Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Сторінка3/26
Дата конвертації10.03.2017
Розмір2.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

У доповіді розглянута проблема використання електронних видань у процесі вивчення іноземних мов. А також піднімається питання відсутності стандартів для галузі електронних видань.


Бугайская О. В., Украина, Львов
УПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

В докладе рассматривается проблема употребления электронных изданий для изучения иностранных языков. Также поднимается вопрос отсутствия стандартов в области электронных изданий.


Buhayska O. V., Ukraine, Lviv
THE USAGE OF THE ELECTRONIC PUBLICATIONS IN THE FOREIGN LANGUAGES EDUCATION PROCESS
This report deals with the problem of usage of the electronic publications in the foreign languages education process. As well as the problem of lack of standards in the electronic publications sphere is examined.
Величко П.В., Гугнін В.М., Україна, Харків
МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПК
У доповіді розглядається завдання організації навчання, використовуючи сучасні засоби ЕОМ. Визначено основні методи, застосовувані при розробці навчальних курсів, такі як: проблемний, репродуктивний і дослідницький. Описано основні переваги й недоліки даної методики навчання із застосуванням інтерактивних засобів ПК. Розглянуто приклад створення навчального курсу із застосуванням засобів мультимедіа.
Величко П.В., Гугнин В.Н., Украина, Харьков
МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПК
В докладе рассматривается задача организации обучения, используя современные средства ЭВМ. Определены основные методы, применяемые при разработке учебных курсов, такие как: проблемный, репродуктивный и исследовательский. Описаны основные преимущества и недостатки данной методики обучения с применением интерактивных средств ПК. Рассмотрен пример создания учебного курса с применением средств мультимедиа.
Velychko P.V., Gugnin V.M., Ukraine, Kharkiv
METHODS OF ORGANIZATION OF PC-BASED EDUCATION
Considered in the report is the problem of education management with the usage of up-to-date computer facilities. The problem, reproductive and research methods are shown to be the main ones used for the creation of training courses. Described are the main advantages and drawbacks of the given education method based on interactive PC facilities. An example of the creation of a training course using multimedia tools is given.

Воронкін О.С., Україна, Луганськ
РОЗРОБКА ВИСОКОЯКІСНИХ on-line КУРСІВ у системі дистанційної освіти вищих навчальних закладів
У доповіді проаналізовані основні вимоги та критерії, необхідні для розробки електронних навчальних курсів. Як приклад розглядається розроблений автором сертифікований дистанційний курс, розміщений в платформі підтримки дистанційного навчання “Moodle” УІІТО НТУУ “КПІ”.
Воронкин А.С., Украина, Луганск
разработка высококачественных on-line курсов в системе дистанционного образования высших учебных заведений
В докладе проанализированы основные требования и критерии, предъявляемые к электронным учебным курсам. Рассматривается сертифицированный дистанционный курс, разработанный автором. Курс размещен в платформе поддержки дистанционного образования “Moodle” УИИТО НТУУ “КПИ”.

Voronkin A.S., Ukraine, Luhansk
DEVELOPMENT OF HIGH-QUALITY ON-LINE courses In the SYSTEM of distance EDUCATION of higher EDUCATIONAL INSTITUTIONS
In this report, the basic requirements and criteria necessary for development of the electronic courses are analyzed. The certificated distance course developed by the author is considered. The course is placed in an international platform of the distance education "Moodle" UIITE NTUU "KPI".

