Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНаука, техніка, технологія, освіта, здоров’я Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. II харків 2009 ббк 73 І 57

Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. II харків 2009 ббк 73 І 57
Сторінка14/26
Дата конвертації10.03.2017
Розмір2.98 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26

Сладких И. А., Украина, ХарьковМОДЕЛЬ СОВРЕМЕННОГО ИНОСТРАННОГО СПЕЦИАЛИСТА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Работа посвящена проблеме подготовки иностранных специалистов инженерно-технического профиля в высших учебных заведениях Украины. В связи с интеграцией украинской системы высшего образования в европейскую, ростом международной академической мобильности в центре внимания находиться европейский стандарт специалиста. В работе рассматриваются различные аспекты, главным образом связанные с готовностью к дальнейшему обучению и профессиональной деятельности студентов-иностранцев подготовительных факультетов.
Sladkyh I. A., Ukrane, Kharkov
MODEL OF THE MODERN FOREIGN SPECIALIST OF A ENGINEERING TECHNICAL STRUCTURE
The work is devoted to a problem of preparation of the foreign specialist of a engineering technical structure in higher educational institutions of Ukraine. In connection with integration of the Ukrainian system of education in European, growth of the international academic mobility at the centre of attention to be the European standard of the specialist. In work the various aspects mainly connected to readiness for the further іегвн and professional activity of the foreign students of preparatory faculties are considered.

Степанова І.І., Копейкіна А.І, Харків, Україна
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ СТУДЕНТАМ НЕХІМІЧНОГО ПРОФІЛЮ ТЕХНІЧНОГО ВУЗУ
Хімія дозволяє синтезувати матеріали, яких немає в природі, використовувати їх для створення різноманітних машин і приладів, піднімає питання екологічного захисту довкілля. Кафедра загальної та неорганічної хімії дає можливість студентам нехімічних спеціальностей не тільки оволодіти теоретичними знаннями, але й набути навичок лабораторних досліджень і розв’язання деяких комплексних завдань прикладного характеру.
Степанова И.И., Копейкина А.И, Харьков, Украина
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ СТУДЕНТАМ НЕ ХИМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

 

Химия позволяет синтезировать материалы, которых нет в природе, использовать их для создания разнообразных машин и приборов, поднимает вопросы экологической защиты окружающей среды. Кафедра общей и неорганической химии дает возможность студентам нехимических специальностей не только овладеть теоретическими знаниями, но и приобрести навыки лабораторных исследований и разрешения некоторых комплексных задач прикладного характера.Stepanova I.I. , Kopeykina A.I., Ukraine, Kharkov
FEATURES OF TEACHING OF CHEMISTRY TO STUDENTS NOT A CHEMICAL STRUCTURE TECHNICAL IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
Chemistry gives a possibility to create materials which have no analogue in the Nature and use its for industry engineering. Chemistry also helps to solve ecology questions. The department of general and inorganic chemistry provide for students with technical specialization an opportunity to obtain not only theoretical background but also special laboratory and applied experience.

 

Соколіна І. Ю., Україна, Харків


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ В СИСТЕМІ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Розглянуті основні чинники формування конкурентоспроможності фахівця в системі його професійної підготовки. Розглядаються теоретичні основи та особливості конкурентоспроможності ВНЗ, критерії, за якими оцінюється якість підготовки фахівців. Аналізуються основні чинники, які впливають на рівень професіоналізму фахівця, на якість його підготовки такого чинника як авторитет і конкурентоспроможність ВНЗ.
Соколина И.Ю., Украина, Харьков
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ В СИСТЕМЕ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Рассмотрены основные факторы формирования конкурентоспособности специалиста в системе его профессиональной подготовки. Рассматриваются теоретические основы и особенности конкурентоспособности ВУЗа, критерии, по которым оценивается качество подготовки специалистов. Анализируются основные факторы, которые влияют на уровень профессионализма специалиста, на качество его подготовки такого фактора как авторитет и конкурентоспособность ВУЗа.
Sokolina I., Ukraine, Kharkov
PROVIDING OF COMPETITIVENESS OF FUTURE ENGINEERS IN THE SYSTEM OF THEIR PROFESSIONAL PREPARATION.
The basic factors of forming of competitiveness of specialist in the system of its professional preparation are considered. Theoretical bases and features of the institute of higher education competitiveness, criteria, which estimate the quality of preparation of specialists are examined. Вasic factors which affect the professionalism level of specialist, influence of quality on its preparation of such factor as authority and the competitiveness of institute of higher education are analysed.

