Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНавчально-методичні матеріали

Скачати 163.86 Kb.

Навчально-методичні матеріали
Скачати 163.86 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації28.04.2017
Розмір163.86 Kb.
1   2
Тема: Концептуальні моделі навчання обдарованих дітей (2 год.)

Питання для обговорення:

1.Модель навчання "Вільний клас». Модель «Структура інтелекту Гілфорда («SOI»-Structure of the Intellect).

2. Модель навчання «Три види збагачення навчальної програми Рензуллі».

3. Модель Блума «Таксономія цілей навчання».

4. Когнітивно-афективна модель Уільямса.

5. Екстернат як форма навчання обдарованих дітей.

Екстерна́т - це форма отримання освіти, яка передбачає самостійне вивчення загальноосвітніх програм загальної, середньої освіти з подальшою проміжною та державною (підсумковою) атестацією у загальноосвітньому закладі, що має державну акредитацію.

6. Вимоги до програм навчання обдарованих дітей: Принципи побудови програм навчання обдарованих школярів

7. Диференціація та індивідуалізація навчання обдарованих дітей.

Індивідуалізація - соціологічний термін, тісно пов'язаний з термінами: модернізація та індустріалізація. Це - процес переходу індивіда до самовизначення.

Виконання диференційованих практичних завдань.

Рекомендована література: 1, 2, 6, 7, 8, 16, 17,18, 20, 22, 24, 27, 28, 1 д.
Практичне заняття №6

Тема: Урок як цілісний творчий процес у початковій школі (2 год.)

Питання для обговорення:

1. Поняття навчально-творчої діяльності учнів. Етапи творчого процесу на уроці в початковій школі.

2. Методичні прийоми організації навчально-творчої діяльності учнів молодших школярів у початковій школі.

3. Мовленнєво-творчі вправи як засіб організації навчально-творчої діяльності молодших школярів у початковій школі.

Виконання диференційованих практичних завдань.

Рекомендована література: 1, 2, 6, 7, 9, 14, 17, 18, 19, 20, 27, 6д.
Практичне заняття №7

Тема: Методологія розвитку інтелектуально-творчих умінь учнів молодших класів (2 год.)

Питання для обговорення:

1. Методи розвитку творчого мислення учнів (мозкова атака, синектика тощо).

2. Метод проблемно-пошукового діалогу.

3. Метод емпатії, інциденту.

4. Навчальна гра як засіб розвитку творчого мислення учнів.

5. Використання ейдотехнік у початковій школі.

6. Технологія веб-квесту та педагогічної майстерні.

Інцидент (від лат. incidentis) - неприємна подія, непорозуміння, випадок, зіткнення. Також, зважаючи на політкоректність, і, з мотивів обережності щодо попередніх неекспертних висновків, інцидентом можуть позначати збройні конфлікти [джерело не вказане 1306 днів].
Методологія (грец.- μεθοδολογία - вчення про метод) - сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в науці; вчення про методи пізнання та перетворення дійсності. Основу методології складає мислення та світогляд, як операційне середовище самодисципліни та роботи з інформацією, моделями, алгоритмами.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

Виконання диференційованих практичних завдань.


Завдання для самостійної роботи студента. (10 б.)

Розвиток творчого мислення учнів у початковій школі.

Зміст завдання:

Розробіть творчі нестандартні завдання з різних навчальних предметів для роботи з обдарованими учнями в початкових класах.Вимоги: складіть по 10 завдань для розвитку творчого мислення учнів початкових класів із трьох різних навчальних предметів і позаурочної діяльності учнів. Завдання повинні відповідати навчальній програмі відповідних предметів у початковій школі і сприяти розвитку творчих здібностей школярів.

Рекомендована література: 1, 6, 7, 8, 14, 17,18, 19, 20, 27, 28.
Практичне заняття №8

Тема: Формування в молодших школярів досвіду дослідницької діяльності (2 год.)

Питання для обговорення:

1. Навчальне дослідження у початковій школі. Організація дослідницької діяльності учнів початкових класів.

