Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНаука, техніка, технологія, освіта, здоров’я Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. II харків 2009 ббк 73 І 57

Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. II харків 2009 ббк 73 І 57
Сторінка7/26
Дата конвертації10.03.2017
Розмір2.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26

Antonets O.A., Ukraine, KharkovCOSTS PLANNING METHODS OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE
There is a great number of methods of determination of volumes of expenses in the planned period, but in any case planning of expenses the got forecast values of indexes which characterize progress of factors of expenses trends on the nearest prospect must be underlaid. For prognostication it is expedient to use the method of temporal row on the basis of multiplicative model with determination of trend, cyclic, seasonal and casual constituents of temporal row.

Бала В.В., Україна, Кременчук
ЛАНЦЮГОВА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Розглянуто методичні підходи до визначення економічної ефективності інвестиційної діяльності на підприємствах хімічної промисловості. В якості основних факторів розглянуто економічний ефект інвестора та прибуток об’єкта інвестицій. Запропоновано визначати ланцюгову ефективність інвестиційної діяльності по всім ланкам інвестиційного процесу на підприємствах хімічної промисловості.
Бала В.В., Украина, Кременчуг
ЦЕПНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Рассмотрены методические подходы к определению экономической эффективности инвестиционной деятельности на предприятиях химической промышленности. В качестве основных факторов рассмотрен экономический эффект инвестора и прибыль объекта инвестиции. Предложено определять цепную эффективность инвестиционной деятельности по всем звеньям инвестиционного процесса на предприятиях химической промышленности.
Bala V.V., Ukraine, Kremenchug
CHAIN EFFICIENCY OF INVESTMENT ACTIVITY IS ON ENTERPRISES OF CHEMICAL INDUSTRY
The methodical going is considered near determination of economic efficiency of investment activity on the enterprises of chemical industry. In quality basic factors the economic effect of investor and income of object of investments is considered. It is suggested to determine chain efficiency of investment activity for to all links of investment process on the enterprises of chemical industry.

Бездетко Н.О., Україна, Харків
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА РЕГІОНАЛЬНОГО КЛАСТЕРУ ПО КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
У доповіді аналізується інноваційний клімат харківського регіону зі всіма елементами інфраструктури ринку інтелектуальної власності (ІВ). Пропонується організаційна структура регіонального кластеру по комерціалізації ІВ. Розглядаються особливості системного функціонування його учасників.


Бездетко Н.А., Украина, ХарьковОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОГО КЛАСТЕРА ПО КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В докладе анализируется инновационный климат харьковского региона со всеми элементами инфраструктуры рынка интеллектуальной собственности (ИС). Предлагается организационная структура регионального кластера по коммерциализации ИС. Рассматриваются особенности системного функционирования его участников.
Bezdetko N., Ukraine, Kharkiv
ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF REGIONAL CLUSTER BY COMMERCIALIZATION OF THE INTELLECTUAL PROPERTY
The innovations climate of Kharkov region with all elements of an infrastructure of the market of the intellectual property (IP) is analyzed in the report. The organization structure of cluster by commercialization of the IP is offered. The features of system functioning of its participants are considered.
Бурцева Л.О., Сударкина С.П., Україна, Харків
ПРОБЛЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В РИНКОВИХ УМОВАХ НА ПРИКЛАДІ ТОВ “ТГ ЕКІПАЖ”
У доповіді розглядається процес формування ціни на три види продукції в ринкових умовах. Аналізується величина прямих та накладних витрат, а також їх безпосередній вплив на собівартість продукції, що розглядається. Надаються рекомендації щодо впровадження необхідних заходів по зменшенню суми накладних витрат з метою зниження собівартості продукції, що дозволяє максимізувати сумарний прибуток підприємства та поліпшити його конкурентоспроможність.
Бурцева Л.А., Сударкина С.П., Украина, Харьков
ПРОБЛЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ НА ПРИМЕРЕ ООО “ТГ ЭКИПАЖ”
В докладе рассматривается процесс формирования цены на три вида продукции в рыночных условиях. Анализируется величина прямых и накладных расходов, а также их влияние на себестоимость рассматриваемой продукции. Приводятся рекомендации по внедрению необходимых мероприятий по уменьшению накладных затрат с целью снижения себестоимости продукции, что позволит максимизировать суммарную прибыль предприятия и улучшит его конкурентоспособность.
Burtceva L.A., Sudarkina S.P., Ukraine, Kharkov
PROBLEM OF INDUSTRIAL PRODUCTS'S PRICING IN MARKET CONDITIONS BASIC ON EXAMPLE OF Co Ltd “TG EKIPAGE”
In the report examined the process of price’s forming of three types of products in market conditions. Analyses the size of basic and overhead charges and also impact this charge to the first cost of production. Shown variety of recommendations for involving necessary measures which would decrease the overhead charges with the purpose of down-drift the first cost. Thanks to this the enterprise’s total income will maximize.

