Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПРОГНОЗування РЕЗУЛЬТАТів ФУТБОЛЬНиХ МАТЧів НА ОСНОВі нечіткого багатокритеріального анализу

ПРОГНОЗування РЕЗУЛЬТАТів ФУТБОЛЬНиХ МАТЧів НА ОСНОВі нечіткого багатокритеріального анализу
Сторінка16/26
Дата конвертації10.03.2017
Розмір2.98 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   26

ПРОГНОЗування РЕЗУЛЬТАТів ФУТБОЛЬНиХ МАТЧів НА ОСНОВі нечіткого багатокритеріального анализу
В докладі розглядається задача прогнозування результатів ігор на прикладі футбольних матчів. Визначені її особливості та обґрунтована доцільність застосування методу нечіткого багатокритеріального аналізу для вибору кращого варіанту, збудованого на нечіткому логічному висліді за базою лінгвістичних правил продукційного типу. Описані правила аналізу статистичних даних, які спрямовані на передбачення результатів футбольних матчів.
Заволодько А.Э., Рыщенко М.И., Украина, Харьков

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ФУТБОЛЬНЫХ МАТЧЕЙ НА ОСНОВЕ нечеткого многокритериального анализа

В докладе рассматривается задача прогнозирования результатов игр на примере футбольных матчей. Определены особенности этой задачи и обоснована целесообразность применения метода нечеткого многокритериального анализа при выборе лучшего варианта, основанного на нечетком логическом выводе по базе лингвистических правил продукционного типа. Описаны правила анализа статистических данных, которые направлены на предсказание результатов футбольных матчей.


Zavolodko G.E., Ryschenko M.I., Ukraine, Kharkov
forecast OF football MATCHES RESULTS ON BASIS OF fuzzy MULTICRITERION ANALYSIS
In a lecture the task of games results forecast is examined on the example of football matches. The features of this task are certain and expedience of application of unclear multicriterion analysis method is grounded at the choice of the best variant, based on an fuzzy logic conclusion on the base of linguistic rules of production type. The rules of statistical data analysis which are described, directed on the prediction of football matches results.
Заковоротний О.Ю., Гриб Р.М., Україна, Харків
НЕЙРОМЕРЕЖЕВЕ РОЗПІЗНАВАННЯ МОВИ
Розроблена структура дискретної нейтронної мережі адаптивної резонансної теорії, що здатна розпізнавати звукові повідомлення, представлені у вигляді векторів з бінарними складовими. Приведена створена база еталонів, на яких перевірена дієздатність запропонованого підходу.
Заковоротный А.Ю., Грыб Р.М., Украина, Харьков
НЕЙРОСЕТЕВОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ РЕЧИ
Разработана структура дискретной нейронной сети адаптивной резонансной теории, способная распознавать звуковые сообщения, представленные в виде векторов с бинарными составляющими. Приведена созданная база эталонов, на которых проверена работоспособность предложенного подхода.
Zakovorotnyi A.Yu., Gryb R.M., Ukraine, Kharkiv
NEURONAL NETWORK SPEAKING RECOGNIZING
The structure of discreet neural network is developed for the adaptive resonance theory. This structure is able to recognize sound messages represented with a help of vectored binary components. The etalon base is invited for re-checking offered method workability.
Заковоротний О.Ю., Романов О.Ю., Україна, Харків
МОДЕЛЬ РУХУ ДИЗЕЛЬ-ПОЇЗДА НА ОСНОВІ ТЯГОВИХ РОЗРАХУНКІВ
На основі формул тягових розрахунків у середовищі моделювання Matlab 6.5 розроблена модель руху дизель-поїзда. Дана модель використовується для одержання графіків руху й зміни швидкості й прискорення на різних профілях шляху при різних стратегіях ведення поїзда, для розробки модуля видачі рекомендацій машиністу по оптимізації режиму руху, з метою зменшення витрат палива, а також у модулі моделювання руху поїзда в тренажері машиніста.
Заковоротный А.Ю., Романов А.Ю., Украина, Харьков
Модель движения дизель-поезда на основе тяговых расчетов
На основе формул тяговых расчетов в среде моделирования Matlab 6.5 разработана модель движения дизель-поезда. Данная модель используется для получения графиков движения и изменения скорости и ускорения на различных профилях пути при разных стратегиях ведения поезда, для разработки модуля выдачи рекомендаций машинисту по оптимизации режима движения, с целью уменьшения затрат топлива, а также в модуле моделирования движения поезда в тренажере машиниста.
Zakovorotnyi А.Yu., Romanov O.U., Ukraine, Kharkov
THE MODEL OF DIESEL ENGINE-TRAIN MOVEMENT ON THE BASIS OF TRACTION CALCULATIONS
On the basis of formulas of traction calculations in Matlab 6.5 modeling environment the model of diesel engine-train movement is developed. The given model is used for obtaining of motion diagrams and change of speed and acceleration on various profiles of the way while different strategy of train conducting, for working out of the module of recommendations delivery to the machinist on optimization of a movement mode, aiming to fuel expenses reduction, and also in the module of train movement modeling in a training apparatus of the machinist.

Заполовський М.Й., Мезенцев М.В., Україна, Харків
МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДУ АКУР ДЛЯ ВИПАДКУ НЕЛІНІЙНОГО ВХОДЖЕННЯ ТРЬОХ Управлінь
Приводиться доказ теореми АКУР, що дозволяє одержувати структуру регулятора для об'єктів, які описуються диференціальними рівняннями, у праві частини яких входять добутки трьох керувань. На основі даної теореми розроблена структура регулятора тягового асинхронного двигуна, живлення якого здійснюється через перетворювач частоти з автономним інвертором напруги із широтно-імпульсною модуляцією.
Заполовский Н.И., Мезенцев Н.В., Украина, Харьков
модификациЯ метода АКОР для случая нелинейного вхождения трех управлений
Доказывается теорема АКОР, позволяющая получать структуру регулятора для объектов, которые описываются дифференциальными уравнениями, в правые части которых входят произведения трех управлений. На основе данной теоремы разработана структура регулятора тягового асинхронного двигателя, питание которого осуществляется через преобразователь частоты с автономным инвертором напряжения с широтно-импульсной модуляцией.
Zapolovskiy N.I, Mezentsev N.V., Ukraine, Kharkov
MODIFICATION METHOD AKOR for the case of entry NONLINEAR THREE CONTROLS
The theorem AKOR, allowing the regulator to obtain the structure of objects, which are described by differential equations, the right side which includes the works of the three controls. On the basis of this theorem is developed structure of the controller of asynchronous traction motor, the power which is carried out through the frequency converter with self voltage inverter with pulse-width modulation.
Заполовський М.Й., Синельник И.В., Потапенко Д.О., Україна, Харків
КОМП'ЮТЕРНА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ РОСТУ ФРАКТАЛЬНИХ КЛАСТЕРІВ
Розглянуті питання моделювання тривимірних фрактальних кластерів і процесів, що відбуваються при їхньому утворенні. У даній роботі пропонується тривимірна модель для якісного аналізу й оцінки характеристик фрактальних кластерів, що виникають у процесі нерівновагого росту. Розроблена програма для візуалізації процесу росту в сферичній області.
Заполовский Н.И., Синельник И.В., Потапенко Д.А., Украина, Харьков
Компьютерная реализация модели роста фрактальных кластеров
Рассмотрены вопросы моделирования трехмерных фрактальных кластеров и процессов, происходящих при их образовании. В данной работе предлагается трехмерная модель для качественного анализа и оценки характеристик фрактальных кластеров, возникающих в процессе неравновесного роста. Разработана программа для визуализации процесса роста в сферической области.
Zapolovsky M.I., Sinelnik I.V., Potapenko D.O., Ukraine, Kharkov
Computer implementation of fractal clusters growing model
In this article analyzed questions of modelling three-dimensional fractal clusters and the processes occurring during its creation. In this work the three-dimensional model for the qualitative analysis and an estimation of characteristics fractal clusters that arising in the course of nonequilibrium growth is offered. The program for visualisation of process of growth in spherical area is developed.
Зиков І.С., Україна, Харків, Али Халед, Лебанон, Триполи
МЕРЕЖЕВИЙ ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР
У статті розглянуті питання розробки механізму, що забезпечує спільну роботу через Інтернет, у тому числі і редагування, декільком спеціалістам над одним і тим же документом. Цей механізм реалізований у рамках концепції "клієнт-сервер" у вигляді програми мережного текстового редактора.
Зыков И.С., Украина, Харьков, Али Халед, Лебанон, Триполи
СЕТЕВОЙ ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР
В статье рассмотрены вопросы разработки механизма, обеспечивающего совместную работу через Интернет, в том числе и редактирование, нескольким специалистам над одним и тем же документом. Этот механизм реализован в рамках концепции “клиент – сервер” в виде программы сетевого текстового редактора.
Zykov I.S., Ukraine, Kharkov, Ali Khaled, Lebanon, Tripoli
NETWORK TEXT EDITOR
Into the article showing all the question of working mechanism, which can solve parallel work into the Internet, at the time of editing, many special can work in the one document. This mechanism realize on conception board “client–server” in the developing program for network text editor.