2. Типи навчально-дослідницьких завдань.

3. Умови формування дослідницьких умінь молодших школярів.

4. Методи евристичного навчання учнів.

Еври́стика (грец. ευρίσκω (heuristiko) - знаходжу, відшукую, відкриваю) - наука, яка вивчає творчу діяльність, методи, які використовуються у відкритті нового і в навчанні.

5. Спостереження та експеримент на уроках природознавства.

Виконання диференційованих практичних завдань.

Рекомендована література: 1, 2, 6, 7, 8,18, 20, 21, 26, 28.
Практичне заняття №9

Тема: Інтелектуальні змагання як засіб розвитку здібностей (2 год.)

Питання для обговорення:

1. Сутність та види інтелектуальних змагань у початковій школі.

2. Підготовка обдарованих дітей до участі в олімпіадах.

3. Порядок проведення, зміст завдань та правила конкурсів природничо-математичного спрямування "Колосок", гуманітарного напряму (конкурс знавців української мови імені П.

Ко́нкурс (лат. concursus) - змагання, яке дає змогу виявити найгідніших із його учасників або найкраще з того, що надіслане на огляд. Також конкурс - відбір претендентів на заміщення деяких посад. Вибір працівника належить не адміністрації, а проводиться за рішенням колегіального органу (наприклад, вченої ради), яке є обов'язковим для адміністрації. К.
Яцика).

4. Формування лідерської обдарованості і соціальної креативності в навчально-виховному процесі.

Виконання диференційованих практичних завдань.Рекомендована література: 8,13, 15.
Оцінювання знань студентів передбачає:

поточний контроль навчально-пізнавальної діяльності студентів на практично-семінарських заняттях :

- доповідь, повідомлення, ґрунтовне розкриття питання – 3 бали;

- активна участь у дискусіях, доповнення висловлення суджень з апелюванням до особистого досвіду – 2 бали;

- доповнення, виконання практичних завдань – 1 бал.

Максимальна кількість балів, отриманих на практично-семінарських заняттях, – 30(3 б. * 10).

Диску́сія - це форма колективного обговорення, мета якого - виявити істину або знайти правильний розв'язок порушеного питання через висловлення власних міркувань та зіставлення поглядів опонентів на проблему.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

Максимальна кількість балів, отриманих за виконання завдань самостійної роботи, – 20 (2 б. * 10);Підсумковий тест – 50.

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

СР

50

100

12

18

20

Рекомендована література

Базова

 1. Аніскіна Н. Педагогічна підтримка обдарованості / Н. Аніскіна. – К.: Шк. світ, 2005. -128 с. (Б-ка «Шкільного світу світу).

 2. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей / Д. Б. Богоявленская. – М. : Издательський центр «Академия», 2002. – 320 с.

 3. Богоявленская Д. Б. Пути к творчеству / Д. Б. Богоявленская. – М. : Знание, 1982. — 284 с.

 4. Боно Э. Рождение новой идеи : о нешаблонном мышлении: [пер. с англ., / общ. ред. и послесл. О. К. Тихомиров] / Эдвард де Боно. – М. : Прогресс, 1976. – 142 с.

 5. Богоявленская Д.Б. Что выявляют тесты интеллекта и креативности?// Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2004. Т. 1. № 2. С.54-65.

 6. Гриньова В. М. Обдарованість: суть, види, принципи / В. М. Гриньова, Л. Г. Карпова // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. - 2010. - Вип. 38. - С. 4-13.

 7. Здібності та задатки як базові чинники обдарованості [Текст] / Н. С. Леонова // Педагогічна майстерня. - 2013. - № 1. - С. 2-5.

 8. Здібності. Обдарованість. Таланти. Система роботи з обдарованими дітьми. К. «Шкільний світ» - 2009. – 126 с.

 9. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности / Е.П. Ильин. -М. ; СПб. ; Н. Новгород и др. : Питер, 2011. -4 44 с.

 10. Липова Л., Морозова Л., Ренський С. Концепція обдарованості та її види. // Рідна школа. – 2003. -№4. - С.10-12.

