Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНаука, техніка, технологія, освіта, здоров’я Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. II харків 2009 ббк 73 І 57

Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. II харків 2009 ббк 73 І 57
Сторінка26/26
Дата конвертації10.03.2017
Розмір2.98 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Мовенко Є.Д., Украіна, ЗапоріжжяМОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕРТОРА СТРУМУ, ЩО ПРАЦЮЄ НА ІНДУКЦІЙНУ УСТАНОВКУ
У доповіді розглядається модель високочастотного перетворювача енергії з ланкою постійного струму, що працює на індукційну установку. Проведено моделювання силових вузлів і системи управління. Обґрунтовано використання кодоимпульсного способу управління силовими ключами вихідного інвертора струму. Розроблені моделі в програмі динамічного моделювання WisSim.
Мовенко Е.Д., Украина, Запорожье
МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНВЕРТОРА ТОКА, РАБОТАЮЩЕГО НА ИНДУКЦИОННУЮ УСТАНОВКУ
В докладе рассматривается модель высокочастотного преобразователя энергии со звеном постоянного тока, работающего на индукционную установку. Проведено моделирование силовых узлов и системы управления. Обосновано использование кодоимпульсного способа управления силовыми ключами выходного инвертора тока. Созданы модели в программе динамического моделирования WisSim.

Movenko E.D., Ukraine, Zaporizhzha
MODELING OF THE INVERTER OF CURRENT WORKING AT INDUCTION HARDENING
This report presents the model of high-frequency transformer of energy is examined with the link of direct-current working on the induction hardening setting. The design of power switches and control the system is made. Validly the use of code-pulse control method of the power switches of output inverter of current. Model designed in the program of dynamic design WisSim.

Дубук В.І., Цюра Т.З., Шмігельський Р.І., Україна, Львів
ЗАСТОСУвання Прогнозного АНАЛІЗу ДАНИХ НА ОСНОВІ СПЕЦІАЛьНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Запропоновано метод прогнозного аналізу даних на персональних комп'ютерах під управлінням операційних систем сімейства Linux за допомогою спеціального програмного забезпечення. Розглянуто вбудовані прогнозні засоби аналізу даних програмного забезпечення Gnumeric. Наведено висновки щодо практичного використання розглянутого програмного забезпечення.
Дубук В.И., Цюра Т.З., Шмигельский Р.И., Украина, Львов
Использование ПРОГНОЗНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ НА ОСНОВЕ СПЕЦИАЛьНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Предложен метод прогнозного анализа данных на персональных компьютерах под управлением операционных систем семейства Linux с помощью специального программного обеспечения. Рассмотрены встроенные прогнозные средства анализа данных программного обеспечения Gnumeric. Приведены выводы относительно практического использования рассмотренного программного обеспечения.
Dubuk V.I., Tsura T.Z., Shmygelsky R.І., Ukraine, Lviv
USAGE of PROGNOSIS DATA ANALYSIS BY MEANS OF SPECIAL SOFTWARE
The method of prognosis data analysis by means of personal computers cont-rolled by Linux operation systems with special software usage is proposed. The embedded prognosis data analysis means of Gnumeric software are considered. The conclusions about practical use of offered software are given.