Іванов В.Г., Ломоносов Ю.В., Любарський М.Г., Україна, Харків
Статистичний аналіз ефективності основних перетворень в системах стиску
Проведений статистичний аналіз унітарних перетворень в алгоритмах стиснення зображень. Розглянуто квазіоптимальне перетворення Карунену-Лоева і методи квантування матриць коефіцієнтів у форматах стиснення тестових зображень.
Иванов В.Г., Ломоносов Ю.В., Любарский М.Г., Украина, Харков
СТАТИСТИЧЕСКИЙ Анализ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСНОВНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ в системах сжатия
Проведен статистический анализ унитарных преобразований в алгоритмах сжатия изображений. Рассмотрено квазиоптимальное преобразование Карунена-Лоэва и методы квантования матриц коэффициентов в форматах сжатия тестовых изображений.
Ivanov V.G., Lomonosov U.V., Ljubarskij M.G., Ukraine, Kharkov
STATISTICAL Analysis of EFFICIENCY of BASIC TRANSFORMATIONS is to the systems of compression
The statistical analysis of unitary transformations is conducted to the algorithms of compression of images. Considered kvazi optimum transformation of Karhunen-Loeve and methods of quantum coefficients matrices in the formats of compression test images.
Іванов В.Г., Мазниченко Н.І., Україна, Харків
ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОРИСТУВАЧА ЕОМ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОЧЕРКУ
У статті розглянуті основні принципи побудови, області вживання, особливості використання автоматизованих систем ідентифікації користувачів комп’ютерних систем за інформаційним почерком. Досліджені деякі підходи до ідентифікації користувача на основі двох складових інформаційного почерку: клавіатурний почерк та динаміка роботи з маніпулятором «миша», розглянутих в комплексі.
Иванов В.Г., Мазниченко Н.И., Украина, Харьков
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЭВМ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЧЕРКА
В статье рассмотрены основные принципы построения, области применения, особенности использования автоматизированных систем идентификации пользователей ЭВМ на основе информационного почерка. Исследованы подходы к идентификации пользователя при помощи двух составляющих информационного почерка: клавиатурный почерк и динамика работы с манипулятором «мышь» в комплексе.
Ivanov V.G., Maznichenko N.I., Ukraine, Kharkov
Computer user identification on the basis of informative handwriting
There are the considered basic principles of construction in the article, application, feature of the use of the automated systems of authentication of users of the computer systems and networks domains on the basis of informative handwriting. Some approaches to Computer user identification through two constituents of informative handwriting are explored: keyboard handwriting and dynamics of work with the manipulator «mouse», considered in a complex.

Калашніков В.І., Кисельов О.О., Україна, Харків

РОБОТА З РОЗПОДІЛЕНОЮ ФАЙЛОВОЮ СИСТЕМОЮ HDFS ТА НАЙПРОСТІШІ ПАРАЛЕЛЬНІ ОБЧИСЛЮВАННЯ У СИСТЕМІ APACHE HADOOP
Пропонується проект файлового менеджеру HDFS (Hadoop Distributed File System – розподілена файлова система Hadoop) с графічним інтерфейсом, написаним на Java, з використанням платформено-незалежної технології AWT (Abstract Window Toolkit) та відповідного інструментарію Apache Hadoop, створення якого обумовлено: дещо некомфортним інтерфейсом для роботи з HDFS у Eclipse та бажанням продемонструвати можливості Apache Hadoop і HDFS.
Калашников В.И., Киселёв А.А., Украина, Харьков
РАБОТА С РАСПРЕДЕЛЁННОЙ ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМОЙ HDFS И ПРОСТЫЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ APACHE HADOOP
Предлагается проект файлового менеджера HDFS (Hadoop Distributed File System – распределённая файловая система Hadoop) с графическим интерфейсом, написанном на Java, с применением платформенно-независимой технологии AWT (Abstract Window Toolkit) и соответствующего инструментария Apache Hadoop. Создание проекта обусловлено: несколько неудобным интерфейсом работы с HDFS в Eclipse и желанием продемонстрировать возможности Apache Hadoop и HDFS.
Kalashnikov V.I., Kiselyov A.A., Kharkov, Ukraine
WORKING WITH DISTRIBUTED FILE SYSTEM HDFS AND ELEMENTARY COMPUTING IN APACHE HADOOP
Proposing of HDFS (Hadoop Distributed File System) file manager with graphical interface, written in Java, using AWT (Abstract Window Toolkit) - original platform-independent windowing, graphics, and user-interface widget toolkit and proper Apache Hadoop means. Creation of this project conditioned by: a bit uncomfortable user interface of Eclipse Apache Hadoop plug-in and desire for demonstrate Apache Hadoop (and actually HDFS) performance capabilities.
Калашніков В.І., Празднікова Н.А., Україна, Харків
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ОБЧИСЛЕННЯ ШВИДКОСТІ ПОВІТРЯНОЇ МАСИ ЗА ДОПОМОГОЮ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
Методом моделювання досліджувався пристрій виміру швидкості і напрямку переміщення повітряних мас. Досліджено динамічні характеристики каналу виміру, що включає п'єзоелектричний випромінювач, керовану затримку, добротний п'єзоелектричний приймач і блок підсилювача-формувача. Результати дослідження дозволяють більш точно оцінити значення параметрів, необхідні при проектуванні приладу виміру швидкості і напрямку повітряного потоку.
Калашников В.И., Праздникова Н.А., Украина, Харьков
Исследование методов вычисления скорости воздушной массы с помощью ультразвукового излучения
Методом моделирования исследовалось устройство измерения скорости и направления перемещения воздушных масс. Исследованы динамические характеристики канала измерения, включающего пьезоэлектрический излучатель, управляемую задержку, добротный пьезоэлектрический приемник и блок усилителя-формирователя. Результаты исследования позволяют более точно оценить значения параметров, необходимые при проектировании прибора измерения скорости и направления воздушного потока.
Kalashnikov V.I., Prazdnikova N.A., Ukraine, Kharkiv
Research of methods of calculation of speed of air mass by the ultrasonic radiation
The method of design explored the device of measuring of speed and direction of moving of air the masses. Dynamic descriptions of channel of measuring, including a piezoelectric emitter, guided delay durable piezoelectric receiver and block of driver amplifier, are explored. Research results allow more exactly estimating the values of parameters, measuring of speed and streamlining air necessary at planning of device.

