Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНавчальні програми

Навчальні програми
Сторінка1/5
Дата конвертації07.06.2017
Розмір0.88 Mb.
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО освіти і науки УКРАЇНИ
Український ДЕРЖАВНИЙ центр позашкільної освіти
Національний педагогічний університет

імені М. П. Драгоманованавчальні програми

з позашкільної освіти
науково-технічний напрям

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Випуск 2


Київ – 2014Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

лист № 1/11-17865 від 11.11.2014 р.
Загальна редакція

Шкура Г.А., Биковський Т.В., кандидат педагогічних наук, доцент


Авторський колектив

Бала О.В.

Кандида́т нау́к - науковий ступінь в Україні до 31 грудня 2019 року. Прирівнюється до ступеню доктора філософії. Найвищим науковим ступенем в Україні є доктор наук.
, Биковський Т.В., Верхман О.А., Вихренко Т.О., Дежкунова Л.О., Денисюк Д.В., Дзезинський О.І., Домашенко В.С., Драчинський А.Г., Іванов Ю.В., Калита Г.С., Кириленко Н.С., Корнієнко В.Г., Лебедєв Д. В., Лейпник Д.Л., Липецький О.П., Панасюк В.В., Полянська Т.М., Ріллє Г.Б., Тополюкова О.О., Чигрин Н.О., Шкура Г.А.


Редакційна колегія

Войчук Н.В., Ковальова А. В., Сук Л.Е.Рецензенти

Ковганич Г.Г., заступник директора Центру позашкільної роботи Святошинського району м. Києва;

Попова Г.Д., доцент кафедри позашкільної освіти Національного педагогічного університету імені М. П.

Доце́нт (від лат. docere «навчати») - в Україні та інших країнах вчене звання викладачів вищих навчальних закладів, що виконують функцію університетських лекторів; вчене звання співробітників наукових установ; посада у вищих навчальних закладах.
Драгоманова, кандидат педагогічних наук.

Навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічного напряму / за ред. Биковського Т.В., Шкури Г. А. – К.: УДЦПО, 2014. – В. 2. – 207 с.


У збірнику представлено програми з науково-технічного напряму позашкільної освіти початково-технічного, спортивно-технічного, та художньо-технічного профілів навчання.

Видання розраховано на педагогічних працівників позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалістів, які займаються питаннями позашкільної освіти.

Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
Шко́ла (від грец. σχολή - «відпочинок», пізніше «ті, кого повчають») - навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освіти, але також іноді й вищої (наприклад, Вища школа бізнесу) або спеціальної (наприклад, Київська школа економіки) освіти.

© Український державний центр позашкільної освіти, 2014


Навчальна програма

з радіоелектронного конструювання
Початковий та основний рівні

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Технічна творчість, як одна з найбільш цікавих форм дозвілля школярів, сприяє розкриттю і розвитку творчих здібностей, ініціативи, самостійності та самовизначенню у житті, підвищенню якості трудової підготовки і професійної орієнтації учнів, вмінню орієнтуватись в світі техніки, як невід’ємній складовій частині освіченості кожної сучасної людини.
Професійна орієнтація, профорієнтація - заходи, спрямовані на ознайомлення людини з її здібностями й можливостями для того, щоб запропонувати їй вибрати одну з найбільш підходящих для неї професій з врахуванням потреб виробництва.
Творчість - діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей (нові твори мистецтва, наукові відкриття, інженерно-технологічні, управлінські чи інші інновації тощо).

Навчальна програма реалізується у гуртку науково-технічного напряму предметно-технічного профілю позашкільної освіти.

Метою програми є формування компетентностей особистості у процесі радіоелектронного конструювання.

