Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНавчально-методичний комплекс

Скачати 282.92 Kb.

Навчально-методичний комплекс
Скачати 282.92 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації29.04.2017
Розмір282.92 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ біоресурсів і природокористування україни


Факультет ветеринарної медицини


КАФЕДРА гігієни тварин та санітарії
ім. професора А.К. СкороходькаНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

КИЇВ – 2015


Додаток 2.
Ветеринарія (від лат. veterinarius - той, що лікує худобу) - комплекс наук, що вивчають хвороби тварин, методи запобігання хворобам і лікування їх, питання підвищення продуктивності тварин, методи захисту людей від зоонозів.

до наказу від ________ 2015 р. № _____
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Кафедра гігієни тварин та санітарії ім. професора А.К. Скороходька

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету

___________ М. І. Цвіліховський

“____”_____________________2015 р.

РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри гігієни тварин та санітарії імені професора А.К. Скороходька

протокол № 9 від 09.05.2015 р.

завідувач кафедри

____________ М.О. Захаренко

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ВЕТЕРИНАРНА САНІТАРІЯ ТА ГІГІЄНА

(назва навчальної дисципліни)


Напрям підготовки 6.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
110101 – «Ветеринарна медицина»

(шифр і назва напряму підготовки)Спеціальність 6.11010101 - « Ветеринарна медицина (за видами)»

(шифр і назва спеціальності)

факультет Ветеринарної медицини

(назва факультету)


Розробники: Захаренко М.О., д.б.н., професор, член кореспондент НААН України, Шевченко Л.В., д.
Націона́льна акаде́мія агра́рних нау́к України (НААН) розпочала свою діяльність як Всеукраїнська академія сільськогосподарських наук 22 травня 1931 і з такою назвою проіснувала самостійно та в складі різних відомств до 1990.
вет.н., професор, Засєкін Д.А., д.вет.н., професор, Поляковський В.М., к.вет.н., доцент, Михальська В.М., к.вет.н., доцент, Соломон В.В., к.вет.н., доцент, Кос’янчук Н.І. к.вет.н., доцент

Київ – 2015 р.1. Опис навчальної дисципліни
Ветеринарна санітарія та гігієна

(назва)
Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень


Галузь знань

1101 – «Ветеринарія»

(шифр і назва)Напрям підготовки


6.110101 – «Ветеринарна медицина»

(шифр і назва)Спеціальність

_6.11010101 – «Ветеринарна медицина»

(шифр і назва)Освітньо-кваліфікаційний рівень


Бакалавр

(бакалавр, спеціаліст, магістр)Характеристика навчальної дисципліни

Вид

основна

Загальна кількість годин

90

Кількість кредитів ECTS

3

Кількість змістових модулів

2

Форма контролю

Залік

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання
денна форма навчання

заочна форма навчання

Рік підготовки

2015/2016
Семестр

3
Лекційні заняття

15 год.
Практичні, семінарські заняття

____-___ год.
Лабораторні заняття

30 год.
Самостійна робота

45 год.
Індивідуальні завдання

____-___год.
Кількість тижневих годин

для денної форми навчання:

аудиторних

самостійної роботи студента −

3 год.

3 год.


2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: забезпечення студентів теоретичними та практичними знаннями сучасної гігієни та санітарії для проведення комплексу ветеринарно-санітарних заходів, спрямованих на збереження здоров’я, підвищення продуктивності тварин та отримання від них високоякісної безпечної для споживання продукції.