Калашніков В.І., Яременко Є.В., Україна, Харків
ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ ПРОГРАМУВАННЯ MAPREDUCE ДЛЯ РОЗПАРАЛЕЛЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ВЕЛИКИХ ОБСЯГІВ ТЕКСТОВИХ ДАНИХ
Пропонується програма для статистичного аналізу великих обсягів текстових даних із застосуванням методів паралельної обробки. Реалізація побудована на платформі Apache Hadoop (зі зберіганням вхідних і вихідних текстових даних у розподіленій файловій системі HDFS (Hadoop Dіstrіbuted Fіle System), мова програмування – Java. Програма демонструє можливості паралельної обробки у платформі Apache Hadoop, а також знайомить із програмною моделлю MapReduce.

Калашников В.И., Яременко Е.В., Украина, Харьков
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ MAPREDUCE ДЛЯ РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА БОЛЬШИХ ОБЪЁМОВ ТЕКСТОВЫХ ДАННЫХ
Предлагается программа для статистического анализа больших объёмов текстовых данных с применением методов параллельной обработки. Реализация построена на платформе Apache Hadoop (с хранением входных и выходных текстовых данных в распределённой файловой системе HDFS (Hadoop Distributed File System), язык програмирования – Java. Программа демонстрирует возможности параллельной обработки в платформе Apache Hadoop, а также знакомит с программной моделью MapReduce.

Kalashnikov V.I., Yaremenko. E.V., Ukraine, Kharkov
USING MAPREDUCE PROGRAMMING MODEL IN PARALLELIZING STATISTICAL ANALYSIS OF LARGE AMOUNTS OF TEXT DATA
Program for statistical analysis of large amounts using parallel computing methods is proposed. Implemented by means of Apache Hadoop platform (getting and storing data from/in HDFS (Hadoop Distributed File System) in Java programming language. Program demonstrate Apache Hadoop platform parallel computing facilities, familiarize with MapReduce programming model.

Карасюк В.В., Україна, Харків
МОДЕЛЮВАННЯ АДАПТИВНОГО ПІДХОДУ ДО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ У КОМП’ЮТЕРНІЙ МЕРЕЖІ
У доповіді розглянуті проблеми адаптації мережних інформаційних послуг, які надаються у локальній мережі учбового закладу, до потреб користувачів. Пропонується модель персоналізації потрібної користувачу інформації на основі контролю поведінки користувача у розподіленій мережі знань. Запропоновано формування кластерів користувачів відповідно до їх персоналізованих інформаційних потреб.
Карасюк В.В., Украина, Харьков
Моделирование адаптивного подхода к предоставлению информационных услуг в компьютерной сети
Рассмотрены проблемы адаптации сетевых информационных услуг к запросам пользователей. Предложена модель персонализации необходимой пользователю информации. Модель основывается на мониторинге поведения пользователя в распределенной сети знаний. Предложено формирование кластеров пользователей в соответствии с их персонализованными информационными потребностями.
Karasiuk V.V., Ukraine, Kharkiv
Modelling of adaptive approach to the grant of informative services in a computer network
The problems of adaptation of network informative services to the queries of users in the local network of educational establishment are considered in the article. Model of personalization of information for the user offered. A model is based on monitoring components, which control the user behavior in the distributed network of knowledge’s. Forming of clusters of users is offered in accordance with their personalization informative necessities.

Кириченко Г.С., Зацеркляний М.М., Україна, Харків
Нові підходи до методу RS-стеганоаналізу
У доповіді запропоновані шляхи вдосконалення методу RS-стеганоаналізу. Сформульовані правила поділу множин, пов’язаних з перетвореннями пікселів, на підмножини зі сталими ймовірностями переходів. Виконано узагальнення для масок будь-якого розміру. Наведені приклади використання нового підходу до стеганоаналізу зображень, створених деякими стеганографічними методами.
Кириченко Г.С., Зацеркляный Н.М., Украина, Харьков
Новые подходы к методу RS-стеганоаналИза
В докладе предложены пути усовершенствования метода RS-стеганоанализа. Сформулированы правила разделения множеств, связанных с преобразованием пикселей, на подмножества с определенными вероятностями переходов. Сделано обобщение для масок любого размера. Приведены примеры использования нового подхода к стеганоанализу изображений, созданных некоторыми стеганографическими методами.
Kirichenko G.S., Zacerklyanyi M.M., Ukraine, Kharkiv
New approach to rs-steganalysis
In report the ways of improvement of method of RS-steganalysis are offered. The rules of division of sets are formulated. Ones related to transformation of pixels, on subsets with definite probabilities transitions. Generalization for the masks of any size is done. The examples of the using of the firsttime fitting are resulted for images steganalysis, which created with some steganography methods.

Кольченко О.В., Україна, Харків
АНАЛИЗ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ СЕНСОМОТОРНОЇ АКТИВНОСТІ КОРИСТУВАЧІВ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
У роботі розглядається взаємодія користувачів з комп'ютером з погляду сенсомоторної активності. Аналізуються фактори, що впливають на активність користувача: тип розв'язуваного завдання, інтерфейс додатка, складність завдання. Описуються й аналізуються показники активності користувача, які формують паттерни взаємодії для кожного користувача. Для виконання аналізу паттернів взаємодії розроблена методика візуалізації користувальницької активності.
Кольченко А.В., Украина, Харьков
АНАЛИЗ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СЕНСОМОТОРНОЙ АКТИВНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ
В работе рассматривается взаимодействие пользователей с компьютером с точки зрения сенсомоторной активности. Анализируются факторы, влияющие на пользовательскую активность: тип решаемой задачи, интерфейс приложения, сложность задачи. Описываются и анализируются показатели пользовательской активности, которые формируют паттерны взаимодействия каждого пользователя. Для выполнения анализа паттернов взаимодействия разработана методика визуализации пользовательской активности.
Kolchenko A.V., Ukraine, Kharkov
ANALYSIS AND VISUALIZATION OF USERS SENSOMOTOR ACTIVITY OF THE COMPUTER SYSTEMS
We consider the interaction of users with computers in terms of sensomotor activity. The factors affecting the user's activity are analyzed. They are: the type of tasks, the interface of application, the complexity of the task. There are described and analyzed the characteristics of user activity that form the patterns of interaction for each user. To perform the analysis of patterns of interaction the method for the visualization of user activity is proposed.

Кравченко В.І., Князев В.В., Леонов С.Ю., Серков О.А., Україна, Харків
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПАКЕТУ COMSOL ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ В РАКЕТНО-КОСМІЧНІЙ ТЕХНІЦІ
Аналізується дія електромагнітних полів на об'єкти ракетно-космічної техніки за допомогою математичного моделювання в пакеті Comsol. Порівнюються результати вирішення задач за допомогою різних сіткових моделей. Аналізуються різні методи вирішення побудованих по різним методикам сіткових моделей. Показується адекватність результатів реальним даним, які отримані при натурних випробуваннях.
Кравченко В.И., Князев В.В., Леонов С.Ю., Серков А.А., Украина, Харьков
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПАКЕТА COMSOL ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ В РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКЕ
Анализируется воздействие электромагнитных полей на объекты ракетно-космической техники с помощью математического моделирования в пакете Comsol. Сравниваются результаты решения задач с помощью разных сеточных моделей. Анализируются различные методы решения построенных по различным методикам сеточных моделей. Показывается адекватность результатов моделирования реальным данным, полученным при натурных испытаниях.
Kravchenko V.I., Knyazev V.V., Leonov S.Yu., Serkov A.A, Ukraine, Kharkov
RESEARCH POSSIBILITIES OF COMSOL PACKAGE FOR DECISION TASKS OF ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY IN SPACE-ROCKET TECHNIQUE
Affecting of the electromagnetic fields is analyses objects to space-rocket techniques by a mathematical design in the package of Comsol. The results of decision of tasks are compared by different net models. An analysis over of different methods of decision of the net models built on a different method is brought. Shown adequacy of results of design to the real information, to got at model tests.

