Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНавчальний проект

Скачати 78.82 Kb.

Навчальний проект
Скачати 78.82 Kb.
Дата конвертації18.05.2017
Розмір78.82 Kb.Костянтинівське міське управління освіти

Костянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5

Костянтинівської міської ради Донецької області


Навчальний проект«Впровадження персональних

мобільних комп’ютерів

школяра як засіб стимулювання навчально – пізнавальної діяльності на уроках курсу

«Я і Україна» в початковій школі»

Керівник проекту: Толочка М.В.
Стимул (з лат. батіг)- у Стародавньому Римі загострений прут або палиця, якими підганяли рогату худобу.
Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.


Консультанти: Севастьянов Д.Ю.

Воробйова Л.І.

2011ЗМІСТ ПРОЕКТУ

1. Анотація

2.Актуальність проблеми, наукове обґрунтування

3. Мета, завдання проекту, критерії оцінки очікуваних результатів, гіпотеза роботи, методи роботи

4.Етапи, термін реалізації проекту

5. Забезпечення проекту

6. Творчі групи

7.Додатки: • додаток 1

 • додаток 2

 • додаток 3

 • додаток 4

6. Післямова

7. Список використаних джерелВпровадження персональних мобільних комп’ютерів школяра як засіб стимулювання навчально – пізнавальної діяльності на уроках курсу

«Я і Україна» в початковій школі»
Анотація

Проект «Впровадження персональних мобільних комп’ютерів школяра як засіб стимулювання навчально – пізнавальної діяльності на уроках курсу «Я і Україна» представляє методичне об’єднання вчителів початкової школи Костянтинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Костянтинівської міської ради Донецької області. Головна увага в цьому проекті приділяється формуванню внутрішніх мотивів навчання молодших школярів, позитивного ставлення до засобів нових інформаційних технологій і навчально-пізнавальної діяльності в цілому; пропонуються шляхи поєднання Програми для середньої загальноосвітньої школи (1-4 класи) та використання комп’ютерних технологій у межах курсу «Я і Україна».

Костянти́нівка - місто обласного підпорядкування у Донецькій області, районний центр.
Мотива́ція (з лат. movere) - спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.
Методи́зм (методистська церква) - протестантська церква, поширена головним чином в США, Великій Британії. Виникла в XVIII столітті, відокремившись від англіканської церкви, вимагаючи послідовного, методичного дотримання релігійних приписів.
Початкова школа Початкова школа - загальноосвітній навчально-виховний заклад для дітей, що дає початкову освіту - елементарні знання з рідної мови (вміння читати й писати), математики, а також про природу й суспільство; перший ступінь обов'язкової загальної освіти.
Сере́дня загальноосві́тня шко́ла - загальноосвітня школа, в якій учні здобувають середню освіту.


Актуальність проблеми, наукове обґрунтування.

Серед важливих педагогічних проблем, які поставила перед нами сучасна школа, є використання інноваційних форм організації навчання молодших школярів.

Проблема - складне теоретичне або практичне питання, що потребує розв'язання, вивчення, дослідження. Проблема - об'єкт (питання, недолік чи потреба чогось,завада від надлишку чи наявності чогось, процес) явище збуджуючого характеру як стимул діяльності спонукаючого характеру - незадоволений попит чи нереалізовані потреби (нестача або відсутність, надлишок або наявність чого-небудь), дефект, вада, чи загроза що змушує цілеспрямовано ліквідувати проблему шляхом уникнення взаємодії чи зміни стану об'єкту, себе чи свого ставлення до подій.
Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
Учні, особливо початкової ланки, без повсякчасного нагадування, власних чи зовнішніх зусиль, а часто й прямого примушення не можуть зрушитися з місця, недостатньо активно працюють. Сучасна дитина – вільна та незалежна особистість, захищена правами, - потребує іншого підходу.
Особистість - відображення соціальної природи людини, розгляду її як індивідуальності та суб'єкта соціокультурного життя, що розкривається в контекстах соціальних відносин, спілкування і предметної діяльності, соціально зумовлена система психічних якостей індивіда, що визначається залученістю людини до конкретних суспільних, культурних, історичних відносин Під «особистістю» розуміють стійку систему соціально значущих рис, що характеризують особу як члена того чи іншого суспільства або спільноти. Поняття «особистість» характеризує суспільну сутність людини, пов'язану із засвоєнням різноманітного виробничого і духовного досвіду суспільства. Деякі теорії особистості не включають в неї біологічні характеристики людини, інші, приміром, фрейдизм, надають біологічним чинникам визначального значення. Більш виваженим є трактування особистості як динамічної єдності біологічного та соціального.

