Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаGrebennki А. , Komova G. , Ukraine, Kharkiv

Grebennki А. , Komova G. , Ukraine, Kharkiv
Сторінка12/26
Дата конвертації10.03.2017
Розмір2.98 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   26

Grebennki А. , Komova G. , Ukraine, KharkivThe Importance of Students’ Independent self-study for Mastering Professional Language Competence

The concept of autonomous learning is defined and objectives for teaching process individualization are formulated. The difference between individual work under the teacher’s supervision and independent learning mode is shown. Some new methods of organizing students’ independent self-study are described.


Григор’єва С.В., Україна, Харків
Роль соціальної статистики в системі управління соціально-економічними процесами
Зміни в економічній і соціальній сферах в Україні за останнє десятиріччя потребують адекватних змін в системі управління соціально-економічними процесами. Однією з найважливіших стала задача забезпечення органів управління всіх рівнів і населення достовірною інформацією про процеси, що протікають в економіці та соціальній сфері. Саме соціальна статистика призвана забезпечити всі рівні соціуму об’єктивною та своєчасною соціальною інформацією.
Григорьева С.В., Украина, Харьков
Роль социальной статистики в системе управления социально-экономическими процессами
Изменения в экономической и социальной сферах в Украине за последнее десятилетие требуют адекватных изменений в системе управления социально-экономическими процессами. Одной из важнейших стала задача обеспечения органов управления всех уровней и населения достоверной информацией о процессах, протекающих в экономике и социальной сфере. Именно социальная статистика призвана обеспечить все уровни социума объективной и своевременной социальной информацией.
Grigor’eva S., Ukraine, Kharkiv
A ROLE of SOCIAL STATISTICS is In CONTROL system by SOCIO-ECONOMIC PROCESSES
Changes in economic and social spheres in Ukraine for the last decade require adequate changes in control system by socio-economic processes. One of major was become by the task of providing of organs of management of all levels and population reliable information about processes, flowings in an economy and social sphere. Exactly social statistics are called to provide all levels of societal objective and timely social information.

Дворцова О.Б., Україна, Харків
НЕМАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ внз
У доповіді розглядаються питання, що пов’язані з виникненням мотивів діяльності викладачів, способами наведення мотивів у дію, стимулами, що є у розпорядженні органів керування ВНЗ. Проаналізовані теоретичні підходи до мотивування, співвідношення мотивування та стимулювання як технологій менеджменту, можливості та проблеми застосування нематеріального стимулювання в умовах українського університету.
Дворцова Е.Б., Украина, Харьков
НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ В УКРАИНСКИХ ВУЗАХ
В докладе рассматриваются вопросы, связанные с возникновением мотивов деятельности преподавателей, способами приведения мотивов в действие, стимулами, которые есть в распоряжении органов управления вузами. Проанализированы теоретические подходы к мотивированию, соотношение мотивирования и стимулирования как технологий менеджмента, возможности и проблемы применения нематериального стимулирования в условиях украинского университета.
Dvortsova О., Ukraine, Kharkiv
Nonfinancial stimulation in ukranian high schools
Questions which are considered in the report associate with arising of lecturer’s motives activity, means of putting motives in action, stimulus, which university’s control executive have. Were analyzed theoretical approaches to the motivation, parity motivation and stimulation as technology of management, opportunities and problems of application nonfinancial stimulation in conditions of Ukrainian universities.