 11. Макаренко С. Обдарованість як біопсихологічна ознака людини / С. Макаренко // Вища освіта України. - 2011. - № 4. - С. 56-61.
  Талант - високий рівень обдарованості, природний хист людини до певного виду діяльності; видатні природні здібності людини до діяльності в якійсь галузі та уміння, які розвиваються з набуттям навичок і досвіду.
  Ви́ща осві́та - ступінь знань, що набуваються у вищих навчальних закладах (ВНЗ, вишах) на базі повної загальної середньої освіти, необхідний фахівцям вищої кваліфікації в різних галузях народного господарства, науки і культури.


 12. Матюшкин А. М. Загадки одаренности. – М., 1993. – 321 с.

 13. Мотилько, Т. Л.   Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей [Текст]/ Т. Л. Мотилько, Н. С. Леонова; упоряд. Т. Шаповал. - К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2014. - 128 с. - (Б-ка "Шкільного світу"). -

 14. Навчання у початковій школі як цілісний творчий процес : теорія і практика / [за ред. В. І. Бондаря; упорядкув. О. Я. Митника]. – К. : Початкова школа, 2011. – 384 с.

 15. Німак О.М. Організація роботи з обдарованими дітьми в загальноосвітньому навчальному закладі"/ О.М.
  Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
  Німак. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. - 144 с.

 16. Одаренные дети: пер. с англ. / Предисл. В.М. Слуцкого ; общ. ред. Г.В. Бурменской и В.М. Слуцкого . -М. : Прогресс, 1991. -381 с.

 17. Падалка Л. Обдарованість дитини: знайти і підтримати / Л. Падалка // Рідна шк.. - 2010. - № 6. - С. 74.

 18. Психолого-педагогическое сопровождение одарённого ребёнка как реализация личностно ориентированного подхода // Одарённый ребёнок : научно-практический журнал. - № 3. –2013. – М., 2013. – С. 126-139.

 19. Психология одаренности детей и подростков: учеб. пособие [для студентов высш. и сред. пед. учеб. заведений] / под ред. Н.С. Лейтеса. -2-е изд., перераб. и доп. -М. : Academia, 2000. -334 с.

 20. Робота з обдарованими дітьми. - /М.О. Володарська, А.І. Настенко.ю О.М. Півлаєва, С.М. Полугіна, В.М. Сисоєва. -Х.:Видавнича група «Основа», 2010.-190с.

 21. Савенков, А. И. Ваш ребенок талантлив : детская одаренность и домашнее обучение / А. И. Савенков. – Ярославль : Академия развития, 2002. – 352 с.

 22. Савенков, А.И. Одаренные дети в детском саду и школе : учеб. пособие / А.И. Савенков. -М. : Academia, 2000. -232 с

 23. Савенков, А.И. Психология детской одаренности : учеб. пособие : для студентов вузов, обучающихся по спец. педагогика и психология / А.И. Савенков.- М. : Генезис, 2010. - 442 с.

 24. Степенко Г. В., Бургін М. С. Обдаровані діти: навчання і розвиток. // Обдарована дитина. – 1998. – № 3. – С.6 - 9.

 25. Туріщева Л. В. Особливості роботи з обдарованими дітьми / Людмила Василівна Туріщева. – Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 122, [6] с.: ил. – (Серія «Психологічна служба школи»).

 26. Ушаков Д. В. Психология одаренности. От теории к практике / Под ред. Д. В. Ушакова. – М. : ПЕР СЭ, 2013. – 352 с.

 27. Хуторской А.В. Развитие одаренности школьников. Методика продуктивного обучения. – М.: Владос, 2000.

 28. Юркевич В. С. Одаренный ребенок иллюзии и реальность. Книга для учителей и родителей / В. С. Юркевич. – М. : Просвещение, 2010. – 136 с.Допоміжна:

 1. Авдеева Н.И. Одаренный ребенок в массовой школе - М.: Просвещение, 2004 - 244 с.