Василенко О.В., Україна, Запоріжжя
Моделювання фотодіодів в ECAD-системах
У доповіді обґрунтовується необхідність розробки і дослідження макромоделей фотоелементів і фотобатарей, адаптованих для ЕСАD-систем, з метою моделювання та параметричної оптимізації електронних перетворювачів, що керують енергозберігаючими системами освітлення. Розв’язання цієї актуальної задачі вимагає дослідження фізики фотодіодів, аналізу існуючих моделей, програмних та інструментальних можливостей ЕСАD-систем, необхідних для розробки точних і універсальних макромоделей фотоперетворювачів.
Василенко О.В., Украина, Запорожье
Моделирование фотодиодов в ЕСАD-системах
В докладе обосновывается необходимость разработки и исследования макромоделей фотоэлементов и фотобатарей, адаптированных для ЕСАD-систем, с целью моделирования и параметрической оптимизации электронных преобразователей, управляющих энергосберегающими системами освещения. Решение этой актуальной задачи требует изучения физики фотодиодов, анализа существующих моделей, программных и инструментальных возможностей ЕСАD-систем, необходимых для разработки точных и универсальных макромоделей фотопреобразователей.
Vasilenko O.V., Ukraine, Zaporizhzha
Modelling of fotodiode in ЕСАD-system
In this report it is considered the necessity of development and research of micromodels of photodiodes and photocells adapted for ECAD-system with the purpose of modeling and parametrical optimization of photoelectrical converters, controlling the economical illumination system. The solution of this actual task requires the study of photodiode’s physics, the analysis of existent models, the program's and instrumental possibilities of the ЕСАD-systems, which necessary for design of accurate and universal makromodels of photoelectrical converters.

Грішина І.М., Україна, Ялта
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМП'ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ
Вступ України до європейського освітнього простору висунув нові завдання у сфері організації навчання студентів економічних спеціальностей. Зокрема, кредитно-модульна технологія передбачає проведення тестування знань після закінчення вивчення кожного модуля. Розглянуті особливості складання тестів, що зважають на специфіку майбутньої професії студентів.
Гришина И.Н., Украина, Ялта
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКЕ
Вступление Украины в европейское образовательное пространство выдвинуло новые задачи в сфере организации обучения студентов экономических специальностей. В частности, кредитно-модульная технология предусматривает проведение тестирования знаний по завершении изучения каждого модуля. Рассмотрены особенности составления тестов, учитывающие специфику будущей профессии студентов.
Grishina I.N., Ukraine, Yalta
FEATURES OF THE COMPUTER TESTING ORGANIZATION OF ECONOMIC SPECIALITIES STUDENTS KNOWLEDGE BY ECONOMIC INFORMATICS
The introduction of Ukraine into the European educational space has put forward new tasks in sphere of the economic specialities students education organization. In particular, the credit-modular technology provides carrying out of knowledge testing when done playing studying of each unit. Features of tests compilation, considering specificity of the future trade of students are considered.
Кирик В.В., Україна, Ялта
WEB-орієнтована інормаційна система "Електронний магазин"
У доповіді розглянуті переваги і недоліки|нестачі| електронної комерції. Також розглянуті переваги управління та контролю в магазині над товарами і продавцями. Вказані технічні специфікації онлайн-магазину, описані функції захисту і надійності, реалізовані дві системи онлайн-оплат: Webmoney і Roboxchange.
Кирик В.В., Украина, Ялта
WEB-ориентированная информационная система "электронный магазин"
В докладе рассмотрены преимущества и недостатки электронной коммерции. Также рассматриваются преимущества управления и контроля в магазине над товарами и продавцами. Указана техническая специфика онлайн-магазина, описаны функции защиты и надежности, реализованы две системы онлайн-оплаты: Webmoney и Roboxchange.
Kirik V.V., Ukraine,Yalta
WEB-oriented system informational "Online Shop"
Advantages and lacks of electronic commerce are considered in a report. Advantages of management and control are also examined in a shop above commodities and salespeople. The technical specific of online-shop is indicated, the functions of defense and reliability are described, two systems of online-pay are realized: Webmoney and Roboxchange.

Осадченко Є.В., Україна, АРКрим, Ялта
візуальнИЙ курс навчання з використанням програми Word в школьному курсі інформатикИ
У доповіді розглянуті проблеми створення і використання візуальних курсів в шкільній освіті з використанням програми Word. Розроблений візуальний курс навчання школярів інформатиці дозволяє істотно полегшити роботу вчителів і забезпечує краще сприйняття і розуміння матеріалу учнями.
Осадченко Е.В., Украина, АРКрым, Ялта
визуальнЫЙ курс обучения с использованием программы Word в школьном курсе информатики

В докладе рассмотрены проблемы создания и применения визуальных курсов в школьном образовании с использованием программы Word. Разработанный визуальный курс обучения школьников информатике позволяет существенно облегчить работу учителей и обеспечивает лучшее восприятие и понимание материала учениками.