Дідович Г.І., Дідович Є.В., Україна, Харків
Роль інноваційної педагогіки в професійній підготовці фахівця
Доповідь надає інформацію Організації Об’єднаних Націй стосовно вимог до фахівця-професіонала третього тисячоліття. Відзначено посилення практичного інтересу до нової міждисциплінарної області знань – соціо-педагогічної акмеосинергетики (СПАС). Наведено головні категорії СПАС. Розглядається її предметна сфера, а саме: розвиток і саморозвиток особистості студента, надбання професійно важливих і індивідуально-ділових якостей, механізми діяльністного досягнення ними творчих вершин.
Дидович Г.И., Украина, Дидович Е.В., Украина, Харьков
Роль инновационной педагогики в профессиональной подготовке специалиста
В докладе приводятся данные всемирной ООН о требованиях к специалисту-профессионалу третьего тысячелетия. Подчеркивается повышение практического интереса к новой междисциплинарной области знаний – социо-педагогической акмеосинергетике (СПАС). Даны основные категории СПАС. Рассматривается ее предметная сфера, а именно: развитие и саморазвитие личности студента, приобретение профессионально важных и индивидуально-деловых качеств, механизмы деятельного достижения ними творческих вершин.
Didovych G., Kharkiv, Didovych Е., Ukraine, Kharkiv
ROLE OF INNOVATIVE PEDAGOGY IN PROFESSIONAL TRAINING OF A SPECIALIST
The report presents the information of UN organisation about the requirements to professionals of the 3-d millenium. The increasing practical interest to a new interdisciplinary field of knowledge – socio-pedagogic acmeosynergetics (SPAS) – is shown. Its subject, that is development and self-development of student’s personality, aсquiring important professional. and individual business features is provided.


Дольська О.О.,Україна, Харків
ФІЛОФСЬКО-СОЦІАЛЬНА РЕФЛЕКСІЯ РОЛІ ПЕДАГОГА В НОВІЙ ПАРАДИГМІ ОСВІТИ
Класична та модерністська стратегії дають нам три онтології розуму. Це розум-законодавець, інструментально-прагматичний та розум, що інтерпретує. Філософська версія модерністського проекту розуму (Кант, Декарт) знайшла відповідний еквівалент в освітянській традиції. Коменський про «універсального учителя». Інструментально-прагматичний розум стикається із знанієвою парадигмою. «Настановлення» Рорті. З середини ХХ століття розум звертається до гуманістичних цінностей та етики відповідальності. Компетентнісна сучасна парадигма освіти та становлення нової ролі педагога в системі освіти.
Дольская О. А., Украина, Харьков
ФИЛОСОФСКО-СОЦИАЛЬНАЯ РЕФЛЕКСИЯ РОЛИ ПЕДАГОГА ВНОВОЙ ПАРАДИГМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Классическая и модернистская стратегии дают нам три онологии разума. Это законодательный разум, инструментально-прагматический и интерпретирующий разум. Философская версия модернистского проекта разума (Кант, Декарт) нашла соответствующий эквивалент в образовании. Коменский об «универсальном учителе». Инструментально-прагматический разум и знаниевая парадигма образования. «Наставничество» Рорти. С середины ХХ века разум обращается к гуманистическим ценностям и этике ответственности. Компетентностная современная парадигма образования и становление новой роли педагога в системе образования.
Dolska O., Ukraine, Kharkiv
PHILOSOPHICAL-SOCIAL REFLECTION DUG TEACHER IN NEW PARADIGM OF THE FORMATION
Classical and modernistic strategy give us three ontology reason. This is a legislative reason, instrumentally-pragmatic and interpretting reason. The Philosophical version of the modernistic project of the reason (Kant, Dekart) has found the respective equivalent in obrazovanii. Komenskiy about "universal teacher". Instrumentally-pragmatic reason and knowledge’s paradigm of the formation. "Nastavnichestvo" Rorti. With mediums XX age reason addresses to humanistic values and ethics to responsiblity. Kompetentnostnaya modern paradigm of the formation and formation new dug the teacher in system of the formation.
Кавешнікова Т.С., Корнет Н.І., Україна, Харків
АУДІЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Розглядається один з аспектів навчання іноземної мови – аудіювання.

Основна увага у процесі аудіювання приділяється введенню незнайомої лексики, особливо інтернаціональним словам. Приводяться деякі приклади інтернаціональних слів на базі англійської та української мов. На прикладі тексту «Наш університет» показано введення лексики згідно цієї теми та характер граматичного матеріалу.


Кавешникова Т.С., Корнет Н.И., Украина, Харьков
АУДИРОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Рассматривается один из аспектов обучения иностранному языку − aудирование. Особое внимание в процессе аудирования уделяется введению незнакомой лексики, в частности интернациональным словам. Приводятся некоторые примеры использования таких слов на базе английского и украинского языков. На примере текста «Наш университет» показано введение лексики по данной теме и характер грамматического материала.
Kaveshnikova T.S., Kornet N.I., Ukraine, Kharkiv
LISTENING IN THE PROCESS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING
One of foreign language teaching aspects – listening – is presented. The introduction of unknown words, namely, international words is paid special attention to. Some examples of using such words on the basis of English and Ukrainian languages are provided. Text “Our University” is taken as an example, and introduction of unknown words and character of grammar material are shown.