Курсін А.І., Танасевський В.В., Харків, Україна
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВИЛ НАВЧАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ
Було досліджено кілька відомих правил навчання нейронних мереж на предмет їхньої ефективності щодо утворення нейронних ансамблів у штучних нейронних мережах рекурентного типу. Дослідження було проведено за допомогою генетичного алгоритму, що встановлював оптимальні параметри функціонування мережі для кожного з правил. Встановлено, що найбільш перспективним щодо утворення нейронних ансамблів є правило ВСМ.
Курсин А.И., Танасевский В.В., Харьков, Украина
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАВИЛ ОБУЧЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА
Несколько известных правил обучения нейронных сетей были исследованы на предмет их эффективности в плане образования нейронных ансамблей в искусственных нейронных сетях рекуррентного типа. Исследование было проведено с помощью генетического алгоритма, подбирающего оптимальные параметры функционирования сети для каждого из правил. Установлено, что наиболее перспективным в плане образования нейронных ансамблей является правило BCM.
Kursin A.I., Tanasevsky V.V., Kharkiv, Ukraine
STUDYING NEURAL NETWORK LEARNING RULES WITH A GENETIC ALGORITHM
Several known neural network learning rules were estimated concerning their potential for forming cell assemblies in recurrent artificial neural networks. The study was performed with a genetic algorithm to find optimal network parameters for each of the rules. It was determined that the most promising as to formation of cell assemblies is BCM learning rule.
Леонов С.Ю., Межерицький О.С., Харків, Україна
СПІЛЬНЕ АНАЛОГО-ЦИФРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ, ЩО ПРОЕКТУЮТЬСЯ
У доповіді розглядається можливість дослідження обчислювального пристрою і його інтерфейсних зв'язків за допомогою спільно цифрових і аналогових методів моделювання. Таке моделювання дозволяє окрім визначення правильності функціонування проектованого пристрою аналізувати вплив паразитних зв'язків, зовнішніх наведень і спотворення сигналів на вузли передачі даних
Леонов С.Ю., Межерицкий А.С., Харьков, Украина
СОВМЕСТНОЕ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
В докладе рассматривается возможность исследования вычислительного устройства и его интерфейсных связей совместно с помощью цифровых и аналоговых методов моделирования. Такое моделирование позволяет помимо определения правильности функционирования проектируемого устройства анализировать влияние паразитных связей, внешних наводок и искажения сигналов на узлы передачи данных.
Leonov S.Yu., Megeritsky A.S., Kharkov, Ukraine
JOINT ANALOG-DIGITAL DESIGN OF THE DESIGNED COMPUTING DEVICES
In a report it is considered research of computing device and its interface connections jointly by the digital and analog methods of design. Such design allows besides determination the rightness of functioning designed device to analyse influence of parasite connections, external aiming and distortion of signals on the sites of communication of data

Ліпчанский М.В., Дудар В.В., Романов С.Ю., Ряполов П.М., Хавіна І.П., Україна, Харків
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ АВТОНОМНИМИ МОДУЛЯМИ
Розроблений пристрій прийому-передачі даних між автономними модулями на базі мікроконтролера з послідовним інтерфейсом USB і персонального комп'ютера, за допомогою якого здійснюється управління обладнанням. Для прийому та передачі даних використовується радіозв'язок. Управління реалізоване на мові програмування високого рівня. Модульний принцип, використовуваний в системі управління, дозволяє легко змінювати структуру системи залежно від конкретного обладнання.
Липчанский М.В., Дударь В.В., Романов С.Ю., Ряполов П.Н., Хавина И.П., Украина, Харьков
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АВТОНОМНЫМИ МОДУЛЯМИ
Разработано устройство приема-передачи данных между автономными модулями на базе микроконтроллера с последовательным интерфейсом USB и персонального компьютера, с помощью которого осуществляется управление оборудованием. Для приема и передачи данных используется радиосвязь. Управление реализовано на языке программирования высокого уровня. Модульный принцип, используемый в системе управления, позволяет легко изменять структуру системы в зависимости от конкретного оборудования.
Lipchanskiy M.V., Dudar V.V., Romanov S.Yu., Ryapolov P.N., Khavina I.P., Ukraine, Kharkov
THE CONTROL SYSTEM OF AUTONOMOUS MODULES
The device is developed for receiving-transmitting information between the autonomous modules on the base of microcontroller with USB serial interface and personal computer, by which equipment are controlled. For receive and transmit data a radio connection is used. The control is realized on a high level programming language. A modularity, that used in control the system, allows easily changing the structure of the system depending on concrete equipment.
Литвин Д.М., Поштаренко В.М., Україна, Харків
Імітаційне моделювання магістральнИх мереж MPLS для заданИх параметрів трафіку
У доповіді розглянуті основні принципи моделювання мережі MPLS, що передає інформацію по паралельним маршрутам. Вивчений варіант маршрутизації інформаційних пакетів в MPLS з 4 шляхами LSP. Головну увагу приділено швидкодії тракту передачі пакетів від абоненту до абоненту.
Литвин Д.Н., Поштаренко В.М., Украина, Харьков
Имитационное моделирование магистральных Сетей MPLS для заданных параметров трафика
В докладе рассмотрены основные принципы моделирования сети MPLS, передающей информацию по параллельным маршрутам. Исследован вариант маршрутизации информационных пакетов в MPLS c 4 путями LSP. Основное внимание уделено быстродействию тракта передачи пакетов от абонента к абоненту.
Lytvyn D.N., Poshtarenko V.M, Ukraine, Kharkov
imitating MODELLING OF BACKBONES MPLS FOR used TRAFFIC PARAMETERS
In the report main principles of modeling of MPLS network which is handing over the information on parallel routes are considered. The variant of routing of information packages in MPLS with 4 ways LSP is investigated. The basic attention is given to the quick-action of a packages transfer path from one subscriber to another.
Медведєв В.М., Україна, Харків
Система розпізнавання автомобільних номерів із використанням нейронних мереж
Дана система дає можливість розпізнавати автомобільні номери, із наступним порівнянням їх з базою даних. В основу системи покладені принципи роботи наступних нейронних мереж: зростаючий нейронний газ і зростаюче нейронне дерево, алгоритми яких дають можливість швидко та ефективно розпізнавати номери транспортних засобів.
Медведев В.Н., Украина, Харьков
система распознавания автомобильных номеров с использованием нейронных сетей
Данная система дает возможность распознавать автомобильные номера, с последующим сравнением их с базой данных. В основу системы положены принципы работы следующих нейронных сетей: растущий нейронный газ и растущее нейронное дерево, алгоритмы которых дают возможность быстро и эффективно распознавать номера транспортных средств.
Medvediev V.M., Ukraine, Kharkov
Recognition system of car numbers with use neural networks

Current system gives the chance to detect car numbers, with their subsequent comparison with a database. Work principles of following neural networks are put in a system basis: growing neural gas and growing neural tree, which algorithms give the chance quickly and effectively to recognize numbers of conveyance.


