Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНаука, техніка, технологія, освіта, здоров’я Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. II харків 2009 ббк 73 І 57

Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. II харків 2009 ббк 73 І 57
Сторінка8/26
Дата конвертації10.03.2017
Розмір2.98 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26

Глізнуца М.Ю., Україна, ХарківЕКОНОМІКО-МЕТОДОЛОГІЧНА СУТНІСТЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
У доповіді дається аналіз основних та другорядних факторов науково-технічного потенціалу. Приводиться загальна схема взаємозв'язків науково-інноваційних та інвестиційних процесів, взаємозалежність й структурний аналіз її компонентів. Розглядається сутність науково-технічного потенціалу, при умові приоритетного визначення його місця в приведеної загальній схемі.

Глизнуца М.Ю., Украина, ХарьковЭКОНОМИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
В докладе дается анализ основных и второстепенных факторов научно-технического потенциала. Приводится общая схема взаимосвязей научно-инновационных и инвестиционных процессов, взаимозависимость и структурный анализ её компонентов. Рассматривается сущность научно-технического потенциала, при условии приоритетного определения его места в приведенной схеме.
Gliznutsa M.Y., Ukraine, Kharkov
ECONOMIC METHODOLOGICAL ESSENCE OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL POTENTIAL
In the report the analysis of the basic and second-rate factors of scientific and technical potential is given. The general scheme of interrelations of scientifically-innovative and investment processes, interdependence and the structural analysis of its components is resulted. The essence of scientific and technical potential, under condition of priority definition of its place in the resulted scheme is considered.

Гуцан О. М., Україна, Харків
МАТЕРІАЛЬНА МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
У доповіді розглянуті теоретичні основи матеріальної мотивації персоналу сучасного підприємства. Проаналізовано й структуровані існуючі види матеріального стимулювання працівників. Проаналізовано внесок ряду дослідників в галузі матеріальної мотивації
Гуцан А. Н., Украина, Харьков
МАТЕРИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В докладе рассмотрены теоретические основы материальной мотивации персонала современного предприятия. Проанализированы и структурированы существующие виды материального стимулирования работников. Проанализирован вклад ряда исследователей в области материальной мотивации.
Gutsan A. N., Ukraine, Kharkov
FINANCIAL MOTIVATION OF PERSONNEL AS KEY FACTOR OF DEVELOPMENT OF ENTERPRISE
This article deals with the theoretical analysis of financial motivation of personnel of modern enterprise. Structurization and analysis of the existent types of financial stimulation of workers has been put forward. The contribution of researchers in field of financial motivation has been analyzed.
Деканенко Д.Ю., Україна, Харків
РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті розглянуті основні суб'єкти інноваційної політики, цілі та принципи державної політики в цій сфері, розкриті сутність участі держави в інноваційній діяльності, основні інструменти державного регулювання. Також описані основні функції державних органів в інноваційній сфері, розглянуті державні програми розвитку пріоритетних галузей науки та техніки, розкриті основні напрямки та принципи підтримки державної інноваційної політики в Україні, вказані основні форми державної підтримки наукової та інноваційної діяльності у розвинутих країнах світу.
Деканенко Д.Ю., Украина, Харьков
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассмотрены основные субъекты инновационной политики, цели и принципы государственной политики в этой области, раскрыты сущность участия государства в инновационной деятельности, основные инструменты государственного регулирования. Также описаны основные функции государственных органов в инновационной сфере, рассмотрены государственные программы развития приоритетных областей науки и техники, раскрыты основные направления и принципы поддержки государственной инновационной политики в Украине, указаны основные формы государственной поддержки научной и инновационной деятельности в развитых странах мира.
Dekanenko D.Y., Ukraine, Kharkov
PART OF THE STATE IN THE INNOVATIVE ACTIVITY
In the article the basic subjects of innovative policy, aims and principles of public policy, are considered in this area, exposed essence of participation of the state in innovative activity, basic instruments of government control. The basic functions of public organs are also described in an innovative sphere, the government programs of development of priority areas of SciTech are considered, basic directions and principles of support of public innovative policy are exposed in Ukraine, the basic forms of state support of scientific and innovative activity are indicated in the developed countries of the world.

Діма І.С., Румунія, Петрошани
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЗАПОРУКА ЇХ РИНКОВОГО УСПІХУ
Глобалізація стала результатом підвищення конкурентоспроможності підприємств в світовому масштабі. В доповіді детально розглянуті динаміка чотирьох основних міжнарадних тенденцій, які в достатній мірі показують зміни на інноваційних підприємствах. До них ми віднесли структуру, процеси, , самооцінку і контури підприємств. Дослідження в динаміці цих основних напрямків дає можливість визначити рівень змін на інноваційних підприємствах. Систематизація дозволяє розглянути історичні аспекти розвитку структури підприємств.
Дима И.С., Румыния, Петрошаны
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ФАКТОР ИХ РЫНОЧНОГО УСПЕХА
Глобализация стала результатом повышением конкурентоспособности предприятий в мировых масштабах. В статье описываются тенденции четырех основных пригодных для представления международных тенденций упорядочения. К ним мы отнесли структуру, процессы, самооценку и контуры предприятий. Исследуя в динамике эти четыре основных направления можно определить уровень изменений на инновационых предприятиях. Систематизация даёт возможность рассмотреть исторические аспекты развития структуры предприятий.
Dima I.C., Romania, Petroshani
Competitiveness, changing dimensions of innovative organizations
Globalisation generates a worldwide competition. In this paper we are going to review the international tendencies in the definable dimensions of changes. We are going to summarize the movements that are dominant in the innovative organizations following four important changing guiding principles - structure, processes, scale of values and organizational borders, which are suitable to demonstrate the tendencies. This systematisation gives us a chance to review the development of divisional organizations, the network types and the characteristics of virtual organizations.