У зв’язку з цією проблемою нами розроблено даний проект. Пропонується ряд заходів, використання яких дозволить стимулювати навчально-пізнавальну діяльність та сформувати ключові життєві компетентності у дітей – учасників проекту.

Інформаційні технології, а саме наявність мобільного персонального комп’ютера на уроці в кожного учня дають можливість безпровідного підключення в Інтернет, введення рукописного і голосового тексту, найрізноманітнішої роботи з текстовими, фото і відео файлами.

Го́лос - звук, який відтворює людина, використовуючи голосові зв'язки. Людина використовує голос для розмови, співу, крику, сміху, плачу. Голосоутворення відбувається шляхом видихання повітря з легень через рот та ніс, при чому голосові зв'язки вібрують і створюють у повітрі звукові хвилі.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

Курс «Я і Україна» в початковій школі сприяє формуванню в учнів потреби до пізнання світу і людини в ньому як біологічної та соціальної істоти, засвоєнню духовних цінностей у різноманітних сферах, вихованню патріотизму, створенню теоретичної бази для інтелектуального розвитку і має широкий спектр можливостей застосування комп’ютерних технологій під час уроку.

Патріоти́зм (грец. πατριώτης - співвітчизник, грец. πατρίς та лат. patria - батьківщина) - громадянське почуття, змістом якого є любов до батьківщини, відданість своєму народові, гордість за надбання національної культури, готовність діяти в інтересах вітчизни та постати на її захист у разі необхідності.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Інтелéкт - це інформаційний потенціал знань конкретної особистості, отриманий в результаті функціонування свідомості, мислення та розуму людини. По відношенню до суспільства використовуються терміни: "Інтелект планети", "Інтелект нації", "Інтелект країни", "Інтелект установи" і тому подібне.
Руко́пис, або манускри́пт (лат. manuscriptum, від manus - рука і scribo - пишу) - писемний документ, написаний від руки, звідки й назва.
Вихова́ння - процес та практика засвоєння дитиною загальноприйнятих у суспільстві норм поведінки.
Текст (від лат. textus - тканина, з'єднання) - загалом зв'язана і повністю послідовна сукупність знаків. Наука, що вивчає тексти називається герменевтикою.
Біологія Біоло́гія (дав.-гр. βίοσ - життя, дав.-гр. λόγος - слово; наука) - система наук, що вивчає життя в усіх його проявах й на всіх рівнях організації живого, про живу природу, про істот, що заселяють Землю чи вже вимерли, їхні функції, розвиток особин і родів, спадковість, мінливість, взаємини, систематику, поширення на Землі; про зв'язки істот та їхні зв'язки з неживою природою.
Духовні цінності - це духовні уявлення, явища, поняття, вимоги, що притаманні людині, спільноті або науковому чи етичному вченню.

До участі в проекті запрошуються учні 1-2 класів, батьки та вчителі.

Реалізація проекту розрахована на два роки.

Мета проекту


 • розробити методичні рекомендації для вчителів початкових класів щодо використання комп’ютерних технологій на уроці «Я і Україна»

 • розкрити роль впровадження персональних комп’ютерів у стимулюванні навчально – пізнавальної діяльності молодшого школяра.Завдання проекту полягає не тільки в допомозі учням стати активними учасниками навчального процесу, а й оволодінні ними комп’ютерною грамотою, підготовці до реальної і потрібної суспільству трудової діяльності;
Навчання Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.

організації лекторію для батьків щодо роботи з комп’ютерами в домашніх умовах.Критерії оцінки очікуваних результатів:

 • формування внутрішніх мотивів навчання в учнів;

 • підвищення пізнавального інтересу та активності учнів на уроці;

 • створення ситуації успіху для кожного учня;

 • оволодіння навичками безпечної роботи з комп’ютером;

 • підвищення інформованості серед батьків щодо роботи дітей з комп’ютерами.Гіпотеза роботи:

якщо у кожного учня початкової школи буде на уроці персональний мобільний комп’ютер, то підвищиться інтерес учнів до нових інформаційних технологій, розшириться кругозір та процес навчання стане мотиваційно скоригованим.Методи роботи:

 • тренінги;

 • мозкові штурми;

 • анкетування;

 • тестування;

 • дистанційне навчання;

 • демонстрації.

Етапи проекту та термін реалізації


Етапи реалізації

Опис заходів здійснення етапу

Термін реалізації

Результати здійснення етапу

Перший

 1. Реєстрація в участі в конкурсі проектів (додаток 1)

 2. Анкетування дітей й батьків.

 3. Вивчення методичної літератури.

 4. Формування творчої групи.

 5. Планування заходів щодо впровадження персональних мобільних комп’ютерів школяра.
До 20.09.11

Жовтень - листопад

2011 р.