Гугнін В.М., Лимаренко В.В., Україна, Харків
РОЗРОБКА ОБОЛОНКИ НА БАЗІ РНР ДЛЯ СИСТЕМИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ
У доповіді розглядається завдання створення інтернет оболонки для інтерактивної системи освіти у вищих навчальних закладах. Наведено результати порівняння розробленої середи з існуючими українськими системами. Наведено обґрунтування використання PHP-редактору JOOMLA. Середа створена з урахуванням сучасних тенденцій у мультимедіа з максимальним використанням інтерактивних комп'ютерних технологій.
Гугнин В.Н., Лимаренко В.В., Украина, Харьков
РАЗРАБОТКА ОБОЛОЧКИ НА БАЗЕ РНР ДЛЯ СИСТЕМЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
В докладе рассматривается задание создания интернет оболочки для интерактивной системы образования в высших учебных заведениях. Приведены результаты сравнения разработанной среды с существующими украинскими системами. Приведено обоснование использования РНР-редактора JOOMLA. Среда создана с учетом современных тенденций в мультимедиа с максимальным использованием интерактивных компьютерных технологий.
Gugnin V.M., Lymarenko V.V., Ukraine, Kharkiv
DEVELOPMENT OF PHP-BASED SHELL FOR INTERACTIVE EDUCATIONAL SYSTEM
The report is devoted to the development of the Internet shell for an interactive system of education for universities. The results of the comparison of the designed shell with the existing Ukrainian systems are presented. Substantiated is the use of the JOOMLA PHP processor. The shell is designed taking into account up-to-date multimedia trends with maximum utilization of interactive computer technologies.

Гугнін В.М., Лимаренко В.В., Україна, Харків
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
У доповіді розглядається завдання створення інтерактивної системи навчання для вищих навчальних закладів з максимальним використанням сучасних мультимедійних технологій і Інтернет. На підставі проведеного огляду й аналізу мультимедійного обладнання складені рекомендації з технічного оснащення процесу. Описано методику створення мультимедійних курсів на базі сучасних Інтернет-технологій і програм обробки комп'ютерної графіки.
Гугнин В.Н., Лимаренко В.В., Украина, Харьков
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
В докладе рассматривается задача создания интерактивной системы обучения для высших учебных заведений с максимальным использованием современных мультимедийных технологий и Интернет. На основании проведенного обзора и анализа мультимедийного оборудования составлены рекомендации по техническому оснащению процесса. Описана методика создания мультимедийных курсов на базе современных Интернет-технологий и программ обработки компьютерной графики.
Gugnin V.M., Lymarenko V.V., Ukraine, Kharkiv
A CONCEPTUAL MODEL OF INTERACTIVE EDUCATIONAL SYSTEM FOR UNIVERSITIES
Reported is the development of an interactive educational system for universities which implies maximum utilization of up-to-date multimedia technologies and the Internet. On the basis of the performed review and analysis of multimedia hardware elaborated are the guidelines for technical embodiment of the process. Described is the technique of the development of multimedia tools based on up-to-date Internet technologies and computer graphics processing programs.

Доля В.М., Україна, Харків
СТРУКТУРА УНІФІКОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ І МАГІСТРІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
У доповіді надані загальні підходи до розробки навчальних планів підготовки бакалаврів і магістрів усіх технічних спеціальностей у вищих навчальних закладах України. Реалізовані вимоги, що висуваються кредитно-модульною системою організації навчального процесу та інструктивними нормативними документами Міністерства освіти і науки України. Враховано передовий досвід, накопичений під час педагогічного експерименту з впровадження КМСОНП у вищих навчальних закладах України.
Доля В.Н., Украина, Харьков
СТРУКТУРА УНИФИЦИРОВАННОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
В докладе представлены единые подходы к разработке учебных планов подготовки бакалавров и магистров всех технических специальностей в высших учебных заведениях Украины. Реализованы требования, предъявляемые кредитно-модульной системой организации учебного процесса и инструктивными нормативными документами Министерства образования и науки Украины. Учтён передовой опыт, накопленный в ходе педагогического эксперимента по внедрению КМСОУП в высших учебных заведениях Украины.
Dolya V.N., Ukraine, Kharkiv
STRUCTURE OF THE UNIFIED CURRICULUM OF PREPARATION BACHELOR AND MASTER OF THE TECHNICAL PROFESSIONS
United approaches are presented in report to development of the curriculums of preparation bachelor and master of all technical professions in high educational institutions of the Ukraine. The marketed requirements presented credit-module system to organizations of the scholastic process and guide rules normative document Ministry of the formation and sciences of the Ukraine. Take leading experience, accumulated in the course of pedagogical experiment on introduction CMSOSP in high educational institutions of the Ukraine.

