Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНавчально-методичні матеріали

Скачати 163.86 Kb.

Навчально-методичні матеріали
Скачати 163.86 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.04.2017
Розмір163.86 Kb.
  1   2

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет педагогічної освіти

Кафедра загальної та соціальної педагогіки

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З КУРСУ «МЕТОДИКА РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ»
для студентів IV курсу факультету педагогічної освіти
на 2016-2017 н.р.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Націоналі́зм (фр. nationalisme) - ідеологія і напрямок політики, базовим принципом яких є теза про цінність нації як найвищої форми суспільної єдності та її первинності в державотворчому процесі[Джерело?].
Соціа́льна педаго́гіка - галузь педагогіки, що вивчає закономірності соціально-культурної адаптації людини, групи, суспільства з метою гармонізації, гуманізації їх взаємовідносин на внутрішньо-, між- та надособовому рівні.
Іва́н Я́кович Франко́ (27 серпня 1856, с. Нагуєвичі - 28 травня 1916, Львів, Австро-Угорщина) - видатний український письменник, поет, публіцист, перекладач, учений, громадський і політичний діяч. Доктор філософії (1893), дійсний член Наукового товариства імені Шевченка (1899), почесний доктор Харківського університету (1906).
Педагогіка Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.

Уклала: доц. Крива М.В.


Львів - 2016


Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою вивчення навчальної дисципліни є формування професійної компетентності студентів з проблем навчальної і виховної роботи з обдарованими дітьми молодшого шкільного віку на основі диференціації і різнорівневого підходу при вивченні навчальних предметів та позаурочної діяльності у початковій школі.
Психоло́гія (від грецького ψυχή (psyché) - душа, дух; λόγος (logos) - вчення, наука) - наука, що вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю) та поведінку людини, пояснення яких знаходимо в цих явищах.
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.
Виховна робота у Збройних Силах та інших військових формуваннях України - це система організаційних, морально-психологічних, інформаційних, педагогічних, правових, культурно-просвітницьких та військово-соціальних заходів, спрямованих на формування і розвиток у воїнів професійно необхідних якостей, моральної самосвідомості, що має забезпечити високу бойову і мобілізаційну готовність органів управління, з’єднань і частин, зміцнення військової дисципліни та правопорядку, згуртування військових колективів.
Обдарованість - поняття загальної психології; високий рівень задатків, схильностей. Обдарованість є результатом і свідченням високого рівня інтелектуального розвитку індивіда.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Початкова школа Початкова школа - загальноосвітній навчально-виховний заклад для дітей, що дає початкову освіту - елементарні знання з рідної мови (вміння читати й писати), математики, а також про природу й суспільство; перший ступінь обов'язкової загальної освіти.

Основні завдання курсу – сприяти процесу оволодіння студентами основами знань про природу обдарованості дитини, види і типи обдарувань дитини молодшого шкільного віку; розуміння основних закономірностей й умов сприятливого психолого-педагогічного розвитку обдарованих школярів молодших класів, вироблення вмінь застосовувати різноманітні стратегії, методи;

Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
Природни́чі нау́ки - галузі науки, що вивчають явища навколишнього світу в живій та неживій природі. До природничих наук не належать дослідження людського суспільства, мов і мистецтв, які заведено об'єднувати під назвою гуманітарні науки.
Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.
прийоми для розвитку здібностей дитини; формування умінь і навичок діагностики здібностей, творчого потенціалу, сфери розвитку обдарованості дитини.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні

знати:

- психологічні особливості обдарованих учнів;

- основні закономірності розвитку здібностей, обдарованості в учнів початкової школи;

- методики діагностики обдарованості ;

- нормативно-правові акти, які регламентують роботу з обдарованими дітьми;

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Здібності - індивідуально стійкі психічні властивості людини, що визначають її успіхи в різних видах діяльності. Задатки - це потенційні можливості, що виявляються в діяльності, яка не може існувати без них.
Діагно́стика (з грец. diagnosis = dia+gnosis = «роз+пізнання») (англ. diagnostics; нім. Diagnostik; фр. le diagnostic) - галузь знань, що вивчає теорію і методи організації процесів постановки діагнозу, а також принципи побудови засобів діагностування.
Творчість - діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей (нові твори мистецтва, наукові відкриття, інженерно-технологічні, управлінські чи інші інновації тощо).
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

- сутність концептуальних моделей навчання обдарованих дітей;

- форми і методи роботи з обдарованими школярами у початковій школі;

- методи розвитку інтелектуально-творчих умінь учнів молодших класів.


