Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаФІНАНСОВА АРХІТЕКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

ФІНАНСОВА АРХІТЕКТУРА ПІДПРИЄМСТВА
Сторінка21/26
Дата конвертації10.03.2017
Розмір2.98 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

ФІНАНСОВА АРХІТЕКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

У доповіді розглянуто сутність, основні структурні елементи фінансової архітектури. Проаналізовано сучасні проблеми в області фінансового управління і їх наслідки. Сформульовано основні вимоги до діяльності фінансової служби. Розроблено критерії і підходи до оцінки фінансової функції.Борковец Н.С., Украина, Харьков, Глущенко И.В., Украина, Харьков
ФИНАНСОВАЯ АРХИТЕКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ

В докладе рассмотрены сущность, основные структурные элементы финансовой архитектуры. Проанализированы современные проблемы в области финансового управления. Сформулированы основные требования к деятельности финансовой службы. Разработаны критерии и подходы к оценки финансовой функции.


Borkivets N.S., Ukraine, Kharkov, Glushchenko I.V., Ukraine, Kharkov


FINANCIAL ARCHITECTURE OF ENTERPRISE

In the report the essence, basic structural elements of fynansovoy architecture are considered. Modern problems in area of financial management are analysed and their investigation. The basic requirements to activity of financial structure are formulated. Criteria and approaches to estimation of financial function are developed.Боровік Ю. Україна, Харків, Івахненко А. В., Україна, Харків
процес Вибору оптимальної стратегії для здійснення діяльності підприємства на зовнішньому ринку
У доповіді розглянуто основні стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств, наведено їх доцільність для різних видів присутності на зарубіжних ринках. Запропоновано алгоритм вибору стратегії в залежності від типу діяльності підприємства.

Боровик Ю.,Украина, Харьков, Ивахненко А. В., Украина, Харьков
процесс выбора оптимальной стратегии для осуществления деятельности предприятия на внешнем рынке
В докладе рассмотрены основные стратеги внешнеэкономической деятельности предприятий , приведена их целесообразность для разных видов присутствія на зарубежных рынках. Предложено алгоритм вибора стратеги в зависимости от типа деятельности предприятия.
Borovik J., Ukraine, Kharkov, Ivaknenko A., Ukraine, Kharkov
PROCESS OF CHOICE OF OPTIMUM STRATEGY FOR REALIZATION OF ACTIVITY OF ENTERPRISE AT THE international MARKET
The basic strategists of foreign economic activity of enterprises are considered in report, their expedience is resulted for the different types of on foreign markets. An algorithm is offered choice strategists depending on the type of activity of enterprise.


Боярська М.В, Україна, Харків, Іваницький В.Д., Україна, Харків
АНАЛІЗ МАТРИЦІ СТРАТЕГІЙ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
У стандартному просторі "прибутковість-ризик" активів портфеля наведена матриця із чотирьох можливих областей керування асортиментним портфелем продукції підприємства. В доповіді виділені області можливих оптимальних стратегій в умовах кризи.
Боярская М.В., Украина, Харьков, Иваницкий В.Д., Украина, Харьков
аНАЛИЗ МАТРИЦы СТРАТЕГИЙ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В стандартном пространстве «доходность-риск» активов портфеля построена матрица из четырех возможных областей управления ассортиментным портфелем продукции предприятия. В докладе выделены области возможных оптимальних стратегий в условиях кризиса.
Boyarskaya M.V., Ukraine, Kharkov, Ivanickii V.D., Ukraine, Kharkov
THE ANALYSIS OF THE MATRIX OF STRATEGY OF OPTIMUM CONTROL OF THE PORTFOLIO OF PRODUCTION OF THE ENTERPRISE
In standard space "profitableness-risk" of actives of a portfolio is constructed a matrix of four possible areas of management of assortment by a portfolio of production of the enterprise. In a report the are selected areas of possible optimal strategies in the conditions of crisis

Брінь П.В., Україна, Харків, Кочерга К.Ю, Україна, Харків
ЗНАЧЕННЯ СВОЄЧАСНОЇ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА В ЗАПОБІГАННІ ВИНИКНЕННЯ КРИЗОВОЇ СИТУАЦІЇ
У доповіді розкривається поняття кризової ситуації на підприємстві, яке адаптовано до сучасних економічних реалій України. Описується значення моніторингу основних економічних показників підприємства в динаміці. Пропонується власний метод діагностування фінансового стану підприємства, заснований на стадіях розвитку кризової ситуації.
Бринь П.В.,Украина,Харьков,Кочерга Е.Ю.,Украина,Харьков
ЗНАЧЕНИЕ СВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ
В докладе раскрывается понятие кризисной ситуации на предприятии, применимое к современным экономическим реалиям Украины. Описывается значение мониторинга основных экономических показателей предприятия в динамике. Предлагается собственный метод диагностирования финансового состояния предприятия, основанный на стадиях развития кризисной ситуации.
Brin P., Ukraine, Kharkiv, Kocherga K., Ukraine,Kharkiv
VALUE OF FINANCIAL CONDITION DIAGNOSTICS OF AN ENTERPRISE IN PREVENTION OF CRISIS SITUATION OCCURRENCE
In the report concept of crisis situation on an enterprise in Ukrainian condition is opened up. The value of monitoring of basic economic indicators of an enterprise is describe. The own method of analyzing of financial state of an enterprise, based on the stages of crisis situation evolution, is offered.
Васильєв А.В., Україна, Харків
Методологія розвитку функцій інфраструктури в рамках формування ефективної політики регіонального розвитку
Розглянуто методологічні аспекти визначення функціонального навантаження на галузі інфраструктури й концептуальні аспекти виділення базових і інфраструктурних галузей в умовах постіндустріальної економіки. На прикладі економічної системи регіони показаний багатоаспектність взаємин «базова галузь-інфраструктура» в рамках реалізації політики регіонального розвитку.
Васильев А.В., Украина, Харьков
Методология развития функций инфраструктуры в рамках формирования эффективной политики регионального развития
Рассмотрены методологические аспекты определения функциональной нагрузки на отрасли инфраструктуры и концептуальные аспекты выделения базовых и инфраструктурных отраслей в условиях постиндустриальной экономики. На примере экономической системы регионы показана многоаспектность взаимоотношений базовая отрасль-инфраструктура в рамках реализации политики регионального развития.
Vasilev A.V, Ukraine, Kharkov 
The methodology of infrastructure development functions within the framework of effective policy forming of regional development
The methodological aspects of functional load determination on infrastructure industry and conceptual aspects of basic and infrastructure industries in postindustrial economy are considered. The multidimensionality of “basic industry-infrastructure” relationship within the framework of regional politics development is shown as an example on regions’ economic system.