Іванів О.В., Україна, Львів
МОДЕЛЬ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ АД’ЮНКТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
У доповіді запропоновано і описано модель дистанційного курсу для ад’юнктів/аспірантів спеціальності «Пожежна безпека», укладеного на віртуальних навчальних середовищах ILIAS і Moodle. Крім цього, детально описано зміст шести секцій, а саме: 1) Теоретичний матеріал; 2) Розвиток мовних навиків; 3) Повторення граматичного матеріалу; 4) Опрацювання активної лексики до домашнього читання; 5) Читання і письмо; 6) Підготовка і здавання домашнього читання.
Иванив О.В., Украина, Львов
МОДЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА С ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ АДЪЮНКТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
В докладе предложена и описана модель дистанционного курса с иностранного языка для адъюнктов/аспирантов технических специальностей «Пожарная безопасность», изложенного в виртуальных учебных средах ILIAS и Moodle. Кроме этого, подробно описан содержание шести секций, а именно: 1)Теоретический материал; 2) Развитее язычных навыков; 3) Повтор грамматического материала; 4) Обработка активной лексики к домашнему чтению; 5) Чтение и письмо; 6) Подготовка и сдавание домашнего чтения.
Ivaniv O.V., Ukraine, Lviv
THE DISTANCE COURSE MODEL OF FOREIGN LANGUAGE FOR ADJUNCTS OF TECHNICAL SPECIALTIES
The distance course model of foreign language for adjuncts of “Fire Safety” specialty, presented on virtual learning spaces ILIAS and Moodle, was suggested in this report. Besides, the content of six sections was described, namely: 1) Theoretical Material; 2) Developing Speaking; 2.1) Discussion of Theoretical Material; 2.2) Oral Topic; 3) Active Vocabulary; 4) Grammar Material; 5) Reading and Writing; 6) Home Reading.

Кузнєцов П. В., Україна, Харків, Гринь С. О., Україна, Харків
Формування екологічної культури як складової сучасної освіти
Розглянуто мету та завдання екологічної освіти, її стратегічні напрямки, розкрито основні підходи до формування в Україні системи екологічної освіти. Показано основні механізми та державну політику в галузі екологічної освіти. З’ясовано принципи комплексності екологічної освіти й виховання та неперервності процесу екологічного навчання в системі освіти, в тому числі підвищення кваліфікації та перепідготовки.
Кузнецов П. В., Украина, Харьков, Гринь С. А., Украина, Харьков
Формирование экологической культуры как составляющей современного образования
Рассмотрено цель и задания экологического образования, ее стратегические направления, раскрыто основные подходы к формированию в Украине системы экологического образования. Показано основные механизмы и государственную политику в области экологического образования. Установлено принципы комплексного подхода к процессу обучения в системе образования, в том числе при повышении квалификации.
Kuznyetsov P. V., Ukraine, Kharkov, Gryn’ S. O., Ukraine, Kharkov
Formation of ecological culture as a component of modern education
A goal and task of environmental education and its strategic directions, disclosed the main approaches to the formation in Ukraine of environmental education. We show the basic mechanisms and public policies in the field of environmental education. Established principles of integrated approach to the educational system, including training.

Кузьміна Т.С., Сипченко Т.М., Україна, Харків
ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНЯ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Одне з найголовніших завдань сучасної школи в роботі над реалізацією системи безперервної освіти "через все життя" – навчити учнів самостійно здобувати знання. Дане дослідження присвячене проблемам упровадження дистанційного навчання в систему шкільної освіти. Одним із найважливіших чинників у цьому процесі є регульована вчителем робота школяра з навчальним матеріалом. У даній роботі розкривається роль учителя в процесі дистанційного навчання учнів.
Кузьмина Т.С., Сыпченко Т.Н., Украина, Харьков
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ И УЧАЩЕГОСЯ ВО ВРЕМЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Одно из самых главных заданий современной школы в работе над реализацией системы непрерывного образования «на протяжении всей жизни» – научить учеников самостоятельно получать знания. Данное исследование посвящено проблемам внедрения дистанционного обучения в систему школьного образования. Одним из наиболее важных факторов в этом процессе является работа ученика с учебным материалом, которую регулирует педагог. В данной работе раскрывается роль учителя в процессе дистанционного обучения учащихся.
Kuzmina T.S., Sypchenko T.N., Ukraine, Kharkiv
PEDAGOGICAL INTERACTION OF THE TEACHER AND THE PUPIL DURING DISTANT EDUCATION
During the work on realisation of system of continuous formation «throughout all life» one of the main tasks of modern school is to teach pupils to gain knowledge independently. The given research is devoted to problems of introduction of distant learning to school education system. One of the most important issues in this process is work of the pupil with a teaching material which is regulated by the teacher. The given work reveals the role of the teacher in the course of remote training of pupils.