Молчанов Г.І., Україна, Харків
РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ АВТОМАТИЧНОГО ТРАСУВАННЯ ДРУКОВАНИХ ПЛАТ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ
Модифікація відомих алгоритмів трасування привела до суттєвого зменшення часу розрахунку. Використання адаптованих генетичних алгоритмів для знаходження оптимального набору параметрів трасування дозволило отримати найкращу конфігурацію без повного перебору можливих рішень. Реалізований спеціалізований програмний комплекс, що дозволяє візуально визначати початкові дані для автоматичного трасування і контролювати результат – графічну модель готової конфігурації друкованої плати.
Молчанов Г.И., Украина, Харьков
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАССИРОВКИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ
Модификация известных алгоритмов трассировки привела к существенному уменьшению времени расчета. Использование адаптированных генетических алгоритмов для нахождения оптимального набора параметров трассировки позволило получать наилучшую конфигурацию без полного перебора возможных решений. Реализован специализированный программный комплекс, позволяющий визуально определять исходные данные для автоматической трассировки и контролировать результат – графическую модель готовой конфигурации печатной платы.
Molchanov G., Ukraine, Kharkov
SOFTWARE SYSTEM DEVELOPMENT OF PCB AUTOTRACE BASED ON GENETIC ALGORITHMS

Modification of known tracing algorithms has essentially decreased of calculation time. Usage of adapted genetic algorithms for finding an optimal set of tracing parameters has allowed to receive the best configuration without exhaustive search of possible solutions. Software system has been realized. It gives possibilities to define input data for automatic routing and to inspect result as graphics model of complete PCB configuration.Мякішев В.К., Україна, Харків
КЕШУВАННЯ В СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ ВМІСТОМ САЙТІВ
В докладі розглядаються системи керування вмістом веб-сайтів: їх призначення, класифікація. Подробиці організації кешування у цих системах, вплив на виробність, питання доцільності кешування на різних типах сайтів. Також приведена порівняльна характеристика популярних безкоштовних систем керування вмістом веб-сайтів: Joomla та Drupal.
Мякишев В.К., Украина, Харьков
КЭШИРОВАНИЕ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ СОДЕРЖИМЫМ САЙТОВ
В докладе рассматриваются системы управления веб-содержимым: их предназначение, классификация. Подробно описаны варианты организации кэширования в этих системах, их влияние на производительность, вопросы целесообразности кэширования на разных типах сайтов. Также приведена сравнительная характеристика производительности популярных бесплатных систем управления веб-содержимым: Joomla и Drupal.
Myakishev V.K., Ukraine, Kharkov.
CACHING IN WEB-CONTENT MANAGEMENT SYSTEMS
In this report are reviewed content management systems for web-sites: their purpose, classification. Detailed information is given about the ways of implementation of caching in these systems, influence on performance, and suitability of caching on different sites’ types. Also are given relative performance characteristics of popular free web-content management systems: Joomla and Drupal.
Никітіна Т.Б., Україна, Харків
Багатокритерійний синтез анизотропийного регулювальника стабілізатора у вертикальній плоскості
Розроблений метод багатокритерійного синтезу стохастичного робастного управління стабілізатором у вертикальній плоскості з врахуванням пружних елементів як дискретно-континуального об'єкту управління. Наведений приклад динамічних характеристик синтезованої системи.
Никитина Т.Б., Украина, Харьков
Многокритериальный синтез анизотропийного регулятора стабилизатора в вертикальной плоскости
Разработан метод многокритериального синтеза стохастического робастного управления стабилизатором в вертикальной плоскости с учетом упругих элементов как дискретно-континуального объекта управления. Приведен пример динамических характеристик синтезированной системы.
Nikitina T.B., Ukraine, Kharkov
A multicriterion synthesis of анизотропийного regulator of stabilizator is in a vertical plane
The method of multicriterion synthesis of stochastic робастного management a stabilizator is developed in a vertical plane taking into account resilient elements as дискретно-континуального object of management. The example of run-time descriptions of the synthesized system is resulted

Обод І.І., Литвиненко Л.С., Мироненко І.Г., Панаріна І.В., Україна, Харків
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА ЗБОРУ ДАНИХ НА БАЗІ БЕЗДРОТОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ
У доповіді розглядаються принципи створення універсальної цифрової системи моніторингу, яка побудована на базі технології бездротових сенсорних мереж, яка могла б використатися у різних сферах життя. Ключовою особливістю сенсорної мережі з’являється можливість ретрансляції повідомлень від одного вузла до другого, що дозволяє покривати великі території без використання потужних передатчиків.
Обод И.И., Литвиненко Л.С., Мироненко И.Г., Панарина И.В., Украина, Харьков
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, МОНИТОРИНГА И СБОРА ДАННЫХ НА БАЗЕ БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ
В докладе рассматриваются принципы создания универсальной цифровой системы мониторинга, построенной на базе технологии беспроводных сенсорных сетей, которая могла бы применяться в различных сферах жизни. Ключевой особенностью сенсорной сети является возможность ретрансляции сообщений от одного узла к другому, что позволяет покрывать большие территории без использования мощных передатчиков.
Obod I.I., Litvinenko L.S., Mironenko I.G., Panarina I.V., Ukraine, Kharkov
CONTROL SYSTEM, MONITORING AND CAPTURE OF DATA ON BASE OF WIRELESS SENSORY NETWORKS
Principles of creation of the universal digital monitoring system are examined in a lecture, to the technology of wireless sensory networks, which would be used in the different spheres of life, built on a base. The key feature of sensory network is possibility of retransmitting of reports from one knot to other, that allows to cover large territories without the use of powerful transmitters.

