Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНавчальних програм курсів за вибором

Скачати 164.77 Kb.

Навчальних програм курсів за вибором
Скачати 164.77 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації13.04.2017
Розмір164.77 Kb.
ТипПояснювальна записка
  1   2

Міністерство освіти і науки України

Збірник

навчальних програм курсів за вибором

«Професійні проби»

за редакцією Л.Л.Шестаківського

для профільного навчання учнів загальноосвітніх

навчальних закладів

Схвалено до використання у загальноосвітніх

навчальних закладах

(Лист Інституту інноваційних технологій та змісту освіти

від 16.06.2015 №14.

Іннова́ція - ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.

1/12-442)


КИЇВ 2015

«ТЕХНОЛОГІЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ»

Автори: Применко В. П. - вчитель інформаційних технологій Степанівського МНВК Чернігівської області.

Черні́гівська о́бласть - область у північно-східній частині України. Межує на заході з Київською, на півночі - з Гомельською областю Республіки Білорусь і з Брянською областю Російської Федерації, на сході - з Сумською, на півдні - з Полтавською областями України.

Іллющенко А. О. - вчитель інформаційних технологій Степанівського МНВК Чернігівської області.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Зміст курсу передбачає ознайомлення учнів із сучасними професіями: «Оператор комп’ютерного набору», «Секретар керівника», «Діловод», «Конторський службовець».

Матеріал, що планують вивчати згідно з тематичним планом програми, новим для учнів. У зв'язку з цим цей курс за вибором можна розглядати як базу для професійних проб учнів, профільного навчання у старшій школі та дли професійної діяльності в майбутньому.Метою курсу «Технології комп’ютерної обробки інформації» є розширення і поглиблення знань учнів про інформаційні технології, посилення практичної спрямованості використання комп’ютера у повсякденному житті та підготовки учнів до свідомого вибору професії і здобуття професійної освіти.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

По́бут - позавиробнича сфера діяльності людей, пов'язана з задоволенням ними своїх власних матеріальних та культурних потреб (житло, одяг, їжа, відпочинок тощо). Побут також охоплює звичаї, обряди, традиції, які відображають особливості життя конкретного класу, нації, народності, етнічної групи.

Професі́йно-техні́чний навча́льний за́клад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.


В основу програми курсу за вибором покладено проектно-технологічний підхід.

Реалізація змісту програми забезпечує вирішення таких завдань:


Надати учням знання про:


 • Правила експлуатації комп’ютерної техніки;

 • Встановлення і заміну апаратного і програмного забезпечення ПК;

 • Технологію опрацювання цифрових даних;

Сформувати вміння учнів:

 • Оперувати з файлами, папками та їх ярликами;

 • Вводити, редагувати, форматуванням та оздоблювати текстові дані;

 • Обробляти табличну інформацію та проводити розрахунки над нею;

 • Виконувати операції з базами даних;

 • Обробляти графічну, відео і звукову інформацію, створювати та

 • редагувати ці зображення.

 • Передавати, приймати та розміщувати інформацію в мережі Інтернет.

  Систе́ма керування ба́зами да́них (СКБД) або Систе́ма управлі́ння ба́зами да́них (СУБД) - комплекс програмного забезпечення, що надає можливості створення, збереження, оновлення та пошуку інформації в базах даних з контролем доступу до даних.

  Текстові дані Текстові дані (також текстовий формат) - представлення інформації в обчислювальній системі у вигляді послідовності друкованих символів. В MIME закодованим таким чином даними відповідає тип text/plain.

  Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.


Ознайомлення з проектною діяльністю в різних сферах життєдіяльності побудовано за принципом - від глобального, цілісного - до конкретного, детального. Оволодіння діяльністю буде здійснюватися від початкових навчально-тренувальних вправ (виконання лабораторно-практичних робіт) до особистісного свідомого вибору професійних уподобань, напряму подальшої професійної підготовки.

Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.

Вивчення курсу за вибором «Технології комп’ютерної обробки інформації» допоможе учням оволодіти сучасними інформаційними

Проектними та новітніми навчальними технологіями; оволодіти базовими знаннями в навчальній проектно-технологічній діяльності.

У процесі вивчення курсу необхідно широко використовувати міжпредметні зв’язки з навчальними предметами: інформатика, математика, економіка, охорона праці.

Успіхи в навчанні та вихованні майбутніх «комп’ютерників» значною мірою залежать від учителя, його здатності ефективно і творчо розв’язувати психолого-педагогічні завдання з допомогою сучасних інноваційних методів навчання.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.

Навчання Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.

На основі тематичного плану учитель розробляє календарно-поурочний план, в якому конкретизує обсяг навчального матеріалу. При цьому слід враховувати поєднання теоретичної частини занять та лабораторно-практичних робіт.

У процесі засвоєння змісту курсу передбачене використання різноманітної наочності та інформаційно-комунікаційних технологій.

Навчальна програма зорієнтована на розвивальний характер занять, тому виконання програми в цілому забезпечується високим рівнем підготовки кожного заняття, систематичним аналізом сучасної наукової, технічної та методичної літератури.

Працюючи за програмою, особливу увагу слід приділяти всебічному розвитку особистості старшокласників, з метою набуття ними технічної культури, проектної культури, логічного мислення.

Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.

Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.

Під час навчальних занять необхідно дотримуватися вимог охорони праці, організації робочого місця учнів, здійснювати контроль за вивченням та виконанням ними правил безпеки праці, протипожежної безпеки, виробничої санітарії та гігієни праці.

Поже́жна безпе́ка - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвиток пожежі, і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.

Безпека праці (англ. work safety) - умови праці на об'єктах матеріального виробництва, зокрема промисловості, транспорту тощо, що виключають вплив небезпечних і шкідливих факторів на працюючих. Безпека праці підтримується шляхом виконання комплексу заходів щодо запобігання травматизму, захворювань і аварій.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

Учню надається можливість підбирати тему навчального творчого проекту самостійно за особистим уподобанням та інтересом, але відповідно до навчальної тематики, рівня складності, віку, а також узгодженої зі вчителем. Пропонується виконувати індивідуальні, бінарні та колективні проекти.Підсумковий проект необхідно реалізувати відповідно до запитів та інтересів учнів з урахуваннями можливостей матеріально-технічної бази навчального закладу, рівня компетенції учнів, досвіду та фахової підготовки вчителя.

Гігіє́на пра́ці (рос.гигиена труда, англ. labour hygiene, нім. Arbeitshygiene f) - галузь гігієни, що вивчає вплив на організм людини трудових процесів і навколишнього виробничого середовища.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.  1   2


Скачати 164.77 Kb.

 • Схвалено до використання у загальноосвітніх навчальних закладах (Лист Інституту інноваційних технологій
 • КИЇВ 2015 «ТЕХНОЛОГІЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ» Автори
 • Метою курсу «Технології комп’ютерної обробки інформації» є розширення і поглиблення знань учнів про інформаційні технології