Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНавчальний посібник для студентів напряму підготовки 140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання

Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання
Сторінка1/8
Дата конвертації13.03.2017
Розмір1.71 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра інформаційних систем і технологій управління


Ільєнко Ю.І., Шершньова Г.В.


Інформаційні системи та технології

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм»

денної та заочної форм навчанняДонНУЕТ


Донецьк

2014


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра інформаційних систем і технологій управління


Ільєнко Ю.І., Шершньова Г.В.


Інформаційні системи та технології

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм»

денної та заочної форм навчання

Затверджено

на засіданні кафедри інформаційних систем і технологій управління

Протокол № 9 від 16 грудня 2013 р.


Схвалено

навчально-методичною радою ДонНУЕТ

Протокол № __ від __ _______ 2014 р.

ДонНУЕТ


Донецьк

2014


УДК 004.78:338.48(075.8)

ББК 32.973.26-018.2с51я73+65.433я73

І45
Рецензенти:

Ю.В. Нефьодова – канд. екон. наук, доц.,

Т.В. Шабельник – канд. екон. наук, доц.

Ільєнко Ю.І.
І45 Інформаційні системи та технології: навч. посібник для студ. напр. підг. 6.140103 «Туризм» ден. та заоч. форм навчання / Ю.І. Ільєнко, Г.В. Шершньова. – Донецк: ДонНУЕТ, 2014. – 173 с.
У навчальному посібнику викладений теоретичний і практичний матеріал за модулями дисципліни «Інформаційні системи та технології», що присвячені питанням автоматизації обробки управлінської інформації. У посібнику розглянуто питання щодо особливостей формування управлінської інформації, технічного та програмного забезпечення для її обробки, застосування прикладного програмного забезпечення Microsoft Office для вирішення задач туристичної діяльності та прийняття управлінських рішень.

Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів.


УДК 004.78:338.48(075.8)

ББК 32.973.26-018.2с51я73+65.433я73

© Ільєнко Ю.І., Шершньова Г.В., 2014

© Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2014
ЗМІСТ

Вступ

5

Змістовний модуль 1. Основи підготовки користувача ПК.Програми обробки текстів

7


1. Основні поняття дисципліни

7

1.1 Роль інформації в суспільстві та її класифікація

7

1.2 Поняття інформаційних ресурсів та їх місце в управлінні

10

1.3 Поняття інформаційних систем та технологій, інформаційної грамотності, культури і компетентності

14


1.4 Контрольні питання

17

2. Технічне забезпечення ПК

18

2.1 Призначення та характеристики основних пристроїв ПК

18

2.2 Призначення та характеристики додаткових пристроїв

30

2.3 Контрольні питання

40

3. Системи програмного забезпечення ПК. Операційна система Windows

41

3.1 Програмне забезпечення ПК

41

3.2 Операційна система Windows

43

3.3 Файлова система ПК

46

3.4 Контрольні питання

49

3.5 Практичні завдання

49

4. Текстовий редактор MS Word. Основні поняття. Створення складних текстових документів

52


4.1 Основні поняття

52

4.2 Робота з текстом і таблицями

53

4.3 Використання додаткових можливостей MS Word для створення складних документів

56


4.4 Контрольні питання

60

4.5 Практичні завдання

61

5. Електронні презентації. Створення електронних презентацій у Рower Рoint

63


5.1 Основні поняття

63

5.2 Режими створення презентації

67

5.3 Контрольні питання

78

5.4 Практичне завдання

79

Змістовний модуль 2. Розв’язання задач у табличному процесорі MS Excel

80

6. Табличний процесор Мicrosoft Еxcel – створення таблиць та діаграм

80

6.1 Основні поняття

80

6.2 Робота з листами. Введення та форматування даних

82

6.3 Робота з формулами. Абсолютні і відносні посилання на адреси клітинок

84


6.4 Аналіз даних за допомогою діаграм

86

6.5 Контрольні питання

88

6.6 Практичні завдання

88

7. Використання стандартних функцій Microsoft Excel

95

7.1 Основні поняття. Робота з майстром функцій

95

7.2 Статистичні, логічні та функції дати і часу

97

7.3 Контрольні питання

99

7.4 Практичні завдання

100

8. Робота зі зведеними таблицями. Консолідація даних

105

8.1 Створення зведених таблиць

105

8.2 Консолідація даних в середовищі Microsoft Excel

107

8.3 Контрольні питання

109

8.4 Практичні завдання

109

Змістовний модуль 3. Системи управління базами даних

117

9. Бази даних. Основні поняття. Характеристика СУБД MS Access. Створення таблиць у СУБД MS Access