Оsadchenko E.V., Ukraine, Crimea, Yalta
Application of visual course with the use of the program word in the school course of informations
In a report problems are considered at creations and applications of visual courses in school education with the use of the program Word. The developed visual year schoolboys allows an informatics substantially to facilitate work of teachers and provides the best perception and understanding of material students.

Кузнецов І.В., Україна, Ялта
Ілюстративне доведення теореми Пікара про існування та єдиність розв’язку звичайного диференціального рівняння першого порядку
У доповіді замість раніше запропонованого автором означення понять наочного і ілюстративно-наочного методів доведень теорем запроваджено більш точні означення понять репрезентативного і ілюстративно-репрезентативного методів. За допомогою ілюстративно-репрезентативного методу доведена теорема Пікара про існування та єдність розв’язку звичайного диференціального рівняння першого порядку.
Кузнецов И.В., Украина, Ялта
Иллюстративное доказательство теоремы Пикара о существовании и единственности решения обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка
В докладе вместо ранее введенных автором определений понятий наглядного и иллюстративно-наглядного методов доказательств теорем даны более точные определения понятий репрезентативного и иллюстративно-репрезентативного методов. С помощью иллюстративного метода доказана теорема Пикара о существовании и единственности решения обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка.
Kuznetsov I.V., Ukraine, Yalta
Illustrative proof of the Pikar theorem about of existence and uniqueness of solution ordinary differential equation
In report more exact ideas of representative and illustrative-representative methods of proofs of theorems instead of author demonstrative and illustrative-demonstrative methods are introduced. The Pikar theorem of existence and uniqueness of solution ordinary differential equation illustrative method is proved.


Дроздов Д.И., Україна, Ялта
РОЗРОБКА ІНТЕРФЕЙСУ ПРОГРАМИ ДЛЯ ПОЛЕГШЕННЯ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛЬНИМ КОМП'ЮТЕРОМ ЛЮДЯМ З ОБМЕЖЕННЯМИ ЗОРУ
Наведено інтерфейс програми для використовування технологій Speech API для операційних систем Windows. Використовування наданої програми повинно полегшити роботу за комп‘ютером людям з обмеженням зору.
Дроздов Д.В., Украина, Ялта
Разработка интерфейса программы для облегчения работы с Персональным Компьютером людям с ограничениями по зрению
Представлен интерфейс программы для использования технологий Speech API для операционных систем Windows. Использование данной программы должно облегчить работу за компьютером людям с ослабленным зрением.
Drozdov D.V., Ukraine, Yalta
DEVELOPMENT of PROGRAM INTERFACE FOR FACILITATION of WORK With the PERSONAL COMPUTER FOR PEOPLE With LIMITATIONS vision
Interface of the program is presented for use technology Speech API for operating systems Windows. Use given program must relieve functioning for computer to people with weakened vision.
Кукса С.В., Україна, Ялта
WEB-ОРІЄНТОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОШУКОВА СИСТЕМА СУЧАСНИХ МУЗИЧНИХ ВИКОНАВЦІВ
У доповіді розглянута розробка інформаційної пошукової системи музичних виконавців. Проект системи побудований за допомогою Visual Studio.NET 2008. Створено веб-програма, що дозволяє зчитувати інформацію з бази даних виконавців і вводити веб-форму користувачеві.
Кукса С.В., Украина, Ялта
WEB-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА СОВРЕМЕННЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
В докладе рассмотрена разработка информационной поисковой системы музыкальных исполнителей. Проект системы построен с помощью Visual Studio.NET 2008. Создано веб-приложение, которое позволяет считывать информацию из базы данных исполнителей и вводить веб-форму пользователю.
Kuksa S.V., Ukraine, Yalta
WEB-ORIENTED INFORMATION SEARCHING SYSTEM OF MODERN MUSICAL ARTISTS
In this report it is considered the development of the information searching system of musical artists. The project of system has been constructed by means of Visual Studio.NET 2008. It has been created a web-application which allows to read out the information from the database of musical artists and to enter a web-form to the user.

