Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНаука, техніка, технологія, освіта, здоров’я Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. II харків 2009 ббк 73 І 57

Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. II харків 2009 ббк 73 І 57
Сторінка11/26
Дата конвертації10.03.2017
Розмір2.98 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   26

Досліджено психічні і соматичні ознаки компютерної залежності (КЗ) для різних умов використання студентами інформаційних технологій (ІТ). Осіб із чіткими рисами КЗ не було виявлено. Потенційна КЗ визначається у 10% опитаних. На стадії «підвищеної захопленості» перебуває до 65% осіб, найменше – у групах професійно орієнтованих на ІТ. Ризик КЗ найбільше корелює зі стажем користування ІТ (r=0,56). Учбова та професійна діяльність створює ризик у межах допустимого. Найбільший ризик створюється іграми: рівень перевищує нормативний у 1,5–2,5 рази. Робота в Інтернеті має ризик більший за норму на 20–70%, інше користування ІТ – на 10–15%.Васьковец Л.А., Латышева М.М., Павленко Т.С., Бондаренко Т.С. Украина, Харьков
ОЦЕНКА РИСКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Исследованы психические и соматические признаки компьютерной зависимости (КЗ) для различных условий использования студентами информационных технологий (ИТ). Лиц с явными признаками КЗ не выявлено. Потенциальная КЗ определяется у 10% опрошенных. На стадии «повышенной увлеченности» до 65%, менее всего – в группах, профессионально ориентированных на ИТ. Риск КЗ наиболее коррелирует со стажем в ИТ (r=0,56). Учебная и профессиональная деятельность создают допустимый риск. Наибольший риск связан с играми: уровень превышает нормативный в 1,5–2,5 раза. Риск работы в Интернете больше нормы на 20–70%, при других ИТ – на 10–15%.Vaskovetz L.A., Latysheva M.M., Pavlenko T.S., Bondarenko T.S., Ukraine, Kharkiv
COMPUTER DEPENDENCE RISK ASSESSING

Psychical and somatic features of computer dependence (CD) from different kinds of student use of information technologies (IT) were examined. Persons with obvious CD features were not finding. Potential CD was defined for 10% of respondents. To 65% of them are on the stage of “high passion”, the least number is in groups professionally oriented in IT. The risk of CD is mostly correlated with IT work period (r=0,56). Educational and professional activity cases have acceptable risks. The most risk is related with games, it level exceeds norms in 1.5–2.5 times. The risk from Internet work is 20–70% higher than norm, and for others IT uses it is 10–15% higher norm.Вершиніна Н.П., Кузьменко О.О., Україна, Харків
Видалення стружки і пилу при обробці кольорових сплавів фрезеруванням
У доповіді розглядаються питання, пов'язані з вибором місцевих витяжних пристроїв на ділянках механічної обробки металів різанням. Розроблені режими різання, при яких мінімізується кількість пилу, що утворюється. В цьому випадку досить використовувати одноступінчате очищення повітря і підвищується вихід металу при утилізації відходів переплавом.

Вершинина Н. П., Кузьменко Е.А., Украина, Харьков
Удаление стружки и пыли при обработке цветных сплавов фрезерованием
В докладе рассматриваются вопросы, связанные с выбором местных вытяжных устройств на участках механической обработки металлов резанием. Разработаны режимы резания, при которых минимизируется количество образующейся пыли. В этом случае достаточно использовать одноступенчатую очистку воздуха и повышается выход металла при утилизации отходов переплавкой.

Vershinina N.P., Kuzmenko O. O., Ukraine, Kharkiv
Delete of chip and dust at treatment of the non-ferrous alloys milling
The questions which are connected with the choice of local ventilating on the work bays for machining of materials with cutting are considered in a lecture. There are elaborated the cuttings which the amount of appearing dust is minimized. In this case it is enough to use the single-stage cleaning of air and the output of metal during utilization of waste with remelting rises.
Гришко К.С., Самойленко Н.М., Україна, Харків
Екологічність алюмінієвої тари
Розглянуті питання сучасного стану та перспектив безпечного використовування харчової алюмінієвої, картонної та пластмасової тари. Запропоновано та експертно визначені основні показники, які характеризують її екологічність, тобто вплив пакування на навколишнє природне середовище. Визначено, що максимальне значення екологічності упаковки має алюмінієва фольга.
Гришко К.С., Самойленко Н.Н., Украина, Харьков
Экологичность алюминиевой тары
Рассмотрены вопросы современного состояния и перспектив безопасного использования пищевой алюминиевой, картонной и пластмассовой тары. Предложено и экспертно определены основные показатели, характеризующие её экологичность, другими словами, влияние упаковки на окружающую природную среду. Показано, что максимальное значение экологичности имеет алюминиевая фольга.

Grishko K.S., Samojlenko N.N., Ukraine, Kharkov
Ecological compatibility of aluminium container
Questions of a modern status and prospects of safe use of food aluminium, cardboard and plastic container. It is offered and экспертно the basic indicators characterising its ecological compatibility, in other words, influence of packing on surrounding environment are defined. It is shown, that ecological compatibility of packing the aluminium foil has the maximum value.

Гуренко І.В., Україна, Харків

ЗАСТОСУВАННЯ БЕТОНА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД

У доповіді наведені результати досліджень бетону, який може бути застосовано на об’єктах атомної енергетики. Наведені данні оптимального гранулометричного складу заповнювача, основні фізико-механічними і технічні властивості бетону. Таким чином одержаний бетон може використовуватися як ефективний захисний матеріал, призначений для роботи за умов одночасної дії іонізуючих випромінювань та підвищених температур.Гуренко И.В., Украина, Харьков

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕТОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТНИХ СООРУЖЕНИЙ
В докладе приведены результаты исследований бетона, который может использоваться на объектах атомной энергетики. Приведены данные оптимального гранулометрического состава заполнителя, основные физико-механические и технические свойства бетона. Сделан вывод о возможности использования такого бетона в качестве защитного материала при одновременном воздействии ионизирующего излучения и повышенной температуры.
Gurenko I.V., Ukraine, Kharkiv
APPLICATION OF SPECIOL GANCRETE FOR PROTECTIVE BUILGINGS
In report the results of concrete researches which can be used on objects of atomic engineering are resulted. The data of a filler granulometric structure optimization, the basic physicomechanical and technical properties of concrete are resulted. The conclusion about an opportunity of such concrete use is made as a protective material at simultaneous ionized radiation influence and the higher temperature.


Демідова Ю.Є., Україна, Харків
Комбінована енергоощадна технологія очистки нафтовмістних стічних вод
Для забезпечення раціонального природокористування передбачається широке впровадження комбінованих енергоощадних технологій очистки нафтовмістних стічних вод, які забезпечують очистку до потрібних санітарно-гігієнічних показників. Враховуючі також щорічне збільшення перевезень навантажень транспортними судами і підвищення рівня нафтовмістних судових вод доцільним вважається створення технологій глибокої очистки безпосередньо у портах.
Демидова Ю.Е., Украина, Харьков
Комбинированная энергосберегающая технология очистки нефтесодержащих сточных вод
Требования к рациональному природопользованию, предусматривают широкое внедрение энергосберегающих комплексных технологий обработки нефтесодержащих сточных вод, обеспечивающих очистку до требуемых санитарно-гигиенических показателей. Учитывая ежегодное увеличение перевозок грузов транспортными судами и повышение уровня нефтесодержащих судовых вод, а также исключение их сброса непосредственно в водоёмы, экономически целесообразным решением является создание таких технологий глубокой очистки непосредственно в портах.
Demidova J.E., Ukraine, Kharkiv
New technologies of protection of environment and recycling of a waste
Combined energy saving technology of clearing of petrocontaining sewage соnsidering more and more raising requirements to rational wildlife management, wide introduction energy saving complex technologies of processing of the petrocontaining sewage providing clearing to demanded sanitary-and-hygienic indicators. Considering also annual increase in transportations of cargoes transport courts and the increase of level of petrocontaining ship waters connected with this circumstance economically expedient decision is creation of their deep clearing in the ports.

