Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНавчально-методичний комплекс

Скачати 450.83 Kb.

Навчально-методичний комплекс
Скачати 450.83 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації14.01.2020
Розмір450.83 Kb.
ТипПротокол
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ

СХВАЛЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО:

Вченою радою Ректор ЧДУ ім. П.Могили

ЧДУ ім. П.Могили Л.П. Клименко

Протокол № 1 ______________________

« 30 серпня 2019 р.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
З ДИСЦИПЛІНИ

«ВСТУП ДО ПЕРЕКЛАДУ»


Для напрямів 6.020303 «Філологія (Переклад)»
Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр
Денна форми навчання

Розглянуто на засіданні методичної ради Інституту Філології «27» серпня 2019 р.

Протокол № 1
Миколаїв

2019


ЗМІСТ

1. Навчальна програма дисципліни.............................................................................................3

1.1. Лист погодження навчальної програми....................................................................4

1.2. Вступ............................................................................................................................5

1.3. Програма навчальної дисципліни..............................................................................5

1.3.1. Мета, предмет та місце дисципліни...........................................................5

1.3.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни..................................................7

1.3.3. Критерії оцінювання…………....................................................................8

1.3.4. Рекомендована література...........................................................................9

2. Робоча програма дисципліни.................................................................................................17

2.1. Лист погодження робочої програми.......................................................................18

2.2. Концепція викладання дисципліни.........................................................................19

2.3. Структура і програма дисципліни………………………………………………...20

2.4. Витяг з навчального плану дисципліни..................................................................20

2.5. Тематичний план дисципліни..................................................................................21

2.5. Лекційні заняття........................................................................................................21

2.6. Практичні заняття.....................................................................................................22

2.7. Самостійна робота....................................................................................................23

2.8. Контрольні запитання...............................................................................................24

2.9. Підсумковий контроль……………………………………………………………24

2.10. Система оцінювання роботи студента з дисципліни...........................................25

3. Картка інформаційного забезпечення дисципліни...............................................................26

4. Словник дисципліни……………………………………………………...............................29

Чорноморський НАЦІОНАЛЬний університет імені Петра Могили

кафедра теорії та практики перекладу з німецької мови

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Перший проректор

з навчальної та виховної роботи

______________ Н.М. ІЩЕНКО

«____»________________2019 р.
навчальна програма
з дисципліни «ВСТУП ДО ПЕРЕКЛАДУ»

статус дисципліни: нормативна, цикл професійної та практичної підготовки

напрям підготовки: 6020303 для спеціальності «Філологія (переклад)» кваліфікація: бакалавр філології. Перекладач та викладач з німецької та англійської мов

Інститут філології


автор програми:

д.філол.н., проф.

кафедри теорії та

практики перекладу

Науменко А. М.

Миколаїв – 2019

Лист погодження
Навчальну програму схвалено:
на засіданні кафедри теорії та практики перекладу з німецької мови

протокол від 26 серпня 2019 р., № 1


Завідувач кафедри ТПП А.М. Науменко

на засіданні методичної ради Інституту філології

Протокол № 1 від 27 серпня 2019 р.
Голова ради: О.В. Пронкевич

Навчальну програму погоджено за денною формою навчання:


Директор Інституту філології О.В.Пронкевич
«31» серпня 2019 р.

Начальник НМВ:

«__» _______________2019 р.© Миколаїв – 2019
1. Вступ

Дисципліна «Вступ до перекладу» за освітньо-професійною програмою має статус нормативної, цикл професійної та практичної підготовки.

Її навчальна програма розроблена на основі відповідних програм і рішень МОН України та ЧДУ ім. П.Могили останніх років:

- СВНЗ ЧДУ імені Петра Могили “Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії” галузі знань 03 “Гуманітарні науки”, спеціальності 035 “Філологія”, кваліфікації 2444.1 “Доктор філософії”;

- СВНЗ ЧДУ імені Петра Могили “Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки доктора філософії” галузі знань 03 “Гуманітарні науки”, спеціальності 035 “Філологія”, кваліфікації 2444.1 “Доктор філософії”;

- СВНЗ ЧДУ імені Петра Могили “Засоби діагностики рівня вищої освіти підготовки доктора філософії” галузі знань 03 “Гуманітарні науки”, спеціальності 035 “Філологія”, кваліфікації 2444.1 “Доктор філософії”.


2. Програма навчальної дисципліни

2.1. Мета, предмет та місце дисципліни

Метою дисципліни «Вступ до перекладу» є формування у бакалавра системи знань з теорії, методології, методики та інструментарію аналізу етапів і головних типів моделей європейського перекладу. А це означає: - ознайомити студентів з сучасними напрямами досліджень в галузі історичного перекладознавства; пояснити провідні методики у його сфері; допомогти з’ясувати нагальні теоретичні та методологічні проблеми історичного перекладознавства.

Зазначена мета передбачає реалізацію низки завдань:

1) з’ясувати предмет, об’єкт, мету і завдання історичного перекладознавства, його місце в системі перекладознавчих наук та його значення в системі філологічних досліджень;

2) установити основні етапи розвитку європейського перекладу;

3) визначити зміст і завдання історичного перекладознавства;

4) поглибити знання студентів про історію споріднених філологічних наук (зокрема мови та літератури);У підсумку вивчення навчальної дисципліни

студент повинен знати:

а) сучасні концепції історії європейського перекладу;

б) сучасний термінологічний апарат історичного та загального перекладознавства;

в) принципи, рівні, аспекти й етапи історичного перекладознавства;

г) специфіку європейського перекладу кожного періоду ;

д) етапи і перспективи розвитку вітчизняного перекладу;студент повинен вміти:

а) використовувати методи і прийоми історичного перекладознавства;

б) визначати типи перекладів;

в) розрізняти зіставно-типологічні й порівняльно-історичні методи дослідження;

г) аналізувати перекладацькі явища;

д) застосовувати результати перекладознавчих досліджень у практиці викладання перекладу, а також у власному перекладознавчому дослідженні.


Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістра (див. рис. 1).
Рис. 1. Структурно-логічний зв’язок з іншими дисциплінами
Завданням дисципліни є надання магістру комплексу знань щодо сутності, структури та географії європейського перекладу.

Обєктом дисципліни є європейський переклад, а предметом – його специфіка, хронологія, періодизація та головні представники.
2.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни

Дисципліна «Вступ до перекладу» передбачає: • 3,5 кредитів / 126 годин (денна форма навчання) та іспит у 1 семестрі.

Змістовний модуль 1: Цілі та завдання дисципліни (0,5 кредитів – 15 годин)

Тема 1. Географія та хронологія європейського перекладуЗмістовний модуль 2: Нарис європейського перекладу (2 кредити – 60 годин)

Тема 2. Панорама європейського перекладу

Тема 3. Періодизація європейського перекладу

Тема 4. Головні тенденції в європейському перекладі

Тема 5. Мовні рівні у перекладі

Тема 6. Функціоналі стилі у перекладіЗмістовний модуль 3: Перекладацькі моделі та типи перекладу (1,5 кредити – 45 годин)

Тема 7. Перекладацькі моделі у хронологічному висвітленні

Тема 8. Типи перекладу як система

Тема 9. Вітчизняний переклад


3. Критерії оцінювання
Шкала підсумкового оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

75-81

С

67-74

D

задовільно

60-66

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


4. Рекомендована навчальна література

Картка інформаційного забезпечення дисципліни


п/п

Бібліографічний опис джерела

Місце знаходження (основні бібліотеки міста та ін.)

ЧДУ імені Петра

Могили

Обласна наукова бібліотек

ка ім. О. Гмирьова

Міська центральна бібліотека ім. М.Кропивницького

Інтернет, внутрішня мережа (адреса)


1. Основні джерела


5.

 1. Науменко А. М. До питання

 2. тріади «оригінал-

 3. перекладач-результат» // Між // культурна германістика в в українському контексті. –

 4. Миколаїв: МНУ, 2011. –

 5. С. 12-15.

+

+
+

6.

 1. Науменко А. М. Перевод как

 2. дидактика и как наука // Наукові

 3. записки: Філологічні

 4. науки. – Випуск 81 (4). – Кіро-

 5. воград: ДПУ, 2009. – С.

 6. 102-109.

++

7.

 1. Науменко А. М. Переклад

 2. лінгвістичний і переклад

 3. концептуальний // Но вітня

 4. філологія. – 2009. – 12 (32).

 5. – С. 260-279.

+

+
+

8.

 1. Кияк Т.Р., Науменко А.М.,

 2. Огуй О.Д. Теорія та

 3. практика перекладу: німецька

 4. мова. – Вінниця: Нова книга,

 5. 2006. – 592 с.

++

9.

 1. Кияк Т.Р., Науменко А.М.,

 2. Огуй О.Д. Перекладознавство.

 3. – К.: Київський університет,

 4. 2009. – 543 с..

++


ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

12.

 1. Семенец О.Е., Панасьев А.Н.

 2. История перевода. – К.:

 3. Лыбидь, 1991. – 365 с.

+


17.

 1. Naumänko A.M. Das konzeptuel-

 2. le Übersetzen. – Zaporiźź’a:

 3. ZSU, 1999. – 112 S.

+
18.

 1. Naumenko A. M. Das konzeptuel-

 2. le Übersetzen am Beispiel von

 3. Goethes „Faust“ // Akten des X.

 4. Internationalen Germanistenkong-

 5. resses. – Bd. 11. – Wien: Lang,

 6. 2003. – S. 29-33.

+


21.

 1. Загублена арфа. Антологія німе-

 2. цькомовної поезії Букови ни /

 3. Концепція видання, переклад,

 4. передмова та бібліографічні

 5. довідки Петра Рихла. – Чернів-

 6. ці: Золоті літаври, 2002. – 544 с.

++

26.

Naumenko A. M. Goethes „Faust“ in ostslawischen Übersetzungen // Das Wort. – Moskau: DAAD, 2001. – S. 177-195.

++
  1   2


Скачати 450.83 Kb.

 • НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
 • 2. Програма навчальної дисципліни 2.1. Мета, предмет та місце дисципліни Метою
 • Місце
 • Завданням
 • предметом
 • Змістовний модуль 1: Цілі та завдання дисципліни (0,5 кредитів – 15 годин)
 • Змістовний модуль 3: Перекладацькі моделі та типи перекладу (1,5 кредити – 45 годин)
 • 3. Критерії оцінювання Шкала підсумкового оцінювання: національна та ECTS
 • 4. Рекомендована навчальна література Картка інформаційного забезпечення дисципліни
 • Обласна наукова бібліотек ка ім. О. Гмирьова Міська центральна бібліотека ім. М.Кропивницького
 • Інтернет, внутрішня мережа (адреса) 1. Основні джерела