Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНавчально-методичний посібник для студентів за спеціальністю «Журналістика»

Навчально-методичний посібник для студентів за спеціальністю «Журналістика»
Сторінка1/4
Дата конвертації19.03.2017
Розмір0.63 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В. Н.

Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
 КАРАЗІНА

О. О. ПОЛУМИСНАЕЛЕКТРОННА ЖУРНАЛІСТИКА

Навчально-методичний посібник для студентів

за спеціальністю «Журналістика»

Харків – 2014

УДК 070:004.738.5(075.8)

ББК 76.01я73

П 53

Рецензенти: Хавкіна Л. М.доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри журналістики Харківського національного університету імені В. Н.

Спеціальність (лат. specialis - особливий; від species - род, вид) - комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
Соціальна комунікація (англ. social communication) - обмін між людьми або іншими соціальними суб'єктами цілісними знаковими повідомленнями, у яких відображені інформація, знання, ідеї, емоції тощо, обумовлений цілим рядом соціально значимих оцінок, конкретних ситуацій, комунікативних сфер і норм спілкування, прийнятих у даному суспільстві.
Ка́федра - базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.
До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.
Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна - університет у місті Харків, самоврядний (автономний) дослідницький національний університет. Заснований 17 листопада 1804 року з ініціативи видатного просвітника Василя Каразіна.
 Каразіна;

Гавриш І. П. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри документознавства та української мови Національного аерокосмічного університету імені М. Є.
Документозна́вство - наука про документ та документообіг; наукова дисципліна, яка досліджує процеси створення й функціонування документів та розробляє принципи побудови документно-комунікаційних систем та методи їхньої діяльності.
Філоло́гія (грец. φιλολογία; від грец. φίλος - любов і грец. λόγος - слово, учення) - сукупність (єдність) гуманітарних наук: мовознавства, літературознавства, фольклористики, текстології, джерелознавства, риторики, палеографії тощо, які вивчають духовну культуру певного народу чи цивілізації через мовний і стилістичний аналіз літературних та інших пам'яток.
 Жуковського «ХАІ»


Затверджено до друку рішенням Науково-методичної ради

Харківського національного університету

імені В. Н. Каразіна (протокол № 1 від 29.10.2014 р.)
Полумисна О. О. Електронна журналістика : навчально-

П 53 методичний посібник для студентів за спеціальністю «Журналістика» / О. О. Полумисна. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 66 с.

У посібнику подано цілісну картину інтернет-журналістики, вміщено теми, які стосуються проблем теорії та історії інтернет-журналістики, правових та юридичних аспектів її існування, жанрової своєрідності, принципів роботи журналіста в мережевих ЗМІ, соціальних мережах, блогах.

Виклад матеріалу ґрунтується на новітніх підходах до освітнього процесу у вищому навчальному закладі.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Існува́ння (від екзистенція) - центральне поняття екзистенціалізму, унікальна особистісна сутність людини, що втілює в собі духовну, психоемоційну неповторність особи.
Осві́та - цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь та навичок або щодо їх вдосконалення. Процес і результат засвоєння особистістю певної системи наукових знань, практичних умінь та навичок і пов'язаного з ними того чи іншого рівня розвитку її розумово-пізнавальної і творчої діяльності, а також морально-естетичної культури, які у своїй сукупності визначають соціальне обличчя та індивідуальну своєрідність цієї особистості.
Соціа́льна мере́жа - соціальна структура, утворена індивідами або організаціями. Вона відображає розмаїті зв'язки між ними через різноманітні соціальні взаємовідносини, починаючи з випадкових знайомств і закінчуючи тісними родинними зв'язками.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Видання призначене для студентів за спеціальністю «Журналістика» й відбиває основні положення навчального курсу «Електронна журналістика», передбаченого державним освітнім стандартом з відповідної спеціальності.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.