Михайлова Г.В., Росія, Ставрополь
Інформаційні технології як засіб моделювання бухгалтерського обліку
У доповіді розглянуті підходи до моделювання бухгалтерського обліку. Порушено питання побудови ситуаційних облікових моделей на основі інформаційних технологій з використанням мови бухгалтерських схем.
Михайлова Г.В., Россия, Ставрополь
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО МОДЕЛИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
В докладе рассмотрены подходы к моделированию бухгалтерского учета. Затронуты вопросы построения ситуационных учетных моделей на основе информационных технологий с использованием языка бухгалтерских проводок
Mihajlova G. V, Russia, Stavropol
INFORMATION TECHNOLOGY AS THE BOOK KEEPING SIMULAR
In the report approaches to book keeping modelling are considered. Questions of construction of situational registration models on the basis of an information technology with use of language of accounting conductings are mentioned

Ахметов Б.С., Казахстан, Алмати
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВНЗ
У доповіді розглянутий комплексний підхід до проблем моделювання інформаційного освітнього середовища вищого навчального закладу та її окремих компонент на базі загальної теорії систем і розвитку нових теоретичних сприймань в умовах діяльності конкретного вищого навчального закладу і системи професійної освіти Республіки Казахстан в цілому.
Ахметов Б.С., Казахстан, Алматы
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА
В докладе рассмотрен комплексный подход к проблемам моделирования информационной образовательной среды вуза и ее отдельных компонент на базе общей теории систем и развития новых теоретических представлений в условиях деятельности конкретного вуза и системы профессионального образования Республики Казахстан в целом.
Akhmetov B.S., Kazakhstan, Almaty
SCIENTIFICALLY-METHODICAL BASES OF MODELLING OF THE INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF HIGH SCHOOL
The purpose of work is creation of scientifically-methodical bases of construction of the information educational environment of the high school, directed on increasing of efficiency of educational process, development of activity of students and independent forms of training, introducing of new information technologies, development of integration processes in the educational environment.

Ситніков Д.Е., Коваленко А.І., Україна, Харків
ОСНОВНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
У доповіді розглядаються основні аспекти і принципи створення єдиної інформаційної системи ВНЗ та її підсистем: планування навантаження по спеціальностях; складання розкладу занять; обліку запланованого і фактичного навантаження викладачів по кафедрах і факультетах; методичного забезпечення занять; внутрішнього документообігу. Визначені всі необхідні інформаційні зв'язки між підсистемами, з урахуванням специфіки документообігу між структурними підрозділами.
Ситников Д.Э., Коваленко А.И., Украина, Харьков
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ВУЗА
В докладе рассматриваются основные аспекты и принципы создания единой информационной системы вуза и ее подсистем: планирования нагрузки по специальностям; составления расписания занятий; учета запланированной и фактической нагрузки преподавателей по кафедрам и факультетам; методического обеспечения занятий; внутреннего документооборота. Определены все необходимые информационные связи между подсистемами, с учетом специфики документооборота между структурными подразделениями.
Sitnikov D.E., Kovalenko A.I., Ukraine, Kharkov
THE BASIC ASPECTS OF HIGH SCHOOL INFORMATION SYSTEM CREATION