Тимошeнко А.В., Україна, Київ
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНТEЛEКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
В сучасному eкономічному просторі корпоративнe управління підприємства будується на визначeнні його ринкової вартості, яка має різноманітну структуру співвідношeння матeріальних і нeматeріальних рeсурсів. Складовими вартості нeматeріальних активів є рeпутація, імідж компанії, торгові марки та інтeлeктуальний капітал. Він визначається такими аспeктами як знання, освіта, кваліфікація, уміння, навички, здібності, моральні цінності, ставлeння до роботи. На сьогоднішній дeнь, інтeлeктуальний капітал виступає головним рeсурсом сучасних підприємств, від якого залeжить подальший їх розвиток та продуктивність.
Тимошенко А.В., Украина, Киев
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
В современном экономическом пространстве корпоративное управление предприятием строится на определении его рыночной стоимости, которая имеет разнообразную структуру соотношения материальных и нематериальных ресурсов. Составными ценностями нематериальных активов является репутация, имидж компании, торговые марки и интеллектуальный капитал. Он определяется такими аспектами, как знания, образование, квалификация, умения, навыки, способности, моральные ценности, отношения к работе. На сегодняшний день, интеллектуальный капитал выступает главным ресурсом современных предприятий, от которого зависит дальнейшее их развитие и продуктивность.
Timoshenko A.V., Ukraine, Kiev
FEATURES OF INTELLECTUAL CAPITAL OF ENTERPRISE
In modern economic space the corporate management of an enterprise is built on the determination of its market value which has the various structure of correlation of material and non-material resources. The value of interrelations of internal and external organization character, reputation, image of company, trade marks and, especially, intellectual capital are the component values of intangible assets. A human intellectual capital is determined by such aspects as knowledge, education, qualification, abilities, skills, capabilities, moral values, attitudes to work. Today an intellectual capital comes as the main resource of modern enterprises, on which their further development and productivity relies on.

Товажнянська Р.О., Україна, Харків
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА
Становлення постіндустріального суспільства змінює як виробництво, так і систему життєвих цінностей. За цих умов викликає тривогу низька культура майбутніх інженерів. Це вимагає посилити виховну роботу, чітко визначити її цільову спрямованість на їх особистісний розвиток, загальну культуру, духовність, моральні принципи і переконання. Для цього необхідні цілісність навчально-виховного процесу, професіоналізм, педагогічна майстерність і висока культура викладача. Тому в організації виховної роботи ми виходимо з того, що справжню особистість може виховати тільки Особистість. На цих принципах і організується підготовка сучасних інженерів.
Товажнянская Р.А., Украина, Харьков
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА
Становление постиндустриального общества меняет и производство, и систему жизненных ценностей. При этом вызывает тревогу низкая культура будущих инженеров. Это требует усилить воспитательную работу, четко определить ее целевую направленность на их личностное развитие, общую культуру, духовность, нравственные принципы и убеждения. Обеспечить это может целостность учебно-воспитательного процесса, профессионализм, педагогическое мастерство и высокая культура преподавателя. Поэтому в организации воспитательной работы мы исходим из того, что настоящую личность может воспитать только Личность. На этих принципах и организуется подготовка современных инженеров.
Tovazhnyanskaya R.A., Ukraine, Kharkov
FORMING OF THE FUTURE ENGINEERS CULTURE’S
Becoming of postindustrial society changes both production and system of vital values. Thus the low culture of future engineers causes an alarm. It requires to strengthen education, expressly to define its having a special purpose orientation on their personality development, general culture, spirituality, moral principles and persuasions. To provide it the integrity of educational process, professionalism, pedagogical trade and high culture of teacher, can. Therefore in organization of educate work we come from that the real personality can be educated by Personality only. On these principles and preparation of modern engineers gets organized.