Кириленко Л.Г., Мужецький П.П., Україна, Харків
Використання Інтернет-ресурсів в сучасній комунікативній технології викладання іноземних мов
В доповіді аналізується в сучасні комунікативні технології викладання іноземних мов, розглядається вплив на них мережі Інтернет. Обговорюються ресурси електронної комунікації, що найбільш придатні при навчанні іноземним мовам. Доводиться доцільність їх використання.
Кириленко Л.Г., Мужецкий П.П., Украина, Харьков
Использование Интернет-ресурсов в современной коммуникативной технологии преподавания иностранных языков
В докладе анализируются современные коммуникативные технологии преподавания иностранных языков, рассматривается влияние на них сети Интернет. Обсуждаются ресурсы электронной коммуникации, наиболее применимые при обучении иностранным языкам, доказывается целесообразность их применения.
Kyrylenko L.G., Myzhetsky P.P., Ukraine, Kharkiv
Internet Resources Application in Modern Communicative Methods of Foreign Language Teaching
Modern Communicative Methods of Foreign Language Teaching are analyzed in the report. Internet influence on these methods is considered. Resources of electronic communication most applicable in foreign language teaching are discussed. Expediency of their use is proved in the report.
Козлова О.А., Україна, Харків
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СОЦіАЛЬНО-ПСИХОЛОГіЧнОГО КЛІМАТУ КОЛЕКТИВУ
Сучасний етап розвитку українського суспільства і усесвітня економічна криза диктує нові умови існування українського бізнесу. Для гідної відповіді на виникаючі погрози і виклики необхідно приваблювати додаткові ресурси. важливим з них є створення сприятливого соціально-психологічного клімату в організації. основою цього може виступати формування і розвиток корпоративної культури.
Козлова Е.А., Украина, Харьков
Корпоративная культура как фактор формирования социально-психологического климата коллектива
Современный этап развития украинского общества и всемирный экономический кризис диктует новые условия существования украинского бизнеса. Для достойного ответа на возникающие угрозы и вызовы необходимо привлекать дополнительные ресурсы. Важнейшим из них является создание благоприятного социально-психологического климата в организации. Основой этого может выступать формирование и развитие корпоративной культуры.
Kozlova О., Ukraine, Kharkiv
CORPORATE CULTURE AS FACTOR of FORMING of SOCIAL-PSYCHOLOGY CLIMATE of COLLECTIVE.
The modern stage of development of Ukrainian society and world economic crisis dictates the new terms of existence of Ukrainian business. For a deserving answer for nascent threats and calls it is necessary to attract additional resources. major from them is creation of favorable social-psychology climate in organization. Forming and development of corporate culture can come forward basis of it.


Комова Г.В., Рубцова В.В., Україна, Харків
З досвіду впровадження методики контролю якості знань.
У доповіді розглядаються питання, пов’язані з організацією тестового контролю за якістю підготовки фахівців. Підкреслюється необхідність створення методики оцінювання знань та умінь студентів відповідно загального стандарту. Особлива увага приділяється підвищенню надійності та валідності тестів за рахунок відбору адекватних форм дистракторів. Також розглядаються особливості застосування автоматизованого тестового контролю.
Комова Г.В., Рубцова В.В.,Украина, Харьков
Из опыта внедрения контроля качества знаниЙ
В докладе рассматриваются вопросы, связанные с организацией тестового контроля за качеством подготовки специалистов. Подчеркивается необходимость создания методики оценивания знаний и умений студентов в соответствии с общим стандартом. Особое внимание уделяется повышению надежности и валидности тестов за счет отбора адекватных форм дистракторов. Также рассматриваются особенности использования автоматизированного тестового контроля.
Komova G., Rubtsova V., Ukraine, Kharkiv
IMPLEMENTING LANGUAGE KNOWLEDGE AND SKILLS TESTING METHODS
Some issues concerning organization of testing while measuring the quality of specialists’ training are considered. The report stresses the necessity to assess students’ knowledge and skills in accordance with general standards. Special attention is paid to improving test validity due to adequate selection of distractors. Peculiarities of using computerized tests are also considered.

