Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНавчальний посібник (для студентів 4-5 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 050106 "Облік І аудит")

Навчальний посібник (для студентів 4-5 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 050106 "Облік І аудит")
Сторінка1/7
Дата конвертації16.06.2017
Розмір0.95 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО

ГОСПОДАРСТВА

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ


НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
(для студентів 4-5 курсів денної і заочної форм навчання

спеціальності 8.050106 - "Облік і аудит")


ХАРКІВ - ХНАМГ - 2007
Місюров А.В.:Інформаційні системи і технології в обліку (для студентів 4-5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 8.050106 -"Облік і аудит"): Навч. посібник– Харків: ХНАМГ, 2007.- 80с.

Друкується як навчальний посібник

за рішенням Вченої Ради ХНАМГ,

рішення №11 від 30 серпня 2007 р.

Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.

Автор: А.В. Місюров

Рецензент: М.Ю. Карпенко


Рекомендовано кафедрою обліку і аудиту,

протокол від "27" квітня 2007р. № 12ВСТУП

Сучасний етап функціонування економіки характеризується зростанням інформаційного навантаження на управлінський персонал. Це визначає актуальність проблеми комплексної автоматизації управлінської діяльності на основі сучасних інформаційних технологій та засобів телекомунікацій.

Автоматизація управлінської діяльності - об’єктивний процес, який має охопити галузь у цілому, основою якого є створення високоорганізованого середовища, що має охоплювати і об’єднувати інформаційне, телекомунікаційне, програмне забезпечення, інформаційні технології, мережі, бази даних знань, інші засоби інформації.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Це дасть змогу на якісно новому рівні проводити як повсякденну оперативну роботу, так і аналіз стану та перспектив діяльності в цілому, приймати науково обґрунтовані управлінські рішення.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен одержати потрібні знання з теорії та практики використання інформаційних технологій в обліку, знати теорію економічної інформації, розподіл економічної інформації, види діючих інформаційних систем, комп’ютерні технології обробки економічної інформації, створення і впровадження інформаційних систем нового покоління – систем підтримки прийняття рішень.

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

Засвоєння курсу дозволить студенту опанувати методи й прийоми організації інформаційних систем за їх видами, рівні та функціональне призначення, удосконалювати, поглиблювати й розробляти форми та конфігурації інформаційних систем у напрямі максимального охоплення та розв’язання завдань обліку на базі автоматизованих робочих місць.
1. МЕТА, ПРЕДМЕТ І ЗМІСТОВІ МОДУЛІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Мета: формування системи теоретичних і практичних знань в області побудови і функціонування інформаційних систем та комп'ютерних технологій і можливостей їх використання в обліку.

1.2. Предмет: інформаційна система підприємства, облікова інформація підприємства

1.3. Змістові модулі: Інформаційні системи і їхня роль у керуванні економікою. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису. Інформаційні технології обробки економічної інформації. Організація інформаційної бази систем обробки економічної інформації. Організаційно-методичні основи створення і функціонування інформаційних систем в обліку. Автоматизація обліку основних засобів. Автоматизація обліку матеріальних цінностей. Автоматизація обліку роботи і заробітної плати.

Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.
Матеріальні цінності - речі, що мають певну цінність у вигляді майна, предметів, товарів.
Економі́чна інформа́ція (economic information) - інформація про суспільні процеси виробництва, розподілу, обміну та використання матеріальних благ, корисні дані сфери економіки, що відображають через систему натуральних, трудових і вартісних показників, планову й фактичну виробничо-господарську діяльність та причинний взаємозв'язок між керуючим і керованим об'єктами.
Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Автоматизація обліку готової продукції і її реалізацій.
Гото́ва проду́кція - продукція (товар), вироблена з використанням давальницької сировини (крім тієї частини, що використовується для проведення розрахунків за її переробку) і визначена як кінцева у контракті між замовником і виконавцем.
Автоматизація обліку фінансово-розрахункових операцій. Автоматизація обліку витрат на виробництво. Автоматизація зведеного обліку і складання звітності.

1.4. В наслідок вивчення дисципліни студент повинен:знати:

 • інформаційні системи і технології на підприємстві;

 • апаратне і програмне забезпечення інформаційних технологій;

 • створення комп'ютерних систем бухгалтерського обліку на підприємстві;
  Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.