Основні завдання полягають у формуванні ключових компетентностей:

пізнавальна - оволодіння знаннями призначення радіоелектронних компонентів, вмінням читати електронні схеми, знаннями радіоелектронного конструювання;

практична - формування умінь і навичок радіоелектронного конструювання, експлуатації електрорадіотехнічних приладів, технологічних процесів;

творча - гармонійний розвиток особистості, розвиток творчої активності, просторової уяви, художнього смаку;

соціальна - формування технічно й технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя та активної трудової діяльності, виховання портеби в продуктивній праці, життєвої самостійності;

Електри́чна схе́ма - це технічний документ, що містить у вигляді умовних графічних зображень чи позначень інформацію про будову виробу, його складові частини та взаємозв'язки між ними, дія якого ґрунтується на використанні електричної енергії.
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
розвиток загальнолюдських позитивних якостей, формування рис колективізму й товариських відносин.

Гурток початкового рівня навчання комплектується з учнів 6-8 класів; основного рівня 1-го року навчання - 8-10 класів; 2-го року навчання - 9-11 класів, а також учнів ПТНЗ. Кількість учнів у гуртку може складати 10–15 чоловік. Заняття гуртка проводяться 2-3 рази на тиждень, тривалість одного заняття - 2-х академічних годин (перший рік навчання), 3-х академічних годин (другий рік навчання) і 3-4 академічних годин (третій рік навчання).

Займаючись у гуртку радіоелектронного конструювання, вихованці розширюють і поглиблюють знання з таких базових навчальних предметів, як фізика, хімія, математика; застосовують знання з електро- і радіотехніки для вирішення практичних завдань.

Для реалізації визначених програмою цілей і завдань у навчально-виховному процесі використовуються ефективні методи навчання, які сприяють самореалізації учнів; фронтальна, групова та індивідуальна робота, зокрема при підготовці до змагань, виставок та інших масових заходів, виконанні творчих робіт.

Критеріями оцінки результатів навчання учнів у гуртку служать: успішне засвоєння програми по роках навчання, набуття відповідних знань і умінь, участь у виставках технічної творчості, конкурсах, практичних конференціях.

Моделі́зм - творче конструювання, випробування і використання моделей повітряного, сухопутного, водного транспорту, масштабних фігур та макетів архітектурних споруд, з метою колекціонування, демонстрації або участі у спортивних змаганнях.

Організовуючи навчально-виховний процес, керівник гуртка використовує різні типи занять: вступні, засвоєння нових знань, формування та практичного застосування умінь та навичок, узагальнення і систематизації, контролю отриманих знань, підсумкові. Доцільнішими можуть бути комбіновані заняття, що поєднують у собі різні види діяльності учнів і методи навчання.

У процесі теоретичного навчання вихованці вивчають принципи роботи радіоелектронних приладів, ознайомлюються з призначенням, будовою радіоелементів і схем, технологічними основами розробки, монтажу та складання радіоелектронних пристроїв, сучасної імпульсної техніки, засобами передачі, прийому та відображення інформації, історією та перспективами розвитку вітчизняної радіотехніки й електроніки.

На практичних заняттях учні складають та тестують схеми, конструюють пристрої та прилади, роблять відповідні розрахунки, оволодівають навичками роботи з персональним комп’ютером в обсязі користувача. Використання комп’ютера в навчальному процесі як інструменту професійної діяльності людини підвищує його ефективність, дає вихованцям змогу відчути і побачити корисність своєї праці.

Використання в навчальному процесі комп’ютерної техніки сприяє поглибленню знань у користуванні сучасними засобами обчислювальної техніки, використанню її для креслення принципових електричних схем, розробки друкованих плат.

Друко́вана пла́та, ДП (англ. Printed circuit board, PCB) - пластина, виконана з діелектрика (склотекстоліт, текстоліт, гетинакс, ситал тощо), на якій або/і всередині якої сформований хоча б один шар з провідними доріжками.
Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.

На підсумкових заняттях здійснюється аналіз роботи гуртка, діяльності кожного вихованця за рік, нагороджуються кращі гуртківці, влаштовується виставка робіт гуртківців, попередньо обговорюються плани роботи на наступний рік.

За даною програмою можуть проводитись індивідуальні заняття, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки №1123 від 10.12.

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
2008 року).