Крутін О.З., Україна, Харків
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ У ТЕХНІЧНОМУ ВУЗІ
Підвищення рівня підготовки фахівців припускає поглиблення гуманітарної складової інженерно-технічної освіти, яка базується на наукових основах, обумовлених вітчизняним і зарубіжним досвідом, системність, єдність історичного і логічного, національного і загальнолюдського, суспільного і особового, теорії і практики, навчання і виховання.
Крутин А.З., Украина, Харьков
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Повышения уровня подготовки специалистов предполагает углубление гуманитарной составляющей инженерно-технического образования, которая базируется на научных основах, обусловленных отечественным и зарубежным опытом, системность, единство исторического и логического, национального и общечеловеческого, общественного и личностного, теории и практики, обучения и воспитания.
Krutin А., Ukraine, Kharkiv
SOME PROBLEMS OF SCHOLARSHIP IN TECHNICAL INSTITUTIONS
Improvement of level of training of specialists suggests deepening of the humanitarian constituent of engineering and technical education, which is based on scientific foundation formed by domestic and foreign experience, system, unity of historical and logical, national and universal, public and personal, theory and practice, training and development of attitude.


Кузнєцов П. В., Україна, Харків
Історія науки та техніки як складова сучасного освітянського простору
Визначено роль і місце історії науки й техніки в університетській системі інженерної освіти, в історії європейської та світової науки. Розглянуто особливості еволюції української науки в контексті європейського та загальносвітового розвитку та вагомі внески учених у розвиток теоретичних і прикладних основ технологічних рішень у промислових галузях. Показано передумови та основи формування лідерів наукової діяльності природничих і технічних наук.
Кузнецов П. В., Украина, Харьков
История науки и техники как составляющая современного образовательного пространства
Определена роль и место истории науки и техники в университетской системе образования, в истории европейской и мировой науке. Рассмотрено особенности эволюции украинской науки в контексте мирового развития и важный вклад ученых в развитие теоретических и прикладных основ технологических решений в промышленных отраслях. Показано предпосылки и основы формирования лидеров научной деятельности в естественных и технических науках.
Kuznyetsov P. V., Ukraine, Kharkov
History of science and technology as part of the modern educational system
Define the role and place of history of science and technology in university education in the history of European and world science. Features of the evolution of Ukrainian science in the context of world development and the important contributions of scientists to the development of theoretical and applied foundations of technology solutions in industries. We show the background and basis of formation of leaders of scientific activity in science and technology.

Лоповок Є.Г., Лабскір В.М., Україна, Харків
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПРОЕКТНИХ РОБІТ
Розроблено тематику англомовних презентацій, вимоги до самостійного складання відповідного матеріалу, умови до публічної дискусії для студентів-менеджерів. Практична реалізація презентацій дозволила покращити такі показники комунікативної компетенції як професійна термінологія, предметний зміст, активність спілкування.
Лоповок Е.Г., Лабскир В.М., Украина, Харьков
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ С ПОМОЩЬЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТНІХ РАБОТ
Разработаны тематика англоязычных презентаций, требования к самостоятельному составлению соответствующего материала, условия публичной дискуссии для студентов-менеджеров. Практическая реализация презентаций позволила улучшить такие показатели коммуникативной компетенции как профессиональная терминология, предметное содержание, активность общения.
Lopovok E., Labskir V. Ukraine, Kharkiv
FORMING OF COMMUNICATIVE COMPETENCE THROUGH PROJEC WORK PRESENTATIONS
The report presents subject matter development of English Business presentations, requirements to individual compiling of appropriate material, public discussion environment for manager students. Realization of presentations made it possible to improve such communicative indexes as professional terminology, subject content and communicative activity.