Чебакова Ю.Г., Україна, м. Харків
ОСОБЛИВОСТІ СМИСЛОВОГО НАПОВНЕННЯ ЗМІСТУ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ТЕХНІЧНИХ ВНЗ
Психолого-педагогічні дисципліни сьогодні виступають основою науково-теоретичної підготовки спеціалістів, що пов’язує гуманітарні та профілюючі предмети. Але ця особливість слабо враховується у процесі професійної підготовки в технічному ВНЗ. Проведений аналіз навчальних планів деяких спеціальностей дозволив нам виявити недоліки психолого-педагогічної підготовки майбутніх інженерів. Наше дослідження спрямовано на усунення цих недоліків.
Чебакова Ю.Г., Украина, г.Харьков.
ОСОБЕНОСТИ СМИСЛОВОГО НАПОЛНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВИЩИХ ТЕХНИЧНЫХ ВУЗАХ.
Психолого-педагогические дисциплины сегодня выступают основой научно-теоретической подготовки специалистов, которая связывает гуманитарные и профилирующие предметы. Однако эта особенность слабо учитывается в процессе профессиональной подготовки в техническом вузе. Проведенный анализ учебных планов некоторых специальностей позволил нам выявить основные недостатки психолого-педагогической подготовки будущих инженеров. Наше исследование направленно на устранение этих недостатков.
Chebakova Y.G, Ukraine, Kharkiv
THE PECULIARITIES OF CONTENTUAL FILLING OF MEANING OF PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL DISCIPLINES IN TECHNICAL HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS
Psychological-pedagogical disciplines today are the basis of scientific and theoretical teaching of specialists and they connect the humanities and the basically subjects. But this peculiarity is hardly taken into account in the process of professional teaching in technical higher educational establishment. The analysis of curriculum of some specialties allowed us to reveal the disadvantages of psychological-pedagogical training of future engineers. Our research is directed into elimination of these drawbacks.

Шахова Г.А., Україна, Харків
ІННОВАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА ВИЩОЇ ШКОЛИ
Роботу присвячено актуальному питанню внесення змін до характеру сучасної освіти в умовах його спрямованості на вільний розвиток особистості. Результати спостережень вказують на необхідність впровадження до професійної діяльності педагога нових дидактичних та виховних програм, які потребують якісно нового підходу до сутності діяльності самого викладача, необхідності розвитку ним своїх здібностей, професійної компетентності, загальної культури та духовності.
Шахова Г.А., Украина, Харьков
ИННОВАЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Работа посвящена актуальному вопросу внесения изменений в характер современного образования, в условиях его ориентации на свободное развитие личности. Результаты наблюдений указывают на необходимость внедрения в профессиональную деятельность педагога новых дидактических и воспитательных программ, требующих качественно нового подхода к сущности деятельности самого преподавателя, необходимости развития им своих способностей, профессиональной компетенции, общей культуры и духовности.
Shakhova G., Ukraine, Kharkov
Innovation directivity of the professional activity of the teacher of the higher school
Article is dedicated to the crying problem of the introduction of changes in the nature of contemporary formation, in the conditions for its orientation for the free development of personality. Results of supervision specify necessity of introduction for professional work of the teacher of the new didactic and educational programs demanding qualitatively new approach to essence of activity of the teacher, necessity of development to them of the abilities, professional competent, the general culture and spirituality.
Шаполова В. В., Україна, Харків
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКІВ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ
У роботі розглянуто соціально-психологічні особливості діяльності керівників у сфері управління навчальними закладами. Висвітлюються методи та способи управління освітнім закладом з боку керуючого та керованого об’єктів у відповідності до особливостей їх комунікативної діяльності. Проаналізовано різноплановість мотивів та потреб у керівників різних статей в процесі комунікативної діяльності, що впливає не лише на їхню поведінку, але і на стратегію управління навчальними закладами та способи вирішення конфліктів.
Шаполова В. В., Україна, Харків
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ
В работе рассмотрены социально-психологические особенности деятельности руководителей в сфере управления учебными заведениями. Методы и способы управления образовательным заведением со стороны управляющего и управляемого объектов освещаются в соответствии с особенностями их коммуникативной деятельности. Проанализировано разноплановость мотивов и потребностей у руководителей разных полов в процессе коммуникативной деятельности, что влияет не только на их поведение, но и на стратегию управления и способы решения конфликтов.
Shapolova V, Ukraine, Kharkov
SOCIAL-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF ACTIVITY OF LEADERS IN THE FIELD OF MANAGEMENT BY EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS
The social-psychological features of activity of leaders in the field of management of educational establishments are conducted in article. Methods and ways of management of educational establishment are lighted from the side of manager and guided objects in accordance with the features of their communicative activity. Reasons and necessities of the leaders of different genders in the process of communicative activity, that affects not only their conduct, but also the strategy of management and methods of conflicts decision are analysed.