 • бухгалтерський облік із застосуванням комп'ютерних програм;

уміти:

- здійснювати аналіз і контроль господарської діяльності за рахунок більш ефективного і точного виконання облікових процедур;

- користуватися прикладними програмами для вирішення завдань комп’ютеризації облікового процесу на підприємстві.

1.5. Забезпечуючі дисципліни: макро- та мікроекономіка, економіка підприємства, бухгалтерський облік, комп'ютерна техніка і програмування

1.6. Забезпечувані дисципліни: бухгалтерський облік в областях народного господарства, бухгалтерський облік у бюджетних організаціях, економічний аналіз.

Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.
Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Економі́чний ана́ліз (англ. Economic Analysis, від грец. analysis - розкладання, розчленування) - взаємопов’язані й взаємозумовлені методи вивчення і наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів.
Народнé господáрство - економічний термін, який використовується для позначення сукупності галузей і сфер виробництва, споживання та обміну.


2. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ЇХ РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІКОЮ
2.1.Загальні особливості автоматизованих інформаційних систем.

Автоматизована інформаційна система — система, що реалізує ІТ сфері управління за спільної роботи управлінського персона­лу і комплексу технічних засобів.

Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.

Вона призначена для автоматизованого збирання, реєстрації, збереження, пошуку, оброблення та видачі інформації за запитами користувачів (управлінського персоналу). Це відбувається на основі використання економіко-математичних методів, моделей, ЕОМ і засобів комунікації, АІС реалізує, принципово нову платформу управління, що ґрунтується на інтеграції управлінської інформації за допомогою механізму загального інформа­ційного зв'язку даних, які включають в оброблення з ме­тою здобуття інформації для управління.

Автоматизована ІС має забезпечувати:

— постійне спостереження за поточним станом об'єкта управління та його характеристик;

— адаптації, тобто пристосування до принятої прак­тики бізнесу та модифікації, якщо така практика зміню­ється;

— підтримку професійної діяльності управлінських працівників;

— взаємодію з управлінським персоналом;

— здійснення збирання та аналізу даних для управлін­ня й автоматичного виконання програмних засобів при на­станні заданого часу з формуванням необхідної звітності;

— реалізацію системи підказок і рекомендацій для користувачів;

— ефективне збереження даних у БД і можливість дос­тупу до них будь-якого кінцевого користувача зі свого ро­бочого місця;

Автоматизована ІС є людино-машинною системою, вона дає змогу підвищити якість управління завдяки оптимальному розподілу праці між людиною та ЕОМ на всіх стадіях управління.

Аналіз даних - розділ математики, що займається розробкою методів обробки даних незалежно від їх природи.
По́діл пра́ці - диференціація, спеціалізація трудової діяльності. При вертикальному поділі праці відбувається розподіл за рівнями, наприклад, розмежовується виробництво і управління підприємством. При горизонтальному поділі праці розподіляються види робіт в межах одного рівня, наприклад, виділяються виготовлення, обробка деталей виробу і збір виробу з цих деталей.


2.2. Структура економічної інформації. Класифікація економічної інформації

В Україні складається нова економічна система, основою якої є ринкові відносини.

Економі́чна систе́ма - сукупність усіх видів економічної діяльності людей у процесі їх взаємодії, спрямованої на
Якісних змін зазнають і важелі управ­ління.

Зміни умов виробничої діяльності, потреба адекватного при­стосування до неї системи управління сприяють не тільки вдос­коналенню його організації, а й потребують перерозподілу функ­цій управління за рівнем відповідальності, формами їх взаємодії. Мова йде про систему управління, зумовлену об'єктивною по­требою та закономірностями ринкової системи господарювання, пов'язаними із задоволенням насамперед індивідуальних потреб, забезпеченням зацікавленості працівників у найвищих кінцевих результатах, широкому використанні новітніх інформаційних технологій.

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
Ринкова економіка - економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок.

Важлива особливість сучасного етапу розвитку суспільства — спрямування економічних засобів управління підприємством на забезпечення раціонального ведення господарства в умовах дефі­цитності ресурсів, досягнення високих кінцевих результатів мінімальними витратами, ефективне регулювання виробництва адміністративними засобами, перехід до інтенсивного характеру розвитку виробництва на основі вдосконалення виробничого по­тенціалу підприємств.

Сьогодні Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт­ність в Україні» й національні стандарти бухгалтерського обліку багато питань залишають бухгалтерам, які повинні керуватися своєю професійною думкою, вміти використовувати облікові да­ні для планування та контролю за діяльністю підприємства, ін­терпретувати інформацію залежно від характеру й сутності управлінських рішень, що приймаються на її основі.

