Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНаукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57

Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57
Сторінка1/28
Дата конвертації09.04.2017
Розмір9.27 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»


Академія педагогічних наук України
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)
Академія наук вищої школи України

Інформаційні технології:
Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я


Наукове видання

Тези доповідей

ХIX МіжнароднОЇ
Науково-практичнОЇ конференціЇ

У чотирьох частинах

Ч. IV


Харків 2011

ББК 73


І 57

УДК 002
Голова конференції: Товажнянський Л.Л. (Україна).Співголови конференції: Патко Д. (Угорщина), Поп Е. (Румунія), Клаус Е. (Німеччина), Хамрол А. (Польща), Ілчев І. (Болгарія).
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції, Ч.IV
(01-03 червня 2011 р., Харків) / за ред. проф. Товажнянського Л.Л. – Харків, НТУ «ХПІ». – 376 с.
Подано тези доповідей науково-практичної конференції за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.


Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів

ББК 73

© Національний технічний університет«Харківський політехнічний інститут»,

2011Зміст

Секція 21. Інформатика і моделювання.…………………………………….......4
Секція 22. Електромагнітна стійкість ……………..………………………….....90
Секція 23. Менеджмент, інвестиційні та інноваційні процеси

у промисловості та народному господарстві…….…………………………...153


Секція 24. Інформаційні технології та математичні методи…………...........237

Секція 25. Актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства

в Україні…………..............................................................................................257
Секція 26. Страховий фонд документації: актуальні проблеми

та методи обробки і зберігання інформації………….......................................312


Секція 27. Математичні моделі і інформаційні технології в економіці………………………...………................................................……...340
Секція 28. Комп’ютерний моніторинг і логістика………………………......360
СЕКЦІЯ 21. ІНФОРМАТИКА І МОДЕЛЮВАННЯ
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Артамонова Н.О., Бровко О.С.

Національний технічний університет

"Харківський політехнічний інститут", м.Харків

В роботі розглянуті питання проведення маркетингових досліджень з використанням патентної інформації, яка є найважливішим інструментом маркетингу, так як один з найнеобхідніших кроків при виході на ринок продукції конкретного виду – це патентування новинок.

Особливу цінність в маркетингових дослідженнях представляє повний опис винаходу або опису корисної моделі. Оскільки воно містить інформацію технічного, правового характеру, а також інформацію про патентовласників та автора винаходу, яка дозволяє відповісти на основні питання, що представляють інтерес для дослідника в області маркетингу.

Бібліографічні дані винаходу спільно з назвою можуть бути використані для проведення ряду досліджень, пов'язаних з аналізом ринку. Розподіл патентів, виданих окремим фірмам, по роках пріоритету дозволяє виявити тенденції у розвитку цих фірм. Розподіл патентів, виданих окремим фірмам, по країнах патентування дозволяє виявити інтереси цих фірм щодо ринків конкретних країн і т.д.

Патентна інформація допомагає зрозуміти стратегію маркетингу конкуруючих фірм. Її вивчення може бути корисним при вирішенні питання про капіталовкладення. На підставі вивчення кількості і характеру патентів оцінюється, чи є дана область техніки стабільною або ж вона змінюється.

Розглянуто аналіз умов конкуренції на ринку продукції конкретного виду (асортимент продукції фірм, ліцензійна діяльність фірм, сегментація ринку), який є складовою частиною маркетингових досліджень, пов'язаних з дослідженням ринку.

У роботі, при аналізі конкуренції на ринку був обраний ринок нанопродукціі, включаючи наноматеріали, нанотехнології і т.п. Були проаналізовані за рахунок визначення динаміки патентування ринки найбільш технічно розвинених країн, а так само фірм. Відібрані патенти країн також були проаналізовані та класифіковані за класами МПК. Що свідчить про те, яким найбільшу увагу приділяють розробкам в області наноструктур, отримання або обробки і саме на ринку таких розробок можна буде спостерігати найбільш гостру конкуренцію.


КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГІДРОДИНАМІКИ РУХУ ПОТОКІВ В МАСООБМІННО-СЕПАРАЦІЙНИХ КОНТАКТНИХ СЕКЦІЯХ

Артюхов А.Є.