Маліков В. В, Україна, Харків
ПРОБЛЕМА ВИВЧЕННЯ НАЙМИТСТВА ЯК СКЛАДОВОЇ ТРАДИЦІЙНОЇ ЗВИЧАЄВО-ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА В ЕТНОЛОГІЧНІЙ, ЮРИДИЧНІЙ ТА ІСТОРИЧНІЙ НАУКАХ ІІ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ
Автор проводить аналіз етнологічних, юридичних, історичних досліджень ІІ половини ХХ – початку ХХІ століть, предметом вивчення яких стало звичаєве право українського селянства та зокрема наймитство як одне з його характерних явищ. На основі розгляду тематики наймитства у даних дослідженнях висвітлюються методологічні підходи до вивчення звичаєвого права, джерелознавчі проблеми у цій сфері. Простежується та оцінюється значення зв’язку сучасних методологічних підходів із теоретичними надбаннями дослідників ІІ половини ХІХ – початку ХХ століть у дослідженні наймитства в контексті звичаєво-правової культури.
Маликов В. В., Украина, Харьков
ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ БАТРАЧЕСТВА КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ ОБЫЧНО-ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ УКРАИНСКОГО КРЕСТЬЯНСТВА В ЭТНОЛОГИЧЕСКОЙ, ЮРИДИЧЕСКОЙ И ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКАХ ІІ ПОЛОВИНЫ ХХ – НАЧАЛА ХХІ ВЕКОВ
На основе рассмотрения тематики батрачества в этнологических, юридических, исторических исследований ІІ половины ХХ - начала ХХІ веков освещаются методологические подходы и источниковедческие проблемы в изучении обычного права, оценивается значение связи современных методологических подходов с теоретическими достижениями исследователей ІІ половины ХІХ - начала ХХ столетий.
Malikov Vasyl, Ukraine, Kharkiv
STUDIES OF HIRING AGRICULTURAL LABORERS AS PART OF TRADITIONAL CUSTOMARY LAW CULTURE OF UKRAINIAN PEASANTRY IN ETHNOLOGICAL, JURIDICAL AND HISTORICAL SCIENCES OF THE SECOND HALF OF XIX – THE BEGINING OF XXI CENTURIES.
On the basis of the analysis of ethnological, juridical and historical research works of the II half of XX – the beginning of XXI centuries concerning the hiring of agricultural laborers source studies and methodological problems of researching of Ukrainian traditional customary law are revealed.

Малявін Є.В., Україна, Харків
ПОНЯТТЯ ІНТЕЛЕКТУАЛА І ІНТЕЛІГЕНТА В СУСПІЛЬНИХ НАУКАХ
Величезним недоліком у викладі суспільних наук для студентів українських вузів є те, що часом викладачі не дають студентам чіткого розуміння понять «інтелігент» і «інтелектуала». Завданням українських вузів є не лише сформувати із студентів грамотних фахівців в своїй сфері, тобто інтелектуалів, але і людей, які повинні володіти високою культурою, моральністю, турботою про ближнього, тобто інтелігентів.
Малявин Е.В., Украина, Харьков
Понятие интеллектуала и интеллигента в общественных науках
Огромным недостатком в изложении общественных наук для студентов украинских вузов является то, что подчас преподаватели не дают студентам четкого понимания понятий «интеллигент» и «интеллектуала». Задачей украинских вузов является не только сформировать из студентов грамотных специалистов в своей сфере, т.е. интеллектуалов, но и людей которые должны обладать высокой культурой, нравственностью, заботой о ближнем, т.е. интеллигентов.

Malyavin E., Ukraine, KharkIv
A CONCEPT OF INTELLECTUAL PERSON AND INTELLECTUAL IS IN SOCIAL SCIENCES
enormous failing in exposition of social sciences for the students of the Ukrainian institutes of higher there is that at times teachers do not give the students of the clear understanding of concepts «intellectual person » and «intellectual». The task of the Ukrainian institutes of higher is not only to form from students competent specialists in the sphere, i.e. intellectual persons but also people which must possess a high culture, morality, anxiety about a fellow creature, i.e. intellectuals.

Нетецька Т.М., Ніконоров С.І., Україна, Харків
Вдосконалення навиків міжкультурної комунікації у PR-спеціалістів
У доповіді висвітлені проблеми, пов'язані з недостатнім рівнем знань майбутніх фахівців із зв'язків з громадськістю, про існуючі міжкультурні відмінності у сфері бізнесу.

Підкреслюється важливість володіння навиками міжкультурної комунікації, актуальність теми, розглядаються шляхи і форми розвитку навиків комунікації через систему семінарів-лекцій, практичних тренінгів та позаучбових форм активності студентів.