Верешне Шомоши Маріанн, Угорщина, Мішкольц
НОВИЙ ПІДХІД ДО ЗАСНОВАНОГО НА ЦІННОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
Акцент перейшов на виконання програм – для того, щоб підтримати, досягти стратегічні цілі – які можуть гарантувати досягти найбільшу додану вартість. Успішні зміни втілені організаційних здібностей, прибувають з координування процесів, структур, людських ресурсів цих систем і керівних методів відповідним і унікальним способом. Новий підхід дозволяє оцінити організаційний розвиток, заснований на розвитку і поліпшенні організаційних цілей здібностей, для того, щоб проектувати і перевіряти ефективну організаційну систему управління.
Верешне Шомоши Марианн, Венгрия, Мишкольц
НОВЫЙ ПОДХОД К ОСНОВАННОМУ НА ЦЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ
Акцент перешел на выполнение программ – для того, чтобы поддержать, достигнуть стратегические цели – которые могут гарантировать достичь самую большую добавленную стоимость. Успешные изменения воплощены организационных способностей, прибывают из координирования процессов, структур, человеческих ресурсов этих систем и руководящих методов соответствующим и уникальным способом.
Vereshne Shomoshi Mariann, Hungary, Mishkolc
New Approach to Value-Based Organisational Development
An accent passed to implementation of the programs – in an order to support, attain strategic aims – which can guarantee to attain the greatest valueadded. Successful changes are incarnate organizational capabilities, arrive from co-ordinating of processes, structures, human capitals of these systems and leading methods by the proper and unique method.

Гармаш С.В., Україна, Харків
РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ З ЛОГІСТИКИ У ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
У доповіді обґрунтовується роль інтелектуальних продуктів з логістики у інноваційному розвитку економіки. Загально відомо, що результати інтелектуальної діяльності, знання, досвід і новітні технології – це інтелектуальний запас будь-якого підприємства та регіону і одним з головних ресурсів їхнього розвитку. Увага приділяється аналізу використання процесної моделі системи управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства на основі комп’ютерних програм візуального моделювання з точки зору реалізації логістичного підходу.
Гармаш С.В., Украина, Харьков
РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПО ЛОГИСТИКЕ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ
В докладе обосновывается роль интеллектуальных продуктов по логистике в инновационном развитии экономики. Общеизвестно, что результаты интеллектуальной деятельности, знания, опыт и новейшие технологии – это интеллектуальный запас любого предприятия и региона и один из главных ресурсов их развития. Внимание уделяется анализу использования процессной модели системы управления инновационно-инвестиционной деятельностью предприятия на основе компьютерных программ визуального моделирования с точки зрения реализации логистического подхода.
Garmash S.V., Ukraine, Kharkiv
ROLE OF INTELLECTUAL PRODUCTS ON LOGISTICS IN INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ECONOMY
The report deals with the role of intellectual products on Logistics in innovative development of economy. It is known, that results of intellectual activity, knowledge, experience and modern technologies are intellectual reserve of any enterprise and region and one of the main resources of their development. It is specially noted the analysis of process model of management system of innovative and investment activity of the enterprise on the base of computer programs of visual modeling from the point view of logistical approach.

Гладенко І.В., Україна, Харків
МОНІТОРИНГ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА В РЕЖИМІ ON-LINE
Запропоновано методичні підходи до проведення моніторингу машинобудівного підприємства в режимі on-line. Такий підхід дозволяє прогнозувати стратегічний розвиток підприємства з використанням результатів моніторингу інноваційного потенціалу підприємства та ефективності його використання.
Гладенко И.В., Украина, Харьков
МОНИТОРИНГ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В РЕЖИМЕ ON-LINE
Предложены методические подходы к проведению мониторинга машиностроительного предприятия в режиме on-line. Такой подход позволяет прогнозировать стратегическое развитие предприятия с использованием результатов мониторинга инновационного потенциала предприятия и эффективности его использования.
Gladenko I.V., Ukraine, Kharkov
MONITORING INNOVATIVE to ACTIVITY of MACHINE-BUILDING ENTERPRISE In MODE of ON-LINE
The methodical going is offered near the leadthrough of monitoring of machine-building enterprise in the mode of on-line. Such approach allows to forecast strategic development of enterprise with the use of results of monitoring of innovative potential of enterprise and efficiency of his use.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26  • Бездетко Н.А., Украина, Харьков