 2. Антонова О. Є.  Обдарованість: досвід історичного та порівняльного аналізу : Моногр. / О. Є. Антонова; Житомир. держ. ун-т ім. І.Франка. - Житомир, 2005. - 458 c. - Бібліогр.: с. 431-456.

 3. Бочарова О. А.  Обдаровані діти в Польщі: соціально-педагогічна підтримка : [монографія] / О. А. Бочарова; Горл. держ. пед. ін-т інозем. мов. - Горлівка : ГДПІІМ, 2012. - 479 c. - Бібліогр.: с. 430-479.

 4. Волощук В. М.  Методичні основи діагностики інтелектуальної обдарованості : монографія / В. М.
  Моногра́фія (англ. monograph, нім. Monographie f) - наукова праця у вигляді книги з поглибленим вивченням однієї або декількох (тісно пов'язаних між собою) тем.
  Волощук, І. С. Волощук; Ін-т обдар. дитини АПН України. - К. : Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова, 2009. - 167 c.

 5. Воронцова Е. Задатки, здібності, обдарованість.//Директор школи. – 2011. - № 13. – с. 1, 16-18.

 6. Занимательные задачи для маленьких. – М.: Омега, 1994.

 7. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результатидосліджень/ / За ред. В.О. Моляко, О.Л. Музики. – Житомир: Вид-во Рута, 2006. – 320 с.

 8. Коваль С. О. Методичний супровід обдарованих і талановитих дітей//Управління школою – 2013. - № 28-30.- с. 86-92

 9. Костюк Г. С. Здібності та їх розвиток у дітей. – К., 1963. – 123 с.

 10. Лук А.Н. Психология творчества. – М.: Наука, 1978. –127 с.

 11. Малик Н. Г. Обдарованість як феномен особистості//Шкільний світ. – 2012. - № 6. – с. 3-7

 12. Матюша Л. Планування роботи з обдарованими учнями// Школа. – 2007. - № 12. – с.
  Пла́нер (фр. planeur, від лат. planum - площина) - безмоторний літальний апарат, важчий за повітря.
  43-48

 13. Рассел К., Картер Ф. IQ тесты на гениальность. – М.: Изд-во Эксмо,2005. – 128 с.

 14. Сущенко Т.І. Характерні особливості обдарованих дітей // Початкова школа. – 1994. – №2. – С. 10-11.

 15. Тадеєв П. О. Обдарованість і творчість особистості: Американський підхід : монографія / П. О. Тадеєв. - Т. : Навч. кн.-Богдан, 2008. - 240 c.

 16. Чередніченко Н. Система роботи з обдарованими дітьми//Школа. – 2012. - № 4. – с. 22-24.


Інформаційні ресурси

 1. http://www.iod.gov.ua/events.php.

 2. http://kolosok.org.ua.

 3. http://pidruchniki.ws.

 4. http://pidruchnyk.com.ua.

Питання на залік:Змістовий модуль 1. Концептуальні засади вивчення проблеми обдарованості дитини


 1. Теоретичні підходи до трактування поняття обдарованості (трансцендентальний, соціогенний, спадково-еволюційний, психогенетичний, фізіологічний підходи).

 2. Співвідношення базових понять курсу "обдарованість", "талант", "геній", "здібності", "задатки".

 3. Складові (ознаки) обдарованості.

 4. Характерні особливості обдарованих дітей.

 5. Теорія здібностей Б. Теплова.

 6. Моделі обдарованості у дослідженнях вітчизняних та зарубіжних учених.
  Батьківщи́на (Вітчизна) - країна, що належить даному народові; вужче - рідний край, місце народження тієї чи іншої людини. Поняття батьківщина позначає країну предків (батьків) людини, а також часто має емоційний підтекст, що має на увазі, що деякі відчувають до батьківщини особливе, сакральне почуття, яке поєднує любов і почуття патріотизму.


 7. Види обдарованості. Загальна та спеціальна обдарованість. Інтелектуальна обдарованість.

 8. Ознаки творчої обдарованості особистості.

 9. Академічна обдарованість. Соціальна обдарованість.

 10. Теорія множинного інтелекту Х. Гарднера.