УДК 070:004.738.5(075.8)

ББК 76.01я73


© Харківський національний університет

імені В. Н. Каразіна, 2014

© Полумисна О. О., 2014

© Дончик І. М., макет обкладинки, 2014ЗМІСТ
Пояснювальна записка…………………………………………………………5
Програма курсу «Електронна журналістика»……………………………...
Маке́т (фр. maquette - масштабна модель, італ. macchietta, зменшувальне від macchia) - модель об'єкта в зменшеному масштабі або в натуральну величину, позбавлена, як правило, функціональності представленого об'єкта.
Книжко́ва обкла́динка (англ. book cover) - покриття книжки. Існує два основні типи обкладинок книжок: палітурки та м'які обкладинки.
10
Модуль І. Мережа інтернет – сучасний канал інформації

в роботі журналіста …………………………………………………10Тема 1. Історія створення інтернету та Всесвітньої павутини……………….10

Тема 2. Історія та тенденції розвитку інтернет-журналістики

у світі та Україні………………………………………………………..10Тема 3. Дигіталізація, конвергенція та глобалізація – провідні тенденції

у сфері електронних ЗМІ………………………………………………11Тема 4.
Тенденція і тенденційність (від лат. tendo - направляю, прагну) - можливість тих чи інших подій розвиватися в даному напрямку.
Глобаліза́ція (англ. globalization) - процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації. У ширшому розумінні - перетворення певного явища на планетарне, таке, що стосується всієї Землі.
Вплив інтернету на мас-медіа та журналістику……………………...11

Тема 5. Інтернет-журналістика як частина системи мас-медіа….…………...12

Тема 6. Проблема типології інтернет-ЗМІ.
Типологія - вид наукової систематизації, класифікації чогось за спільними ознаками з допомогою абстрактних теоретичних моделей (типів), у яких фіксуються найважливіші структурні або функціональні особливості досліджуваних об'єктів.

Газети, радіо, телебачення в інтернеті………………………………..13Тема 7. Організація роботи онлайн-редакції. Виробництво контенту

для електронного видання……………………………………………..13Тема 8. Актуальні проблеми інтернет-журналістики:

правові та етичні засади………………………………………………..14


Модуль ІІ. Форма та зміст повідомлень інтернет-журналістики. Оформлення

журналістських матеріалів та їх розміщення в мережі інтернет…16Тема 9.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Специфіка інтернет-тексту: структурні та стильові особливості…...16

Тема 10. Принципи створення заголовків для інформаційних матеріалів

у онлайнових виданнях………………………………………………...16Тема 11. Сео-рерайтинг та сео-копірайтинг тексту……….….……………….17

Тема 12. Жанрологія онлайнових ЗМІ…………………………………….…...17

Тема 13. Специфіка мультимедійного контенту в мережі……………............18

Тема 14. Основні поняття веб-дизайну. Створення веб-сторінки за

допомогою мови розмітки гіпертекстових документів (HTML)……18Тема 15.
Поня́ття - форма мислення, яка відображає істотні властивості, зв'язки і відношення предметів і явищ в їхній суперечності і розвитку; думка або система думок, що узагальнює, виділяє предмети деякого класу за визначеними загальними і в сукупності специфічними для них ознаками.
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Веб-сторінка (англ. Web-page) - інформаційний ресурс, доступний в мережі World Wide Web (Всесвітня павутина), який можна переглянути у веб-браузері. Зазвичай, інформація веб-сторінки записана в форматі HTML, XHTML, або рідше Wml (для wap-сторінок).
Веб-дизайн (англ. web design) - галузь веб-розробки, що охоплює цілий ряд напрямів і дисциплін із створення та супроводу сайтів або веб-застосунків, таких як графічний веб-дизайн, проектування інтерфейсів, авторинг (у тому числі стандартизований код і власницьке програмне забезпечення), використовність та оптимізація для пошукових систем.
Гіперте́кст (англ. Hypertext) - текст для перегляду на комп'ютері, який містить зв'язки з іншими документами («гіперзв'язки» чи «гіперпосилання»); читач має змогу перейти до пов'язаних документів безпосередньо з вихідного (первинного) тексту, активувавши посилання.
Особливості мережевого спілкування….……………………………19

Тема 16. Історія соціальних мереж, їх структура та принципи роботи.