Нетецкая Т.Н., Никоноров С.И., Украина, Харьков
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ У PR-СПЕЦИАЛИСТОВ
В докладе освещены проблемы, связанные с недостаточным уровнем знаний о межкультурных различиях среди будущих специалистов PR .

Подчеркивается значимость межкультурной коммуникации, актуальность темы, рассматриваются пути и формы развития навыков коммуникации у студентов специальности Public Relations через систему семинаров-лекций, практических тренингов и внеучебной активности студентов.


Netetskaya T., Ukraine, Nikоnorov S., Ukraine, Kharkiv
INTERCOMMUNICATION SKILLS IMPROVEMENT OF PR-SPECIALISTS
The report deals with problems due to insufficient awareness among future PR specialists of existing intercultural differences in the area of business.

The significance of intercommunication skills and actuality of the theme are emphasized, the ways and forms of developing communication skills are considered through a system of lectures-seminars, practical trainings and extra-curriculum activities of students, etc.


Подольський М.К., Україна, Харків
ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
Вирішення проблем освоєння, розширення і впровадження інновацій в системі освіти є предметом педагогічної інноватики, що вивчає актуально значущі та системно організуючі інноваційні процеси, які стають перспективними для еволюції освіти і позитивно впливають на її розвиток, а також на розвиток всього мультикультурного простору. У доповіді досліджуються динамічний потенціал освіти в українському суспільстві, сутність і особливості модернізаційних процесів, механізми і ступені трансформації освіти в Україні.
Подольский Н.К., Украина, Харьков
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Решение проблем освоения, расширения и внедрения инноваций в системе образования является предметом педагогической инноватики, изучающей актуально значимые и системно организующие инновационные процессы, которые становятся перспективными для эволюции образования и позитивно влияют на ее развитие, а также на развитие всего мультикультурного пространства. В докладе исследуются динамический потенциал образования в украинском обществе, сущность и особенности модернизационных процессов, механизмы и ступени трансформации образования в Украине.
Podol'skiy N.K., Ukraine, Kharkiv
PEDAGOGICAL INNOVATIONS AS FACTOR OF UPGRADING EDUCATION
A decision of problems of mastering, expansion and introduction of innovations in the system of education is the article of pedagogical innovatio, studying meaningful and system organizing innovative processes which become perspective for the evolution of education and positively influence on its development topically, and also on development of all of multikultural space. In a lecture probed run-time potential of education in Ukrainian society, essence and features of modernization processes, mechanisms and stages of transformation of education in Ukraine.

Поступний О.М., Україна, Харків
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ВИКЛАДАННЯ СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН І ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
Соціальні перетворення, їх причини, форми протікання і результати багато в чому визначаються достатком суспільної свідомості. значний вплив на цю свідомість надає суспільні дисципліни, насамперед – філософія політекономія (спільна економічна теорія), соціологія і політологія. Можна стверджувати, що труднощі в розвитку сучасного українського суспільства частково обумовлені істотними вадами викладання цих дисциплін.
Поступной А.Н., Украина, Харьков
Взаимосвязь преподавания общественных дисциплин и трансформации общества
Социальные преобразования, их причины, формы протекания и результаты во многом определяются состоянием общественного сознания. Значительное влияние на это сознание оказывает общественные дисциплины, в первую очередь – философия, политэкономия (общая экономическая теория), социология и политология. Можно утверждать, что трудности в развитии современного украинского общества отчасти обусловлены существенными изъянами преподавания этих дисциплин.
Postupnoy A., Ukraine, Kharkov
INTERCOMMUNICATION OF TEACHING OF PUBLIC DISCIPLINES AND TRANSFORMATION OF SOCIETY
Social transformations, their reasons, flowing forms and results, are in a great deal determined the state of public consciousness. Considerable influence on this consciousness renders public disciplines, above all things – philosophy, political economy (general economic theory), sociology and political science. It is possible to assert that difficulties in development of modern Ukrainian society are partly conditioned the substantial defects of teaching of these disciplines.