Долина І.В., Україна, Харків
ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Розглянуто напрямки підвищення конкурентоспроможності промислової продукції. Запропоновано оцінювати ринкову ефективність машинобудівної продукції з використанням показників рівня новизни технологічних процесів. Проведено практичну апробацію методів оцінки конкурентоспроможності продукції з використанням запропонованих підходів на підприємствах м. Харкова.
Долина И.В., Украина, Харьков
ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Рассмотрены направления повышения конкурентоспособности промышленной продукции. Предложено оценивать рыночную эффективность машиностроительной продукции с использованием показателей уровня новизны технологических процессов. Проведена практическая апробация методов оценки конкурентоспособности продукции с использованием предложенных подходов на предприятиях г. Харькова.
Dolina I.V., Ukraine, Kharkov
FACTORS OF COMPETITIVENESS OF PRODUCTS OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES
Directions of increase of competitiveness of industrial products are considered. It is suggested to estimate market efficiency of machine-building products with the use of indexes of level of novelty of technological processes. Practical approbation of methods of estimation of competitiveness of products is conducted with the use of offered approach on the enterprises of Kharkiv.

Зоц А.Г., Ларка М.І, Україна, Харків
ОПТИМІЗАЦІЯ ТОРГОВИХ ПРОЦЕСІВ В МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПІДПРИЄМСТВ
В доповіді розглянуто аспекти формування автоматичної інтерактивної електронної системи закупівель матеріально-технічних ресурсів для державних, корпоративних і приватних підприємств. Проведено розгляд існуючих електронних систем закупівель, показані принципи їх роботи та використання, переваги та недоліки. Запропоновані нові підходи до реалізації та впровадження систем такого типу.
Зоц А.Г., Ларка Н.И., Украина, Харьков
ОПТИМИЗАЦИЯ ТОРГОВЫХ ПРОЦЕССОВ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СНАБЖЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ.
В докладе рассмотрены аспекты формирования автоматизированной интерактивной электронной системы закупок материально-технических ресурсов для государственных, корпоративных и частных предприятий. Рассмотрены существующие электронные системы закупок, показаны принципы их работы, преимущества и недостатки. Предложены новые подходы к реализации и внедрению систем такого типа.
Zots A.G., Larka M.I., Ukraine, Kharkov
OPTIMITIZATION OF POINT-OF-SALE PROCESSES IN MATERIAL AND TECHNICAL SUPPLY OF ENTERPRISES
The report considers aspects of creating of forming of interactive electronic CAS of purchases of material and technical resources are considered for state, corporate and private enterprises. Examined exists electronic purchase systems, considers their principles of operation and using, their advantages and failings. New ways in realization and introduction of the systems of such type suggested.
Каменська К.В., Україна, Харків
КРЕАТИВНІСТЬ У БІЗНЕСІ
У доповіді розглядається поняття креативності у бізнесі, робити щось по-новому або оригінально, тому творчість користується сьогодні таким попитом, креативність – це талант з яким не народжуються, а якого досягають шляхом важкої праці, шляхом помилок, що спонукатиме людину чи компанію зібратись з силами та створити, щось нове та краще.
Каменская К.В., Украина, Харьков
КРЕАТИВНОСТЬ В БИЗНЕСЕ
В докладе рассматривается понятие креативности в бизнесе, делать что-то по-новому или оригинально, поэтому творчество пользуется сегодня таким спросом, креативность – это талант с которым не рождаются, а которого достигают путем тяжелого труда, путем ошибок, что будет побуждать человека или компанию собраться с силами и создать, что-то новое и лучше.
Kamenskaya K.V., Ukraine, Kharkov
CREATION IN BUSINESS
The concept of creation in business is examined in a lecture, to do something newly or originally, therefore creation is such in demand today, creation – it is talent with I by whom do not give birth, and which is achieved by hard work, by mistakes, that will induce a man or company to nerve oneself and create, something new is better.

Кнейс Ілдіко, Угорщина, Мішкольц
РЕГІОНАЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ І СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В УГОРЩИНІ І В СЛОВАЧЧИНІ
Робота представляє, як економічні структурні зміни впливають на економічне зростання області. Показати цей ефект дуже важко, оскільки зміни економічної структури займають час, і результат змін здається переміщеним вчасно в досліджених областях. Дослідники, що досліджують причини відмінностей доходу серед країн, звертають увагу на те, як відмінності рівнів ВВП і темпів зростання можуть бути пояснені економічними структурами.
Кнейс Илдико, Венгрия, Мишкольц
РЕГИОНАЛЬНЫЙ РОСТ И СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕНГРИИ И В СЛОВАКИИ
Работа представляет, как экономические структурные изменения влияют на экономический рост области. Показать этот эффект очень трудно, так как изменения экономической структуры занимают время, и результат изменений кажется перемещенным вовремя в исследованных областях. Исследователи, исследующие причины различий дохода среди стран, обращают внимание на то, как различия уровней ВВП и темпов роста могут быть объяснены экономическими структурами.
Kneisz Ildiko, Hungary, Mishkolc
REGIONAL GROWTH AND STRUCTURAL SHIFTS IN HUNGARY AND SLOVAKIA
The paper presents how economic structural changes effect a region’s economic growth. To show this effect is not that easy since changes of economic structure take time, and the result of changes appear shifted in time in the examined regions. Researchers examining reasons of income disparities among countries pay attention to the question how differences of GDP levels and growth rates can be explained by the economic structures. Literature of economic development sets store by explanatory potential of differences in macro-structures in countries within especially for share of agriculture in gross domestic product.