Програма є орієнтовною. За необхідності керівник гуртка може внести до програми певні зміни на свій розсуд, які не повинні впливати на загальний зміст навчальної програми та кількість навчальних годин. Незмінними мають залишатися мета, завдання і прогнозований результат освітньої діяльності.
Початковий рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНТема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Вступ

1

1

2

2.

Історія розвитку радіо

2

-

2

3.

Основні закони електро- і радіотехніки

3

3

6

4.

Електро- і радіотехнічні матеріали

2

1

3

5.

Конструювання та монтаж радіоелектронної апаратури (РЕА)

5

59

64

6.

Пасивні елементи РЕА

8

4

12

7.

Електро- і радіотехнічні виміри. Вимірювальні прилади

4

6

10

8.

Джерела живлення РЕА

6

12

18

9.

Електровакуумні прилади

3

-

3

10.

Напівпровідникові прилади

10

10

20

11.

Екскурсії, виставки

-

2

2

12.

Підсумок

2

-

2

Разом

46

98

144


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (2год.)

Теоретична частина. Правила поведінки в радіолабораторії. Правила техніки безпеки в лабораторії.

Правила техніки безпеки (англ. safety rules, preventive regulations, safety regulations, нім. Sicherheitsregeln f pl, Sicherheitsvorschriften f pl) - правові норми, що передбачають заходи із забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці.


Практична частина. Надання першої допомоги при травмах та ураженні електричним струмом.
2. Історія розвитку радіо (2 год.)

Значення радіоелектроніки для розвитку народного господарства, науки, суспільного життя.

Народнé господáрство - економічний термін, який використовується для позначення сукупності галузей і сфер виробництва, споживання та обміну.
Літопис світової та вітчизняної радіоелектроніки.


3. Основні закони електро- і радіотехніки (6 год.
Конститу́ція (лат. constitutio - установлення, устрій, порядок) - основний державний документ (закон), який визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування представницьких, виконавчих та судових органів влади, виборчу систему, права й обов'язки держави, суспільства та громадян.
)


Теоретична частина. Електризація тіл. Природа електричного струму.
Електроліз - розклад речовин (наприклад, води, розчинів кислот, лугів, розчинених або розплавлених солей тощо) постійним електричним струмом.
Постійний електричний струм. Опір провідників. Закон Ома для ділянки кола. Робота та потужність постійного електричного струму. Закони Кірхгофа.

Магнітне поле. Магнітне поле провідника зі струмом. Взаємодія магнітного поля з електричним струмом. Електромагнітна індукція.

Змінний електричний струм. Основні параметри змінного струму (період, частота, амплітуда). Активний та індуктивний опір у колі змінного струму. Конденсатор у колі постійного й змінного струму. Потужність змінного струму.

Практична частина. Вимірювання сили та напруги струму в колі. Розрахунок опору ділянки кола. Розрахунок потужності електричного кола.

Дослідження складних електричних кіл постійного й змінного електричного струму.

Електромагні́тна інду́кція - явище створення в просторі вихрового електричного поля змінним магнітним потоком. Одним із наслідків електромагнітної індукції є зв'язок між змінними електричним та магнітними полями в електромагнітній хвилі, інший наслідок, практично важливий для генерації електричного струму, - виникнення електрорушійної сили в провідному контурі, магнітний потік через який змінюється.
Магніт (або Магнет) - тіло, що має власне магнітне поле, магнітний диполь. Можливо, слово походить від дав.-гр. Μαγνῆτις λίθος (Magnētis líthos), «камінь з Магнесії» - від назви регіону Магнісія та давнього міста Магнесія в Малій Азії, де в давнину були відкриті поклади магнетиту.
Змі́нний струм - електричний струм, сила якого періодично змінюється з часом.


4. Електро- і радіотехнічні матеріали (3 год.)

Теоретична частина. Провідники, напівпровідники й діелектрики, їх властивості, застосування. Матеріали, які використовуються в радіоелектроніці, їх властивості, застосування і способи обробки. Монтажні та обмотувальні проводи.