Націона́льні станда́рти - державні стандарти України, прийняті центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації та доступні для широкого кола користувачів.

Сучасний бухгалтер посідає одне з провідних місць в управ­лінні підприємством, оскільки займається не тільки веденням бух­галтерських рахунків, а й здійснює планування, аудит, оцінювання, огляд діяльності, розроблення управлінських рішень у господарській діяльності підприємства. Бухгалтеру потрібні знання об'єктивного оцінювання фінансового стану підприємства, воло­діння методами фінансового аналізу, вміння працювати з цінни­ми паперами, обґрунтування інвестицій грошових коштів в умо­вах ринку тощо.

Фіна́нсовий ана́ліз - має на меті оцінку інвестицій з погляду окремо взятої компанії, що планує одержання конкретних фінансових результатів від очікуваного вкладення засобів. Крім визначення прибутковості проекту, задачею фінансового аналізу є складання фінансових планів, що визначають потреби в капіталі, виявлення джерел їхнього покриття, аналіз грошових потоків, а також оцінка проекту з погляду ліквідності, ефективності, фінансового ризику.
Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.

У новій ролі бухгалтера можна назвати «фінансовим менед­жером», «бухгалтером-аналітиком».

У практиці прийняття управлінських рішень бухгалтерський облік називають мовою бізнесу. Як будь-яка мова, бухгалтер­ський облік розвивається і змінюється відповідно до потреб підприємств.

Бухгалтерський облік — це система, що дає змогу вимірюва­ти, обробляти й передавати інформацію, а також приймати рі­шення для управління господарською діяльністю підприємством, є зв'язуючою ланкою між господарською діяльністю і при­йняттям управлінських рішень.

Оволодіти новими методами не можна без удосконалення ін­формаційної системи та використання сучасних інформаційних технологій у роботі бухгалтера.

Основу діяльності з управління будь-якого економічного об'єкта становлять інформаційні системи, що мають складну по­будову, зміст яких залежить від роду діяльності й розміру під­приємства, організації, фірми.

Автоматизовані інформаційні системи обліку поділяються:


 • за сферою функціонування об'єкту обліку ;

 • за рівнем управління;

> за ступенем охоплення завдань обліку, контролю та аудиту;

 • за типом інтерфейсу користувача;
  Інтерфе́йс користувача́ (англ. user interface, UI, дружній інтерфейс) - засіб зручної взаємодії користувача з інформаційною системою. Сукупність засобів для обробки та відображення інформації, максимально пристосованих для зручності користувача; у графічних системах інтерфейс користувача реалізовується багатовіконним режимом, змінами кольору, розміру, видимості (прозорість, напівпрозорість, невидимість) вікон, їхнім розташуванням, сортуванням елементів вікон, гнучкими налаштовуваннями як самих вікон, так і окремих їхніх елементів (файли, папки, ярлики, шрифти тощо), доступністю багатокористувацьких налаштувань.


 • за способом передавання інформації;

 • за типом організації автоматизованих інформаційних систем обліку.

За сферою функціонування ІСО поділяються на:

 • ІСО промислових підприємств;

 • ІСО підприємств транспорту;

 • ІСО бюджетних організацій;

 • ІСО підприємств зв'язку;

 • ІСО підприємств сільського господарства.

За рівнем управління ІСО поділяються на:

 • галузеві ІСО ;

 • територіальні ІСО;

 • корпоративні ІСО.

За ступенем охоплення завдань обліку, контролю та аудиту ІСО поділяють на:

 • комплексну автоматизацію обліку, контролю та аудиту, пов'я­зану з іншими автоматизованими інформаційними системами;

 • автоматизацію окремих комплексів задач (окремих ділянок
  обліку);

 • автоматизацію окремих задач обліку, контролю та аудиту.

За типом інтерфейсу користувача ІСО поділяють на:

 • пакетні АІСО;

 • діалогові АІСО;

 • мережеві АІСО.

За способом передавання інформації ІСО поділяють на:

 • локальні ІСО;

 • багаторівневі ІСО;

 • інтегровані ІСО;

 • розподільчі ІСО.