вміти:

- виділяти види і ознаки обдарованості;

- здійснювати психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини

- володіти методами виявлення обдарованих дітей;

- застосовувати сучасні технології у вихованні і навчанні обдарованих дітей на основі диференціації і різнорівневого підходу при вивченні навчальних предметів та позаурочній діяльності.

Змістовий модуль 1. Концептуальні засади вивчення проблеми обдарованості дитини

Семінарське заняття № 1.

Тема: Проблема обдарованості в сучасних психолого-педагогічних дослідженнях (2 год.

Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
Вихова́ння - процес та практика засвоєння дитиною загальноприйнятих у суспільстві норм поведінки.
Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.
)

Питання для обговорення:

1. Теоретичні підходи до трактування поняття обдарованості (трансцендентальний, соціогенний, спадково-еволюційний, психогенетичний, фізіологічний підходи).

Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Фізіоло́гія (грец. φυσιολογία - природознавство)- це наука про життєві процеси, діяльність окремих органів та їх системи і в цілому всього організму. Основним у фізіології є експериментальний метод дослідження, який обґрунтував англійський учений Френсіс Бекон.

2. Співвідношення основних понять курсу "обдарованість", "талант", "геній", "здібності", "задатки". Теорія здібностей Б. Теплова.

3. Моделі обдарованості у дослідженнях вітчизняних та зарубіжних учених.

Український - той, що належить державі Україна або зроблений в Україні.Рекомендована література:1, 6, 7, 12, 13,17, 19, 20, 27, 29; 2д, 5д, 11 д.
Семінарське заняття № 2.

Тема: Загальна характеристика обдарованості дітей (2 год.)

Питання для обговорення:

1. Характерні особливості обдарованих дітей.

2. Теорія множинного інтелекту Х. Гарднера.

3. Види обдарованості учнів (загальна та спеціальна обдарованість, інтелектуальна обдарованість, академічна обдарованість).

Інтелектуал - людина розумової праці[Джерело?]. «Інтелектуалом» також називають[Хто?] освічену, начитану людину з високо розвиненим інтелектом[Джерело?].

4. Соціальна обдарованість. Соціальна модель обдарованого учня.

5. Особливості вікової обдарованості.Рекомендована література: 1, 6, 7, 10, 11, 13,16, 20, 27, 29, 2д, 14 д.
Практичне заняття № 1.

Тема: Творча обдарованість учнів (2 год.)

Питання для обговорення:

1. Сутність понять "творчість", "творче мислення", "креативність", "творча обдарованість".

2. Механізми творчого мислення.

3. Алгоритм управління процесом розвитку творчих здібностей учнів.

Механі́зм (грец. μηχανή mechané - машина) - система тіл, що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл. Механізм складає основу більшості машин і застосовується в різноманітних технічних об'єктах.
Управлі́ння проце́сом - це сукупність заходів з планування та моніторингу виконання процесу. Термін часто використовують описуючи управління бізнесовими та виробничими процесами.

4. Комплекс методів пошуку творчо розвинених дітей.

Виконання диференційованих практичних завдань.

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 17, 20, 27, 7д, 9 д, 10 д, 15 д.
Практичне заняття №2

Тема: Діагностика обдарованих дітей (2 год.)

Питання для обговорення:

1. Пошук і виявлення обдарованості дітей. Інформаційний банк даних "Обдарована дитина".

2. Наукові психолого-педагогічні методи досліджень обдарованості.

3. Умови, що перешкоджають виявленню обдарованості.

4. Діагностичні методики з виявлення і оцінки рівня здібностей, ознак обдарованості дітей молодшого шкільного віку.

5. Методи дослідження інтелекту і креативності молодших школярів.

Виконання диференційованих практичних завдань.

Рекомендована література: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 13, 17, 20, 27, 4д, 13 д.
Практичне заняття №3

Тема: Робота з батьками обдарованих дітей. (2 год.)

Питання для обговорення:

1. Роль батьків у вихованні обдарованої дитини в сімʼї.

2. Встановлення і розвиток відносин співробітництва і партнерства батьків з дитиною.

Співпраця, співробітництво - спільна з ким-небудь діяльність, спільна праця для досягнення мети. Для відображення негативного сенсу цього слова (співпраця з ворогом) використовується слово колабораціонізм.

3. Помилки батьків у вихованні обдарованих дітей. Рекомендації батькам обдарованих дітей.

4. Синдром дефіциту уваги і гіперактивності (СДВГ) обдарованої дитини.