Сумський державний університет, м. Суми

Застосування в апаратах колонного типу контактних масообмінно-сепараційних секцій з прямотечійно-відцентровими елементами дозволяє забезпечити розвинену поверхню контакту фаз, досягнути високого значення відносної швидкості газового потоку при порівняно низькому значенні гідравлічного опору. Проте, інформація по дослідженню і конструюванню колон з вихровими контактними ступенями недостатньо освітлена в сучасній літературі, а це не дозволяє підійти до науково обґрунтованого методу їх розрахунку та вибору оптимального варіанту конструктивного оформлення протитечійно-відцентрового елемента контактної секції.

На підставі літературного огляду і аналізу конструкцій вихрових контактних ступенів і апаратів з вихровими потоками виявлені недоліки існуючих конструкцій, визначені напрями оптимізації і обґрунтована можливість застосування прямотечійно-відцентрових контактних елементів з метою підвищення ефективності і продуктивності та зменшення габаритних розмірів колонної апаратури. Комп'ютерне моделювання вихрового газового потоку в межах контактної секції колонного апарату з метою одержання основних конструктивних характеристик прямотечійно-відцентрового елемента є актуальною задачею, вирішення якої дозволить визначити оптимальну конструкцію масообмінно-сепараційних контактних секцій при проектуванні колонної апаратури з використанням закручених потоків.

Результати комп’ютерного моделювання гідродинаміки потоків в прямотечійно-відцентровому елементі дозволяють зробити висновок про необхідну кількість елементів для завихрення, розташування отворів для підведення рідини, геометричних розмірів плівкоз’ємника та конструктивного оформлення вузла відведення рідини. В подальшому стає можливим визначення мінімально необхідної висоти прямотечійно-відцентрового елемента для мінімізації бризковиносу з меж контактної масообмінно-сепараційної секції з перспективою зменшення відстані між контактними ступенями.

На базі одержаних результатів запропоновано нову організацію руху потоків суцільної и дисперсної фаз в межах контактної масообмінно-сепараційної секції з вдосконаленою конструкцією прямотечійно-відцентрового елемента.


ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА РАДИОЛОГИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В ПРОСТРАНСТВЕ ПРИЗНАКОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РАДОНА

Ахметшин А.М., Степаненко А.А.

Днепропетровский национальный университет, г. Днепропетровск,

Запорожский национальный технический университет, г. Запорожье

Одна из наиболее актуальных проблем вычислительного интеллекта связана с задачами анализа слабоконтрастных изображений (медицина, дистанционное зондирование, геофизика, неразрушающий контроль). Суть проблемы заключается в том, чтобы сделать визуально неразличимые участки (детали) исходного изображения видимыми.

В докладе продемонстрированы информационные возможности нового метода сегментации визуально неразличимых участков слабоконтрастных медицинских радиологических изображений на основе сочетания двух этапов: 1. Преобразование Радона исходного изображения; 2. Виртуальный синтез соответствующей ему интерферограммы с интерпретацией результатов по ее фазо–пространственной характеристике.

На рис. 1.1 представлено томографическое изображение головного мозга на котором видна гематома (указана стрелкой), но совершенно невидимой является область ее "скрытого" влияния.


1 2 3 4


Рис. 1. Томограмма головного мозга: 1 – оригинал; 2 – преобразование Радона от (1); амплитудно–пространственная (3) и фазо-пространственная (4) характеристики интерферограммы от (2)
Из рассмотрения рис. 1.4 видно, что на фазо–пространственной характеристике синтезированной интерферограммы преобразования Радона область влияния гематомы четко выделилась.

В докладе рассмотрены информационные аспекты непосредственно интерференционного метода и вопросы оптимизации его параметров для обеспечения требуемой степени чувствительности и стабильности.


ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ

Баленко А.И., Пивоваров И.С.

Национальный технический университет

"Харьковский политехнический інститут", г. Харьков

В работе рассмотрены вопросы применения нейронных сетей для систем управлений сложными динамическими объектами. Проанализированы и исследованы различные архитектуры нейронных сетей, применяемые в системах управления: однослойный и многослойный персептрон, сеть Кохенена, сеть Хопфилда и другие.