Лях Б.Г., Сичов Ю.І., Кучеренко С.М., Литвиненко І.І., Україна, Харків
О ПРИЧИНАХ ВИНИКНЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДИСКОМФОРТУ В ХОДІ УЧБОВОГО ПРОЦЕСУ
У доповіді наданий огляд етапів розвитку особи в процесі навчання які визначають її соціальне благополуччя та психологічне здоров’я, роль педагога в цьому процесі. Проаналізовані способи накопичення знань. Показано велику роль позитивного психологічного настрою учня для підвищення якості учбового процесу у навчальних закладах при спільній роботі викладача та студента.
Лях Б.Г., Сычов Ю.И., Кучеренко С.М., Литвиненко И.И., Украина, Харьков
О ПРИЧИНАХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ДИСКОМФОРТА В ХОДЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕСА
В докладе представлен обзор этапов развития личности в процессе учебы которые определяют ее социальное благополучие и психологическое здоровье, роль педагога в этом процессе. Проанализированы способы накопления знаний. Показана большая роль позитивного психологического настроения ученика для повышения качества учебного процесса в учебных заведениях при совместной работе преподавателя и студента.
Lyah B.G., Sichov U.I., Kucherenko S.M., Litvinenko I.I., Ukraine, Kharkov
ABOUT REASONS OF PSYCHOLOGICAL DISCOMFORT ORIGIN DURING EDUCATIONAL PROCESS
In report the review of stages of personality development is given in the process which determine its social prosperity and psychological health, role of teacher in this process. The methods of accumulation of knowledges are analysed. The large role of positive psychological mood of student is rotined for upgrading educational process in educational establishments.

Пєтков О.О., Україна, Харків
Досвід застосування комп'ютерної програми "Теорема" для діагностики рівня засвоєння теоретичного матеріалу
У доповіді наведені результати визначення діагностичних характеристик комп'ютерної програми контролю рівня засвоєння теоретичного матеріалу навчального курсу "Теорема". Викладені особливості її застосування в навчальному процесі та результати контролю засвоєння знань з навчального курсу: "Планування експерименту".
Петков А.А., Украина, Харьков
Опыт применения компьютерной программы "Теорема" для диагностики уровня усвоения теоретического материала
В докладе приведены результаты определения диагностических характеристик компьютерной программы контроля уровня усвоения теоретического материала учебного курса "Теорема". Изложены особенности ее применения в учебном процессе и результаты контроля усвоения знаний по учебному курсу: "Планирование эксперимента".
Petkov A.A., Ukraine, Kharkov
Experience of the computer program "Theorem" application for diagnostics of a mastering level of a theoretical material
In the report results of definition of computer program diagnostic characteristics for the level mastering control of a theoretical material of a training course "Theorem" are resulted. Features of its application in educational process and results of the control of knowledge mastering on a training course are stated: "Еxperiment planning".