Сьогодні підприємства потребують автоматизованої інформацій­ної системи обліку на базі сучасних засобів обчислювальної тех­ніки, яка дає змогу забезпечити:

> повне й своєчасне задоволення інформаційних потреб корис­тувачів;

> виконання контрольних і аудиторських завдань з метою одержання потрібної інформації про наявні відхилення;

> аналіз і прогнозування господарсько-фінансової діяльності підпри-ємства;

> одержання на основі автоматизації ефективних управлінських рішень.2.3. Методологічні основи і організація бухгалтерського обліку в умовах автоматизованого оброблення даних

Комплексний підхід до перегляду теоретичних і методологіч­них основ бухгалтерського обліку передбачає: • уведення в практику методологічних основ бухгалтерського обліку, що відповідають ринковим відносинам із переходом на міжнародні стандарти обліку та аудиту;

 • перегляд методологічних принципів обліку, що забезпечи­ли б комплексне оброблення облікової інформації;

 • удосконалення теоретичних основ бухгалтерського обліку з
  використанням інформаційних технологій;

 • застосування новітніх інформаційних технологій та засобів спілкування;

> інтеграцію облікової Інформації в єдиний Інформаційний потік;
Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.
Інформаційний потік - стабільний рух інформації, спрямований від джерела інформації до отримувача, визначений функціональними зв’язками між ними.

> розроблення єдиної Інформаційної мови показників обліку, контролю та аудиту; • упровадження в практику обліку питань оцінювання, пла­нування та прогнозування господарсько-фінансової діяльності підприємства;

 • формування на основі автоматизації управлінських рішень.

Посилення контрольних функцій обліку в умовах автоматизо­ваного оброблення інформації потрібне для здійснення безперерв­ного контролю кожної окремої операції, а також виявлення при­хованих порушень і відхилень у господарській діяльності підпри­ємства.

Однією з основних особливостей обліку також є його тісний зв'язок із внутрішньогосподарським контролем, аналізом і аудитом.

Основними завданнями внутрішньогосподарського контролю та аналізу в умовах застосування автоматизованої системи обліку є:


 • аналіз правомірності застосування на підприємствах форм і засобів обліку;
  Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.
  Автоматизо́вана систе́ма (АС) (англ. automated system) - сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина. АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) або їх поєднаннях.


 • аналіз правомірності фіксації первинних господарських операцій і підтвердження відповідними даними документів;

 • дослідження облікових даних щодо повноти їх відображення;

 • контроль за несанкціонованим доступом до облікової інформації;
  Несанкціоно́ваний до́ступ до інформа́ції - доступ до інформації з порушенням посадових повноважень співробітника, доступ до закритої для публічного доступу інформації з боку осіб, котрі не мають дозволу на доступ до цієї інформації.


 • контроль за правильністю та своєчасністю здійснених розрахунків;

 • аудит за повнотою та своєчасністю формування звітної інформації;

 • аудит за правильністю складання бухгалтерських проводок
  і формуванням облікових регістрів;

> дослідження та прогнозування фінансово-господарського стану підприємства;

> формування управлінських рішень за фактичною інформа­цією.

Важливе завдання бухгалтерського обліку як інструмен­та аналізу, аудиту та управління господарським процесом — по­будова моделей облікового процесу з подальшою імітацією його із застосуванням сучасних засобів обчислювальної техніки.

Електро́нна обчи́слювальна маши́на (ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.

Реалізація імітаційних моделей дасть змогу посилити управ­лінські функції обліку, передбачити на визначену дату фінансово-господарський стан підприємства і найбільший ефект від його ді­яльності.

Отже модельний експеримент є ефективним засобом для по­шуку та знаходження оптимальних рішень з управління підпри­ємством. Проте пріоритет в остаточному варіанті залишається за людиною.

Існують такі основні типи організації автоматизованих інфор­маційних систем обліку:

> міні-бухгалтерія;

> інтегровані системи бухгалтерського обліку;

Оптимальне рішення - рішення, що приймається таким чином, що ніякі інші доступні варіанти не приведуть до кращого результату. Це важливе поняття в теорії прийняття рішень. Для того, щоб порівняти різні результати рішення, один зазвичай призначає відносну корисність для кожного з них.
Виділя́ють 3 основні́ систе́ми бухга́лтерського о́бліку: Англо-Американська (демократична) - характерна для країн на які мають вплив США (Канада, Велика Британія). Континентальна - належать Італія, Іспанія, Франція, Німеччина, Португалія, Росія, Україна.