Вергун В.Г., Україна, Харків
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ВІД НЕДОБРОСОВЕСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
В доповіді розглянуті економічні та правові аспекти промислової власності, у тому числі актуальні проблеми захисту від недобросовісної конкуренції. Аналізуються міжнародні та національні законодавчі акти і правова практика в цій сфері. На цій основі виявлені можливості удосконаленні нормативної бази національного законодавства.
Вергун В.Г., Украина, Харьков
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ОТ НЕДОБРОСОВЕСНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
В докладе рассмотрены экономические и правовые аспекты промышленной собственности, в том числе актуальные проблемы защиты от недобросовестной конкуренции. Анализируются международные и национальные законодательные акты и правовая практика в этой сфере. На этой основе выявлены возможности усовершенствовании нормативной базы национального законодательства.

Vergyn V.G., Ukraine, Kharkiv
LEGAL ASPECTS OF PROTECTION FROM NEDOBROSOVESNOY COMPETITIONS
In report economic and legal aspects to industrial property are descrebed, including actual problems of protection from careless competition . They international and national legislative acts and legal practice in this sphere are analysed. On this base revealled possibility improvement normative base national legislation.
Владимирова М.С., Україна, Харків
ПІЛОТНИЙ ПРОЕКТ РОЗБУДОВИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
У доповіді пропонується створення Регіональної Інноваційної Системи (РІС) - сукупності виробничих, науково-освітніх, фінансових і організаційно-управлінських підсистем (елементів), що забезпечують інноваційний розвиток регіону, а також розробка комплексу практичних заходів для її створення.
Владимирова М.С., Украина, Харьков
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ РАЗРАБОТКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
В докладе предлагается создание Региональной Инновационной Системы (РИС) – совокупности производственных, научно-образовательных, финансовых и организационно-управленческих подсистем (элементов), обеспечивающих инновационное развитие региона, а также разработка комплекса практических мероприятий для ее создания.
Vladimirova M.S., Ukraine, Kharkov
PILOT PROJECT DEVELOPMENT of Regional Innovation Systems
The report proposes the creation of regional innovation systems (RIS) - is offered to set of the industrial, scientific-educational, financial and organizational- administrative subsystems (elements), providing the innovation region development, as well as development of a complex of practical measures for its creating.

Волкова І.В.,Україна, Харків, Кочетова Т.І.,Україна, Харків
СУЧАСНІ ТЕНЕДЕНЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ
У доповіді розглянуто порівняльний аналіз основних тенденцій развитку міжнародних маркетингових досліджень закордоном та в Україні
Волкова И.В., Украина, Харьков, Кочетова Т.И., Украина, Харьков
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ
В докладе рассмотрен сравнительный анализ основных тенденций развития международных маркетинговых исследований за рубежом и в Украине
Volkova I.V., Ukraine, Kharkov, Kochetova T.I., Ukraine, Kharkov
MODERN TENDENCIES OF MARKETINGS RESEARCHES AT THE INTERNATIONAL MARKET
In a report the comparative analysis of basic progress of international marketings researches trends is considered abroad and in Ukraine

Гаврись О.М., Україна, Харків
Аналіз та оцінка ефективності використання енергетичних ресурсів
Проаналізовано ефективність використання енергоресурсів в народному господарстві України і ряді зарубіжних країн. Запропоновано удосконалений методичний підхід до розрахунку відповідних показників, який забезпечує більш високу точність визначення зміни ефективності використання енергоресурсів.
Гаврись А.Н. Украина, Харьков
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Проанализирована эффективность использования энергоресурсов в народном хозяйстве Украины и ряде зарубежных стран. Предложен усовершенствованный методический подход к расчетам соответствующих показателей, который обеспечивает более высокую точность определения изменения эффективности использования энергоресурсов.


1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26  • Борковец Н.С., Украина, Харьков, Глущенко И.В., Украина, Харьков
  • FINANCIAL ARCHITECTURE OF ENTERPRISE