Кобелєв В.М., Пшенична Т. Україна, Харків
РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНИХ ЗАСОБІВ РЕКЛАМИ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ
В доповіді авторами розглянуто методичні підходи та математичні моделі визначення ефективності використання електронних засобів реклами для просування продукції машинобудівних підприємств на внутрішній та зовнішній ринки. Запропоновано методику визначення економічного ефекту від рекламної діяльності.
Кобелев В.Н., Пшеничная Т. Украина, Харьков
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ РЕКЛАМЫ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
В докладе авторамы рассмотрены методические подходы к определению эффективности использования электронных средств рекламы для продвижения продукции машиностроительных предприятий на внутренний и внешний рынки. Предложена методика определения экономического эффекта от рекламной деятельности.
Kobelev V.M., Pshenichnaja Т. Ukraine, Kharkov
DEVELOPMENT OF EFFECTIVE FACILITIES OF ADVERTISING OF PRODUCTS OF ENGINEER
In a lecture authors methodical approaches and mathematical models of determination of efficiency of the use of electronic facilities of advertising are considered for advancement of products of machine-building enterprises to the internal and external markets. The method of determination of economic effect is offered from publicity activity.

Кобелєва Т.О., Україна, Харків
МОДЕЛЮВАННЯ ПОПИТУ НА РИНКУ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ
Запропоновано економіко-математичні методи визначення рівня попиту та пропозиції на ринку асинхронних електродвигунів. Запропоновано методику визначення попиту на основі балансового підходу до розподілу асинхронних двигунів на потреби комплектації продукції машинобудування, об’єктів капітального будівництва, а також на ремонт та експлуатацію діючого парку двигунів.
Кобелева Т.А., Украина, Харьков
МОДЕЛИРОВАНИЕ СПРОСА НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Предложены экономико-математические методы определения уровня спроса и предложения на рынке асинхронних электродвигателей. Предложена методика определения потребности в асинхронных двигателях на потребности комплектации продукции машиностроения, объектов капитального строительства, а также на ремонт и эксплуатацию действующего парка двигателей.
Kobeleva T.O., Ukraine, Kharkov
DESIGN OF DEMAND AT THE MARKET OF ELECTRIC MOTORS
The экономико-математические methods of determination of value of service and suggestion at the market of асинхронних electric motors are offered. The method of determination of requirement is offered in asynchronous engines on the necessity of acquisition of products of engineer, objects of capital building, and also on repair and exploitation of operating park of engines.

Косенко А.В., Україна, Харків
КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
В доповіді розглянуто організаційно-економічний механізм комерціалізації інтелектуальних інновацій на підприємствах машинобудування. Запропоновано оригінальну складову цього механізму, яка має варіативний характер. Наявність цієї складової дозволяє використовувати запропоновані рекомендації на підприємствах різних галузей промисловості, зокрема, на підприємствах машинобудування.
Косенко А.В., Украина, Харьков
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИННОВАЦИИ НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В докладе рассмотрено организационно экономический механизм коммерциализации интеллектуальной инновации на предприятиях машиностроения. Предложена оригинальная составляющая этого механизма, которая имеет вариативный характер. Наличие этой составляющей позволяет использовать предложенную рекомендацию на предприятиях разной отрасли промышленности, в частости, на предприятиях машиностроительной промішленности.
Kosenko А.V., Ukraine, Kharkov
COMMERCIALIZATION OF INTELLECTUAL INNOVATIONS IS ON MACHINE-BUILDING ENTERPRISES
In a lecture it is considered organizationally economic mechanism of commercialization of intellectual innovations on the enterprises of engineer. The original constituent of this mechanism, which has variant character, is offered. The presence of this constituent allows to use the offered recommendations on the enterprises of different industries of industry, in particular, on the enterprises of engineer.

Коціскі Дьордь, Угорщина, Мішкольц
ПЕРСПЕКТИВИ СПІВРОБІТНИЦТВА УНІВЕРСИТЕТІВ РІЗНИХ КРАЇН В ГАЛУЗІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІКИ
В доповіді викладено підсумки багаторічної співпраці економічних факультетів Мішкольцського технічного університету та Харківського політехнічного університету. Запропоновано введення нових форм співробітництва, які включають в себе стажування студентів та викладачів на підприємствах України та Угорщини, підготовка сумісних монографій та підручників, проведення конференцій та інше.
Коциски Дёрдь, Венгрия, Мишкольц
ПЕРСПЕКТИВА СОТРУДНИЧЕСТВА УНИВЕРСИТЕТОВ РАЗНЫХ СТРАН В ОТРАСЛИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЭКОНОМИКЕ
В докладе изложены итоги многолетнего сотрудничества экономических факультетов Мишкольцского технического университета и Харьковского политехнического университета. Предложено введение новой формы сотрудничества, которая включает у себя стажировку студентов и преподавателей на предприятиях Украины и Венгрии, подготовка совместимой монографии и учебников, проведение конференции и другое.
Kociski György, Hungary, Mishkolc
PROSPECT OF COLLABORATION OF UNIVERSITIES OF DIFFERENT COUNTRIES IN INDUSTRY OF PREPARATION OF SPECIALISTS ON ECONOMY
The results of long-term collaboration of economic faculties of Mishkol'tsskogo of technical university and Kharkov polytechnic university are expounded in a lecture. Introduction of new form of collaboration, which includes for itself internship of students and teachers on the enterprises of Ukraine and Hungary, preparation of compatible monograph and textbooks, is offered, leadthrough of conference et al.
Крамськой Д.Ю.Україна, Харків
основні проблеми розвитку інноваційного підприємництва в україні
У доповіді досліджено закордонний досвід розвитку інноваційної діяльності на підприємстві. Акцентована увага на методах активізації інноваційних процесів, узагальнено основні заходи їх стимулювання на державному, регіональному і підприємницькому рівнях. Зроблено висновки про необхідність вибору найбільш придатних та ефективних інструментів розвитку інноваційного підприємництва в Україні.
Крамской Д.Ю.Украина, Харьков
основные проблемы развития инновационного предпринимательства в украине
В докладе исследован заграничный опыт развития инновационной деятельности на предприятии. Акцентировано внимание на методах активизации инновационных процессов, обобщены основные мероприятия по их стимулированию на государственном, региональном и предпринимательском уровнях. Сделаны выводы о необходимости выбора наиболее пригодных и эффективных инструментов развития инновационного предпринимательства в Украине.
Kramskoyi D.Y., Ukraine, Kharkov
basic problems of development of innovative enterprise are in ukraine
In a lecture oversea experience of development of innovative activity is investigational on an enterprise with accenting of attention on the methods of activation of innovative processes, basic measures are generalized on their stimulation on state, regional and enterprise levels. Conclusions are done about the necessity of choice of the most suitable and effective instruments of development of innovative enterprise for Ukraine.