Донський Д.Л., ЛюбченкоІ.М., Мовмига Н.Є.,Україна, Харків
ПРО РОЛЬ КУРСУ БЖД У ВИЩІЙ ШКОЛІ В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ ЦІНИ ПОМИЛКИ ОПЕРАТОРА ТА ЗРОСТАННЯ КІЛЬКОСТІ НС
В статті дається аналіз сучасних небезпек і тендеції ігнорування молодими людьми небезпек оточуючого середовища, що в свою чергу приводить до зниження відповідальності за свою діяльність та зросту кількості надзвичайних ситуацій. Робиться висновок про подальший розвиток дисципліни у бік гуманізації та зв’язку з іншими дисциплінами та вплив інформаційних технологій.
Донской Д.Л., Любченко И.Н., Мовмыга Н.Е., Украина, Харьков
О РОЛИ КУРСА БЖД В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ ВОЗРАСТАЮЩЕЙ ЦЕНЫ ОШИБКИ ОПЕРАТОРА И УВЕЛИЧЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ЧС
В статье дается анализ современных опасностей и тенденции игнорирования молодыми людьми опасностей окружающей среды, что в свою очередь приводит к снижению ответственности за свою деятельность и росту количества чрезвычайных ситуаций. Делается вывод о дальнейшем развитии предмета в сторону гуманизации и связи с другими предметами и влиянии информационных технологий.

Donskoy D.L.,Lybchenko I.N.,Movmyga N.E.,Ukraine, Kharkiv
About the role of the principles of personal and social safety at the high school in the conditions of increasing value of an operator’s mistake and number of emergency situations
In the article the analysis of modern dangers and tendency of the youth’s ignoring of dangers of the environment which in its turn causes the decreasing of responsibility for the one’s activity and increasing of the number of emergency situations is given. The conclusion about the further development of the subject towards the aspect of humanization and its connection with other subjects and influence of the IT is made.

Єгупов М. В. Україна, Київ
ПЕДАГОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ЧИННИК, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ОПТИМІЗАЦІЮ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
У доповіді проводиться аналіз наукових досліджень, заснованих на проведенні різного виду моніторингу і організації моніторингових обстежень фізичної підготовленості студентів. Дається визначення принципів і етапів педагогічного моніторингу фізичного стану студентської молоді, аналізується діагностична спрямованість мислення педагога, що опирається на загальні принципи діалектичного пізнання дійсності.
Єгупов Н. В. Украина, Киев
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ КАК ФАКТОР, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ОПТИМИЗАЦИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В докладе производится анализ научных исследований, основанных на проведении различного вида мониторинга и организации мониторинговых обследований физической подготовленности студентов. Даётся определение принципов и этапов педагогического мониторинга физического состояния студенческой молодёжи, анализируется диагностическая направленность мышления педагога, опирающаяся на общие принципы диалектического познания действительности.
Egupov N. Ukraine. Kyiv
OPTIMIZATION OF ADMINISTRATIVE ACTIVITY IN THE FIELD OF PHYSICAL EDUCATION OF STUDENT YOUNG PEOPLE
In report there are the analysis of scientific researches, based on conducting of different type of monitoring and organization of monitoring inspections of physical preparedness of students is conducted in a lecture. Determination of principles and stages of the pedagogical monitoring of bodily condition of student young people is given, the diagnostic orientation of thought of teacher which leans against general principles of dialectical cognition of reality is analysed.

Єршов Д.І., Україна, Харків
НОВИЙ НАПРЯМ ЗНИЖЕННЯ ЕКОЛОГИЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ПРИ РОЗДІЛЕННІ МЕТАЛЕВОЇ СТРУЖКИ ТА ОХОЛОДЖУВАЛЬНОЇ РІДИНИ
Завданням досліду була розробка нових технологічних способів розділення металевої стружки та суспензійних охолоджувальних рідин на мастильній основі (МСОР). За результатами цієї праці була сконструйована лабораторна установка, на котрій вдалось отримати ступені розділення вище за 98%(в умовах експерименту було отримано ступень розділення до 99,5%, в залежності від складу суміші МСОР/стружка). Проведені досліди вказують на економічну доцільність впровадження промислових установок на базі побудованої лабораторної установки.
Ершов Д.И., Украина, Харьков
НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СНИЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ ПРИ РАЗДЕЛЕНИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРУЖЕК И ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ

Задачей исследования являлась разработка новых технологических способов разделения металлической стружки и суспензионной охлаждающей жидкости на масляной основе (МСОЖ). По результатам данной работы была сконструирована лабораторная установка, на которой удалось получить степени разделения свыше 98% (в условиях эксперимента была получена степень разделения до 99,5%, в зависимости от состава смеси МСОЖ/стружка). Проведенные исследования показывают экономическую целесообразность внедрения промышленных установок на базе созданной лабораторной установки.


Yershov D.I., Ukraine, Kharkiv
NEW DIRECTION OF DECREASE IN ECOLOGICAL DANGER AT DIVISION OF METAL SHAVINGS AND COOLING LIQUIDS

The research problem was development of new technological ways of division of a metal shaving and suspension a cooling liquid on an oil basis (OCLS). By results of the given work laboratory installation on which it was possible to receive degrees of division over 98 % (in conditions of experiment degree of division up to 99,5 %, depending on structure of a mix the metal shaving and OCLS has been designed was received. Carried out (spend) researches show economic feasibility of introduction of plants on the basis of the created laboratory installation.Корносенко О.К., Україна, Київ

Теоретико-методичні аспекти підготовки майбутніх фахівців фізичної культури до використання ігрових методик у професійній діяльності

В доповіді розглянута методика підготовки майбутніх фахівців фізичної культури на прикладі дисципліни «Теорія та методика викладання рухливих ігор та забав». Самостійна робота студентів є також важливою формою навчально-виховної роботи у ВНЗ. Велику роль в активізації самостійної пізнавальної діяльності студентів відіграє їх зацікавленість у майбутній професійній діяльності. Нами визначено типи самостійної роботи, що дають змогу ефективно застосовувати здобуті знання. Запропонована методика дозволяє сформувати у студентів прагнення до ґрунтовних і мобільних знань, педагогічної творчості та постійної самоосвіти.Корносенко О.К., Украина, Киев

Теоретико-методологические аспекты подготовки будущих специалистов физической культуры к использованию игровых методик в профессиональной деятельности
В докладе рассмотрена методика подготовки будущих специалистов физической культуры на примере дисциплины "Теория и методика преподавания подвижных игр и забав". Самостоятельная работа студентов является также важной формой учебно-воспитательной работы в ВУЗ. Важную роль в активизации самостоятельной познавательной деятельности студентов имеет их заинтересованность в будущей профессиональной деятельности. Нами определены типы самостоятельной работы, которые дают возможность эффективно применять приобретенные знания. Предложенная методика позволяет сформировать у студентов стремление к основательным и мобильным знаниям, педагогическому творчеству и постоянному самообразованию.
Kornosenko O.K., Ukraine, Kyiv
Theoretical Methodical Aspects of Training Future Specialists of Physical Training for Using Game Methods in Professional Activity
In a lecture the method of preparation of future specialists of physical culture is considered on the example of discipline «Theory and method of teaching of mobile games and funs». Independent work of students is also the important form of an educational-educate work in higher educational establishment. A large role in activation of independent cognitive activity of students is played by their personal interest in future professional activity. By us certainly which give the types of independent work of, possibility effectively to apply the obtained knowledges. The offered method allows to form for students aspiring to the detailed and mobile knowledges, pedagogical creation and permanent self-education.