Практична частина. Ознайомлення з електро- і радіотехнічними матеріалами, їх властивостями. Демонтаж вузлів радіоелектронної апаратури.
Радіоелектро́нний за́сіб (РЕЗ) - технічний засіб, призначений для передавання та/або приймання радіосигналів радіослужбами (визначення терміну в Законі України «Про радіочастотний ресурс України»).
Набуття навичок роботи з довідниками.

5.Конструювання та монтаж радіоелектронної апаратури РЕА (64 год.)

Теоретична частина. Паяння. Інструменти та матеріали, необхідні для паяння. Підготовка паяльника до роботи. Підготовка деталей до паяння. Технологія паяння.

Радіомонтажні роботи. Схеми радіотехнічних пристроїв та їх призначення. Структурна, функціональна і принципова схеми. Види електричного монтажу. Макетні плати.Практична частина. Виготовлення радіоелектронних пристроїв і конструкцій (за індивідуальним планом чи за завданням керівника). Послідовність розробки технічного завдання.
Макетна плата - універсальна друкована плата для складання і моделювання прототипів електронних пристроїв.
Техні́чне завдання́ (ТЗ) (англ. scope statements та англ. statement of work; SOW) - документ, що встановлює основне призначення, показники якості, техніко- економічні та спеціальні вимоги до виробу, обсягу, стадії розроблення та складу конструкторської документації.

Відпрацювання прийомів електричного монтажу радіоелементів і паяння. Виготовлення друкованої плати. Виконання графічних зображень структурних і функціональних схем радіоприладів.

Побудова принципових електричних схем радіопристроїв (використання комп’ютерної програми «Схемопостроитель 2003», «sPlan 4.0»).

Складання простих друкованих плат за допомогою персонального комп’ютера (використання комп’ютерної програми «Sprint Layout 3.0R»).

Конструювання корпусів приладів. Креслення й ескізи. Матеріал для виготовлення корпусу. Обробка пластмас і металів. Відпрацювання прийомів обробки матеріалу. Різання металів. Свердління отворів і нарізування різьби в матеріалах. Способи з’єднання деталей. Блокове компонування пристроїв. Елементи ергономіки, технічної естетики і дизайну.

Робота з джерелами технічної документації. Техніка безпеки під час роботи з інструментами і лакофарбовими матеріалами.

Техні́чна документа́ція - система графічних і текстових документів, необхідних і достатніх для безпосереднього використання на усіх стадіях життєвого циклу продукції (конструюванні, виготовленні та експлуатації промислових виробів; при проектуванні, зведенні і експлуатації будівель і споруд; при розробці технологічних процесів виробництва; при розробці та використанні програмного забезпечення).
Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.


6. Пасивні елементи РЕА (12 год.)

Теоретична частина. Загальні відомості про елементи РЕА. Ряди номінальних значень опорів резисторів і ємностей конденсаторів.

Класифікація, основні параметри резисторів. Кодовані позначення припустимих відхилень опорів резисторів від номінальних значень. Умовні позначення резисторів на електричних схемах. Послідовне і паралельне з’єднання резисторів.

Класифікація, параметри та умовні позначення конденсаторів. Конденсатори постійної та змінної ємності. Послідовне і паралельне з’єднання конденсаторів. Класифікація, параметри та умовні позначення конденсаторів. Послідовне та паралельне з’єднання конденсаторів.

Кольорове маркування резисторів і конденсаторів. Котушки індуктивності, їхні різновиди, способи виготовлення.

Дроселі, трансформатори, автотрансформатори. Вимикачі і перемикачі. Електромагнітні реле. Комутаційні пристрої та контактні з’єднання. Роз’ємні з’єднання.

Запобіжники. Джерела світла.