Черваньова З.О., Україна, Харків
ФІЛОСОФІЯ НАУКИ
Розглядається роль філософії й методології науки, що містить відповіді на питання про її структуру, принципи, по яких вона функціонує, про закономірності й динаміку формування й генезису наукових дисциплін; аналізуються зміни, що відбуваються, у науковому знанні й нові завдання, що ставлять перед філософією науки: проблеми верифікації й фальсифікації наукового знання, демаркації й факторів розвитку науки, зміни її пріоритетів і теоретичних моделей, виникнення нових парадигм, вироблення нових наукових підходів і методів, радикально нових теорій.
Черванёва З.А., Украина, Харьков
ФИЛОСОФИЯ НАУКИ
Рассматривается роль философии и методологии науки, содержащей ответы на вопросы о её структуре, принципах, по которым она функционирует, о закономерностях и динамике формирования и генезиса научных дисциплин; анализируются происходящие изменения в научном знании и ставящие перед философией науки новые задачи: проблемы верификации и фальсификации научного знания, демаркации и факторов развития науки, смены её приоритетов и теоретических моделей, возникновение новых парадигм, выработку новых научных подходов и методов, радикально новых теорий.
Chervanyova Z., Ukraine, Kharkov
SCIENCE PHILOSOPHY
The role of philosophy and methodology of science containing answers for questions about its structure, principles which it functions on, about regularities to the law and dynamics of forming and genesis of scientific disciplines is examined; changes that are existing in scientific knowledge and putting before sciences philosophy new tasks: problem of verification and falsification of scientific knowledge, demarcation and factors of science development, change of its priorities and theoretical models, the origin of new paradigms, making of new scientific approaches and methods and radical new theories are analysed.

Черемський М.П., Україна, Харків
РОЛЬ МИСТЕЦТВА У РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА
Сьогодні готуючи інженера, ми готуємо і майбутнього винахідника. Виходячи з цього виникає потреба в активізації творчих сил особистості студента, застосування яких у практичній діяльності інженера сприяє його науково-дослідницькій та винахідницькій діяльності. Важливу роль у цьому процесі відіграє мистецтво. Воно активізує не лише наявні, але й ті здібності особистості, що досі лишалися незатребуваними. Мистецтво розширює рамки звичного, збагачуючи особистість новими думками та почуттями. Вивчення мистецтва в технічному начальному закладі дає змогу студенту розвиватися як творча особистість, що є необхідною умовою його майбутньої винахідницької діяльності.
Черемской M.П., Украина, Харьков
РОЛЬ ИСКУССТВА В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА
Сегодня осуществляя подготовку инженера, мы готовим и будущего изобретателя. Поэтому возникает потребность в активизации творческих сил личности студента, применение которых в практической деятельности инженера содействует его научно-исследовательской и изобретательской деятельности. Важная роль в этом процессе принадлежит искусству. Оно активизирует не только наявные, но и те способности личности, которые до сих пор оставались невостребованными. Искусство расширяет рамки обычного, обогащая личность новыми мыслями и чувствами. Изучение искусства в техническом учебном заведении даёт возможность студенту развиваться как творческая личность, что является необходимым условием его будущей изобретательской деятельности.
M. Cheremsky, Ukraine, Kharkov
THE ROLE OF ART IN DEVELOPMENT CREATIVE ABILITYS OF ENGINEER
The professional education of engineeres is education of inventor. The activisation of creative powers in research and resourceful activities therefore is necessary. The important role in this process belong to art. It is activisator all abilitys of personality, including not using abilitys before. The art is widening limits of ordinary. The art is borning new thoughts and fillings. Studing of art in technical school is development of student as creative personality. It is necessary condition of professional activity of engineer.