Котлярова С.В., Украина, Харьков
Механика мелющей загрузки в трубных мельницах с клиновыми активаторами
Рассмотрен один из методов создания пульсирующего режима в трубных мельницах – использование клиновых активаторов мелющей загрузки. Это позволяет расширить зону активного измельчения при падении мелющих тел и, в конечном счете, полнее передавать энергию измельчения от мелющих тел частицам материала, что приводит к повышению эффективности процесса измельчения.
Котлярова С.В., Україна, Харків
Механіка подрібнюючого завантаження трубних млинів з клиновими активаторами
Було розглянуто один з методів утворення пульсуючого режиму у трубних млинах – використання клинових активаторів подрібнюючого завантаження. Це дає можливість збільшити зону активного подрібнення при падінні подрібнюючих тіл і як наслідок краще передавати енергію подрібнення від подрібнюючих тіл часткам матеріалу, що веде до збільшення ефективності процесу подрібнення.
Kotlyarova S.V., Ukraine, Kharkiv
Mechanic of the activators milling loading
The report is dedicated to actual and massive problem of the pulverizing material in trumpet mill. For these mills typical significant consumption to energy and blended steel in the manner of products of the wear-out. For increasing of efficiency of the process on stage of the fine pulverizing is offered new type of the trumpet mills – an activators milling loading.


Кудря М.М., Україна, Київ
Україна в Болонському процесі
В доповіді розглядаються педагогічні умови реалізації положень Булонської декларації в українській системі вищої освіти: слідування інтересам розвитку національної системи освіти; посилення ролі освіти як другого шансу особистості; запровадження інноваційних технологій та форм діяльності вивчення та використання досвіду країн-учасниць Болонського процесу із врахуванням особливостей української освітньої системи; засвоєння випускниками, як мінімум, трьох мов; зближення освіти і економіки. Орієнтація на Болонський процес сприятиме більш глибокому осмисленню її стану та руху на новій спіралі її еволюціонування.
Кудря Н.Н., Украина, Киев
Украина в Болонском процессе
В докладе рассматриваются педагогические условия реализации положений Болонской деклара­ции в украинской системе высшего образования: следование инте­ресам развития национальной системы образования; усиление роли образо­вания как второго шанса личности; внедрение инновационных технологий и форм деятельности изучение и использование опыта стран-участниц Болонского процесса с учетом особенностей украинской образовательной системы; освоение выпу­скниками, по меньшей мере, трех европейских языков; сближение образова­ния и экономики. Ориентация на Болонский процесс призвана содействовать более глубокому осмыслению ее состояния и движения на новом витке ее эволюционирования.
Kudrya Mykola Mykolayovych, Ukraine, Kyiv
Ukraine in Boulogne Process
In the report the author considers the pedagogical conditions of realizing the Boulogne theses in the Ukrainian system of higher education: pursuing interests of development of the national educational system; strengthening the role of education as the second chance of an individual; introduction of innovation technologies and forms of activity of studying and using the experience of countries-members of the Boulogne process taking the peculiarities of the Ukrainian educational system into account; graduates’ learning three languages as minimum; rapprochement of education and economy. Orienting the Boulogne process will contribute to much deeper comprehension of its condition and movement of its evolving on a new spiral.
ЛюбченкоІ.М., Мовмига Н.Є., Україна, Харків
ПОНЯТТЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ НА СУЧАСНОМУ ЄТАПІ
«Формулу» і секрети здорового способу життя (ЗСЖ) і довголіття люди намагалися відкрити протягом всіх століть існування цивілізації. Зацікавлена людина в процесі свого життя в більшому або меншому ступені наближається до оптимального для себе способу життя. Не заперечуючи впливу стану тіла на рівень духу (така думка була актуальна в кінці 20 с.), сучасні учені пріоритет віддають все-таки духу, коли саме здоров'я духу обумовлює здоровий стан тіла. В пропонованій статті розглядаються основні підходи до поняття ЗСЖ в сучасному звучанні.
Любченко И.Н., Мовмыга Н.Е., Украина, Харьков
ПОНЯТИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
«Формулу» и секреты здорового образа жизни (ЗОЖ) и долголетия люди пытались открыть на протяжении всех веков существования цивилизации. Заинтересованный человек в процессе своей жизни в большей или меньшей степени приближается к оптимальному для себя образу жизни. Не отрицая влияния состояния тела на уровень духа (такая мысль была актуальна в конце 20 в.), многие современные ученые приоритет отдают все-таки духу, когда именно здоровье духа обуславливает здоровое состояние тела. В предлагаемой статье рассматриваются основные подходы к понятию ЗОЖ в современном звучании.
Lubchenko I.N.,Movmyga N.E., Ukraine, Kharkiv
THE IDEA OF HEALTHY LIFE-STYLE ON MODERN PERIOD
"The formula" and secrets of healthy life-style (HLS) and longevity people attempt to open over a period of all centuries of civilization's existence. Interested human when in use of his own life in greater or in lesser degree nearer to optimal oneself way of living. Many modern scientists still give priority for spirit, but they don't disclaim the influence of body's conditions on spirit's level (such idea was actual at the end of 20th century), when exactly the health of spirit conditioned by healthy body status. In this article the main approaches to conception HLS in modern sound are discussed.

Максименко О.А., Україна, Харків
ВІДВЕДЕННЯ АТМОСФЕРНИХ СТОКІВ З ТЕРИТОРІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
У доповіді розглянути сучасні вимоги щодо відведення атмосферних стоків. Показана необхідність розділення стоків в залежності від їх забруднення та можливості їх використання після очищення. Запропоновані схеми відведення атмосферних стоків промислових підприємств.
Максименко Е.А., Украина, Харьков
ОТВЕДЕНИЕ АТМОСФЕРНЫХ СТОКОВ С ТЕРРИТОРИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В докладе рассмотрены современные требования к отведению атмосферных стоков. Показана необходимость разделения стоков в зависимости от их загрязнения и возможности использования после очистки. Предложены схемы отведения атмосферных стоков промышленного предприятия.
Maximenko O.A., Ukraine, Kharkiv
THE DESPOSAL OF ATMOSPHERIC PRECIPITATION FROM THE INDASTRIAL ENTERPRISES TERRITORY
In the report are considered the recent requirements for atmospheric precipitation disposal. Here is shown the relevance of atmospheric precipitation disposal differentiation according to the level of contamination and the possibility of usage after the sewage treatment. Here are given some patterns of atmospheric precipitation disposal.
Мезенцева І.О., Горбенко В.В., Україна, ХарківЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДО ІЛЬНОСТІ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ, ЩО МІСТЯТЬ НІКЕЛЬ
Показана доцільність використання нової комплексної добавки до чавунів, полученої з нікельвміщуючих відходів, утворених у наслідку електроерозійної обробки деталей. Визначен розмір шкоди від забруднення земельних ресурсів даними виробничими відходами. Розраховано економічний ефект від заміни феросплавів при мікролегуванні чавуну на одержану добавку.