Коту́шка індукти́вності або індукти́вна коту́шка - елемент електричного кола, що являє собою сукупність витків, призначений для використання його індуктивності. Котушка індуктивності має вигляд звернутого у спіраль ізольованого дроту, що має значну індуктивність при відносно великій електричній провідності та малому активному опорі.
Джере́ла сві́тла - природні тіла або технічні пристрої різної конструкції і різними способами перетворення енергії, основним призначенням яких є отримання світлового випромінювання з різною довжиною хвилі, - як видимої частини спектру, так і невидимі для людського ока промені (наприклад, інфрачервоні).
Елементи індикації і сигналізації. Акустичні прилади (мікрофон, головний телефон, динамічна голівка).Практична частина. Дослідження радіоелементів, резисторів, конденсаторів, котушок індуктивності при паралельному, послідовному та змішаному з’єднанні.

Вивчення характеристик електромагнітного реле. Практичне виконання й оформлення принципових схем. Демонтаж вузлів радіоапаратури.

Використання комп’ютерних програм «Начала электроники», «Тесты на вычисление сопротивления электрической цепи. Версия 1.0».

Вивчення кольорового маркування резисторів та конденсаторів. Використання комп’ютерної програми «Мир электроника – Резистор», «Rezistor, v 2.0».

Розрахунок котушок індуктивності (використання комп’ютерної програми «Coil».
7. Електро- і радіотехнічні виміри. Вимірювальні прилади (10 год.

Принципо́ва схе́ма - схема, що визначає повний склад елементів і зв'язків між ними і, як правило, дає детальне уявлення про принципи роботи виробу (установки).
Вимі́рювальний при́лад (рос. измерительный прибор; англ. indicating instrument; measuring instrument; нім. Ausmessungsgerät n, Messgerät n) - засіб вимірювань, в якому створюється візуальний сигнал вимірюваної інформації.
)

Теоретична частина. Загальні відомості про вимірювання і вимірювальні прилади.

Промислові електровимірювальні комбіновані прилади, призначення та використання їх в радіоаматорській практиці. Тестери. Мультиметри. Вимірювачі R, C, L. Правила користування приладами для вимірювання. Електронно-променевий осцилограф (ЕПО). Функціональна схема ЕПО. Правила користування ЕПО.Практична частина. Удосконалення навичок користування комбінованим вимірювальним приладом. Вимірювання електричних величин (напруги та опору) у колах постійного і змінного струмів. Ознайомлення з роботою електронного осцилографа.

Дослідження електричних сигналів генераторів за допомогою осцилографа.

Функціона́льна схе́ма - схема, що роз'яснює певні процеси, що відбуваються у певних функціональних частинах виробу (устаткування) чи у виробі (устаткуванні) в цілому.
Сигна́л - зміна фізичної величини (наприклад, температури, тиску повітря, світлового потоку, сили струму тощо), що використовується для пересилання даних. Саме завдяки цій зміні сигнал може нести в собі якусь інформацію.
Виготовлення простих пробників.

Вимірювання опору резисторів за допомогою комбінованих вимірювальних приладів (авометра, тестера, мультиметра та ін.).
8. Джерела живлення РЕА (18 год.

Джерело живлення - елемент електричного кола, в якому зосереджена електрорушійна сила.
)

Теоретична частина. Види і призначення джерел струму і напруги. Основні характеристики та параметри елементів. З’єднання елементів у батареї.

Акумулятори та гальванічні елементи.

Гальвані́чний елеме́нт - хімічне джерело живлення, в якому використовується різниця електродних потенціалів двох металів, занурених у електроліт. Гальванічний елемент є непідзарядним хімічним джерелом електроенергії.
Випрямлячі змінного струму. Однонапівпровідниковий та двонапівпровідниковий випрямлячі. Вибір елементів для випрямляча.

Згладжувальні фільтри. Вибір елементів згладжувальних фільтрів.

Електронні стабілізатори напруги. Призначення і види. Робота компенсаційного електронного стабілізатора напруги.

Стабіліза́тор напру́ги - перетворювач електричної енергії, що дозволяє отримати на виході напругу, яка знаходиться в заданих межах, при значних коливаннях вхідної напруги і опору навантаження.

Стабілізований блок живлення на ІМС: схема, робота.

Блок жи́влення - вторинне джерело живлення, призначене для забезпечення живлення електроприладу електричною енергією, при відповідності вимогам її параметрів: напруги, струму, і т. д. шляхом перетворення енергії інших джерел живлення.