Пугановський О.В., Тошинський В.І., Україна, Харків
Формування наукових шкіл по технології виробництва соди на території України
У доповіді розглянуто проблеми відновлення історичних відомостей інформації по розвитку технології содового виробництва на території України. Зроблено акцент на формуванні наукової школи содового виробництва і формуванні наукових закладів.
Пугановский О.В., Тошинский В.І., Украина, Харьков
Формирование научных школ по технологии производства соды на территории Украины
В докладе рассмотрены проблемы восстановления исторических сведений по развитию технологии содового производства на территории Украины. Сделан акцент на формировании научной школы содового производства и формирование научных учреждений.
Puhanovsky O., Toshinsky V., Kharkiv
Foundation of science school in sodium production technology on Ukraine territory
In a report the problems of renewal of historical information are considered on development of technology of soda production on territory of Ukraine. An accent on forming of scientific school of soda production and forming of scientific establishments is done.

Святовець В.В., Сиротюк В.Х, Україна, Харків
ТЕХНОЛОГІЯ АВТОРСЬКОЇ РОЗРОБКИ ГІПЕРТЕКСТОВОГО ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ВИДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
У доповіді пропонується один з можливих підходів для самостійної розробки електронного навчального посібника за допомогою MS Front Page (для створення елементів курсу), Hot Potatoes (для розробки тестів та кросвордів, що передбачають можливість зворотного зв’язку), і компілятор HTML сторінок (для об’єднання усіх створених елементів в один файл), клавіатурний шпигун (для аналізу всіх дій, виконаних студентом).
Святовец В.В,,.Сиротюк В.Х, Украина, Харьков
ТЕХНОЛОГИЯ АВТОРСКОЙ РАЗРАБОТКИ ГИПЕРТЕКСТОВОГО ИНТЕРАКТИВНОГО УЧЕБНОГО ИЗДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В докладе предлагается один из возможных подходов к самостоятельной разработке электронного учебного пособия с помощью MS Front Page (для разработки элементов курса), Hot Potatoes (для разработки тестов и кроссвордов, предполагающих возможность обратной связи), компилятор HTML страниц (для объединения всех разработанных елементов в один файл), и клавиатурный шпион (для анализа работы, проделанной студентом).
Svyatovets V, Syrotyuk V., Ukraine, Kharkiv
TECHNOLOGY OF AN AUTHOR`S DEVELOPING A HYPERTEXT INTERACTIVE STUDY MANUAL FOR INDIVIDUAL WORK
One of possible approaches to unassisted development of an electronic study manual is offered, using MS Front Page (for developing elements of the course), Hot Potatoes (for developing tests and crosswords envisaging feedback), an HTML compiler (for uniting all the elements developed into one file), and a keylogger (for analyzing all the actions done by the student

Семке Н.М., Україна, Харків
ПРО ВИХОВНУ ФУНКЦІЮ ПОЛІТОЛОГІЇ
Сучасне суспільство приречене бути політичним. особливо зростають роль і значення політики в переломні історичні періоди, коли піддаються радикальній трансформації самі основи життєдіяльності людей, їх ідеали, цінності, світоглядні установки орієнтації і так далі Політична освіта нерозривно пов'язана з процесом демократизації і модернізації суспільства. Головна мета її – навчити людину адекватно орієнтуватися в складній соціально-політичній обстановці, представляти і захищати свої інтереси і права інших людей колективно вирішувати спільні проблеми..
Семке Н.Н., Украина, Харьков
О воспитательной функции политологии
Современное общество обречено быть политическим. Особенно возрастают роль и значение политики в переломные исторические периоды, когда подвергаются радикальной трансформации сами основы жизнедеятельности людей, их идеалы, ценности, мировоззренческие установки, ориентации и т. д. Политическое образование неразрывно связано с процессом демократизации и модернизации общества. Главная цель его – научить человека адекватно ориентироваться в сложной социально-политической обстановке, представлять и защищать свои интересы и права других людей, коллективно решать общие проблемы.
Semke N., Ukraine, Kharkiv
ABOUT An EDUCATE FUNCTION OF POLITICAL SCIENCE
Modern society is doomed to be political. a role and value of policy especially increase in critical historical periods, when bases of vital functions of people, their ideals, values, world view options, are exposed to radical transformation, orientations et cetera/ A body politic is indissolubly related to the process of democratization and modernization of society. Primary objective him – to teach a man it is adequate to be oriented in a sticky sociology-political wicket, present and protect the interests and rights for other people, collectively to work out general problems.