> програмні інструментальні системи;

> комплекси бухгалтерських автоматизованих робочих місць;


 • створені на замовлення системи;

> для ведення окремих ділянок обліку;

> корпоративні.Міні-бухгалтерія призначена головним чином для здійснення бухгалтерського обліку на малих підприємствах. Цей програмний засіб дає можливість здійснити синтетичний, а також нескладний аналітичний облік.
Аналітичний облік (грец. analitykos - відповідний) - система бухгалтерських записів, що дає детальні відомості про рух господарських засобів; призначається для оперативного керівництва господарством і складання звітності; будується по кожному синтетичному рахунку окремо.
У міні-бухгалтеріях формують бухгалтерські проводки, головну книгу, оборотну та деякі інші відомості, пер­винні документи. До цього класу програмних засобів належать такі, що запроваджуються на малих підприємствах України — «1С-Бухгалтерия», «Інфо-Бухгалтер», «Финанси без проблем», «Головний бухгалтер» та деякі інші.

Інтегровані системи бухгалтерського обліку побудовано на основі записів, які тією чи іншою мірою відображають інформа­цію різних розділів, котрі інтегрують в усі розділи обліку. Зви­чайно, такі програмні засоби функціонують у вигляді одного ви­конуючого модуля, що є ядром інформаційної системи бухгал­терського обліку. У діючих інтегрованих системах розробники на­магаються досягти повноти реалізації облікових функцій не за рахунок розподілу бухгалтерського обліку на окремі ділянки об­ліку, а за рахунок ускладнення та спеціалізації процедур оброб­лення бухгалтерських проводок, в які може входити різноманітна додаткова інформація, потрібна для відображення специфіки кіль­кісно-сумового, інвентарного обліку тощо. Цей клас програмних засобів призначений в основному для невеликих підприємств, од­нак, на відміну від програмних засобів «міні-бухгалтерія», вони характеризуються більшою глибиною аналітичного обліку та розвиненою реалізацією функцій натурально-вартісного і інвен­тарного обліку. До таких програмних засобів відносять інформа­ційні системи «Парус», «Інтегратор», «Інфін».

Програмні інструментальні системи дають змогу користува­чеві самостійно конструювати систему оброблення облікових да­них, описувати потрібні розрахункові алгоритми, макетувати введення і висновок первинної та вихідної інформації спеціалі­зованою формальною мовою. Так само як і інтегровані інформа­ційні системи, інструментальні системи ґрунтуються на загальній моделі бухгалтерського обліку, в якій специфіку окремих його ділянок у явному вигляді не виділено. Під час використання цих програмних засобів треба мати навички програмування й уміти розробляти формули, а також невеликі програми вбудованою в таку систему мовою опису розрахунків, що ускладнює викорис­тання цієї інформаційної системи.

До комплексів бухгалтерських автоматизованих робочих місць входять окремі АРМБ та в деяких випадках інформаційні підсистеми. Однак більшість комплексів не пов'язані між собою і вирішуються локально. До таких інформаційних систем відно­сять «Бэст», «Бухоблік-Фінанси-Бізнес», «ФинЭко» та ін.Виготовлені на замовлення системи — це комплекс програм­них засобів, які охоплюють комплекси АРМБ та інструментальні засоби, створені відповідно до вимог та умов конкретного замов­ника.

Локальні АРМБ використовують для розв'язання окремих завдань обліку, вони не пов'язані між собою й виконують окремі функції, потрібні підприємству.

Корпоративні інформаційні системи забезпечують комплекс­ну автоматизацію завдань обліку, контролю, аналізу та аудиту з ви­користанням інших систем управління, що діють на підприєм­ствах. Корпоративні інформаційні системи дають можливість своєчасно отримувати інформацію для прийняття управлінських рішень за рівнями управління. Програмні модулі побудовані гнуч­ко, що забезпечує взаємодію різних бізнес-процесів. Корпоратив­ні інформаційні системи побудовані на комплексі взаємо­зв'язаних АРМБ з використанням розподіленої системи оброб­лення даних (РСОД).
  1   2   3   4   5   6   7 • 1. МЕТА, ПРЕДМЕТ І ЗМІСТОВІ МОДУЛІ ДИСЦИПЛІНИ 1.1. Мета
 • Предмет
 • Економічна інформація
 • 2. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ЇХ РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІКОЮ
 • 2.2. Структура економічної інформації. Класифікація економічної інформації
 • 2.3. Методологічні основи і організація бухгалтерського обліку в умовах автоматизованого оброблення даних