Попко І.А., Україна, Львів
ВКЛАД НАУКОВИХ ВІДКРИТТІВ ТА ВИНАХОДІВ У РОЗВИТОК ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
У статті проведено короткий огляд відкриттів та винаходів, починаючи з 1840-х років до тепер, та їх вплив на розвиток дистанційного навчання у Франції, Німеччині, Великобританії та США. Автор показує яким чином кожна нова технологія комунікації використовується для розвитку системи дистанційного навчання і уточнює умови виникнення поняття „відкрите та дистанційне навчання” У статті проводиться аналіз термінів „відкрите навчання” та „дистанційне навчання”.
Попко И.А. Украина, Львов
ВКЛАД НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ И ИЗОБРЕТЕНИЙ В РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В статье изложен краткий обзор научных открытий и изобретений, начиная с 1840-х годов до сегодняшнего дня, и их влияние на развитие дистанционного обучения во Франции, Германии, Великобритании и США. Автор показывает, каким образом каждая новая технология коммуникации используется для развития системы дистанционного обучения и уточняет условия возникновения понятия „открытое дистанционное обучение” В статье автор анализирует термины „открытое обучение” и „дистанционное обучение”.
Popko I.A. Ukraine, Lviv
CONTRIBUTION OF SCIENTIFIC INNOVATIONS AND INVENTIONS IN THE DEVELOPMENT OF DISTANCE LEARNING
In this article is made the short description of the scientific innovations and inventions since the year 1840 till today and its influence on the distance education development in France, Germany,Great Britain and the USA. The author shows how each new communication technology is used for the development of distance learning specifies. The conditions of arising a concept „ open and distance learning”.

Порало І.В., Україна, Київ
Інтелектуальний капітал України у полоні плагіату
У доповіді визначено проблему компіляції у середовищі ВНЗ України. Розглянуто її зміст, класифікаційні форми і наслідки для держави і суспільства у сучасному та історичному вимірі. Подаються авторські методичні напрацювання з вирішення проблеми студентського плагіату та покращення рівня знань майбутніх кваліфікованих випускників.
Порало И.В., Украины, Киев


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26 • УПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
 • THE USAGE OF THE ELECTRONIC PUBLICATIONS IN THE FOREIGN LANGUAGES EDUCATION PROCESS
 • МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПК
 • МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПК
 • METHODS OF ORGANIZATION OF PC-BASED EDUCATION
 • РОЗРОБКА ОБОЛОНКИ НА БАЗІ РНР ДЛЯ СИСТЕМИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ
 • РАЗРАБОТКА ОБОЛОЧКИ НА БАЗЕ РНР ДЛЯ СИСТЕМЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
 • DEVELOPMENT OF PHP-BASED SHELL FOR INTERACTIVE EDUCATIONAL SYSTEM
 • КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
 • КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
 • A CONCEPTUAL MODEL OF INTERACTIVE EDUCATIONAL SYSTEM FOR UNIVERSITIES
 • STRUCTURE OF THE UNIFIED CURRICULUM OF PREPARATION BACHELOR AND MASTER OF THE TECHNICAL PROFESSIONS
 • МОДЕЛЬ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ АД’ЮНКТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
 • МОДЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА С ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ АДЪЮНКТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
 • THE DISTANCE COURSE MODEL OF FOREIGN LANGUAGE FOR ADJUNCTS OF TECHNICAL SPECIALTIES
 • Формування екологічної культури як складової сучасної освіти
 • Формирование экологической культуры как составляющей современного образования
 • Formation of ecological culture as a component of modern education
 • ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНЯ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
 • ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ И УЧАЩЕГОСЯ ВО ВРЕМЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
 • PEDAGOGICAL INTERACTION OF THE TEACHER AND THE PUPIL DURING DISTANT EDUCATION
 • Досвід застосування компютерної програми "Теорема" для діагностики рівня засвоєння теоретичного матеріалу
 • Опыт применения компьютерной программы "Теорема" для диагностики уровня усвоения теоретического материала
 • Experience of the computer program "Theorem" application for diagnostics of a mastering level of a theoretical material
 • ВКЛАД НАУКОВИХ ВІДКРИТТІВ ТА ВИНАХОДІВ У РОЗВИТОК ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
 • ВКЛАД НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ И ИЗОБРЕТЕНИЙ В РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
 • CONTRIBUTION OF SCIENTIFIC INNOVATIONS AND INVENTIONS IN THE DEVELOPMENT OF DISTANCE LEARNING
 • Інтелектуальний капітал України у полоні плагіату