Наиболее приемлемым для решения поставленных задач управления является многослойный персептрон. Многослойные сети могут привести к увеличению вычислительной мощности по сравнению с однослойной сетью, несмотря на использование нелинейных активационных функций. Также при использовании данного типа сетей возникает возможность моделирования функции практически любой степени сложности, причем число слоев и число элементов в каждом слое определяют сложность функции.

Было предложено одно из возможных решений в использовании нейронной сети в системе управления сложными динамическими объектами, где коррекция базового закона управления осуществляется с помощью нейронной сети по определенным критериям его работы.


АДАПТАЦИЯ СРЕДЫ "MATHCAD" К НЕЛИНЕЙНОМУ СПЕКТРАЛЬНОМУ ПРЕОБРАЗОВАНИЮ

Бекасов Л.С. Салимов Ш.Р.

Самарский государственный технический университет, г.Самара

Известно, что формальное представление генетических конструкций (генов, геномов, белков, ферментов) является сложной задачей из-за их большой протяженности, наличия всевозможных структурных связей и т.д. Как правило, при решении такого рода задач, в основном, используются либо статистические методы, либо линейные спектральные методы.

Известные линейные методы спектрального преобразования (Фурье-анализ и Вейвлет-анализ), имеют ряд недостатков. Этих недостатков лишена базисная комплексная система импульсных функций.

Показана возможность применения метода нелинейного спектрального преобразования для этих целей. Однако, этот метод характеризуется некоторыми ограничениями, обусловленными длиной самой цепочки.

Предложено, с целью повышения быстродействия, использовать среду "Mathcad", которая позволяет преобразовать цепочку произвольной длины в систему отсчетов, при условии, что их количество равно , применяя процедуру "For". Применение программы "Mathcad" практически снимает все ограничения с длины самой цепочки (в разумных пределах). В докладе имеются примеры, показывающие эффективность решения этого вопроса.

Порівняння результатів роботи MPL та RBF мереж при прогнозуванні ефективності інвестування в інноваційні проекти

Біляєва К.О.

Херсонський національний технічний університет, м.Херсон

В роботі розглянуті питання, що стосуються прогнозування ефективності інвестування в інноваційні проекти за допомогою нейронних мереж [1].

Аналізом та розробкою архітектур нейронних мереж, методів їх навчання, сфери застосування займались такі вчені, як Ф. Розенблатт, У.С. Маккалок, У. Питтс, Д. Рамелхарт, М. Бишоп, Т. Кохонен, О.Г. Руденко, Є.В. Бодянський та багато інших [2, 3]. Розглядається багато різних архітектур нейронних мереж, серед найбільш відомих варіантів можна назвати нейронні мережі з оберненим розповсюдженням помилки, що основані на радиально-базисних функціях, узагальнено-регресійні моделі, багатошаровий персептрон, нейронні мережі Хопфілда і Хеммінга, карти Кохонена, стохастичні нейронні мережі тощо.

Для прогнозування ефективності інвестування в інноваційні проекти було обрано багатошаровий персептрон, що навчається по методу оберненого розповсюдження помилки, через його переваги: надання можливості вирішення задачі прогнозування, що включає в себе задачі класифікації та регресії; можливість екстраполяції даних за межами обраної навчаючої вибірки; простий алгоритм навчання та роботи системи. Розглядались MLP та RBF варіації побудови нейронної мережі.

Порівнявши практичні розрахунки, що проводились за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, за інноваційними проектами, отримали результати, що засвідчили необхідність використання MLP мережі при прогнозуванні ефективності інвестування в інноваційні проекти. Так як вона надає більш точний прогноз, що підтверджується меншою помилкою при тестуванні та навчанні і вищим коефіцієнтом кореляції.

Література:

1. Уоссерман Ф. Нейрокомпьютерная техника: теория и практика. – М.: Мир, 1990. – 240 с.

2. Christopher M. Bishop Neural Networks for Pattern Recognition. – Oxford University Press, 1995. – 480 р.

3. Комашинский В.И., Смирнов Д.А. Нейронные сети и их применение в системах управления и связи. – М.: Горячая линия – Телеком, 2003. – 94 с.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28  • Секція 25.