МезенцеваИ.А., Горбенко В.В., Украина, Харьков
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ УТИЛИЗАЦИИ НИКЕЛЬСОДРЖАЩИХ ОТХОДОВ
Показана целесообразность применения новой комплексной добавки к чугунам, полученной из никельсодержащих отходов, образовавшихся в результате электроэрозионной обработки деталей. Определен размер ущерба от загрязнения земельных ресурсов данными промышленными отходами. Рассчитан экономический эффект от замены ферросплавов при микролегировании чугуна на полученную добавку.
Mezenceva I.O., Gorbenko V.V., Ukraine, Kharkiv
EKOLOGO-EKONOMIC GROUND EXPEDIENCE OF UTILIZATION NIKEL'SODRZHASCHIKH WASTES
Necessity of application new complex additive from nickel-containing waste formed as a result electroarcing finishing of machine parts is shown. Damage from pollution of land with the above-mentioned industrial waste is determined. Economical effect of substituting iron alloys for the additive obtained for micro-alloying of casts is calculated.

Пинчук Е.А., Украина, Киев
Системный анализ педагогической деятельности как общественно- исторической категории в модернизации высшего образования
В докладе рассмотрены закономерности развития педагогической деятельности, как целостной системы, состоящей из таких элементов как эталон специалиста, деятельность «объекта», деятельность субъекта, деятельность педагога, т.е. такой анализ основывается на выявлении специфики системных свойств, элементов и связей.

Опора на системный анализ позволяет сделать вывод о том, что модель развивающейся деятельности в модернизационных процессах образования состоит из взаимосвязанных друг с другом элементов, каждый из которых в существе своем отражает «свой развивающийся процесс».


Пінчук Е.А., Україна, Київ
Системний аналіз педагогічної діяльності як суспільно - історичній категорії в модернізації вищої освіти
У доповіді розглянуті закономірності розвитку педагогічної діяльності, як цілісної системи, що складається з таких елементів як еталоні фахівця, діяльність «об'єкта», діяльність суб'єкта, діяльність педагога,тобто такий аналіз ґрунтується на виявленні специфіки системних властивостей, елементів і зв'язків.

Опора на системний аналіз дозволяє зробити висновок про те, що модель діяльності, що розвивається, в модернізаційних процесах освіти складається з взаємозв'язаних один з одним елементів, кожен з яких у своїй сутності відображає «свій процес, що розвивається».Yevgen A.P., Ukraine, Kyiv
Systemic Analysis of Pedagogical Activity as social historical Category in Modernization of Higher Education
Conformities to the law of development of pedagogical activity are considered in the article, as an integral system, consisting of such elements as a standard of a specialist, activity of an «object », activity оf a subject, activity of a teacher, if.e. such analysis is based on the exposure of specific system properties, elements and connections.

Support on the analysis of the systems allows to make a conclusion that the model of developing activity in the modernization processes of education consists of elements associateв with each other, each of which in a creature геfleсts the «developing process».Радван Арафа, Егіпет, Каір
АНАЛІЗ ТРАВМАТИЗМУ НА ТРУБОПРОКАТНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
Аналіз травматизму на виробництві, показує, що число чинників надмірно велике для надійної побудови математичних моделей. Аналіз взаємних кореляцій показує сильну кореляцію між цілою групою чинників і дозволяє зробити висновок про можливість виключення наступних корельованих чинників з математичної моделі: WBGT – температурна напруга; іонізацію повітря; інфрачервоне випромінювання; електромагнітне випромінювання; електромагнітне поле; статична електрика.
Радван Арафа, Египет, Каир
АНАЛИЗ ТРАВМАТИЗМА НА ТРУБОПРОКАТНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Анализ травматизма на производстве, показывает, что число факторов чрезмерно велико для надежного построения математических моделей. Анализ взаимных корреляций показывает сильную корреляцию между целой группой факторов и позволяет сделать вывод о возможности исключения следующих коррелированных факторов из математической модели: WBGT – температурное напряжение; ионизацию воздуха; инфракрасное излучение; электромагнитное излучение; электромагнитное поле; статическое электричество.


Radvan Arafa, Egypt, Cairo
ANALYSIS OF TRAUMATISM ON PIPE FLATTING MILL

PRODUCTION
Analysis of traumatism on production, shows that the number of factors beyond measure is great for reliable construction of mathematical models. The analysis of mutual correlations shows strong correlation between the whole group of factors and allows to do a conclusion about possibility of exception of the following correlated factors from a mathematical model: WBGT – temperature tension; ionization of air; infra-red radiation; electromagnetic radiation; the electromagnetic field; static electricity.
Сабадаш В.В., Решетнікова Н.А., Горбенко В.О., Україна, Харків
Гносеологічні і процесуальні передумови формування судово-екологічної експертизи
Основна відмінність судової екології і судової екологічної експертизи полягає в тому, що вони мають різні гносеологічні цілі. Мета судової екології як науки – формування нових наукових знань, а мета судової екологічної експертизи має сугубо прикладне значення. Успішне розслідування екологічних злочинів значною мірою залежить від правильного, своєчасного, всебічного і якісного використання спеціальних знань судового експерта-еколога.
Сабадаш В.В., Решетникова Н.А., Горбенко В.А., Украина, Харьков
Гносеологические и процессуальные предпосылки формирования судебно-экологической экспертизы
Основное отличие судебной экологии и судебной экологической экспертизы заключается в том, что они имеют различные гносеологические цели. Цель судебной экологии как науки – формирование новых научных знаний, а цель судебной экологической экспертизы имеет сугубо прикладное значение. Успешное расследование экологических преступлений значительной степени зависит от правильного, своевременного, всестороннего и качественного использования специальных знаний судебного эксперта-эколога.
Sabadash V.V., Reshetnikova N.A., Gorbenko V.A., Ukraine, Kharkiv
Gnosiological and judicial pre-conditions of forming of judicial ecological examination
The main difference of judicial ecology and judicial ecological examination consists that they have different gnosiological goals. The purpose of judicial ecology as sciences is forming of new scientific knowledge’s, and the purpose of judicial ecological examination has the especially applied value. Successful investigation of ecological crimes of considerable degree depends on the correct, timely, comprehensive and high-quality use of the special knowledge’s of judicial expert-environmentalist.
Савенкова А.Л., Україна, Харків
ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО

ПОЛЯ
У доповіді розглянуті найбільш поширені джерела електромагнітних полів (ЕМП). Вивчені літературні дані про характер дії ЕМП на організм людини. Визначені сучасні вимоги до нормування рівнів напруженості для безпечної роботи з ЕМП в різних країнах.
Савенкова А. Л., Украина, Харьков
ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРО-МАГНИТНОГО ПОЛЯ
В докладе рассмотрены наиболее распространенные источники электромагнитных полей (ЭМП). Изучены литературные данные о характере воздействия ЭМП на организм человека. Определены современные требования к нормированию уровней напряженностей для безопасной работы с ЭМП в различных странах.
Savenkova A. L., Ukraine, Kharkov
THE STUDY OF BIOLOGICAL ACTION FROM THE ELECTROMAGNETIC FIELDS
In the report are considered the most prevailing sources of the electromagnetic fields (EMF). Here is learnt the literary information about character of influence of EMF on the organism of the man. Here is determine the newest requirements to setting of norms for levels to tension with EMF in different countries from the safe work.