 11. Сутність понять "творчість", "творче мислення", "креативність", "творча обдарованість".

 12. Алгоритм управління процесом розвитку творчих здібностей учнів. Комплекс методів пошуку творчо розвинених дітей.

 13. Пошук і виявлення обдарованості дітей.

 14. Наукові психолого-педагогічні методи досліджень обдарованості.

 15. Діагностичні методики з з виявлення і оцінки рівня здібностей, ознак обдарованості дітей молодшого шкільного віку.

 16. Методи дослідження інтелекту і креативності молодших школярів.

 17. Помилки батьків у вихованні обдарованих дітей. Рекомендації батькам обдарованих дітей.

 18. Синдром дефіциту уваги і гіперактивності (СДВГ) обдарованої дитини.

Змістовий модуль 2. Методичні основи роботи з обдарованими дітьми в початковій школі

 1. Системна робота школи з обдарованими дітьми.

 2. Основні завдання адміністрації і педагогічного колективу школи у плануванні роботи з обдарованими дітьми.

 3. Нормативні документи щодо організації роботи з обдарованою дитиною.

 4. Досвід розвинених країн світу в організації навчання і виховання здібних дітей.
  Краї́на - це територія з визначеними кордонами й населенням, що являє собою єдине ціле з погляду історії, культури, нації та в політико-географічному відношенні може бути незалежною або залежною. Країна не завжди є державою, наприклад Україна в 1900 р.


 5. Особистісні якості, необхідні вчителеві для роботи з обдарованими дітьми.

 6. Професійні якості вчителів, які працюють з обдарованими дітьми.

 7. Модель обдарованості "Вільний клас».

 8. Модель «структура інтелекту Гілфорда («SOI»-Structure of the Intellect).

 9. Модель обдарованості «Три види збагачення навчальної програми «Рензуллі».

 10. Модель Блума «Таксономія цілей навчання».

 11. Когнітивно-афективна модель Уільямса.

 12. Екстернат як форма навчання обдарованих дітей.

 13. Вимоги до програм навчання обдарованих дітей: Принципи побудови програм навчання обдарованих школярів.

 14. Диференціація та індивідуалізація навчання обдарованих дітей.

 15. Етапи творчого процесу на уроці в початковій школі.

 16. Методичні прийоми організації навчально-творчої діяльності учнів молодших школярів у початковій школі.

 17. Методи розвитку творчого мислення учнів (мозкова атака, синектика).

 18. Метод проблемно-пошукового діалогу. Метод емпатії, інциденту.

 19. Навчальна гра як засіб розвитку творчого мислення учнів.

 20. Використання ейдотехнік у початковій школі.

 21. Технологія веб-квесту та педагогічної майстерні.

 22. Навчальне дослідження у початковій школі. Типи навчально-дослідницьких завдань.

 23. Умови формування дослідницьких умінь молодших школярів.

 24. Організація дослідницької діяльності учнів початкових класів.

 25. Методи евристичного навчання учнів.

 26. Спостереження та експеримент на уроках природознавства.

 27. Сутність та види інтелектуальних змагань у початковій школі.

 28. Формування лідерської обдарованості і соціальної креативності в навчально-виховному процесі.


1   2


Скачати 163.86 Kb.

 • Практичне заняття №6 Тема: Урок як цілісний творчий процес у початковій школі (2 год.) Питання для обговорення
 • Практичне заняття №7 Тема: Методологія
 • Розвиток творчого мислення учнів у початковій школі. Зміст завдання
 • Практичне заняття №8 Тема: Формування в молодших школярів досвіду дослідницької діяльності (2 год.) Питання для обговорення
 • Практичне заняття №9 Тема: Інтелектуальні змагання як засіб розвитку здібностей (2 год.) Питання для обговорення
 • Оцінювання знань студентів передбачає
 • Рекомендована література Базова
 • Змістовий модуль 1. Концептуальні засади вивчення проблеми обдарованості дитини
 • Змістовий модуль 2. Методичні основи роботи з обдарованими дітьми в початковій школі