Популяризація журналістської продукції в соціальних мережах.......20Тема 17. Функціонування української блогосфери. Блог як платформа

для журналіста………………………………………….........................20Тема 18. Явище громадянської журналістики: причини популярності……...21
План практичних занять із курсу «Електронна журналістика»…..…………..
Блоuосфе́ра (від англ. blogosphere) - термін, побудований аналогічно терміну «ноосфера» і йому подібним, що означає сукупність всіх блогів як спільноту або ж соціальну мережу. Десятки мільйонів блогів, що існують в світі, зазвичай тісно пов'язані між собою, блогери читають і коментують один одного, посилаються один на одного і таким чином створюють свою субкультуру.
Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
23
Питання до самостійної роботи студентів із курсу

«Електронна журналістика»………….………………………………………41
Методи навчання. Методи контролю. Форми контролю……………………..42
Залік. Запитання до заліку…………………………………………………….43
Критерії оцінювання………………………………………………………….....46
Рекомендована навчальна та наукова література…………………………49

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Курс «Електронна журналістика» в системі підготовки фахівців

На сучасному етапі в системі засобів масової інформації України відбуваються значні зміни.

Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.
Наукова публікація - це опублікований опис наукового дослідження, що містить аналіз сутності певної наукової проблеми, методи і результати її дослідження, науково обґрунтовані висновки. Завданням наукових публікацій є знайомити науковий світ з результатами досліджень окремих вчених та груп науковців.
Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.
Це пов’язано із прогресивним розвитком комп’ютерних технологій та інтернету, який за останні десятиліття перетворився на найпопулярнішу інформаційно-комунікаційну структуру. Значну роль у цьому незалежному інформаційному просторі відіграє сектор інтернет-ЗМІ, що інтенсивно розвивається.
Десятилі́ття, також - десятиріччя, декада - під десятиліттям найчастіше розуміють календарне десятиліття, період часу, що включає десять років.
Прогресиві́зм або прогреси́зм (лат. progressio) - течія або ідеологія, спрямована на пропаганду і здійснення соціальних і політичних реформ зверху, тобто урядом, і нерідко протиставляється консерватизму й традиціоналізму.
Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.
Вивчення особливостей розвитку інтернет-журналістики та принципів роботи в ній має важливе значення у професійній роботі сучасного журналіста.

Курс «Електронна журналістика» є однією з важливих складових університетської журналістської освіти, що ознайомлює студентів зі структурно-функціональними, економічними, юридичними аспектами роботи інтернет-ЗМІ в сучасній системі масових комунікацій України, зі специфікою роботи в нових медіа, особливостями використання комп’ютерних технологій мережі в журналістській роботі.

Специфіка́ція (англ. specification) - формалізований опис властивостей, характеристик і функцій об'єктів.
Нов́і м́едіа (англ. New Media)- інтерактивні електронні видання, що комбінують формати подання інформації; різновид цифрових медіа. Наприклад, контентом нових медіа може бути відео, онлайн-радіо, телевізійна трансляція, анімація, звукове оформлення, та, власне, текст.
Ма́сова комуніка́ція (англ. Mass communication) - це поняття можна розглядати мінімум в двох аспектах: Як процес передачі інформації групі людей одночасно за допомогою спеціальних технічних засобів - мас-медіа.

Деякі розділи цього курсу, що стосуються історичних та теоретичних викладок з інтернет-журналістики, змін в її жанровій палітрі й появи нових жанрів, а також журналістської деонтології, визначення економічних і правових основ діяльності інтернет-ЗМІ тощо, набувають розвитку в таких навчальних дисциплінах, як «Інформаційні жанри», «Аналітичні жанри», «Художньо-публіцистичні жанри», «Журналістська деонтологія», «Економіка та організація ЗМІ», «Журналістський менеджмент» та інші.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Деонтоло́гія (від грец. δέον - належне) - вчення про проблеми моралі і моральності, розділ етики. Термін введений Бентамом для позначення теорії моральності як науки про мораль.

Курс «Електронна журналістика» містить як гуманітарну складову (пов’язану з історією, стилістикою, психологією, соціологією, літературознавством), так і технічну (пов’язану з інформатикою, комп’ютерними та комунікаційними технологіями, програмуванням, веб-дизайном).
Предмет курсу «Електронна журналістика»