Кузьменко Л.В., Ларка М.І., Україна, Харків
Особливості вибору бази розподілу непрямих витрат
У доповіді відмічається недостатня обґрунтованість вибору бази розподілу непрямих витрат, що веде до неточності самого розподілу та спричиняє ряд небажаних наслідків: некоректне співвідношення цін на окремі види продукції, необґрунтоване зниження обсягів випуску деяких видів продукції, невірна оцінка діяльності підрозділів підприємства. Вносяться пропозиції відносно обґрунтування такого вибору.
Кузьменко Л.В., Ларка Н.И., Украина, Харьков
ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА БАЗЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОСВЕННЫХ ЗАТРАТ
В докладе отмечается недостаточное обоснование выбора базы распределения непрямых расходов, что ведет к неточности самого распределения и вызывает ряд нежелательных последствий: некорректное соотношение цен на отдельные виды продукции, необоснованное снижение объемов выпуска некоторых видов продукции, неверная оценка деятельности подразделов предприятия. Вносятся предложения относительно обоснования такого выбора.
Kuzmenko L.V., Larka N.I., Ukraine, Kharkov
FEATURES OF CHOICE BASE OF INDIRECT EXPENSES DISTRIBUTING
The insufficient ground of choice base of indirect expenses distributing register in the lecture, that conduces to inaccuracy of most distributing and causes the row of undesirable consequences: improper correlation of prices on the separate types of products, groundless decline of volumes of output of some types of products, incorrect estimation of activity of subsections of enterprise. It is made suggestions in relation to the ground of such choice.

Кузьменко Л.В., Тимофеєв В.М., Сергієнко М.Є., Україна, Харків
Сучасні підходи до оцінки конкурентоспроможності
У доповіді відмічається проблема одержання об'єктивної оцінки конкурентоспроможності, пов’язана з необхідністю врахування показників різного характеру (технічного, економічного, екологічного, ергономічного, соціального та ін.), представлених як в кількісній, так і в якісній формі та розглядаються сучасні підходи до вирішення цієї проблеми засобами системного аналізу.
Кузьменко Л.В., Тимофеев В.Н.,Сергиенко Н.Е., Украина, Харьков
Современные подходы К оценке конкурентоспособности
В докладе отмечается проблема получения объективной оценки конкурентоспособности, которая обусловлена необходимостью учета показателей разного характера (технического, экономического, экологического, эргономичного, социального и др.), которые представлены, как в количественной, так и в качественной форме, а также рассматриваются современные подходы к решению этой проблемы средствами системного анализа.
Kuzmenko L.V., Timofeev V.N., Sergienko N.E., Ukraine, Kharkov
Modern approaches To estimation of competitiveness
The problem of receipt of objective estimation of competitiveness registers in the lecture, conditioned by the necessity of account of indexes of a different character (technical, economic, ecological, ergonomics, social and other), represented both in quantitative and in a high-quality form and modern approaches to the decision of this problem by facilities of systems analysis are examined.
Кульшан Н.С. Україна, Харків
ОБЛІК І ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКА ЧИСТОГО ПРИБУТКУ В ПОДАТКОВОМУ І БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
У статті аналізується взаємозв'язок податкової і фінансової звітності при перевірках податковим органом. Розглядається порядок і періодичність складання розрахунку податкових різниць по податку на прибуток. Запропоновано удосконалення методики обліку і віддзеркалення у фінансовій звітності чистого прибутку підприємства, а також її обґрунтування виходячи з сучасних концепцій бухгалтерського і податкового обліку.
Кульшан Н.С., Украина, Харьков
УЧЕТ И ФОРМИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ В НАЛОГОВОМ И БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

В статье анализируется взаимосвязь налоговой и финансовой отчетности при проверках налоговым органом. Рассматривается порядок и периодичность составления расчета налоговых разниц по налогу на прибыль. Предложено усовершенствование методики учета и отражения в финансовой отчетности чистой прибыли предприятия, а также ее обоснование исходя из современных концепций бухгалтерского и налогового учета.


Kulshan N.S., Ukraine, Kharkiv
ACCOUNT AND FORMING OF NET INCOME INDICATOR IN TAX AND BOOK-KEEPING ACCOUNTING
Report deals with intercommunication of the tax and financial accounting at verifications by a tax organ. An order and periodicity of drafting of calculation of tax differences on an income tax is examined. The improvement of method of account and reflection in the financial reporting of net income of enterprise, and also its ground, is offered coming from modern conceptions of book-keeping and tax account.