In the report the basic aspects and principles of creation of uniform information system of HIGH SCHOOL and its subsystems are considered: planning of loading on specialities; drawing up of the schedule of employment; the account of the planned and actual loading of teachers on faculties and faculties; methodical maintenance of employment; internal document circulation. All necessary information communications between subsystems are determined, in view of specificity of document circulation between structural divisions.Решетнік В.М., Чегодар С.В., Україна, Київ
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО ВІДБОРУ
У доповіді запропоновано математичну модель інформаційно-аналітичного забезпечення професійного психологічного відбору кандидатів для навчання у вищому навчальному закладі з використанням методу таксонометричних оцінок. Відбір кандидатів відразу за всіма або хоча б за багатьма критеріями є актуальною задачею. Використання методу таксономії, спеціально орієнтованого на дослідження об'єктів, що характеризуються великою кількістю різнорідних та різновпливових ознак дозволяє автоматизувати процес відбору кандидатів.
Решетник В.М., Чегодарь С.В., Украина, Киев
ИНФормАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА
В докладе предложена математическая модель информационно-аналитического обеспечения профессионального психологического отбора кандидатов для обучения в высшем учебном заведении с использованием метода таксонометрических оценок. Использование метода таксономии, специально ориентированного на исследование объектов, характеризующихся большим количеством разнородных и по-разному влияющих признаков (параметров), позволяет автоматизировать процесс отбора кандидатов.
Reshetnik V.M., Chegodar S.V., Ukraine, Kiev
INFORMATIONAL-ANALYTICAL SUPPORT OF PROFESSIONAL PSYCHOLOGICAL SELECTION
The report proposes a mathematical model of informational-analytical support of professional psychological selection of candidates for studying in a higher educational establishment based on methods of taxonometric evaluations. The use of taxonomy methods, particularly oriented on researching objects, characterized by a great number of heterogeneous and differently influencing properties (parameters) allows automating the procedure of candidates' selection.

Олейников  М.М., Україна, Ялта
АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ часу польоту Балістичної ракети ПО ВІДОМИХ КООРДИНАТАХ ТОЧОК СТАРТУ І ПАДІННЯ
У доповіді приведена методика і алгоритм розрахунку часу польоту балістичної ракети до цілі. Особливістю даного алгоритму є його циклічність, оскільки не існує співвідношень, що зв'язують вказані параметри однозначно. Представлена реалізація запропонованого алгоритму в середовищі MathCad.
Олейников Н.Н., Украина, Ялта
АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ времени полета БАЛЛИСТИЧЕсКОЙ ракеты ПО ИЗВЕСТНЫМ КООРДИНАТАМ ТОЧЕК СТАРТА И ПАДЕНИЯ
В докладе приведена методика и алгоритм расчета времени полета баллистической ракеты до цели. Особенностью рассматриваемого алгоритма является его цикличность, поскольку не существует соотношений, связывающих указанные параметры однозначно. Представлена реализация предложенного алгоритма в среде MathCad.
Oleinikov N.N., Ukraine, Yalta
ALGORITHM of BALLISTIC MISSILE flight time DEFINITION ON KNOWN COORDINATES of START And FALLING POINTS
In report the method and algorithm of ballistic missile flight time calculation to the purpose is resulted. Feature of considered algorithm is its recurrence as does not exist relations, linking the specified parametres unambiguously. Implementation of the offered algorithm in the environment of MathCad presented.


Пастухов О.В., Україна, Ялта
Метод шифрування інформаціі на основі генератора ключевого потоку RC4 для підвищення захисту локальної мережі
У доповіді розглянутий метод шифрування інформації на основі генератора ключевого потоку RC4 для підвищення захисту локальної мережі. Програма розроблена в середовищі програмування Delphi 7. Вона призначена для шифрування файлів і безпечної передачі їх по локальній мережі.
Пастухов О.В., Украина, Ялта
мЕТОД ШИФРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ гЕНЕРАТОРА КЛЮЧЕВОГО ПОТОКА RC4 ДЛЯ ПОВышения ЗАЩИщенности ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ

В докладе рассмотрен метод шифрования на основе генератора ключового потока RC4 для увеличения защищенности локальной сети. Программа рзработана в cреде программирования Delphi7. Она предназначена для шифрования файлов и безопасной передачи их по локальной сети.