Практична частина. Дослідження однонапівпровідникового і двонапівпровідникового випрямлячів. Спрощений розрахунок випрямляча. Вивчення RC-ланцюга, його параметрів. Дослідження роботи параметричного і компенсаційного стабілізаторів напруги.

Виготовлення блоків живлення з регульованою вихідною напругою на транзисторах і мікросхемах типу КР142ЄН5, КР142ЄН8 і ін.

Розрахунок і виготовлення силового трансформатора.

Використання комп’ютерної програми «Трансформаторы и индуктивности. Версия 1.01».


9. Електровакуумні прилади (3 год.)

Явище термоелектронної емісії. Струм емісії. Двохелектродна лампа-діод та трьохелектродна лампа-тріод, їх конструкція та вольтамперні характеристики.

Багатоелектродні лампи. Комбіновані лампи. Система умовних позначень електронних ламп.

Силови́й трансформа́тор (англ. power transformer) - стаціонарний прилад, трансформатор з двома або більше обмотками, який за допомогою електромагнітної індукції перетворює систему змінної напруги та струму в іншу систему змінної напруги та струму, як правило, різних значень за тієї-ж частоти задля передавання електроенергії та її використання.
Електрова́куумний при́лад (ЕВП) - електронний прилад, у якому провідність здійснюється через електрони чи іони, що рухаються між електродами у вакуумі чи газі всередині газонепроникної оболонки. Такі оболонки мають назву балон або колба і виготовляються зазвичай зі скла або металу (іноді вживаються балони метало-скляного типу).
Термоелектро́нна емі́сія - явище, зумовлене тепловим рухом вильоту електронів за межі речовини. Синоніми – ефект Річардсона, ефект Едісона.
Електрова́куумна ла́мпа або електро́нна ла́мпа (ЕЛ) - електровакуумний прилад, що призначений для різноманітних перетворень електричних величин шляхом утворення потоку електронів та його керуванням.

Явище внутрішнього та зовнішнього фотоефекту. Фотоелементи та фоторезистори.


10. Напівпровідникові прилади (20 год.
Напівпровідникові прилади (англ. Semiconductor devices) - електронні компоненти, що виготовляються з напівпровідникових матеріалів (таких як кремній, германій, галій та ін.) і використовують їх електронні властивості.
)


Теоретична частина. Електрофізичні явища у напівпровідниках, властивості напівпровідників.

Контакт двох напівпровідників p- і n-типів. Утворення електронно-діркового переходу. Вольтамперна характеристика.

Напівпровідникові діоди. Будова, принцип дії та умовні графічні позначення. Випрямляючі діоди, стабілітрони, стабістори і варикапи. Маркування, основні параметри та застосування напівпровідникових діодів.

Біполярні транзистори. Будова і принцип дії, статичні характеристики, режим роботи біполярного транзистора.

p-n перехі́д (електронно-дірковий перехід) - область контакту напівпровідників p- та n-типу всередині монокристала напівпровідника, в якій відбувається перехід від одного типу провідності до іншого. Ця область характеризується одностороннім пропусканням електричного струму.
Напівпровіднико́вий діо́д (англ. semiconductor (crystal) diode) - напівпровідниковий прилад з одним випрямним електричним переходом і двома зовнішніми виводами. На відміну від інших типів діодів, принцип дії напівпровідникового діода ґрунтується на явищі pn-переходу.
Біполярний транзистор - напівпровідниковий елемент електронних схем, із трьома електродами, один з яких служить для керування струмом між двома іншими. Термін «біполярний» підкреслює той факт, що принцип роботи приладу полягає у взаємодії з електричним полем частинок, що мають як позитивний, так і негативний електричний заряд.
Схеми включення біполярного транзистора в каскадах радіотехнічних пристроїв.

Поняття про вхідний і вихідний опір транзисторного каскаду.

Параметри біполярного транзистора, його частотні властивості, класифікація і маркування.

Польові транзистори: будова, принцип дії та застосування. Графічне позначення.