Семенов Д.В., Гурінов Д.О., Україна, Харків
ДОСВІД РЕКОНСТРУКЦІЇ ЕЛЕКТРОФІЛЬТРУ НА ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ РУКАВНИЙ ФІЛЬТР З ІМПУЛЬСНОЮ РЕГЕНЕРАЦІЄЮ ЗА ЕЛЕКТРОПІЧЧЮ ВИПЛАВКИ ВИСОКОВУГЛЕЦЕВОГО ФЕРОХРОМУ ПО ТЕХНІЧНИМ РІШЕННЯМ УКРДНТЦ «ЕНЕРГОСТАЛЬ»
У статті викладені матеріали за результатами реконструкції електрофільтру ЕГАІ-20-7,5-6-3 на високоефективний рукавний фільтр з імпульсною регенерацією. Введення в експлуатацію нової газоочистки дозволило отримати залишкову концентрацію менше 10 мг/м3.
Семенов Д.В., Гуринов Д.А., Украина, Харьков
ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ ЭЛЕКТРОФИЛЬТРА НА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ РУКАВНЫЙ ФИЛЬТР С ИМПУЛЬСНОЙ РЕГЕНЕРАЦИЕЙ ЗА ЭЛЕКТРОПЕЧЬЮ ВЫПЛАВКИ ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОГО ФЕРРОХРОМА ПО ТЕХНИЧЕСКИМ РЕШЕНИЯМ УКРГНТЦ «ЭНЕРГОСТАЛЬ»
В статье изложены материалы по результатам реконструкции электрофильтра ЭГАΙ-20-7,5-6-3 на высокоэффективный рукавный фильтр с импульсной регенерацией. Ввод в эксплуатацию новой газоочистки позволил получить остаточную концентрацию менее 10 мг/м3.
Semenov D. V., Gurinov D.A., Ukraine, Kharkov
EXPERIENCE OF RECONSTRUCTION OF ELEKTROSTATIC CLEANER ON HIGH-EFFICIENCY BAGHOSE WITH IMPULSIVE REGENERATION AFTER ELEKTRIC FURNACE OF SMELTING OF HIGH-CARBON FERROCHROM ON TECHNICAL DECISIONS OF UKRSSEC “ENERGOSTAL”
In the article are materials expounded on results the reconstruction of electrostatic cleaner of EGAI-20-7,5-6-3 on a high-efficiency baghose with an impulsive regeneration. Putting into the operation of new gas-cleaning allowed to get a remaining concentration less than 10 mg/m3.

Семенов Є.О., Україна, Харків
ДО ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ ВИКОРИСТАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ INTERNET
У доповіді наведені результати пошукового аналізу о розповсюдженні інформації про один з різновидів шавлії, яка володіє наркотичними властивостями, Salvia divinorum у мережі Internet. Внесення Salvia divinorum у перелік наркотичних засобів розповсюдження, транспортування та зберігання яких в Україні заборонено, а також сувора державна політика у цій галузі дозволить знизити розповсюдження та її використання в нашій державі.
Семенов Е.А., Украина, Харьков
К ВОПРОСУ БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ INTERNET
В докладе представлены результаты поискового анализа о распространении информации об одной из разновидностей шалфея, обладающей наркотическими свойствами, Salvia divinorum в сети Internet. Внесение Salvia divinorum в перечень наркотических средств распространение, транспортировка и хранение которых в Украине запрещено, а так же жесткая государственная политика в этой сфере позволит снизить распространение и его использование в нашей стране.
Semyonov E.A., Ukraine, Kharkiv
TO THE SAFETY QUESTION OF USE OF GLOBAL NETWORK INTERNET
In the report results of the search analysis about distribution of the information on one of type of the salvia, possessing by narcotic properties, Salvia divinorum in network Internet are submitted. Entering Salvia divinorum in the list of narcotics distribution, transportation and which storage to Ukraine is forbidden, and as the rigid state policy in this sphere will allow to lower distribution and his use to our country.

Слєпцов Г.В., Слєпцов В.Г., Лісогор О.С., Україна, Харків
ЕКОТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСАХ ПІДГОТОВКИ ВОДИ
В доповіді сформульовано основні проблеми головних стадій технологічного процесу очищення природної води, показано можливість використання екотехнологій в процесах водопідготовки. Наведено рівняння хімічної термодинаміки і нерівноважної хімічної кінетики для опису процесів очищення води. Дослідження, що проводилися, дозволили сформулювати основні принципи екотехнологій водопідготовки.
Слепцов Г.В., Слепцов В.Г., Лисогор Е.С., Украина, Харьков
ЭКОТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССАХ ВОДОПОДГОТОВКИ
В докладе сформулированы основные проблемы основных стадий технологического процесса очистки природной воды, показана возможность применения экотехнологий в процессах водоподготовки. Приведены уравнения химической термодинамики и неравновесной химической кинетики для описания процессов очистки воды. Проведенные исследования позволили сформулировать основные принципы экотехнологий водоподготовки.
Sleptsov G.V., Sleptsov V.G., Lisogor O.S., Ukraine, Kharkiv
ECOTECHNOLOGIES IN PROCESSES OF WATER TREATMENT
In the report main problems of main stages of process technology of natural water treatment are formulated, also the possibility of application of ecotechnologies is shown. Equations of chemical thermodynamics and equations of nonequilibrium chemical kinetics for the process description of water treatment are posed. Researches that were made give the possibility for main principles of water treatment’s ecotechnologies formulation.
Толстоусова О.В., Твердохлєбова Н.Є., Бєлих І.А., Богачева М.С.,
Середа Ю.Є., Україна, Харків

Харчові добавки та їх роль в харчуванні людини
Проблема безпечного харчування в нашій країні стає найбільш актуальною, особливо під час економічної кризи. Більшість продуктів харчування не відповідає їхньої якості та зазначеному вмісту. Так, масове застосування генетично-модифікованих продуктів (ГМП) та деяких харчових добавок з індексом «Е», ставлять під сумнів їх безпечний вплив на організм людини. Це ті речовини, які ми вживаємо неодноразово кожен день, протягом свого життя. Тому необхідно звертати увагу на склад продуктів харчування перед їх придбанням. Адже здорова їжа є основою здоров’я людини та в цілому народу України.
Толстоусова О.В., Твердохлебова Н.Е., Белых И.А., Богачева М.С., Середа Ю.Е., Украина, Харьков
ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ И ИХ РОЛЬ В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА
Проблема безопасного питания в нашей стране становится наиболее актуальной, особенно во время экономического кризиса. Большинство продуктов питания не соответствует их качеству и указаному составу. Так, массовое использование генетически-модифицированных продуктов (ГМП) и некоторых пищевых добавок с индексом «Е», ставят под сомнение их безопасное влияние на организм человека. Это те вещества, которые мы употребляем неоднократно каждый день, на протяжении всей жизни. Поэтому необходимо обращать внимание на состав продуктов питания перед приобретением. Здоровое питание является основой здоровья человека и в целом народа Украины.
Tolstousova О.V., Tverdokhlebova N.E., Belykh I.A., Bogachova M.S.,
Sereda Y.E., Ukraine, Kharkiv

FOOD ADDITIVES AND THEIR ROLE IN A PERSON’S NUTRITION
The problem of safe nutrition becomes the most actual. The majority of the goods do not comply with the standards of quality. Often use of genetically - modified products and some food additives with an "E" index influences negatively an organism of a person. We use these substances repeatedly every day, during the whole life. That is why it is necessary to pay attention to the content of food before purchasing it.

