Т.С. Україна, Харків
ОЦІНКА РИЗИКУ КОМПЮТЕРНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   26