Тиристори. Симетричні тиристори.

Характер зміни опору напівпровідників при нагріванні. Терморезистори. Застосування терморезисторів.

Характер зміни опору напівпровідників при зміні освітленості. Фоторезистори. Застосування фоторезисторів.

Система позначень напівпровідникових приладів.

Практична частина. Ознайомлення з різними конструкціями діодів і транзисторів. Дослідження властивостей діодів. Вимірювання прямого і зворотного опорів діода. Дослідження біполярного транзистора в режимах підсилювання і перемикання.

Перевірка транзистора на придатність до роботи.

Виготовлення конструкцій із застосуванням напівпровідникових приладів.

Дослідження фоторезисторів, терморезисторів і ін. Вивчення системи позначень напівпровідникових приладів.


11. Екскурсії, виставки (2 год.)

Екскурсія на підприємство радіотехнічного профілю.

Підготовка експонатів для підсумкової виставки. Участь у виставці.
12. Підсумок (2 год.)

Підведення підсумків роботи за рік. Відзначення кращих вихованців.


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати:

 • заходи безпеки при роботі в лабораторії;

 • основні електричні величини;

 • Закон Ома і його практичне застосування;
  Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.


 • Закони Кірхгофа, їх застосування при розрахунку електричного кола;

 • відомості про змінний електричний струм і його основні параметри;

 • типи і властивості радіотехнічних матеріалів;

 • основні пасивні елементи РЕА, їх класифікацію, типи, позначення;

 • паралельне, послідовне і змішане з’єднання резисторів і конденсаторів;

 • вимірювання електричних величин у колах постійного і змінного струмів;

 • будову комбінованого електровимірювального приладу;

 • уявлення про роботу і типи електровакуумних приладів;

 • умовні позначення, будову, принцип роботи, основні характеристики, класифікацію та схеми включення і режими роботи напівпровідникових приладів;

 • типи і види джерел електричного струму, їх призначення;

 • теоретичні основи випрямлення змінного струму, типи випрямлячів, принципи їхньої роботи, електронні стабілізатори напруги;
  Випрямлення змінного струму Ви́прямлення - перетворення змінного струму у постійний. Для випрямлення використовуються електричні пристрої, які пропускають струм тільки в одному напрямку - вентилі або діоди.


 • типи й основи роботи згладжувальних RC і LC фільтрів;

 • основи технічної творчості, конструювання, монтажу і складання радіоелектронних пристроїв.


Вихованці мають вміти:

 • читати найпростіші принципові схеми радіоелектронних приладів;

 • користуватися спеціальною і довідковою літературою;

 • розробляти і виготовляти найпростіші друковані плати;

 • якісно і правильно робити пайку і монтаж радіоелементів;

 • обробляти радіотехнічні матеріали;

 • користуватися слюсарними і монтажними інструментами;

 • вимірювати електричні величини в колах постійного і змінного електричного струму за допомогою комбінованого приладу;

 • виготовляти простий корпус для радіотехнічного пристрою (виробу);

 • користуватись довідковою літературою.


У вихованців мають бути сформовані компетенції:

пізнавальна – оволодіння елементарним уявленням про основні закони електротехніки;

практична – формування елементарних знань про призначення радіодеталей;

творча – забезпечення набуття просторового та логічного мислення, уяви, фантазії;

Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.

соціальна – розвиток позитивних якостей особистості: працелюбність, самостійність, наполегливість.


  1   2   3   4   5 • Загальна редакція
 • Редакційна колегія
 • Навчальна програма
 • Початковий рівень, перший рік навчання НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
 • 2. Історія розвитку радіо (2 год.)
 • 4. Електро- і радіотехнічні матеріали (3 год.)
 • 5.Конструювання та монтаж радіоелектронної апаратури РЕА (64 год.)
 • 6. Пасивні елементи РЕА (12 год.)
 • 7. Електро- і радіотехнічні виміри. Вимірювальні прилади
 • 10. Напівпровідникові прилади
 • 11. Екскурсії, виставки (2 год.)