Уберман В.І., Васьковець Л.А., Україна, Харків
ВЛАСТИВОСТІ ТА УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА ПЕРМАНГАНАТУ КАЛІЮ
Шлами виробництва перманганату калію на Сакському хімічному заводі (АР Крим) у кількості 100 тис. т більше 25 років зберігаються на місцевості у безпосередній близькості від оз. Сасик–Сіваш. Розглядається проблема утилізації цих відходів як добрив та грунтових меліорантів. Шлами містять широкий перелік важких металів (ВМ), з яких лімітуючими є Mn, Ni, Sr. Шлами мають клас небезпеки IV. Визначено, що за сучасними природоохоронними критеріями шлами не можуть вноситися у грунт без додаткової технологічної переробки через високу масову частку ВМ, а рекомендоване у попередніх дослідженнях пряме внесення має високий ризик передозування.
Уберман В.И., Васьковец Л.А., Украина, Харьков
СВОЙСТВА И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ПЕРМАНГАНАТА КАЛИЯ
Шламы производства перманганата калия на Сакском химическом заводе (АР Крым) в количестве 100 тыс. т более 25 лет хранятся на местности в непосредственной близости к оз. Сасык–Сиваш. Рассматривается утилизация шламов как удобрений и грунтовых мелиорантов. Шламы содержат широкий перечень тяжелых металлов (ТМ), из которых лимитирующие Mn, Ni, Sr, имеют класс опасности IV. Определено, что по современным критериям шламы не могут вноситься в грунт без дополнительной технологической переработки из–за высокой массовой доли ТМ и рекомендованное в предыдущих исследованиях прямое внесение имеет высокий риск передозирования.
Uberman V.I., Vaskovetz L.A., Ukraine, Kharkiv
PROPERTIES AND UTILISATION OF WASTES FROM POTASSIUM PERMANGANATE PRODUCTION
The sludge from potassium permanganate production in Sakski chemical plant (Crimea AR) in quantity 100 th. t more than 25 years are disposed on temporary site in immediate proximity to Sasyk–Sivash lake. The problem of the sludge utilizing as fertilizers and for chemical reclamation of land is considered. The sludge includes many of heavy metals (HМ), from which Mn, Ni, Sr is limiting ones, and is characterized as IV class of danger. It is defined that for modern criteria the sludge could not to be included into a soil without additional processing because of a high mass share of HМ, and the direct inclusion recommended in the previous researches, has high risk of overdosing.Устинова Н.Д., Україна, Харків
Сучасні технології та обладнання для регенерації мастильно-охолоджуючих технологічних розчинів
Наведений обзір існуючих заходів та обладнання для регенерації мастильно-охолоджуючих технологічних розчинів. Викладаються переваги запатентованої технології та устаткування для механічної очистки та газового знезараження вказаних розчинів, які дозволяють відновити практично будь-який об’єм рідини за одну робочу зміну.
Устинова Н.Д., Украина, Харьков
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ
Приведен обзор существующих методов и оборудования для регенерации смазочно-охлаждающих технологических растворов. Излагаются преимущества запатентованной технологии и оборудования для механической очистки и газового обеззараживания указанных растворов, которые позволяют возобновить практически любой объем жидкости за одну рабочую смену.
Ustinova N.D., Ukraine, Kharkiv
MODERN TECHNOLOGIES And EQUIPMENT FOR REGENERATION of LUBRICATING-COOLINGS TECHNOLOGICAL SOLUTIONS
The review of existent methods and equipment for the regeneration of lubricating-coolings technological solutions is resulted. Advantages of the patented technology and equipment are expounded for the mechanical cleaning and gas disinfestation of the indicated solutions which allow to pick up thread practically any volume of liquid for one shiftwork.


Чуніхіна Л.М., Пархоменко В.В., Україна, Харків
ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ, УТИЛІЗАЦІЇ ТВЕРДИХ ПЛАСТМАСОВИХ ВІДХОДІВ МЕТОДОМ ДРОБЛЕННЯ-ГРАНУЛЮВАННЯ
При впровадженні технологічного процесу методом дроблення-гранулювання вирішується проблема утилізації твердих пластмасових відходів. Позитивною стороною утилізації є отримання додаткової кількості корисних продуктів для різних галузей (будівництво, сільське господарство) та не відбувається повторного забруднення оточуючого середовища.
Чунихина Л.Н., Пархоменко В.В., Украина, Харьков
ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДИХ ПЛАСТМАССОВИХ ОТХОДОВ МЕТОДОМ ДРОБЛЕНИЯ-ГРАНУЛИРОВАНИЯ
При внедрении технологического процесса методом дробления-гранулирования решается проблема утилизации твердых пластмассовых отходов. Положительной стороной утилизации является получение дополнительного количества полезных продуктов для разных областей (строительство, сельское хозяйство) и не происходит повторного загрязнения окружающей среды.
Chunihina L.N., Parkhomenko V.V., Ukraine, Kharkiv
TECHNOLOGY OF PROCESSING , UTILIZATION OF FIRM PLASTIC WASTE BY THE METHOD OF SUBDIVISION-GRANULATIONS
At introduction of technological process by method of crushing-granulations the problem of utilization of firm plastic ( film ) waste is decided. A positive result of utilization is deriving additional {supplemental} quantity of useful yields for miscellaneous fields{areas} (building-up, agriculture) and there is no recontamination of a surrounding medium.
Шамша Л.Ф., Україна, Харків
КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ АПАРАТУ ЩОДО ОЧИСТКИ ЗАБРУДНЕНИХ РІДИН
У доповіді показана необхідність розташування у верхній частині відстійної камери апарату системи нерозчинних електродів щодо покращення процесу флотації домішок, а також запобігання попадання гідроксидів металу розчинних електродів в очищену рідину.
Шамша Л.Ф., Украина, Харьков
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АППАРАТА ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЖИДКОСТЕЙ
В докладе показана необходимость установки в верхней части отстойной камеры аппарата системы нерастворимых электродов для улучшения процесса флотации примесей и предотвращения попадания гидроксидов металла растворимых электродов в очищенную жидкость.
Shamsha L.F., Ukraine, Kharkov
STRUCTURAL FEATURES OF VEHICLE FOR CLEANING

OF MUDDY LIQUIDS
The necessity of installation in the upper part of sediment device's camera of the system of insoluble electrodes for improvement the process of admixture's flotation and prevention of hitting the metal hydroxides of soluble electrodes into refined liquid is shown in the report.

СЕКЦІЯ 19. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК
Байдак Т.М., Україна, Харків
Засоби масової комунікації в житті суспільства
Світ соціальних комунікацій є дуже різноманітним. Однією з його різновидів є масова комунікація – діяльність по переносу, трансляції у масову свідомість оцінок актуальних і соціально значимих подій. Масова комунікація в суспільстві реалізується системою засобів масової комунікації (ЗМК). Сьогодні дуже важливе аналізувати ЗМК як соціальний інститут, в діяльності якого зіштовхуються інтереси різних соціальних суб’єктів.
Байдак Т.М, Украина, Харьков
Средства массовой коммуникации в жизни общества
Мир социальных коммуникаций многообразен. Одной из ее разновидностей является массовая коммуникация – деятельность по переносу, трансляции в массовое сознание оценок текущих актуальных и социально значимых событий. Массовая коммуникация в обществе реализуется системой средств массовой коммуникации (СМК). Сегодня очень важен анализ СМК как социального института, в деятельности которого сталкиваются интересы разных социальных субъектов/
Bajdak T., Ukraine, Kharkiv
FACILITIES OF MASS COMMUNICATION ARE IN LIFE OF SOCIETY
The world of social communications is varied. One of its varieties is mass communication – activity on a transfer, to translation in mass consciousness of estimations current actual and socially meaningful events. Mass communication in society will be realized the system of facilities of mass communication (SMK). Today the analysis of SMK is very important as a social institute, interests of different social subjects clash in activity.
Беркутова Т.І., Колесникова Г.І., Тичина Н.В., Україна, Харків
НАВЧАННЯ ГРУПОВОМУ СПІЛКУВАННЮ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
В статті розглянуто одну з найбільш актуальних та складних проблем сучасної методики – навчання усному спілкуванню іноземною мовою. Наведені способи та прийоми навчання груповому спілкуванню, систематизовані в процесі аналізу педагогічного досвіду провідних фахівців. Зроблено висновок про необхідність використання на заняттях усіх типів групового спілкування, адже вони забезпечують відтворення в учбових умовах ситуацій, що актуальні для майбутнього іншомовного спілкування студентів.
Беркутова Т.И., Колесникова Г.И., Тычина Н.В., Украина, Харьков
ОБУЧЕНИЕ ГРУППОВОМУ ОБЩЕНИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
В статье рассматривается одна из наиболее актуальных и сложных проблем современной методики – обучение устному общению на иностранном языке. Приводятся способы и приёмы обучения групповому общению, систематизированные на основе анализа педагогического опыта ведущих специалистов. Делается вывод о необходимости использования на занятиях всех типов группового общения, так как они обеспечивают воссоздание в учебных условиях ситуаций, которые актуальны для будущего иноязычного общения студентов.