Pastuchov O.V., Ukraine, Yalta
METHOD OF ENCIPHEREMENT ON THE BASIS OF GENERATORS OF KEY STREAM RC4, FOR THE INCREASES OF PROTECTED OF LOCAL NETWORK. THE PROGRAM IS DEVELOPED IN AN ENVIROMENT DELPHI 7
In a lecture considered method of encipherement on the basis of generators of key stream RC4 for the increase protected of local network. The program is developed in an environment Delphi 7. It is intended for the encipherement of files and safe transmission them on a local network.

Сливинский П., Україна, Ялта

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ В СИСТЕМУ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ

У доповіді розглядається аналіз різних видів антивірусних систем з погляду забезпечення безпеки локальної мережі підприємства. Проаналізовані особливості мережі комерційної фірми. Розроблені пропозиції по комплексному захисту локальної мережі підприємства від вірусних атак.


Сливинский П.В., Украина, Ялта

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ В СИСТЕМУ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

В докладе рассматривается анализ различных видов антивирусных систем с точки зрения обеспечения безопасности локальной сети предприятия. Проанализированы особенности сети коммерческой фирмы. Разработаны предложения по комплексной защите локальной сети предприятия от вирусных атак.


Slivinskiy P.V., Ukraine, Yalta

RESEARCH OF ANTI-VIRUS PROGRAMS FOR IMPLANTATION IN SYSTEM OF COMPUTER NETWORKS COMPLEX PROTECTION

In the report the analysis of various sorts of anti-virus systems from the point of view of local area networkis considered safety support. Features of a business concern network. Sentences on complex protection of firm local area network against virus attacksare developed.Гайдуков О.М., Україна, Ялта
Проєктування інформаційної системи управління документообігом малого підприємства
У доповіді розглянута програма, яка автоматизує документообіг, тим самим, прискорюючи і спрощуючи роботу з витікаючими документами, що входять і внутрішніми. Програма розроблена в середовищi програмування Delphi 7.
Гайдуков А.М., Украина, Ялта
Проектирование информационной системы управления документооборотом малого предприятия
В докладе рассмотрена программа, которая автоматизирует документооборот, тем самым, ускоряя и упрощая работу с исходящими, входящими и внутренними документами. Программа разработана в середе программирования Delphi 7.
Gaydukov A.M., Ukraine, Yalta
Planning of management information by circulation of documents of small enterprise
The program which automatizes circulation of documents is considered in a lecture, the same, accelerating and simplifying work with outgoing, entering and internal documents. The program is developed in an environment Delphi 7.


ДЛЯ НОТАТОК

ДЛЯ НОТАТОК


Наукове видання

Інформаційні технології:
Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я


Матеріали

ХVII МіжнароднОЇ
Науково-практичнОЇ конференціЇ


У двох частинах

Ч. II

Укладач проф. Лісачук Г.В.


Відповідальний секретар Кривобок Р.В.

Підп. до друку 07.05.09. Формат 60×84 1/16. Папір офсетний.

Riso-друк. Гарнітура Таймс. Ум. друк. арк. 31,25. Обл.-вид. арк. 33,5.

Наклад 100 прим. Зам № . Безкоштовно.

Видавничий центр НТУ «ХПІ».
Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 116 від 10.07. 2000 р.

61002, Харків, вул. Фрунзе, 21

Д

рукарня НТУ «ХПІ». 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26  • ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ В СИСТЕМУ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ В СИСТЕМУ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ
  • RESEARCH OF ANTI-VIRUS PROGRAMS FOR IMPLANTATION IN SYSTEM OF COMPUTER NETWORKS COMPLEX PROTECTION