Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Програмні засоби систем управління»

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Програмні засоби систем управління»
Сторінка1/5
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.72 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Вінницький національний технічний університет

Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління

Кафедра комп’ютерних систем управління
В.В. Ковтун
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІРТУАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ


Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни


«Програмні засоби систем управління»

Вінниця, ВНТУ, 2009ПЕРЕДМОВА


Дисципліна «Програмні засоби систем управління» призначена для підготовки фахівців, що навчаються за спеціальністю «Системи автоматики і управління» напрямку «Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління». Мета дисципліни — допомогти студентам здобути теоретичні та практичні знання з використання інформаційних систем і технологій для створення віртуальних організацій — бірж, банків, магазинів, віртуальних підприємств та інших структур, що використовуються для налагодження взаємодії між різноманітними компаніями, компаніями та їх спеціалістами, компаніями та клієнтами.

Вивчення дисципліни передбачає відвідування студентами лек­ційних занять та виконання лабораторних робіт. Більшість лабораторних робіт логічно поєднані між собою в єдиний комплекс, результатом опрацювання якого має бути створення віртуальної організації певного напрямку діяльності.

Перед початком виконання лабораторних робіт студенти поділяються на робочі групи по 2 (3) особи. Кожний учасник групи відповідає за реалізацію рішень, які дозволять певному суб’єкту-учаснику віртуальної організації функціонувати в рамках створюваної інформаційної системи.1. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИТема 1. Основні поняття

1.1. Методичні поради до вивчення теми

При вивченні даної теми особлива увага має бути приділена розумінню основних понять і категорій (див. термінологічний словник) і зокрема поняття «віртуальні організації».

Так, на сьогодні в Інтернет функціонує цілий ряд нових типів організацій, в яких взаємодія між суб’єктами-учасниками бізнес-процесів здійснюється через канали мережі.

У віртуальних офісах такими суб’єктами взаємодії є компанія та її працівники. У віртуальних підприємствах (корпораціях) суб’єктами взаємодії є різні компанії та окремі працівники. У віртуальних магазинах, банках, брокерських та страхових компаніях тощо суб’єктами взаємодії є компанія та її клієнти (а також, можливо, працівники).

Поняття «віртуальна організація» є узагальнюючим і таким, що об’єднує в собі всі сучасні організаційні форми взаємодії між компаніями, співробітниками, клієнтами, які здійснюються з використанням мережі Інтернет.

Студенти мають розуміти передумови, завдяки яким стало можливим виникнення віртуальних організацій: 1. економічні фактори;

 2. розвиток інформаційних технологій і зокрема Інтернет-технологій;

 3. організаційні — наявність потенційних учасників ВП та мережного брокера у Web-середовищі.

Так, основною рушійною силою, що призводить до виникнення віртуальних організацій, можна назвати необхідність гнучкої перебудови на виробництво товарів, що в найбільшій мірі задовольнятимуть потреби споживача. Можливості такої гнучкої перебудови обумовлюються, з одного боку, ринковими факторами, такими як спеціалізація виробництв, інтернаціоналізація, скорочення виробничих циклів, персоналізація, а з іншого — розвитком інформаційних технологій. Так, особливістю сучасної світової економіки є те, що компаніями широко використовується часткова або пов­на передача виконання окремих бізнес-процесів стороннім особам або організаціям. Це явище має назву аутсорсинг.

Аутсорсинг організаціям пов’язаний, у першу чергу, з таким фактором, як необхідність постійних іновацій, технологічних змін для задоволення зростаючих вимог користувачів щодо товарів (послуг). І для здійснення іновацій економічно вигіднішим є залучення сторонніх організацій, що мають напрацювання у потрібній області, ніж проведення власних досліджень, розробок. Ключовими фактором, що сприяють поширенню аутсорсингу є також бажання здешевити виробничі процеси за рахунок дешевшої робочої сили, а також пошук спеціалістів необхідної кваліфікації. Розвиток Інтернет-технологій розширив можливості аутсор­сингу. І як результат — з’явилась деяка нова організаційна модель взаємодії між підприємствами. Створено ж віртуальне підприємство може бути лише у випадку, коли потенційні партнери та їх кваліфікація відомі та представлені в Web-середовищі.