Berkutova T.,Kolesnikova G.,Tychina N.
TEACHING GROUP COMMUNICATION IN FOREIGN LANGUAGE
The paper deals with one of the urgent and complicated problems of modern methodology – teaching speaking a foreign language. Some ways and techniques of teaching group communication systematized by means of analyzing the pedagogical experience of leading experts are presented. The conclusion is made about the necessity of using all types of group communication in class as they provide the creation in training conditions of the situations which are urgent for future communication of students in a foreign language.


Болотова В.О., Україна, Харків
Роль соціального капіталу у виникненні та розповсюдженні корупції
В докладі проводиться аналіз впливу соціального капіталу мікро-, мезо- та макрорівнів на поширення корумпованих явищ. Під соціальним капіталом розуміється можливість накопичувати різні ресурси, завдяки включенню в мережу соціальних відносин, які регулюються набором соціальних норм. Стверджується, що на кожному з рівнів нерозвиненість соціального капіталу призводить до виникнення специфічних корупційних форм.
Болотова В.А., Украина, Харьков
Роль социального капитала в возникновении и распространении коррупции
В докладе проводится анализ влияния социального капитала микро-, мезо- и макроуровней на распространение коррупционных явлений. Под социальным капиталом понимается возможность накапливать разные ресурсы, благодаря включению в сеть социальных отношений, которые регулируются рядом социальных норм. Утверждается, что на каждом из уровней неразвитость социального капитала приводит к возникновению специфических коррупционных форм.
Bolotova V., Ukraine, Kharkiv
The role of social capital in emergence and distribution of corruption
In the report analysis of influence of the social capital micro-, mezo-and macrolevels on distribution of corruption phenomena is spent. The social capital is understood as an opportunity to accumulate different resources, owing to inclusion in a network of social relations which are regulated by a line of social norms. Affirms, that on each of levels backwardness of the social capital leads to occurrence of specific corruption forms
Бондаренко В.В., Трегуб Н.Є., Україна, Харків
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ В СИСТЕМІ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ ДИЗАЙНЕРІВ СЕРЕДОВИЩА
У доповіді на прикладах дипломних робіт бакалаврів та спеціалістів, виконаних на факультеті «Дизайн середовища» Харківської державної академії дизайну і мистецтв, розглядаються основні концептуальні напрямки у формоутворенні архітектурного середовища.

Бондаренко В.В., Трегуб Н.Е., Украина, Харьков
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИЗАЙНЕРОВ СРЕДЫ
В докладе на примерах дипломных работ бакалавров и специалистов, выполненных на факультете «Дизайн среды» Харьковской государственной академии дизайна и искусств, рассматриваются основные концептуальные направления в формообразовании архитектурной среды.

Bondarenko V.V., TregubN.E., Ukraine, Kharkiv
MODERN PROBLEMS OF THE PROJECT WORK IN THE SYSTEM OF THE HUMANITIES IN THE DESIGN SPHERE
In the report the main conceptual trends in the formation of the architectoral field are investigated on the examples of the diploma papers of the specialists and ones with bachelor degree.

Брига Т.Р., Україна, Львів
НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ
Необхідність інтеграції України у світовий соціальний простір, зміни в ринку праці потребують перегляду підходів до підготовки спеціалістів у вищій школі та моніторингу ефективності здійснюваних заходів. У статті розглянуто основні системи визначення змісту освіти, основну модель управління сферою вищої освіти в Україні. Проаналізовано основні принципи та підходи до навчання у вищій школі.
Брыга Т.Р., Украина, Львов
НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ УКРАИНЫ
Необходимость интеграции Украины в мировое социальное пространство, изменения на рынке труда нуждаются в пересмотре подходов к подготовке специалистов в высшей школе и мониторинга эффективности осуществляемых мероприятий. В статье рассмотрены основные системы определения содержания образования, основная модель управления сферой высшего образования в Украине. Проанализированы основные принципы и подходы к образованию в высшей школе.
Bryga T.R., Ukraine, L’viv
AIMS OF INCREASING THE LEVEL OF PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALISTS IN HIGHER SCHOOL IN UKRAINE
The necessity of Ukraine’s integration to the world social environment and the changes in labor market need the revising of approaches to the specialists training in higher school and the monitoring of the effectiveness of accomplished actions. In the article are described the main systems of education content definition, the main model of management in the sphere of higher education in Ukraine. Also are analyzed the principles and approaches to the studying in Higher school.

Бойко Д.М., Україна, Львів
Проблеми перекладу науково-технічних текстів
Науково-технічна термінологія являє собою широкий шар лексики, що інтенсивно розвивається та активно взаємодіє з іншими шарами лексики. Тому вивчення закономірностей утворення термінологічної лексики, її структури та семантики, стало одним з найважливіших завдань сучасної лінгвістики. Мета даної статті − допомогти подолати лексичні труднощі, які виникають при перекладі, розкритті та передачі засобами української мови іншомовних реалій.
Бойко Д.М., Украина, Львов
Проблемы перевода научно-технических текстов
Научно-техническая терминология являет собой достаточно широкий слой лексики, которая интенсивно развивается и активно взаимодействует с другими слоями лексики. Поэтому изучение закономерностей образования терминологической лексики, ее структуры и семантики, стало одним из основных заданий современной лингвистики. Цель данной статьи − помочь преодолеть лексические трудности, которые возникают при переводе, раскрытии и передаче средствами украинского языка иноязычных реалий.
Boyko D.M., Ukraine, L’viv
The problems of scientific-technical texts translation
Scientific and technical terminology is a vast layer of vocabulary that is intensively developing and interacting actively with other vocabulary layers. That’s why the investigation of regularity of terminology formation, it’s structure and semantics became one of the important tasks of modern linguistics. The main task of this article is to help to overcome all lexical difficulties that happen in translation, revealing and transmission the foreign realities by means of Ukrainian language.