Обод І.І., Заволодько Г.Е., Україна, Харків
ВИЯВЛЕННЯ ТРАЄКТОРІЙ ПОВІТРЯНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗА ДАНИМИ СИСТЕМ СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ЩО ЗАПИТУЮТЬ ЄДИНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ
У доповіді наводиться порівняльний аналіз показників якості виявлення траєкторій повітряних об’єктів за даними систем спостереження, що запитують трьома структурами квазіоптимального виявлювача при роздільних прийняттях рішень про виявлення сигналу, повітряного об’єкту та траєкторії повітряного об’єкту для випадку великих відношень сигнал/шум.
Обод И.И., Заволодько А.Э., Украина, Харьков
ОБНАРУЖЕНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ВОЗДУШНЫХ ОБЪЕКТОВ ПО ДАННЫМ ЗАПРОСНЫХ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЕТИ
В докладе приводится сравнительный анализ показателей качества обнаружения траекторий воздушных объектов по данным запросных систем наблюдения тремя структурами квазиоптимального обнаружителя при раздельных принятиях решений об обнаружении сигнала, воздушного объекта и траектории воздушного объекта для случая больших отношений сигнал/шум.
Obod I.I., Zavolodko G.E., Ukraine, Kharkov
FINDING OUT AIR OBJECTS TRAJECTORIES BY DATA OF OBSERVING SYSTEM OF A UNIFORM INFORMATIONAL NETWORK
In a lecture a comparative analysis over of quality rating of air objects trajectories detection is brought from data of observing system of a uniform informational network of three structures of quasioptimal detector at separate decision-making about detection a signal, air object and trajectory of air object for the case of large relations signal/noise.
Обод І.І., Муслімані Р., Маазарані Т., Україна, Харків
ЗАХИСТ СИСТЕМ ШИРОКОСМУГОВОГО РАДІОДОСТУПУ ВІД ФЛУКТУАЦІЙНИХ ЗАВАД
Використання усього частотного ресурсу системи та широкосмугових сигналів дозволяє істотним чином підвищити швидкість передачі інформації у системах радіодоступу. Однак вплив завад різного походження призводить до істотної знижки потенційної швидкості передачі інформації. У доповіді розглянуто можливості захисту систем радіодоступу від завад флуктуаційного виду на основі цифрової обробки сигналів.
Обод И.И., Муслимани Р., Маазарани Т., Украина, Харьков
ЗАЩИТА СИСТЕМ ШИРОКОПОЛОСНОГО РАДИОДОСТУПА ОТ ФЛУКТУАЦИОННЫХ ПОМЕХ
Использование всего частотного ресурса системы и широкополосных сигналов позволяет существенным образом повысить скорость передачи информации в системах радиодоступа. Однако воздействие помех различного происхождения приводит к существенному снижению потенциальной скорости передачи информации. В докладе рассмотрены возможности защиты систем радиодоступа от помех флуктуационного вида на основе цифровой обработки сигналов.
Obod I.I., Muslimani R., Maazerani T., Ukraine, Kharkov
PROTECTING OF broadband RADIOACCESS SYSTEMS FROM FLUCTUATIONS noise
The use of all frequency system resource and broadband signals allows substantial appearance to promote speed of information transfer in the systems of radioaccess. However much noise influence of different origin results in the substantial decline of potential speed of information transfer. In a lecture possibilities of the radioaccess systems security from the noise of fluctuation kind are considered on the basis of the digital signal processing.
Охрименко М.Ю., Україна, Харків
РОЗПОДІЛЕНА ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ МЕРЕЖІ СИСТЕМ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
В доповіді приводиться порівняльний аналіз трьох способів розподіленої обробки інформації на рівні виявлення сигналу, виявлення об’єкту, супроводу об’єкту в єдиній інформаційній мережі систем спостереження. Виявлені переваги та недоліки наведених способів при ідентифікації об’єктів в інформаційній мережі. Показані межі застосування кожного із способів розподіленої обробки інформації.
Охрименко М.Ю., Украина, Харьков
РАСПРЕДЕЛЁННАЯ ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СЕТИ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ
В докладе приводится сравнительный анализ трёх способов распределённой обработки информации на уровне обнаружения сигнала, обнаружения объекта, сопровождения объекта в единой информационной сети систем наблюдения. Выявлены преимущества и недостатки приведенных способов при идентификации объектов в информационной сети. Показаны границы применения каждого из способов распределенной обработки информации.
Okhrymenko M.Yu., Ukraine, Kharkov
DATA DISTRIBUTED PROCESSING IN THE INFORMATION NETWORK OF THE SUPERVISION SYSTEMS
The report contains a comparative analysis of three data distributed processing methods i.e. signal location level, object location level and object tracking level in the unified information network of the supervision systems. Advantages and disadvantages of these methods in object identification in information network are revealed. Application ranges each of data distributed processing methods are shown.
Панченко В.І., Україна, Харків
Організація зворотного зв'язку при навчанні студентів у вищих учбових закладах
Розглядаються питання переходу від класичної схеми навчання до навчання, орієнтованого на пробудження волі. Особлива увага приділена способам організації зворотного зв'язку для активізації процесу засвоєння учбового матеріалу. Розглянуті питання проведення тестування, анкетування і модульних контрольних робіт. Показаний ефект зворотного зв'язку і його роль в інтеграції процесу навчання.
Панченко В.И., Украина, Харьков
Организация обратной связи при обучении студентов в высших учебных заведениях
Рассматриваются вопросы перехода от классической схемы обучения к обучению, ориентированному на пробуждение воли. Особое внимание уделено способам организации обратной связи для активизации процесса усвоения учебного материала. Рассмотрены вопросы проведения тестирования, анкетирования и модульных контрольных работ. Показан эффект обратной связи и ее роль в интеграции процесса обучения.
Panchenko V.I., Ukraine, Kharkov
Organization of feed-back at students teaching in higher SCHOOLS
Transition questions are examined from the classic plan of teaching to teaching, which orient to awakening of will. The special attention is spared the methods of organization of feed-back for activation of process of mastering of educational material. The questions of testing conducting, questionnaire and module control works are considered. The effect of feed-back and its role is shown in integration of teaching process.
Поворознюк Н.І., Бобрівник К.Є., Україна, Київ
Сценарій прийняття рішень в оцінці результатів тестування студентів
В доповіді розглядається методика аналізу результатів перевірки знань, яка базується на врахуванні ступеню правильності кожної відповіді студента. Методика дає змогу зменшити кількість вгаданих відповідей, здійснювати вибір і формування навчального матеріалу дисципліни для повторення, що, у свою чергу, підвищить ступінь мотивації до навчання.
Поворознюк Н.И., Бобровник Е.Е., Украина, Киев
Сценарий принятия решений в оценке результатов тестирования студентов
В докладе рассматривается методика анализа результатов проверки знаний, которая базируется на учете степени правильности каждого ответа студента. Методика дает возможность уменьшить количество отгаданных ответов, осуществлять отбор и формирование обучаемого материала для повторения, что, в свою очередь, повысит степень мотивации к обучению.
Povorozniuk N.I., Bobrivnyk K.E., Ukraine, Kyiv
The decision-making in a rating of the testing results of students
In the report is considered the technique of analysis of examination results which is based on the account of a degree of correctness of each answer of the student is considered. The technique enables to reduce quantity of the guessed answers, to carry out selection and formation fragments of a trained material for recurrence that, in turn, will raise a degree of motivation to training.
Рисований О.М., Україна, Харків
НЕЛІНІЙНІ СТРУКТУРИ СИГНАТУРНИХ АНАЛІЗАТОРІВ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
У доповіді розглядаються різні структури нелінійних сигнатурних аналізаторів, особливості їх застосування і взаємозв'язок між ними. В якості показників ефективності виступають критерії складності технічної реалізації та кратність помилок, що пропускаються, залежно від довжини досліджуваної послідовності.
Рысованый А.Н., Украина, Харьков
НЕЛИНЕЙНЫЕ СТРУКТУРЫ СИГНАТУРНЫХ АНАЛИЗАТОРОВ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
В докладе рассматриваются различные структуры нелинейных сигнатурных анализаторов, особенности их применения и взаимосвязь между ними. В качестве показателей эффективности выступают критерии сложности технической реализации и кратность пропускаемых ошибок в зависимости от длины исследуемой последовательности.
Rysovaniy A.N., Ukraine, Kharkov
Generation of high quality surfaces of polymer articles by fly-cutting diamond milling
In a report the different structures of nonlinear signature analyzers are considered, features of their application and intercommunication between them are examined. As indexes of efficiency the criteria of complication of technical realization and multipleness of the skipped errors come forward depending on length of the examining sequence.
Романюк В. В., Україна, Хмельницький
Розрішення системи переслідувач – здобич для експоненціальної імовірності ураження здобичі переслідувачем
Для визначеного на напіввідкритому інтервалі параметру розв’язано систему переслідувач – здобич, представлену у формі антагоністичної гри, яка визначається на одиничному квадраті. Для більших значень цього параметру має бути застосовано розроблений програмний модуль, який повертає наближений розв’язок з великою точністю.
Романюк В. В., Украина, Хмельницкий
Разрешение системы преследователь – добыча для экспоненциальной вероятности поражения добычи преследователем
Для определённого на полуоткрытом интервале параметра решено систему преследователь – добыча, представленную в форме антагонистической игры, которая определяется на единичном квадрате. Для больших значений этого параметра должен быть применён разработанный программный модуль, который возвращает приближённое решение с большой точностью.
Romanuke V. V., Ukraine, Khmelnitskiy
Persecutor – prey system resolution for the persecutor exponential probability of striking the prey
For the determined half-open interval parameter there has been solved the persecutor – prey system, stated as the antagonistic game, being defined on the unit square. For the greater values of this parameter there should be applied the elaborated program module, returning the approximate solution with the high accuracy.