Слід також звернути увагу на те, що можна виділити різні класифікаційні ознаки типізації віртуальних організацій, виходячи з різ­номанітних організаційних моментів їх утворення та принципів діяльності. Зокрема, такими ознаками можуть бути: напрямок діяль­ності, тривалість утворення, змінність структури (топологія) на протязі функціонування, наявність організацій-координаторів та ін.

У даній темі студенти також мають ознайомитися з переліком основних інформаційних технологій, що можуть бути окремо, чи у певному поєднанні, використані для створення віртуальних організацій, які в наступних темах мають бути вивчені детально. До таких технологій відносяться: Web-технології (HTML, XML та ін.); технології інтеграції розподілених додатків (CORBA, Web-сервіси, та ін.); СКБД; технології керування знаннями віртуальних організацій; технології програмних агентів; технології підтримки групової діяльності; технології електронного обміну даними; CALS-техно­логії; технології захисту інформації віртуальної організації.Слід розуміти, що на визначення основних складових, що будуть забезпечувати виконання робіт віртуальної організації (учас­ники, виконувані роботи, процеси їх виконання, взаємозв’язки, використовувані знання та технології), впливають:

 • зміст задач, які ставляться перед віртуальною організацією;

 • керування або підтримка створення ВО;

 • характеристики середовища, в якому має функціонувати ВО — соціальні фактори, технологічні, конкуренція;

 • організаційні характеристики, що обираються для даного вір­туального підприємства;

 • індивідуальні характеристики учасників;

 • технологічні фактори.

Характерним для багатьох віртуальних організацій є використання мережного брокера (мережного керуючого директора) — компанії, що ініціалізує утворення віртуального підприємства і в подальшому контролює його функціонування. Зокрема, на мережного брокера покладаються такі функції, як:

 • ідентифікація ринкових можливостей;

 • оцінка роботи членів віртуальної організації, формування складу та реконфігурація;

 • операційне керування;

 • розв’язання конфліктів та ін.

1.2. Термінологічний словник

Аутсорсинг — часткова або повна передача виконання окремих бізнесів-функцій чи частин бізнес-процесів стороннім особам або організаціям.

Віртуальна організація (ВО) — це співтовариство територіально роз’єднаних компаній та/або співробітників, що обмінюються продуктами своєї праці і спілкуються між собою та з клієнтами шляхом використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій і систем при мінімальному або цілком відсутньому особистому контакті.

Віртуальне підприємство (ВП) — створюється з метою формування гнучкої та динамічної організаційної структури, що є найбільш пристосованою до найшвидшого випуску та оперативної доставки нової продукції на ринок шляхом відбору людських, фінансових, матеріальних, організаційно-технологічних та інших ресурсів з різних підприємств та їх інтеграції з використанням комп’ютерних мереж.

Віртуальний офіс (virtual office) — деякий веб-ресурс (чи його частина), що дозволяють географічно роз’єднаним співробітникам компанії організаційно взаємодіяти за допомогою єдиної системи обміну, збереження, обробки і передачі інформації.

Електронна комерція (e-commerce) — здійснення будь-яких форм ділових угод (реалізація процесів продажів товарів та послуг) за допомогою інформаційних мереж. При цьому можуть бути забезпечені:

 • он-лайнове надання інформації про товари та послуги;

 • он-лайнове оформлення замовлення і видача рахунку,

 • он-лайнова оплата й обробка транзакцій.

Електронний бізнес (e-business) — будь-яка ділова активність, що використовує можливості глобальних інформаційних мереж для перетворення внутрішніх і зовнішніх зв’язків компанії з метою створення прибутку.

teleprocessing — телеобробка, або віддалена обробка даних;

telework — віддалена робота.

SOHO (Small Office Home Office — малий офіс/домашній офіс) — модель організації віддаленої роботи, при якій спеціаліст працює вдома за комп’ютером і за допомогою комунікаційного обладнання (переважно модеми та комутовані телефонні канали зв’язку) зв’язується з офісом (встановлюється зв’язок «модем-модем») для отримання нових розпоряджень або даних, передачі результатів роботи тощо.

1.3. Методичні вказівки
до виконання лабораторних робіт


Лабораторна робота №1
  1   2   3   4   5 • В.В. Ковтун ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
 • «Програмні засоби систем управління»
 • 1. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ Тема 1. Основні поняття 1.1. Методичні поради до вивчення теми
 • 1.2. Термінологічний словник Аутсорсинг
 • Віртуальне підприємство (ВП)
 • 1.3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт Лабораторна робота №1