Фролов В.М., Україна, Харків
Проблеми соціально-політичних наук в Україні
Соціально-політичні науки одержують теоретичні і прикладні знання, що використовуються в політичній боротьбі. Це створює перепони об’єктивності, виконанню прогресивних функцій. Особливості вітчизняних наук пов’язані з тим, що наші науковці виступають як сліпі учні західних науковців. Вони сприймають їх розвинуті політичні технології, але некритично використовують міфологізовані вчення про масштабні соціальні процеси. В угоду домінуючим політичним силам ігноруються ефективні методи.
Фролов В.М., Украина, Харьков
Проблемы социально-политических наук в Украине
Социально-политические науки добывают теоретические и прикладные знания, которые используются в политической борьбе. Это создает препятствия объективности, выполнению прогрессивных функций. Особенности отечественных наук связаны с тем, что наши учёные выступают учениками западных и, воспринимая их продвинутые технологии, некритически заимствуют мифологизированные учения о масштабных социальных процессах. В угоду господствующим политическим силам игнорируются эффективные методы познания.
Frolov V., Ukraine, Kharkiv
The Problems of Social-political Sciences at Ukraine
Social-political sciences gain theoretical and applied knowledge which are used in political struggle. This produces some obstacles for objectivity and execution of progressive functions. The particularities of the domestic sciences are connected with that our scientists became the blind pupils of the west scientists. They perceiving promoted west political technologies and plagiarize the myth liberal teachings about scale social process. In please to dominating political power efficient methods of the cognition are ignored.

СЕКЦІЯ 20. УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ

І ПІДГОТОВКА КАДРІВ
Васильева И.Г., Украина, Харьков
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА
Вопрос взаимодействия преподавателя и студента в современных условиях демократизации системы образования – один из приоритетных. Значительный практический интерес вызывает процесс совершенствования коммуникативных и организаторских способностей личности преподавателя и студента в системе конструктивного общения. Цель статьи - предложить возможные пути совершенствования коммуникативного и организационного взаимодействия преподавателя со студентом в педагогической деятельности, разработав программу социально психологической коррекции.
Васильєва И.Г., Україна, Харків
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТА
Питання взаємодії викладача і студента в сучасних умовах демократизації системи освіти – один з пріоритетних. Значний практичний інтерес викликає процес удосконалення комунікативних і організаторських здібностей особи викладача і студента в системі конструктивного спілкування. Мета статті – запропонувати можливі шляхи вдосконалення комунікативної і організаційної взаємодії викладача із студентом в педагогічній діяльності, розробивши програму соціально психологічній корекції.
Vasil'eva I.G., Ukraine, Kharkov
SOCIALLY-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PERFECTION OF COMMUNICATION AND INTERPERSONALITY COOPERATION TEACHER AND STUDENT
A question of cooperation of teacher and student is in the modern terms of democratization of the system of education – one of priority. Considerable practical interest is caused by the process of improvement of communicative and organizational capabilities of personality of teacher and student in the system of structural intercourse. Purpose of the article – to offer the possible ways of perfection of communicative and organizational co-operation of teacher with a student in pedagogical activity, developing the program socially to the psychological correction

Васьковець Л.А., Латишева М.М., Павленко Т.С., Бондаренко Т.С. Україна, Харків
ОЦІНКА РИЗИКУ КОМПЮТЕРНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ
Досліджено психічні і соматичні ознаки компютерної залежності (КЗ) для різних умов використання студентами інформаційних технологій (ІТ). Осіб із чіткими рисами КЗ не було виявлено. Потенційна КЗ визначається у 10% опитаних. На стадії «підвищеної захопленості» перебуває до 65% осіб, найменше – у групах професійно орієнтованих на ІТ. Ризик КЗ найбільше корелює зі стажем користування ІТ (r=0,56). Найбільший ризик створюється іграми: рівень перевищує нормативний у 1,5–2,5 рази. Робота в Інтернеті має ризик більший за норму на 20–70%.
Васьковец Л.А., Латышева М.М., Павленко Т.С., Бондаренко Т.С. Украина, Харьков
ОЦЕНКА РИСКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   26