Владленнова І.В., Украина, Харьков
ПРОБЛЕМА МЕТОДОЛОГІЇ У ПОСТНЕКЛАСИЧНІЙ РАЦІОНАЛЬНОСТІ

В рамках сучасної науки формується постнекласична методологія, що маніфестує «заданість» Універсуму суб'єктові, який залежний від соціокультурних умов, знань, що історично склалися, пізнавальних засобів і установок. Претензія на володіння якимсь привілейованим єдиним методом приводить до невиправданих категоричних думок і до нетерпимості, зводить процес пізнання до однобічного процесу


Владленова И.В., Украина, Харьков
ПРОБЛЕМА МЕТОДОЛОГИИ В ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ
В рамках современной науки формируется постнеклассическая методология, манифестирующая «заданность» Универсума субъекту, который зависим от социокультурных условий, исторически сложившихся знаний, познавательных средств и установок. Претензия на владение каким-то привилегированным единым методом приводит к неоправданным категорическим суждениям и к нетерпимости, сводит процесс познания к одностороннему процессу.
Vladlenova I., Ukraine, Kharkiv
PROBLEM OF METHODOLOGY IN POSTNONCLASSICAL RATIONALITY

Postneklassic methodology is formed in modern science. Methodology asserts cultural dependence on the historically folded knowledges, cognitive facilities and settings. It is impossible to choose one method, because it results in unjustified categorical judgements, intolerance, takes the process of cognition to the one-sided process.Гайдамачук О. В. Україна, Харків
ТОНАЦІЙНА «ЦЕНТРИ-ФУГА»
Становлення мови мовою через письмо чи становлення інтонації інтонацією через артикуляцію “приховує” цей невловимий момент переходу “стану” в його “новлення”: стан-новлення чи то стан-оновлення. Слово “центри-фуга” якнайкраще позначає “напрям втечі” phone із центру епохальної уваги, його розщеплення та стан(о)новлення вже як полі-фонічного (багато-в-одному). Цю втечу, зокрема, практикує Деррида через критичне читання, чатуючи на цей невловимий момент станновлення / оновлення.
Гайдамачук О. В., Украина, Харьков
ТОНАЦИОННАЯ «ЦЕНТРИ-ФУГА»
Становление языка языком с помощью письма или становление интонации интонацией с помощью артикуляции “укрывает” этот неуловимый момент перехода “состояния” в его “обновление”: ста(н)новление или же состояние обновления. Слово “центри-фуга” наилучшим образом обозначает “направление бегства” phone из центра эпохального внимания, его расщепление и стан(о)новление уже как полифонического (много-в-одном). Это бегство, в частности, практикует Деррида в критическом чтении, выслеживая неуловимый момент станновления / о(б)новления.
Gaydamachuk O., Ukraine, Kharkiv
TONATIONAL «CENTRI-FUGUE»
Becoming of language to language through writing or becoming of intonation to intonation through articulation “hides” the moment of transformation of “state” to “innovation”. The word “centri-fugue” is the best name of direction of “running” a phone from centre of epoch’s attention, splitting of it and becoming as polyphonous (many-in-one). The running is practiced by Derrida in critical reading, when he looks forward the moment of becoming / renovation.

Голованов Б.Д., Украина, Харьков
Концепт идеологии в философской антропологии Макса Шелера
Макс Шелер был одним из немногих, кто предпринял не только критику марксисткой философии, но и попытался сформировать позитивную альтернативу марксистской идеологии в виде социологии знания и учения о ценностях. Шелер осуществляет структурирование общества в соответствие с родами идеологии. Классовые предрассудки он рассматривает как базис для формирования идеологий. Задача «социологии знания» не только в том «чтобы обнажить корни ложного сознания», но и указать выход из мира тотальной идеологии.
Голованов Б.Д., Україна, Харків
КОНЦЕПТ ІДЕОЛОГІЇ У ФІЛОСОФСЬКІЙ АНТРОПОЛОГІЇ МАКСА ШЕЛЕРА
Макс Шелер був одним з небагатьох, хто зробив не лише критику марксистської філософії, але і спробував сформувати позитивну альтернативу марксистській ідеології у вигляді соціології знання і вчення про цінності. Шелер здійснює структуризацію суспільства у відповідність з видами ідеології. Класові забобони він розглядує як базис для формування ідеологій. Завдання «соціології знання» не лише в тому «щоб оголювати коріння помилкового свідомості», але і вказати вихід зі світу тотальної ідеології.
Golovanov B., Ukraine, Kharkiv
CONCEPT OF IDEOLOGY IS IN PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY OF MAX SHELLER
Max Sheller was one of few, who undertook not only criticism of philosophy a Marxist but also made an effort form the positive alternative of Marxist ideology as sociology of knowledge and studies about values. Sheller carries out structure of society in accordance with births of ideology. He examines class prejudices as a base for forming of ideologies. Task «sociology of knowledge» not only in that «to bare the roots of false consciousness», but also to specify an exit from the world of total ideology.

Головаш І.Ю., Україна, Харків
КОМУНІКАТИВНА СЕМАНТИКА ПРАГМАТИЧНИХ ІДІОМ
В доповіді для позначення мовленнєвих утворень, які закріпилися у мові, використовуються різноманітні терміни, однак, має місце наявність пересічення понять, які позначаються цими термінами, багато з яких виявляються взаємо замінюваними. Усі стійкі одиниці, про які іде мова, виражають певні прагматичні значення. Тому пропонується називати такі усталені одиниці прагматичними ідіомами.
Головаш И.Ю., Украина, Харьков
КОММУНИКАТИВНАЯ СЕМАНТИКА ПРАГМАТИЧЕСКИХ

ИДИОМ
В докладе для обозначения закрепившихся в языке речевых образований используются разнообразные термины, однако, имеет место наличие пересечения понятий, которые обозначаются этими терминами, многие из которых оказываются поэтому взаимозаменяемыми. Все устойчивые единицы, о которых идёт речь, выражают определённые прагматические значения. Поэтому предлагается называть такие устойчивые единицы прагматическими идиомами.
Golovash I., Ukraine, Kharkiv
COMMUNICATIVE SEMANTICS OF PRAGMATIC IDIOMS
In the report for such formations adopted by language are described by various terms. There seems to be a large area of overlap where these terms are used to describe, many of them being used interchangeably. All the fixed units under discussion have special pragmatic meanings. It seems justifiable to call these units as pragmatic idioms.

Гребінник Г.Ю., Дідович Г.І., Україна, Харків
Типологія текстів як важлива складова комунікативної культури
У доповіді розглядається класифікація текстів, що обслуговують суспільство, за головними напрямками. Підкреслюється важливість створення типології текстового матеріалу для вивчення мови як функціональної системи. Обґрунтовується доповнення існуючої класифікації новими типами – прецедентним , патогенним, роль яких постійно зростає.
Гребенник Г.Ю., Дидович Г.И., Украина, Харьков
Типология текстов как важная составляющая коммуникативной культуры
В докладе рассматривается классификация текстов, обслуживающих наше общество, по главным направлениям. Подчеркивается важность создания типологии текстового материала для изучения языка как функциональной системы. Приводятся доводы для дополнения существующей классификации двумя новыми типами – прецедентным и патогенным, роль которых постоянно возрастает.
Grebennik A., Ukraine, Didovych G., Ukraine, Kharkiv
Text typology as important component of communicative culturе
The report presents the classification of texts that serve the society, according to the major trends. The importance of typology creation of textual material to study a language as a functional system is pointed out. The reasons for appearance of the new types – precedental, pathogenic, etc. – among the existing ones. the role of which is increasing, are provided.
Гребінник Г.Ю., Комовa Г. В. , Україна, Харків
Значення самостійної діяльності студентів для оволодіння професійною іншомовною КОМПЕТЕНЦІЄЮ
Визначено поняття автономії та сформульовано цілі індивідуалізації навчального процесу. Показано відмінності між самостійною роботою і самостійною навчальною діяльністю. Описано деякі сучасні методи самостійної діяльності студентів, які застосовуються для розвитку професійної іншомовної компетенції.

Гребенник А.Ю., Комова Г. В., Украина, Харьков
ЗНАЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ДЛЯ ОВЛАДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИЕЙ
Дано определение понятия автономии и сформулированы цели индивидуализации процесса обучения. Показаны различия между самостоятельной работой и самостоятельной учебной деятельностью. Описаны некоторые современные методы самостоятельной деятельности студентов, применяемые для развития профессиональной иноязычной компетенции.


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   26