 • Збір інформації про рівень підготовленості дітей до роботи з комп’ютером;

 • Створення банку методичної літератури;

 • План заходів щодо впровадження персональних комп’ютерів у школі.

Другий

 1. Підтримка курсу «Я і Україна» з використанням комп’ютерних технологій (додаток 2)

 2. Конкурс малюнків «Мій комп’ютер»

 3. Підготовка рекомендацій для учня щодо роботи з комп’ютером на уроках у початковій школі (додаток 3)

 4. Добірка відеоматеріалів за темами курсу «Я і Україна»

 5. Створити рекламну презентацію цього проекту с метою впровадження персональних мобільних комп’ютерів школяра як засіб стимулювання навчально-пізнавальної діяльності на уроках курсу «Я і Україна» в початковій школі.

Грудень 2011 – лютий 2012


Третій

 1. Проведення методичного об’єднання вчителів початкових класів за темою «Впровадження персональних мобільних комп’ютерів школяра як засіб стимулювання навчально-пізнавальної діяльності на уроках курсу «Я і Україна» в початковій школі.

 2. Презентація проекту:

 • на педагогічній раді;

 • на батьківських зборах

Березень-травень

2012 рокуОзнайомлення вчителів з проектом з метою подальшого використання мобільних комп’ютерів школярів як засіб навчально-пізнавальної діяльності на уроках.
Залучення батьків до формування активно-позитивного ставлення школярів до навчання

Четвертий

1. Проведення уроків «Я і Україна» з використанням комп’ютерних технологій у 1 – 2 класах.


2011-2012 навчальний рік

Активізація навчально – виховного процесу. Формування активно-позитивного ставлення школярів до навчанняЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТУ


1.

Науково-методичне

Програма курсу «Я і Україна»;

Санітарно-гігієнічні норми;

Словник (додаток 4).2.

Матеріально – технічне

Наявність у школі мобільних комп’ютерів та технічних засобів, необхідних для проекту.
3.

Кадри

Наявність у школі підготовлених вчителів до впровадження мобільних комп’ютерів в навчально-виховний процес.

При необхідності забезпечити організацію курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових класів щодо використання комп’ютерної техніки у навчально-виховному процесі та науково-методичної підтримки.
Творчі групи:
1. ІНФОРМАЦІЙНА:

Кочетова Н.Б., Струбіцька Г.Й., Павлюченко Л.М. • Створення банку науково - методичної літератури щодо впровадження персональних мобільних комп’ютерів школяра на уроках курсу «Я і Україна»;

 • Добірка відеоматеріалів за темами курсу «Я і Україна».
  Ві́део (від лат. video - дивлюся, бачу) - під цим терміном розуміють широкий спектр технологій запису, обробки, передачі, зберігання й відтворення візуального і аудіовізуального матеріалу на моніторах.2. АНАЛІТИЧНА:

Сирош Г.І.

Аналітика (від грец. άναλυτικά ) - основа інтелектуальної, логіко-мисленевої діяльності, спрямованої на рішення практичних завдань. У її основі лежить не стільки принцип констатації фактів, скільки принцип «випередження подій», що дозволяє організації або індивідові прогнозувати майбутній стан об'єкту аналізу.
, Ворошилова О.А., Таїбова Т.О. • Розробляє анкети щодо збору інформації про рівень підготовленості дітей до роботи з комп’ютером, про ставлення батьків до впровадження інформаційних технологій у класно-урочну систему;

 • Аналізує результати навчальної діяльності та планує подальшу корекційну діяльність.3. ТВОРЧА:

Дьяченко О.М., Якубець І.В., Ващенко О.І., Гуща Л.П. • проведення конкурсів малюнків за темами;
  Ко́нкурс (лат. concursus) - змагання, яке дає змогу виявити найгідніших із його учасників або найкраще з того, що надіслане на огляд. Також конкурс - відбір претендентів на заміщення деяких посад. Вибір працівника належить не адміністрації, а проводиться за рішенням колегіального органу (наприклад, вченої ради), яке є обов'язковим для адміністрації. К.


 • створення реклами – презентації проекту «Впровадження персональних мобільних комп’ютерів школяра як засіб стимулювання навчально-пізнавальної діяльності на уроках курсу «Я і Україна» в початковій школі»;

 • розробка методичних рекомендацій для вчителів початкових класів щодо використання комп’ютерних технологій на уроках «Я і Україна».


4. КОНСУЛЬТАНТИ:

Севастьянов Д.Ю., Воробйова Л.І. • підтримка курсу «Я і Україна» комп’ютерними технологіями;
  Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).


 • консультації по створенню проекту.

Скачати 78.82 Kb.

 • Навчальний проект
 • ЗМІСТ ПРОЕКТУ