Завдання: набуття теоретичних знань і практичних навиків з метою професійної діяльності, а саме:

- організація санітарно-гігієнічних заходів, спрямованих на створення оптимального мікроклімату для тварин;

- контроль та організація заходів щодо профілактики інфекційних, інвазійних та незаразних хвороб тварин;

- забезпечення тварин високоякісними кормовими ресурсами, дотримання правил і режимів годівлі і напування тварин з урахуванням видових, вікових і продуктивних особливостей;

- впровадження в практику тваринництва сучасних щадних технологій утримання, експлуатації тварин, а також оздоровлення їх (моціон, загартування, інсоляція тощо);

- проводити об’єктивне фахове оцінювання сучасних промислових технологій, зважуючи на позитивні і негативні наслідки їхнього застосування у тваринництві;

- планування і проведення комплексних ветеринарно-санітарних, еколого-гігієнічних заходів, спрямованих на оптимізацію екологічного середовища та відтворення пошкоджених сегментів його.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: теоретичні основи механізмів впливу факторів зовнішнього середовища та мікроклімату приміщень на організм тварин, санітарно-гігієнічні нормативи і правила утримання, годівлі, вирощування різних видів, статево-вікових і виробничих груп тварин та догляду за ними. Студенти повинні володіти методами досліджень об’єктів зовнішнього середовища.

вміти: досліджувати параметри мікроклімату та зовнішнього середовища в цілому, визначати показники санітарної якості ґрунту, води, кормів і давати їм гігієнічну оцінку, а також володіти прийомами догляду за тваринами та застосовувати набуті знання на практиці.


3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Гігієна повітряного середовища та кормів
1.Предмет та завдання ветеринарної санітарії та гігієни. Фізичні властивості повітряного середовища. Предмет і методи «Ветеринарної санітарії та гігієни». Історія науки гігієна тварин.

Фіз́ичні власт́ивості - властивості будь якої речовини, які вона проявляє поза хімічною взаємодією: температура плавлення, температура кипіння, в'язкість, густина, розчинність, діелектрична проникність, теплоємність, теплопровідність, електропровідність, абсорбція, колір, концентрація, емісія, текучість, індуктивність, радіоактивність, гідрофільність і гідрофобність, теплота змочування та ін.
Історія науки Істо́рія нау́ки - це дослідження феномену науки в його історії. Наука, зокрема, являє собою сукупність емпіричних, теоретичних і практичних знань про навколишній світ, отриманих науковим співтовариством.
Властивості повітряного середовища приміщень та його характеристика. Фізичні властивості повітряного середовища. Температура, вологість, тиск. Швидкість руху повітря
2. Шкідливі гази та їх вплив на організм тварин. Джерела та характеристика шкідливих газів тваринницьких приміщень. Аміак, вуглекислий газ, сірководень, їх санітарно-гігієнічне значення для твраин.
3. Гігієнічне значення світла. Сонячна радіація.
Со́нячна радіа́ція - електромагнітне і корпускулярне випромінювання Сонця, яке поширюється у вигляді електромагнітних хвиль.
Характеристика видимого, УФ та ІЧ спектру сонячної радіації. Освітленість тваринницьких приміщень, її значення та вплив на організм тварин.

4. Санітарно-гігієнічні вимоги до кормів та годівлі тварин.Фізичні властивості кормів, механічні домішки. Гігієнічні вимоги до годівлі тварин. Корми, що містять шкідливі та отруйні речовини.
Змістовий модуль 2. Гігієна тваринницьких приміщень та води
1. Санітарно-гігієгнічне значення води та водопостачання тваринницьких об’єктів. Системи та способи очищення та знезараження води.
Отру́ти - речовини, здатні при дії на живий організм викликати різке порушення нормальної його життєдіяльності: отруєння або смерть. Віднесення тих або інших речовин до отрут є умовним, оскільки токсичність багатьох з них визначається обставинами або способом введення в організм.
Асе́птика (грец. α - не і σηπτικος - гнійний) - сукупність заходів, спрямованих на попередження інфікування ран чи організму в цілому. При хірургічних втручаннях асептика запобігає проникненню в рану збудників інфекції: бактерій, грибків(що можуть потрапляти до рани з навколишнього середовища).
Санітарно-гігієнічна характеристика води різних джерел, класифікація джерел водопостачання. Нормативні документи по воді. ГДК шкідливих речовин. Санітарні показники води. Знезараження стічних вод.