Куттор Данієл, Угорщина, Мішкольц
СПРОБА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ В КЛАСТЕРИ СХІДНих І ЦЕНТРАЛЬНО-ЄВРОПЕЙСЬКих РЕГІОНiв
За останні роки багато національних і іноземних спроб було зроблено для того, щоб за допомогою просторової моделі згрупувати області Європейського союзу, по їх рівню розвитку, постачання і соціально-економічних ознак. Безліч статистичних даних і просторові эконометрические інструменти існують для моделювання і об'єднання їх в кластери. За допомогою GIS можна здійснити візуалізацію результатів, що створюють захоплюючі і інформативні тематичні карти.
Куттор Даниел, Венгрия, Мишкольц
ПОПЫТКА социально-экономического ОБЪЕДИНЕНИЯ В КЛАСТЕРЫ восточные и центрально-европейские регионы
За последние годы много национальных и иностранных попыток было сделано для того, чтобы с помощью пространственной модели сгруппировать области Европейского союза, по их уровню развития, снабжения и социально-экономических признаков. Множество статистических данных и пространственные эконометрические инструменты существуют для моделирования и объединения их в кластеры. С помощью GIS можно осуществить визуализацию результатов, создающих захватывающие и информативные тематические карты.
Kuttor Daniel, Hungary, Mishkolc
ATTEMPT for socio-economic CLUSTERing of THE eastern central european regions
In the recent years a number of national and foreign attempts were made in order to spatial model and cluster the regions of European Union based on their level development, endowments and socio-economic attributes. Manifold statistic and spatial econometric tools exist for modelling and clustering. The GIS application can help the visualization of the results creating spectacular and informative thematic maps.

Кучинський В.А., Україна, Харків
ОРГАНІЗАЦІЯ РЕМОНТНОГО ГОСПОДАРСТВА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
У доповіді освітлюється сучасний стан машинобудівних підприємств України, їх основних фондів і систем ремонтно-технічного обслуговування обладнання. Обґрунтовуються підходи по поліпшенню організації і оцінці економічної ефективності функціонування систем ремонтно-технічного обслуговування обладнання на вітчизняних машинобудівних підприємствах.
Кучинский В.А., Украина, Харьков
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНОГО ХОЗЯЙСТВА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В докладе освещается современное состояние машиностроительных предприятий Украины, их основных фондов и систем ремонтно-технического обслуживания оборудования. Обосновываются подходы по улучшению организации и оценке экономической эффективности функционирования систем ремонтно-технического обслуживания оборудования на отечественных машиностроительных предприятиях.
Kuchynskyi V.A., Ukraine, Kharkiv
ORGANIZATION OF REPAIR ECONOMY OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES IS IN MODERN TERMS
In the report lights up the modern state of machine-building enterprises of Ukraine, their capital assets and systems repair-technical maintenance of equipment. Approaches are grounded on the improvement of organization and estimation of economic efficiency of functioning of the systems repair-technical maintenance of equipment on domestic machine-building enterprises.

Ларка М.І., Воліков В.В., Україна, Харків
СТВОРЕННЯ БРЕНДІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
У доповіді розглянута система створення брендів на прикладі промислових підприємств. Наведені приклади різних брендів промислових підприємств, проаналізована роль їх власних брендів в популяризації підприємств серед населення, у тому числі за допомогою інформаційних ресурсів. Запропоновано удосконалити систему створення брендів промислових підприємств в інформаційних системах.
Ларка Н.И., Воликов В.В., Украина, Харьков
СОЗДАНИЕ БРЕНДОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
В докладе рассмотрена система создания брендов на примере промышленных предприятий. Приведены примеры, брендов различных промышленных предприятий, проанализирована роль их собственных брендов в популяризации предприятий среди населения, в том числе с помощью информационных ресурсов. Предложено усовершенствовать систему создания брендов промышленных предприятий в информационных системах.
Larka N.I., Volikov V. V, the Ukraine, Kharkov
CREATION OF BRANDS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES BY INFORMATIVE RESOURCES
In a lecture the system of creation of brands is considered on the example of industrial enterprises. The examples of different industrial enterprises are resulted, the role of their own brands is analyses in popularization of enterprises among a population, including by informative resources. It is suggested to perfect the system of creation of brands of industrial enterprises in the informative systems.
Ларка М.І., Кузьменко Л.В., Ларка А.М.,Україна, Харків
НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
У доповіді відзначається, що в умовах вільного ціноутворення, яке властиве ринковій економіці, в деякій мірі втратив актуальність розрахунок повної собівартості продукції. Але існує значна кількість випадків, коли її необхідно визначати. Це і обґрунтування ціни на нову продукцію, і прийняття рішення про зміну цін за умов наявності конкурентних пропозицій цін та інші. Саме для таких випадків пропонуються нові підходи до визначення повної собівартості продукції, як бази для прийняття оптимальних управлінських рішень.
Ларка Н.И., Кузьменко Л.В., Ларка А.Н., Украина, Харьков
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
В докладе отмечается, что в условиях свободного ценообразования, которое присуще рыночной экономике, в некоторой степени потеряло актуальность расчета полной себестоимости продукции. Но существует значительное количество случаев, когда ее необходимо определять. Это и обоснование цены на новую продукцию, и принятие решения об изменении цен при условиях наличия конкурентных предложений цен и другие. Именно для таких случаев предлагаются новые подходы к определению полной себестоимости продукции, как базы для принятия оптимальных управленческих решений.
Larka M.I., Kuzmenko L.V., Larka A.M., Ukraine, Kharkov
NEW APPROACHES TO DETERMINATION OF UNIT COST
It registers in the report, that in the conditions of the free pricing, what inherent to the terms of market economy, aught lost actuality of determination of complete unit cost. But there is the far of cases, when she must be expected. This and ground of price on new products, and decision-making about the price change on conditions of presence of competition suggestions of prices et al. Exactly for such cases is offered new approaches to determination of complete unit cost, as bases for acceptance of optimum administrative decisions.