Скородєлов В.В., Добромислова О.О., Грiгорян К.Ю., Україна, Харків
ВИМІРЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВІРТУАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ З ПРОЕКТУВАННЯ МІКРОКОНТРОЛЛЕРНИХ СИСТЕМ
Розглядаються особливості створення вимірювальних комплексів з відкритою архітектурою для навчальної віртуальної лабораторії з проектування мікроконтролерних пристроїв і систем. Проаналізовані та обрані методи та засоби для такої лабораторії. Наведено результати розробки вимірювального комплексу на основі навчального програмно-налагоджувальної комплексу «AVR MicroLAB».
Скороделов В.В., Добромыслова Е. А., Григорян К.Ю., Украина, Харьков
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВИРТУАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МИКРОКОНТРОЛЛЕРНЫХ СИСТЕМ
Рассматриваются особенности создания измерительных комплексов с открытой архитектурой для учебной виртуальной лаборатории по проектированию микроконтроллерных устройств и систем. Проанализированы и выбраны методы и средства для такой лаборатории. Приведены результаты разработки измерительного комплекса на основе учебного программно-отладочного комплекса «AVR MicroLAB».
Skorodelov V., Dobromyslova O., Grigoryan K., Ukraine, Kharkov
MEASURING COMPLEX FOR «MICROCONTROLLER SYSTEMS DESIGN» VIRTUAL TRAINING LABORATORY
The features of the development of measuring systems with open architecture for virtual learning laboratory «microcontroller systems and devices design» are reviewed. The methods and tools for such laboratory are analyzed and selected. The results of the development of measuring complex based on the educational software and debug complex «AVR MicroLAB» are presented.

Тесленко О.О. Україна, Харків
МОДЕЛЮВАННЯ ПОЛЯРИЗАЦІЙНО-ОПТИЧНИХ ПРИСТРОЇВ
На прикладі циліндра, стислого по діаметру, досліджена можливість моделювання проходження світла через довільну послідовність оптичних пристроїв, включаючи п'єзооптично активні напружені тіла. Як прийом моделювання визначений як відповідний засіб представлення тіла, як набору тонких пластин. Випробуваний найпростіший метод визначення оптимальної товщини пластин.
Тесленко А.А. Украина, Харьков
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННО-ОПТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
На примере цилиндра, сжатого по диаметру, исследована возможность моделирования прохождения света через произвольную последовательность оптических устройств, включая пьезооптически активные напряженные тела. В качестве приема моделирования использован способ представления тела, как набора тонких пластин. Испытан простейший метод определения оптимальной толщины пластин.
Teslenko A.A. Ukraine, Kharkov
SIMULATION OF THE POLARIZATION-OPTICAL DEVICES
A possibility of modeling arbitrary optical devices sequence is investigated. The investigation is performed for cylinder compressed on diameter. Optical devices sequence can including piezooptic active, stressed bodies. The methods of modeling devices are determined. The bodies are presented as raw of thin plates. The thin plates was stressed arbitrary. Simple method of determination of optimum thickness of plates is tested.
Тимченко В.Л., Україна, Миколаїв
ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ ЛІНІЙНИМ ОБ'ЄКТОМ НА ОСНОВІ МЕТОДУ СТРУКТУРНО-ПЕРЕМИКАЄМИХ ЗВОРОТНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
У доповіді розглянуто рішення задачі оптимального синтезу керуючих впливів в лінійних системах з безперервним і дискретним часом шляхом побудови спеціальної структурної конфігурації зворотних зв'язків, що забезпечує переключення та необхідний порядок похідних фазових змінних з відповідними позитивними або негативними постійними значеннями
Тимченко В.Л., Украина, Николаев
ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛИНЕЙНЫМ ОБЪЕКТОМ НА ОСНОВЕ МЕТОДА СТРУКТУРНО-ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫХ ОБРАТНЫХ СВЯЗЕЙ
В докладе рассмотрено решение задачи оптимального синтеза управляющих воздействий в линейных системах с непрерывным и дискретным временем путем построения специальной структурной конфигурации обратных связей, обеспечивающей переключение и необходимый порядок производных фазовых переменных с соответствующими позитивными или негативными постоянными значениями
Tymchenko V.L., Ukraine, Nikolaev
OPTIMAL CONTROL OF LINEAR OBJECT ON BASIS OF METHOD OF THE STRUCTURALLY-SWITCHING FEED-BACKS
In report the decision of task of optimal synthesis of control actions considered in the linear systems with continuous and discrete time by the construction of the special structural configuration of feed-backs, providing switching and the necessary order of derivative phase variables with the conformable positive or negative constant values

Турута О.П., Україна, Харків
РОЗРОБКА МЕТОДУ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ АГЕНТІВ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ МЕРЕЖІ
Розробляється структурно-функціональна модель інформаційної мережі. Розглядається оцінка роботи системи – як об'єм якісно наданих даних у період часу. Оцінка розраховується з: об'єму якісно наданих даних, які почалися до досліджуваного періоду; повністю якісно обслужені потоки даних; і потоків, які ще не обслужені. Для розрахунку третьої частини, пропонується використати міру придатності успішності обслуговування потоків, а уточнена оцінка обчислюється під час наступного аналізу.
Турута А.П., Украина, Харьков
РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АГЕНТОВ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СЕТИ
Разрабатывается структурно-функциональная модель информационной сети. Рассматривается оценка работы системы – как объем качественно представленных данных в период времени. Оценка состоит из: объема качественно обслуженных данных потоков, которые начались до исследуемого периода; полностью обслуженных потоков данных; и данных потоков, которые еще не обслужены. Для расчета третьей части, предлагается использовать меру принадлежности успешности обслуживания потоков, а уточненная оценка вычисляется во время последующего анализа.
Turuta A.P., Ukraine, Kharkov
DEVELOPMENT AGENT MAINTENANCE QUALITY ESTIMATION METHOD IS IN AN INFORMATION NETWORK.
The estimation of the system is examined – as a volume of the high-quality served information in the period. Value is calculated: volume of the high-quality served information before period, in period and after period. For the calculation of the third part, it is suggested to use the measure of belonging of success of maintenance of the begun threads, and the specified estimation is calculated during a subsequent analysis.