117


9.1 Основні поняття реляційних баз даних

117

9.2 СУБД Microsoft Access 2003. Характеристика та інтерфейс програми

122

9.3 Створення баз даних, таблиць у середовищі Microsoft Access 2003

125

9.4 Створення таблиць в режимі введення даних

133

9.5 Створення таблиці в режимі конструктора

135

9.6 Створення схеми даних (встановлення зв’язків між таблицями)

137

9.5 Контрольні питання

138

10. Створення запитів у середовищі Microsoft Access 2003

139

10.1 Загальні поняття

139

10.2 Приклади створення запитів

145

10.3 Контрольні питання

151

11. Робота з формами у середовищі Microsoft Access 2003

152

11.1 Основні положення

152

11.2 Створення форми у режимі майстра

154

11.3 Створення форми у режимі конструктора

155

11.4 Створення головної форми

157

11.5 Контрольні питання

159

12. Створення звітів у середовищі Microsoft Access 2003

160

12.1 Основні поняття

160

12.2 Створення звіту в режимі майстра

161

12.3 Створення звітів у режимі конструктора

163

12.4. Контрольні питання

167

13. Імпорт, експорт даних

168

14. Практичні завдання

170

Література

172Вступ
Успішна робота будь-якого фахівця сучасної туристичної фірми передбачає вільне володіння новітніми технологіями. Ефективність використання інформаційних системи та технології визначає продуктивність діяльності підприємства сфери туризму, для якої надійність і оперативність обробки і передачі інформації стають все більш актуальними. Саме тому підготовка фахівців в області туристичного бізнесу передбачає освоєння дисципліни «Інформаційні системи та технології».

Практична підготовка студентів, що вивчають інформаційні системи та технології, спрямована на одержання навичок ефективного використання сучасних інформаційних технологій в майбутній професійній діяльності.

Метою вивчення дисципліни є формування знань у студентів про можливості використання сучасних інформаційних технологій для успішного здійснення інформаційно-комунікаційної діяльності у сфері управління, що передбачає оволодіння знаннями, уміннями та навичками роботи з прикладними програмами ОС Windows, використання текстових редакторів, табличних процесорів, побудова та адміністрування баз даних, створення презентацій.

Задачами дисципліни є одержання знань, умінь і навичок з основ інформатики та комп’ютерної техніки у відповідності до освітньо-кваліфікаційної програми підготовки фахівців напряму підготовки «Туризм».

Даний навчальний посібник відповідає авторській навчальній програмі та складається з трьох розділів, що відповідають змістовним модулям даної дисципліни.

У першому розділі розкрита роль інформації у суспільстві та наведено її класифікацію, надані загальні поняття про інформаційні ресурси, інформаційні системи та технології, висвітлено питання про технічне та програмне забезпечення персонального комп’ютера, розглядаються засоби формування складних документів засобами текстового редактора MS Word, та створення електронних презентацій інформації у середовищі Power Point.

У другому розділі розглянуто засоби обробки, аналізу та презентації інформації з використанням табличного процесору MS Excel: створення таблиць, складних формул, діаграм, використання стандартних функцій для вирішення професійних задач, консолідація даних, зведені таблиці, фільтри та підсумки.

Третій розділ присвячено питанням проектування, побудови, та використання баз даних MS Access.

Таким чином, у навчальному посібнику докладно викладені ідеї щодо особливостей формування управлінської інформації, технічного та програмного забезпечення для її обробки, застосування прикладного програмного забезпечення Microsoft Office для вирішення задач туристичної діяльності та прийняття управлінських рішень.
Навчальний посібник призначено для студентів економічних спеціальностей, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів.
змістовний МОДУЛЬ 1
Основи підготовки користувача ПК.


Програми обробки текстів

  1   2   3   4   5   6   7   8  • Ільєнко Ю.І.