Лінькова О.Ю., Україна, Харків
Людина в інформаційній економіці
Проаналізовані наслідки формування інформаційного суспільства. Розкрито зміст інформаційних реформ. Виокремлено суперечності сучасного суспільства. Запропоновані напрямки щодо їх подолання на основі механізму управління творчістю. Визначені умови всебічного розвитку особистості. Зазначено значущу роль інформації та людини для розвитку економіки та суспільства.
Линькова Е.Ю., Украина, Харьков
Человек в информационной экономике
Проанализированы последствия формирования информационного общества. Раскрыто содержание информационных реформ. Выделены противоречия современного общества. Предложены направления для их преодоления на основе механизма управления творчеством. Определены условия всестороннего развития личности. Акцентировано на важной роли информации и человека для развития экономики и общества.
Linkova H.Y., Ukraine, Kharkov
a human in the information economics
Consequences of the forming of information society have been analyzed. The contents of information reforms have been discovered. Contradictions of the modern society have been selected. Directions of their overcoming on the base of the mechanism of management by creation have been offered. Conditions of the comprehensive development of a personality have been defined. The meaningful role of information and a human for the development of economics and society has been defined.

Літвиненко М.В., Україна, Харків
МЕТОДИКА ОЦІНКИ РОБОТИ ТОРГОВИХ ПРЕДСТАВНИКІВ ДИСТРИБУТОРСКИХ КОМПАНІЙ НА БАЗІ ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА
Тема доповіді торкається проблеми якісного керування персоналом дистрибуторських компаній. У якості однієї зі складових якісного керування є оцінка роботи торговельного. Запропоновано методику оцінки роботи торговельних представників на базі визначення інтегрального показника, з урахуванням особливостей діяльності дистрибуторських компаній.
Литвиненко М.В., Украина, Харьков
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РАБОТЫ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДИСТРИБУТОРСКИХ КОМПАНИЙ НА БАЗЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
Тема доклада затрагивает проблему качественного управления персоналом дистрибуторских компаний. В качестве одной из составляющих качественного управления является оценка работы торгового. Предложена методика оценки работы торговых представителей на базе определения интегрального показателя, с учетом особенностей деятельности дистрибуторских компаний.
Litvynenko M.V., Ukraine, Kharkov
TECHNIQUE THE ASSESSMENT WORKS OF SALES REPRESENTATIVES OF THE DISTRIBUTION COMPANIES ON THE BASIS OF DEFINITION THE INTEGRATED PARAMETER
The theme of the report mentions a problem of qualitative management of the personnel of the distribution companies. As one of components of qualitative management the assessment works of the trading. The technique of an assessment works of sales representatives is offered on the basis of definition of an integrated parameter, in view of features of activity distribution companies.

Лукач Едіт, Угорщина, Мішкольц
НОВІ МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ За допомогою МІЖНАРОДНИХ ПРОГРАМ
Акцент, що збільшується, в багатьох країнах світу, включаючи і Угорщину теж, полягає в розвитку нових моделей партнерства між університетами і підприємствами і розвитком підприємницьких навиків. Підтримка цього сектора і поліпшення його розвитку в Європейському Союзу і в Угорщині теж. Є вимога, що збільшується, на швидкі, динамічні і гнучкі повчальні програми. Найновіша програма допомагає розвинути підприємницькі навики.
Лукач Эдит, Венгрия, Мишкольц
Новые возможности трудоустройства с помощью международных программ
Увеличивающийся акцент во многих странах мира, включая и Венгрию тоже, заключается в развитии новых моделей партнёрства между университетами и предприятиями и развитием предпринимательских навыков. Поддержка этого сектора и улучшение его развития в Европейском Союза и в Венгрии тоже. Есть увеличивающееся требование на быстрые, динамические и гибкие обучающие программы. Самая новая программа помогает развить предпринимательские навыки.
Lukach Edit, Hungary, Mishkolc
NEW OPPORTUNITIES of EMPLOYMENT BY INTERNATIONAL PROGRAMS
There is an increasing emphasis in many countries, including Hungary, on developing new models of partnership between universities and enterprises and developing entrepreneurial skills as well. Supporting this sector and improving its development is highlighted objective of European Union, and the Hungarian economic policy as well. There is an increasing demand for rapid, dynamic and flexible teaching programs. The aim of the newest programs is to develop entrepreneurial skills.

Максименко В.О., Тимофеєв В.М., Україна, Харків
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ФОНДІВ ОПЛАТИ ПРАЦІ, АНАЛІЗ ТА ОБЛІК
Розглянуто проблеми, що виникають при розподіленні коштів на виплату заробітної плати основним і додатковим робітникам та аналізуються джерела їх формування. Також надаються певні рекомендації щодо засобів утворення фондів оплати праці, навичок їх практичного втілення у життя та майбутній результат. Особа увага приділяється зв`язку науково-технічного потенціалу, надбання освіти безпосередньо з оплатою праці. Надається можливість вивчити як позитивні, так і негативні боки проблеми.
Максименко В.А., Тимофеев В.Н., Украина, Харьков
ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ФОНДОВ ОПЛАТЫ ТРУДА, АНАЛИЗ И УЧЕТ
Рассмотрены проблемы, возникающие при распределении средств на выплату заработной платы основным и вспомогательным работникам и анализируются источники их формирования. Предоставляются некоторые рекомендации по использованию способов создания фондов оплаты труда, навыков их практического осуществления в жизнь и будущий результат. Особое внимание уделяется связи научно-технического потенциала, приобретенного образования непосредственно с оплатой труда. Предоставляется возможность изучить как положительные, так и отрицательнее стороны проблем.
Maximenko V.A., Timopheev V.N., Ukraine, Kharkov
FEATURES OF CREATION OF FUNDS OF PAYMENT OF WORK, ANALYSIS AND ACCOUNT
Problems, arising up at distributing of facilities on payment of salary basic and auxiliary workers and the sources of their forming are analyses, are considered. Some recommendations are given on the use of methods of creation of funds of payment of labor, skills of their practical realization in life and future result. The special attention is spared connection of scientific and technical potential, purchased education directly with payment of labor. Possibility to study both positive and отрицательнее sides of problems is given.

