Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНавчальна програма

Навчальна програма
Сторінка1/2
Дата конвертації03.06.2017
Розмір2.06 Mb.
  1   2


(Ф 03.02 – 91)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий інститут аеронавігації

Кафедра авіаційної англійської мови
Затверджую

в.о. ректора університету

______________

«___» ________ 2016 року
Система менеджменту якості
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

«Іноземна мова»

Галузь знань: 15 «Автоматизація та приладобудування»

Спеціальність: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Спеціалізація: «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»

Курс – 1 Семестр – 1, 2

Аудиторні заняття – 68 Диференційований залік – 1 семестр

Самостійна робота – 52 Екзамен – 2 семестр

Усього (годин/кредитів ECTS) – 120/4


Індекс НБ - 14 - 151 / 16 – 1.

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
4
СМЯ НАУ НП 22.01.04-01-2016

Навчальна програма дисципліни «Іноземна мова» розроблена на основі освітньо-професійної програми, навчального плану НБ – 14-151/16 підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», спеціалізація «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» та відповідних нормативних документів.


Навчальну програму розробила

викладач кафедри авіаційної англійської мови ________ Т.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.
Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.
Фурсенко


Навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні кафедри авіаційної англійської мови, протокол №____ від « ____ » ___________ 2016 р.

Завідувач кафедри ______________ Н. Пазюра


Навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні випускової кафедри за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та спеціалізацією «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» – кафедри систем управління літальних апаратів, протокол №__ від «___» __________ 2016 р.
Літа́к (аероплан) - літальний апарат важчий за повітря для польотів в атмосфері за допомогою двигуна та нерухомих крил (крила). Літак здатний переміщатися з високою швидкістю, використовуючи підйомну силу крила.

Завідувач кафедри ________________ В. Азарсков
Навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні Науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового інституту аеронавігації, протокол № ____ від «___» ____________2016 р.

Голова НМРР __________________ С. Креденцар


УЗГОДЖЕНО

Директор ННІАН

_______________В. Чепіженко

«___»_______ 2016р.


Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рікВрахований примірник

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма навчальної дисципліни “ Іноземна мова” розроблена на основі “Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р.

Пояснювальна записка - документ, в якому: офіційна (юридична) доповідь про певні дії в певний проміжок часу (на яку може даватись позитивна або негативна оцінка, якщо пояснювальна залишилась без відповіді - це адміністративне порушення керівництва); міститься додаток чи доповнення до основного документа, в якому пояснюється зміст окремих його положень (мета, актуальність, структура, зміст призначення та ін. плану, звіту, проекту тощо). Пояснювальні записки можуть бути службовими (відтворюються, як правило, на бланках) й особистими (відтворюються на аркушах паперу за підписом автора). Пояснювальна записка до законопроекту - документ, який подається разом з законопроектом його автором до парламенту і містить (в Україні): обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, цілей, завдань і основних його положень та місця в системі законодавства; обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття; інші відомості, необхідні для розгляду законопроекту.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
№37/роз .

Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують авіаційний профіль фахівця в області системної інженерії.

Системоте́хніка (англ. Systems Engineering) - напрямок науки і техніки, який охоплює проектування, створення, випробування та експлуатацію складних систем технічного і соціально-технічного характеру. Є прикладним втіленням теорії систем.

Метою викладання дисципліни є набуття умінь спілкування іноземною (англійською) мовою в ситуаціях професійної діяльності під час виконання службових обов’язків.

Головним завданням викладання та вивчення дисципліни є підготовка студентів до ефективної комунікації у їхньому академічному та професійному оточенні. Тому навчальна програма передбачає, що комунікативні мовні компетенції будуть формуватись для адекватної поведінки в реальних ситуаціях академічної та професійної діяльності майбутніх фахівців технічного профілю.

У результаті вивчення цієї навчальної дисципліни студент повинен:Знати:

 • правила вживання загальної та термінологічної лексики;

 • основні граматичні структури, їх комунікативні функції співвідношення їхніх форм та значень;

 • нормативні документи в галузі авіації (національні та міжнародні);

 • міжнародні вимоги до мовної підготовки інженерів (напр., EASA).

Вміти:

 • розуміти співрозмовника, доповідача, повідомлення через технічні засоби (напр., телебачення, радіо);

 • виступати з підготовленими та непідготовленими повідомленнями за тематикою навчальних модулів;

 • брати участь у бесідах, розмовах, обговореннях;

 • працювати з текстом (друкованим та електронним);

 • вилучати інформацію з тексту на рівнях загальної ідеї та деталей.

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох класичних навчальних модулів, а саме:

 • Навчального модуля №1 «Історія авіації. Будова літака, його основні структурні компоненти. Електричний струм, його властивості»

 • Навчальног модуля № 2 «Комп’ютери, їх типи та використання.
  Електри́чний струм (англ. electric current) - упорядкований, спрямований рух електрично заряджених частинок у просторі.
  Апаратне та програмне забезпечення комп’ютера»
  ,

кожен з яких є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.

Навчальна дисципліна «Іноземна мова» базується на знаннях таких дисциплін як архітектура комп’ютерних систем, програмування, фізика, інженерія та комп’ютерна графіка та психологія ділового спілкування.


2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Модуль №1 " Історія авіації. Будова літака, його основні структурні компоненти. Електричний струм, його властивості "

Тема 2.1.1 Історія авіації. Браття Райт.

Перші спроби людства запустити об’єкти в повітря, перші польоти, міф про Ікара та Дедала, спроби польотів в Давній Греції, Китаї, Англії, розвиток думки про керований політ в епоху Відродження. Повітряні кулі та дирижаблі, епоха Першої та Другої світових війн, розвиток авіації в 21 століттіТема 2.1.
Старода́вня Гре́ція - цивілізація в історії Греції, яка існувала на Балканському півострові від III тис. до н. е. до початку Середньовіччя бл. 600 р. нашої ери. Найбільший її розквіт припав на класичний період V-IV ст.
Відро́дження, або Ренеса́нс (фр. Renaissance - «Відродження») - культурно-філософський рух кінця Середньовіччя - початку Нового часу, що ґрунтувався на ідеалах гуманізму та орієнтувався на спадщину античності.
Друга світова війна Дру́га світова́ війна́ - наймасштабніша світова війна в історії людства. Почалася 1 вересня 1939 і тривала 2 194 дні до 2 вересня 1945, коли на борту лінкора «Міссурі» підписано капітуляцію Японської імперії перед союзними державами.
2 Типи повітряних суден.
Авіація Авіа́ція (фр. aviation - від лат. avis - птах) - галузь техніки, пов'язана з польотами в атмосфері апаратів важчих за повітря.
. Класифікація літаків за призначенням: військові та цивільні; класифікація літаків за кількістю та типом двигуна. Класифікація літаків за компонувальною схемою, за швидкістю польоту, за типом зльоту та посадки.


Каталог: bitstream -> NAU -> 24896
NAU -> Практикум "Professional English" призначений для аудиторної та самостійної роботи з англійської мови професійного спрямування студентів спеціальності "
NAU -> Пакет комплексних контрольних робіт
NAU -> Пакет комплексних контрольних робіт
NAU -> Конспект лецій навчальної дисципліни
NAU -> Розробка додатків для Windows Runtime (Windows 8)
NAU -> Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і завдання до курсової роботи дисципліни
24896 -> До практичних занять
  1   2 • Система менеджменту якості