2. Гігієна грунту. Санітарно-гігієнічні вимоги до пасовищ і літньо-табірного утримання тварин. Моціон. Санітарно-гігієнічна характеристика грунту, методи його оцінки. Моціон тварин його значення, способи проведення моціону для різних тварин.
3. Гігієнічна оцінка систем вентиляції тваринницьких об’єктів. Санітарно-гігієнічне значення вентиляції тваринницьких приміщень. Класифікація систем вентиляції, їх гігієнічна оцінка.
4. Гігієна догляду за тваринами. Догляд за шкірою тварин та її похідними. Значення догляду, стрижка тварин, купання.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

Змістовий модуль 1. Гігієна повітряного середовища та кормів

Тема 1. Предмет та завдання ветеринарної санітарії та гігієни. Фізичні властивості повітряного середовища. Температура, вологість, тиск. Швидкість руху повітря

12

2
4
6

Тема 2. Гігієнічне значення світла. Сонячна радіація.

12

2
4
6

Тема 3. Санітарно-гігієнічні вимоги до кормів та годівлі тварин

12

2
4
6

Тема 4. Санітарно-гігієнічні вимоги до гноєвидалення, зберігання та переробки гною

11

2
4
5

Разом за модуль 1

47

8
16
23

Змістовий модуль 2. Гігієна тваринницьких приміщень та води

Тема 1. Санітарно-гігієгнічне значення води та водопостачання тваринницьких об’єктів. Системи та способи очищення та знезараження води

12

2
4
6

Тема 2. Санація тваринницьких приміщень. Дезінфекція, дезінсекція, дератизація, дезодорація тваринницьких об’єктів

12

2
4
6

Тема 3. Гігієнічні вимоги до проектування, будівництва та експлуатації тваринницьких приміщень. Зонування території.

11

2
4
5

Тема 4. Тепловий баланс тваринницьких приміщень

8

1
2
5

Разом за модуль 2

43

7
14
22

Усього годин

90

15
30
45


Теми лабораторних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Вступ. Техніка безпеки в гігієнічній лабораторії. Визначення температури та та атмосферного тиску повітря

2

2

Визначення вологості повітря

2

3

Визначення швидкості руху повітря

2

4.

Визначення шуму, запиленості повітря та мікроорганізмів у приміщеннях.

2

5.

Визначення вмісту аміаку, вуглекислого газу та сірководню в повітрі

2

6

Гігієна кормів та методи контролю їх якості

2

7.

Колоквіум 1

2

8.

Санітарно-топографічне обстеження вододжерела. Фізичні властивості води.

2

9.

Методи очищення та знезараження води

2

10.

Визначення аміаку, нітратів та нітритів у воді

2

11.

Визначення сульфатів, хлоридів та заліза у воді

2

12.

Визначення освітленості тваринницьких приміщень

2

13.

Вентиляція тваринницьких приміщень.

2

14.

Гігієна грунту, визначення фізичних, хімічних властивостей грунту. Санітарні показники грунту.

2

15.

Колоквіум 2

2
Разом

30
Каталог: sites -> default -> files -> u125
files -> Технічне завдання щодо обладнання комплексу технічного забезпечення засідань суду, послуги по демонтажу, монтажу, налагодження та програмне забезпечення
files -> Операційна система unix
files -> Кваліфікаційна робота включає пояснювальну записку
files -> Тендерна документація (придбання товарів)
u125 -> “Затверджую” Декан факультету ветеринарної медицини, професор М.І. Цвіліховський
u125 -> Т. А. Мазуркевич, С. В. Міськевич, Ж. Г. Стегней екологія у ветеринарній медицині навчальний посібник
  1   2


Скачати 282.92 Kb.

  • Кафедра гігієни тварин та санітарії ім. професора А.К. Скороходька