Ман М., Румунія, Петрошани
КОНТРОЛЬ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ
Починаючи з 1973 року, розповсюдження концепції Тагукі стосовно поліпшення якості продукції призвело до суттєвого прогресу в цій сфері. В цей час концепція Тагукі стала популярною не тільки в Японії та США, а і в країнах Західної Європи. В доповіді аналізуються питання ефективного використання цієї концепції в приладах для контролю та поліпшення якості промислової продукції.
Ман М., Румыния, Петрошаны
KОНТРОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
Начиная с 1973 года, распространение концепции Тагуки об улучшении качества привело к существенному прогрессу в данной сфере. Вначале данный метод был очень популярен в японских и Японии и США, однако в последнее время он используется всё больше и больше в странах Великобритании, Канады, Франции, Испании, Германии. Определение места, которое занимает метод Тагуки в серии устройств использованных для контроля и улучшения качества, делает необходимым изучение событий хроногологического характера, развитие концепции качества.
Man M., Romania, Petroshani
THE CONTROL OF THE ADMINISTRATION OF PRODUCTION QUALITY
Beginning with 1973, the spread of Taguchi’s original conception regarding quality improvement determined an important progress in the field. Taguchi’s name is frequently mentioned beside those of the ‘titans’: Edward Deming, Kaoru Ishikawa or Joseph M. Juran. Although, initially it registered a remarkable success within Japanese and American companies, the use of Taguchi method became more and more familiar in countries like Great Britain and Canada (1986) that were followed by another group of developed countries in Western Europe (France, Spain and Germany – 1988). The specification of the place held by Taguchi’s method among the means used to control and improve quality requires a more or less chronological approach of the evolution of the concepts regarding quality.

Маслак О.І., Україна, Кременчуг
ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ЦИКЛУ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В доповіді розглянуто методичні підходи до дослідження інноваційного циклу продукції машинобудівних підприємств Кременчуцького регіону. Запропоновано оригінальні стадії інноваційного циклу та методи їх аналізу, прогнозування та практичного використання при планування інноваційної діяльності підприємств машинобудування.
Маслак О.И., Украина, Кременчуг
ИССЛЕДОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В докладе рассмотрены методические подходы к исследованию инновационного цикла продукции машиностроительных предприятий Кременчугского региона. Предложена оригинальная стадия инновационного цикла и методы их анализа, прогнозирования и практического использования, при планирование инновационной деятельности предприятий машиностроения.
Maslak О.I., Ukraine, Kremenchug
RESEARCH OF INNOVATIVE CYCLE OF PRODUCTS OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES
In a lecture the methodical going is considered near research of innovative cycle of products of machine-building enterprises of the Krementchuk region. The original stages of innovative cycle and methods of their analysis, prognostication and practical use, are offered at planning of innovative activity of enterprises of engineer.
Надь Золтан, Дерфі Ілдіко, Угорщина, Мішкольц
ПЕРЕМОЖЦІ І ПЕРЕМОЖЕНІ – ЗМІНИ В РОЗВИТКУ УГОРЩИНИ І СЛОВАЧЧИНИ ЗА ОСТАННІ ДЕСЯТИРІЧЧЯ
Після зміни в політичній системі необхідні зміни не сталися в економічному і суспільному житті Угорщини: на зорі нового тисячоліття Угорщина відстала від країн Центрально-східної Європи, і поступово втрачає свої позиції в суперництві з ними. Помилкові рішення в області економічної політики закінчилися тим, що Угорщина стала останньою серед країн з перехідною економікою цього регіону. За допомогою макроекономічних індикаторів стаття доводить це.
Надь Золтан, Дёрфи Илдико, Венгрия, Мишкольц
Победители и проигравшие – Изменения в развитии Венгрии и Словакии за последние десятилетиЯ
После изменения в политической системе необходимые изменения не произошли в экономической и общественной жизни Венгрии: на заре нового тысячелетия Венгрия отстала от стран Центрально-Восточной Европы, и постепенно теряет свои позиции в соперничестве с ними. Ошибочные решения в области экономической политики закончились тем, что Венгрия стала последней среди стран с переходной экономикой этого региона. С помощью макроэкономических индикаторов статья доказывает это.
Nad Zoltan, Dyorffy Ildiko, Hungary, Mishkolc
Winner and loser positions - Changing development process of Hungary and Slovakia in the past decade
After the change in the political system, any necessary changes did not occur regarding many fields of the Hungarian economic and social life: after the millennium it started to lag behind the countries in East Central Europe, and in the increasingly growing competition it is forced to loose significant position. Defective decisions in field of economic policy resulted that the country became file-closer among altering economies. With the most significant macroeconomical indicators that are signed in the study, the loser Hungarian position is traceable.
Перерва П.Г., Україна, Харків
ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНСЬКИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
В доповіді розглянуто різноманітні форми комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, які створені вченими вищих навчальних закладів. Запропоновано три основні форми трансферу інноваційних технологій. Серед них найбільш прийнятною формою трансферу є створення в складі вищого навчального закладу спеціального наукового підрозділу, який і буде виконувати завдання трансферу технологій.
Перерва П.Г., Украина, Харьков
ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИИ В УКРАИНСКИХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
В докладе рассмотрена разнообразная форма коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, которые созданы учеными высших учебных заведений. Предложено три основной формы трансфера инновационной технологии. Среди их наиболее приемлемой формой трансфера является создание в составе высшего учебного заведения специального научного подраздела, которое и будет выполнять задание трансферу технологии.
Pererva Р.G., Ukraine, Kharkov
A TRANSFER OF TECHNOLOGIES IS IN UKRAINIAN HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS
The various forms of commercialization of objects of intellectual property, which are created the scientists of higher educational establishments, are considered in a lecture. Three basic forms of transfer of innovative technologies are offered. Among them the most acceptable form of transfer is creation in composition of higher educational establishment of the special scientific subsection, which will execute a task the transfer of technologies.
Побережна Н.М., Україна, Харків
МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Розроблено методичні підходи до визначення рівня виробничого потенціалу машинобудівного підприємства. Запропоновано математичну модель прогнозування змін окремих складових виробничого потенціалу підприємства: організаційної, кадрової, матеріально-технічної та інформаційної складові. Досліджено практику прогнозування рівня та ефективності використання потенціалу на підприємствах машинобудування м. Харкова.
Побережная Н.Н., Украина, Харьков
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Разработаны методические подходы к определению уровня производственного потенциала машиностроительного предприятия. Предложена математическая модель прогнозирования изменений отдельной составляющей производственного потенциала предприятия: организационной, кадровой, материально-технической и информационной составляющая. Исследована практика оценки уровня и эффективности использования прогнозирования потенциала на предприятиях машиностроения г. Харькова.
Poberezhna N.M., Ukraine, Kharkov
DESIGN OF PRODUCTION POTENTIAL OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISE
The methodical going is developed near determination of level of production potential of machine-building enterprise. The mathematical model of prognostication of changes the separate constituent of production potential of enterprise is offered: organizational, skilled, material and technical and informative constituent. Practice of prognostication of potential is investigational on the enterprises of engineer of of Kharkov.