Шімпф А.І., Німеччина, Магдебург, Решетняк О.В., Україна, Харків
ОТРИМАННЯ ЗВОРОТНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ ВІД СТУДЕНТІВ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ УЧБОВОГО ПРОЦЕСУ
У доповіді розглядається успішний досвід німецького і українського університетів в отриманні зворотного зв’язку від студентів. Надається характеристика цінності партнерства зі студентами в покращенні навчання, аналізуються переваги та обмеження різних форматів отримання такого зворотного зв’язку. Обговорюється питання доцільності відкритого доступу до результатів опитувань студентів щодо викладання курсів.
Шимпф К, Германия, Магдебург, Решетняк Е.В., Украина, Харьков
Получение обратной связи от студентов в управлении качеством Учебного процесса
В докладе рассматривается опыт немецкого и украинского университетов в получении обратной связи от студентов. Характеризуется ценность партнерства со студентами в улучшении обучения, анализируются преимущества и ограничения различных форматов получения такой обратной связи. Обсуждается вопрос целесообразности открытого доступа к результатам опросов студентов по преподаванию курсов.
Schimpf Karin, Germany, Magdeburg, Reshetnyak E.V., Ukraine, Kharkiv
OBTAINING A FEEDBACK FROM STUDENTS IN EDUCATIONAL QUALITY MANAGEMENT
The report presents the experience of German and Ukrainian universities in obtaining a feedback from students. The value of partnership with students in improving teaching and learning is emphasized; the advantages and drawbacks of different formats of getting feedback from students are analyzed. The issue of open access to the results of students’ course evaluation is discussed.

Юр’єва І.А., Україна, Харків
АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
У роботі розглянуто актуальні проблеми аналізу систем управління організацією та їх моделювання. Проведено дослідження понять системи та основних функцій соціально-економічної системи. Проаналізовано процеси в соціально-економічних системах. Розглянуто теоретичні питання функції організації, досліджено бізнес-процеси в організації, запропонована комплексна система моделювання у вищому навчальному закладі.
Юрьева И.А., Украина, Харьков
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

В работе рассмотрены актуальные проблемы анализа систем управления организации и их моделирования .Проведено исследование понятий системы и основных функций социально-экономической системы. Проанализированы процессы в социально-экономических системах. Рассмотрены теоретические вопросы функции организации, исследованы бизнес- процессы в организации, предложена комплексная система моделирования в высшем учебном заведении.


Yurieva I, Ukraine, Kharkov
ANALYSIS OF MANAGEMENT SYSTEMS ORGANIZATION
In this report actual probems and their modeling were considered. A research of meanings of a system and main functions of a social-economic system was performed. Processes in social-economic systems were analyzed. Theoretical terms of organization’s function, as well as business-processes in organization were researched, a complex system of modeling in higher education was suggested.
СЕКЦІЯ 21. ІНФОРМАТИКА І МОДЕЛЮВАННЯ
Балюта С.Н., Україна, Харків
Синтез системи регулювання товщини, натягнення і петлі смуги широкосмугового стану гарячоЇ прокатки
Розроблена математична модель багатоклітівого стану гарячої прокатки як об'єкту управління системи автоматичного регулювання товщини, натягнення і петлі смуги широкосмугового стану гарячої прокатки. Синтезовані оптимальні регулювальники, за допомогою яких мінімізується критерій якості, що включає дисперсії подовжньої різнотовщинності і дисперсії відхилень натягнення смуги в міжклітівих проміжках від їх номінальних значень.
Балюта С.Н., Украина, Харьков
Синтез системы регулирования толщины, натяжения и петли полосы широкополосного стана горячей прокатки
Разработана математическая модель многоклетевого стана горячей прокатки как объекта управления системы автоматического регулирования толщины, натяжения и петли полосы широкополосного стана горячей прокатки. Синтезированы оптимальные регуляторы, с помощью которых минимизируется критерий качества, включающий дисперсии продольной разнотолщинности и дисперсии отклонений натяжения полосы в межклетевых промежутках от их номинальных значений.
Balyuta S.N., Ukraine, Kharkov
Synthesis of the system of adjusting of thickness, pull and loop of bar of wide-band of the hot-rolling mill
The mathematical model of multicage of the hot rolling mill is developed as an object of management of the system of automatic control of thickness, pull and loop of bar of wide-band hot rolling mill. Optimum regulators, which the criterion of quality, including dispersions of longitudinal different thickness and dispersion of rejections of pull of bar in intercage intervals from their basic values, is minimized by, are synthesized.

Богомаз Д.С., Поштаренко В.М., Україна, Харків
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26