Гіперакти́вність - стан, при якому активність і збудливість людини перевищує норму. У випадку, якщо подібна поведінка є проблемою для інших, гіперактивність трактується як психічний розлад. Гіперактивність частіше зустрічається у дітей і підлітків, ніж у дорослих людей, оскільки викликається емоціями.

Виконання диференційованих практичних завдань.Рекомендована література: 1, 2, 6, 7, 9, 13, 16,20, 27, 28, 8д.
Змістовий модуль 2. Методичні основи роботи з обдарованими дітьми в початковій школі

Практичне заняття №4.

Тема: Модель роботи з роботи дітьми в початковій школі (2 год.)

Питання для обговорення:

1. Системна робота школи з обдарованими дітьми. Основні завдання адміністрації і педагогічного колективу школи у плануванні роботи з обдарованими дітьми.

Колекти́в - cукупність людей, об'єднаних спільною діяльністю, спільними інтересами, метою, проектом. Група людей, зв'язаних спільною працею в одній організації, установі, на підприємстві тощо. За видом діяльності розрізняють трудові, навчальні, військові, спортивні, художньої самодіяльності та інші колективи.
Планування - це заздалегідь намічений порядок дій, необхідних для досягнення поставленої цілі. Планування - оптимальний розподіл ресурсів для досягнення поставленої мети.
Адміністрáція - це: «державна адміністрація» у значенні певних органів державного управління. Розрізняють - А. центральну (Президент, Кабінет Міністрів, інші центральні відомства) та місцеву (решта органів державного управління); із запровадженням інституту президентства створено апарат при Президентові України, який має назву «Адміністрація Президента України».

2. Нормативні документи щодо організації роботи з обдарованою дитиною.

3. Особистісні якості, необхідні вчителеві для роботи з обдарованими дітьми.

4. Професійні якості вчителів, які працюють з обдарованими дітьми. Спеціальна підготовка вчителя до роботи з обдарованими учнями.

Виконання диференційованих практичних завдань.Завдання для самостійної роботи студента. (10 б)

Тема: Досвід розвинених країн світу в організації навчання і виховання здібних дітей.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Особистість - відображення соціальної природи людини, розгляду її як індивідуальності та суб'єкта соціокультурного життя, що розкривається в контекстах соціальних відносин, спілкування і предметної діяльності, соціально зумовлена система психічних якостей індивіда, що визначається залученістю людини до конкретних суспільних, культурних, історичних відносин Під «особистістю» розуміють стійку систему соціально значущих рис, що характеризують особу як члена того чи іншого суспільства або спільноти. Поняття «особистість» характеризує суспільну сутність людини, пов'язану із засвоєнням різноманітного виробничого і духовного досвіду суспільства. Деякі теорії особистості не включають в неї біологічні характеристики людини, інші, приміром, фрейдизм, надають біологічним чинникам визначального значення. Більш виваженим є трактування особистості як динамічної єдності біологічного та соціального.
Розвинені країни Розвинені країни - країни з найбільшим розвитком економіки, в яких домінує третинний і четвертинний сектори. Цей рівень економічного розвитку зазвичай характеризується високим прибутком на душу населення і максимальним індексом розвитку людського потенціалу (ІРЛП).

Вимоги: проаналізуйте основні підходи до організації навчання і виховання обдарованих дітей у розвинених країнах світу на вибір (США, Великобританії, Франції, Японії, Німеччині). Сформулюйте рекомендації щодо застосування досвіду розвиненої країни в Україні.

Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Об'єм - 3-4 сторінки формату А4.

Рекомендована література: 1, 2, 6, 7, 9, 13, 16, 20, 25, 26, 27, 28, 3 д, 12 д, 16 д.


Практичне заняття № 5

  1   2


Скачати 163.86 Kb.

  • НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З КУРСУ «МЕТОДИКА РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ»
  • Мета та завдання навчальної дисципліни Метою вивчення навчальної дисципліни є формування професійної
  • Змістовий модуль 1. Концептуальні засади вивчення проблеми обдарованості дитини Семінарське заняття № 1. Тема
  • Питання для обговорення
  • Семінарське заняття № 2. Тема: Загальна характеристика обдарованості дітей (2 год.) Питання для обговорення
  • Практичне заняття № 1. Тема: Творча обдарованість учнів (2 год.) Питання для обговорення
  • Механізми
  • Практичне заняття №2 Тема: Діагностика обдарованих дітей (2 год.) Питання для обговорення
  • Практичне заняття №3 Тема: Робота з батьками обдарованих дітей. (2 год.) Питання для обговорення
  • Змістовий модуль 2. Методичні основи роботи з обдарованими дітьми в початковій школі Практичне заняття №4. Тема