Погасій С.С., Україна, Харків
Теоретичні аспекти зміни моделі світового господарювання
У доповіді висвітлені тенденції уповільнення розвитку світової економіки, одним з чинників що впливає на даний процес є падіння попиту. Це приводить до уповільнення розвитку НТП в наслідку нерентабельності впровадження нових технологій. Найбільш вірогідним варіантом подолання сучасного кризового стан світової економіки є повний перегляд або корінна реформація існуючої однополярной системи заснованою на капіталістичній моделі господарювання.
Погасий С.С., Украина, Харьков
Теоретические аспекты изменения модели мирового хозяйствования
В докладе освещены тенденции замедления развития мировой экономики, одним из факторов влияющем на данный процесс является падение спроса. Это приводит к замедлению развития НТП в следствии нерентабельности внедрения новых технологий. Наиболее вероятным вариантом преодоления современного кризисного состояние мировой экономики является полный пересмотр или коренная реформация существующей однополярной системы основанной на капиталистической модели хозяйствования.
PogasiyS.S., Ukraine, Kharkov
Theoretical aspects of change the model of world management
In report deceleration of development of world economy are lighted up in a lecture, one of factors influencing there is falling of demand on this process. It results in deceleration of development of STP in investigation of unprofitability of introduction of new technologies. By the most credible variant of overcoming modern crisis the state of world economy is complete revision or native reformation of the existent однополярной system based on the capitalist model of management.

Попова І.О., Ларка М.І., Україна, Харків
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ СЕРТИФІКАЦІЇ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ
У доповіді розглядаються заходи щодо удосконалення організації стандартизації і сертифікації продукції на підприємстві. Аналізується оптимальний розмір організаційної структури, виходячи з нормативів витрат часу. Розрахунок ефективності запланованих заходів і їх вплив на рівень конкурентоспроможності продукції. Наводяться рекомендації по вибору найбільш відповідного для умов конкретного виробництва методу, який дозволить максимізувати прибуток підприємства.
Попова И.А., Ларка Н. И., Украина, Харьков
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ СЕРТИФИКАЦИИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В докладе рассматриваются мероприятия по усовершенствованию организации стандартизации и сертификации продукции на предприятии. Анализируется оптимальный размер организационной структуры, исходя из нормативов затрат времени. Расчет эффективности запланированных мероприятий и их влияние на уровень конкурентоспособности продукции. Приводятся рекомендации по выбору наиболее подходящего для условий конкретного производства метода, позволяющего максимизировать прибыль предприятия.
Popova I.O., Larka M.I., Ukraine, Kharkiv
IMPROVEMENT OF METHODS OF CERTIFICATION OF QUALITY OF PRODUCTS ON ENTERPRISE
In a lecture measures are examined on the improvement of organization of standardization and certification of products on an enterprise. The optimum size of organization structure is analyses, coming from the norms of expenses of time. Calculation of efficiency of the planned measures and their influence on the level of competitiveness of products. Led to recommendation on the choice of the most suitable for terms concrete production of method, which will allow to maximize the income of enterprise.

Райко Д.В., Україна, Харків
Оцінка ефективності маркетингової діяльності промислового підприємства
На снові результатів опитування керівників з маркетингу було виділено чинники впливу на розвиток підприємства та доведено, що вони враховують всі сторони діяльності підприємства в комплексі, а також відбивають інтереси власників, персоналу, споживачів, партнерів, не суперечать інтересам регіону та держави та їх необхідно використовувати як класифікаційні ознаки розвитку промислового підприємства, що свідчить про формування системи маркетингу промислового підприємства. Оцінку ефективності маркетингової діяльності проведено за багатофакторною регресійною моделлю.
Райко Д.В., Украина, Харьков
Оценка эффективности маркетинговой деяльности промышленного предприятия
На основании результатов опроса руководителей маркетинга были выделены факторы, влияющие на развитие предприятия и доказано, что они учитывают все стороны деятельности предприятия в комплексе, а также отражают интересы собственников, персонала, потребителей, партнеров, не противоречат интересам региона и государства и их необходимо использовать как классификационные признаки развития промышленного предприятия, что свидетельствует о формировании системы маркетинга промышленного предприятия. Оценку эффективности маркетинговой деятельности проведено с помощью регрессионной модели.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26  • Глизнуца М.Ю., Украина, Харьков