Тюрін О.О., Україна, Харків
АНАЛІЗ ЯКОСТІ ОБ'ЄДНАННЯ ІНФОРМАЦІЇ СИСТЕМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЄДИНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ СИСТЕМ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
У доповіді показано, що при об’єднанні координатної інформації повітряного об’єкту та системи ідентифікації у єдиній інформаційний мережі систем спостереження можливо суттєвим чином знизити роздільну здатність ідентифікаційної системи (зробити її керованою) без істотного зменшення імовірності правильної ідентифікації повітряного об’єкту
Тюрин А.А., Украина, Харьков
АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОБЪЕДИНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ СИСТЕМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЕТИ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ

В докладе показано, что при объединении координатной информации воздушного объекта и системы идентификации в единой информационной сети систем наблюдения можно существенным образом снизить разрешающую способность идентификационной системы (сделать ее управляемой) без существенного уменьшения вероятности правильной идентификации воздушного объекта


Tyurin А.А., Ukraine, Kharkov
ANALYSIS OF UNITING INFORMATION QUALITY OF AUTHENTICATION SYSTEMS of a uniform informational network
It is shown in a lecture, that at uniting coordinate information of air object and authentication system in the uniform informational network of the supervision systems it is possible substantial appearance to reduce settling ability of the identification system (to do its guided) without the substantial diminishing of probability correct authentication of air object

Філіпковська Л.О., Пирогова Н.М., Україна, Харків
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ
У доповіді розглядається складова частина комплексу маркетингових заходів – реклама. Показано шляхи покращення рекламної діяльності малого підприємства. Розроблено інформаційну технологію оптимізації медіапланування рекламної діяльності туристичної фірми, показано ефективність досліджень.
Филипковская Л.А., Пирогова Н.Н., Украина, Харьков
ОЦЕНка ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ
В докладе рассматривается составная часть комплекса маркетинговых мероприятий – реклама. Показаны пути улучшения рекламной деятельности малого предприятия. Разработана информационная технология оптимизации медиапланирования рекламной деятельности туристической фирмы, показана эффективность исследований.
Filipkovskaja L.A., Pirogova N.N., Ukraine, Kharkov
ESTIMATION of EFFICIENCY of ADVERTISING ACTIVITY of the SMALL ENTERPRISE IN CONDITIONS of TRANSITIVE ECONOMY
In the report the component of a complex of marketing actions - advertising is considered. Ways of improvement of advertising activity of a small enterprise are shown. The information technology of media planning optimization of advertising activity of a travel company is developed, efficiency of researches is shown.
Червонний С.И., Гейко Г.В., Україна, Харків
ПРО ЗАСТОСУВАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДУ У ВИХОРОВИХ ПОТОКОВИМІРЮВАЧАХ
Пропонується поряд з раніше запропонованим алгоритмом обробки сигналу, що полягає у використанні фазового автоматичного підстроювання частоти, застосувати ультразвуковий перетворювач, що складається з пари датчиків, що працюють у безперервному режимі та розташовані за тілом обтікання. Просвічуючи потік, ці датчики фіксують вихороутворення. Це дозволить виключити вплив зовнішніх джерел короткочасних або нестаціонарних перешкод на результати вимірів, а також знизити похибку вимірів.
Червонный С.И., Гейко Г.В., Украина, Харьков
О ПРИМЕНЕНИИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДА В ВИХРЕВЫХ ПОТОКОИЗМЕРИТЕЛЯХ
Предлагается наряду с ранее предложенным алгоритмом обработки сигнала, который заключается в использовании системы фазовой автоподстройки частоты, применить ультразвуковой преобразователь, состоящий из пары датчиков, работающих в непрерывном режиме и расположенных за телом обтекания. Просвечивая поток, эти датчики фиксируют вихреобразования. Это позволит исключить влияние внешних источников кратковременных или нестационарных помех на результаты измерений, а также снизить погрешность измерений.
Chervonniy S.I., Geyko G.V., Ukraine, Kharkov
ABOUT THE USE OF ULTRASONIC METHOD IN THE VORTEX FLOWMETER
It is offered alongside with earlier offered algorithm of processing the signal, which is concluded in the use of system of the phase automatic turning the frequency, use the ultrasonic converter, consisted of a pair of sensors, working in the streaming operation and located behind the body of vortex former. Sensors fix the vortex formation. It will allow to exclude the influence of the external sources of short or unsteady noise signals on the results of measurements and also to reduce the inaccuracy of measurements.

Щербаков О.О., Курилко Б.С., Даниленко О.Ф., Україна, Харків
Дослідження методів підвищення точності вимірювального каналу ЯМР-спектрометра
Розглянуті питання визначення чинників, що впливають на роботу каналів формування імпульсу, що зондує і прийому даних з ЯМР-спектрометра при вживанні 2-х імпульсного спін-спінового методу аналізу речовини. Підвищення точності виміру досягається застосовуванням синтезатора частоти і приймального тракту на основі мікроЕОМ.

Щербаков А.А., Курилко Б.С., Даниленко А.Ф., Украина, Харьков
Исследование методов повышения точности измерительного канала ЯМР-спектрометра
Рассмотрены вопросы определения влияющих факторов на работу каналов формирования зондирующего импульса и приема данных ЯМР-спектрометра при применении 2-х импульсного спин-спинового метода анализа вещества. Повышение точности измерения достигается применением синтезатора частоты и приемного тракта на основе микроЭВМ.
Shcherbakov A.A., Kurilko B.S., Danilenko A.F., Ukraine, Kharkov
exactness methods are investigational for the measuring channel of YAMR- of spectrometer
In report determination of influences questions of are considered to work ducting’s forming determining impulse and reception of information of NMR-spectrometer. Two impulsive spin-spin methods for analysis matter applied. Increase of measuring exactness is arrived at application synthesizer frequency and receiving highway on the basis of single-board computer.

Еткало Н.Ю., Україна, Харків
ОБЧИСЛЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ LIQUID STATE MASHINE
Розглянуто питання, пов'язані з обчисленнями в Liquid State Mashine. Виконано порівняння машини Т’юринга й Liquid State Mashine. Доведено, що машина Т’юринга не є підходящою для моделювання процесів у біологічних нервових мережах, а рідкі обчислення на основі Liquid State Mashine більше підходять для розв‘язання вказаних задач моделювання. Розглянуто особливості практичної реалізації моделі Liquid State Mashine.
Эткало Н.Ю., Украина, Харьков
ВЫЧИСЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ LIQUID STATE MASHINE
Рассмотрены вопросы, связанные с вычислениями в Liquid State Mashine. Выполнено сравнение машины Тьюринга и Liquid State Mashine. Показано, что машина Тьюринга не является подходящей для моделирования процессов в биологических нервных сетях, а жидкие вычисления на основе Liquid State Mashine более подходят для решения указанных задач моделирования. Рассмотрены особенности практической реализации модели Liquid State Mashine.
Etkalo N.Yu., Ukraine, Kharkov.
CALCULATIONS BY MEANS OF MODEL LIQUID STATE MASHINE
The questions connected with calculations in Liquid State Mashine are considered. Comparison of model Tjuringa and Liquid State Mashine is executed. It is proved, that model Tjuringa is not approaching for modelling of processes in biological nervous networks, and liquid calculations on the basis of Liquid State Mashine are more befit for the decision of the indicated tasks modelling. Features of practical realisation of model Liquid State Mashine are considered.

Яценко І.Л., Україна, Харків
ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗАВАД НА ЯКІСТЬ РОБОТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ
У доповіді наводиться оцінка впливу флуктуаційних та імпульсних завад на якість роботи широкосмугових систем передачі даних при різних методах модуляції сигналів, для відмінних швидкостей кодування та відстаней між мобільною та базовою станціями і використання широкосмугових сигналів.
Яценко И.Л., Украина, Харьков
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПОМЕХ НА КАЧЕСТВО РАБОТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

В докладе приводится оценка влияния флуктуационных и импульсных помех на качество работы широкополосных систем передачи данных при различных методах модуляции сигналов, для различных скоростей кодирования и дальностей между мобильной и базовой станциями и использования широкополосных сигналов.


Yatsenko I.L., Ukraine, Kharkov
ESTIMATION OF noise INFLUENCING ON QUALITY OF INFORMATIon SYSTEMS WORK OF DATA COMMUNICATION
In a lecture an estimation over of noise influencing of hindrances of fluctuations and impulsive is brought on quality of the broadband communication systems work of data at the different methods of modulation of signals, for different speeds of encoding and distances between the mobile

and base stations and use of broadband signals.СЕКЦІЯ 22. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СТІЙКІСТЬ


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   26