Об’єктом дослідження цієї галузі журналістикознавства є новий медійний елемент – онлайнова журналістика в усіх її проявах.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Програмування - процес проектування, написання, тестування, зневадження і підтримки комп'ютерних програм. Програмування поєднує в собі елементи інженерії (існує навіть відповідна спеціальна галузь інженерії - програмна інженерія (англ. software engineering)
Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.
Літературозна́вство - комплекс наукових дисциплін про сутність та функціонування в суспільстві художньої літератури; система наукового знання про мистецтво слова.
Соціоло́гія (від лат. societas - «суспільство» та грец. λογος - «вчення», «знання», «наука») - наука про умови та процеси у суспільстві, а також їх дослідження. Соціологія постала з епохи Просвітництва як системно-критична наука соціального і зайняла проміжне місце між природничими та гуманітарними науками.
Стилістика - розділ мовознавства й літературознавства (поетики), що вивчає функційно-стильові засоби мови та їхнє застосування з погляду норм, їхніх варіантів (нормативна стилістика) і відхилень (літературна стилістика) в синхронному й діахронному (історична стилістика) перекрої.
Онлайн (англ. online, від англ. on line - «на лінії», «на зв'язку», «у мережі», «в ефірі») - «такий, що знаходиться у стані підключення». Спочатку використовувалося лише стосовно комунікаційного устаткування для вказівки на режим зв'язку, типовим значенням могло бути «не вішаючи трубку», тобто за один телефонний дзвінок, у режимі реального часу.
Відповідно, предметом дослідження є власне мережеві ЗМІ в системі засобів масової інформації України, їх особливості, а також специфіка журналістської діяльності в мережі інтернет.З одного боку, інтернет-журналістика виступає як окремий вид ЗМІ, з іншого, інтернет є технологічною платформою, де можуть функціонувати інші види медіа. До веб-журналістики можна віднести матеріали, що представлені в онлайнових версіях традиційних ЗМІ, або у власне онлайнових ЗМІ, сюди також можна віднести матеріали в соціальних мережах, блогах та інших засобах масової інформації та комунікації, автори яких дотримуються таких журналістських стандартів, як достовірність, точність, правдивість, неупередженість тощо у висвітленні соціально значущої інформації.
Інтернет-журналістика - різновид журналістики, що передбачає поширення журналістських матеріалів через мережу Інтернет. Також близькими є найменування «мережева журналістика», «веб-журналістика», «онлайн-журналістика».
Достовірність (validity, adequacy) - властивість інформації бути правильно сприйнятою, ймовірність відсутності помилок, безсумнівна вірність наведених відомостей, які сприймає людина. Таким чином, достовірність - не те ж саме, що істинність.
Тради́ція - досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично і передаються з покоління в покоління; звичайна, прийнята норма, манера поведінки, усталені погляди, переконання когось; узвичаєння, узвичаєність, неписаний закон.
У комунікації, ме́діа (англ. media - засоби, способи) - це канали та інструменти; їх використовують, щоб зберігати, передавати й подавати інформацію або дані. Медіа часто згадувано як синонім до масс-медіа або новинних медіа, але в ширшому користуванні вони означають єдине середовище; його використовують, щоб передавати будь-які дані в яких-будь цілях .

Завдяки децентралізації, закладеній в основі інтернету, онлайнові ЗМІ стали більш незалежними, демократичними, аніж традиційні.

Децентралізація - процес перерозподілу або диспергування функцій, повноважень, людей або речей від центрального управління.
Великої популярності нові медіа набули завдяки таким унікальним, властивим лише їм ознакам, як інтерактивна взаємодія з користувачами, гіпертекст, мультимедійність, а також персоналізація контенту. Популяризувала мережу інтернет індивідуалізація журналістики (так звана, громадянська журналістика): будь-яка особистість може виступати виробником контенту, має можливість для самовираження, позбавивши, таким чином, ЗМІ монополії на поширення інформації.
Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.
Індивідуалізація - соціологічний термін, тісно пов'язаний з термінами: модернізація та індустріалізація. Це - процес переходу індивіда до самовизначення.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Популярність (від лат. populares, від populus - народ) - висока ступінь популярності чогось або когось у певній галузі. На виникнення популярності в деяких випадках впливає мода, і навпаки. Так само, як і мода, популярність прив'язана до певного і, як правило, невеликого відрізку часу.
Особистість - відображення соціальної природи людини, розгляду її як індивідуальності та суб'єкта соціокультурного життя, що розкривається в контекстах соціальних відносин, спілкування і предметної діяльності, соціально зумовлена система психічних якостей індивіда, що визначається залученістю людини до конкретних суспільних, культурних, історичних відносин Під «особистістю» розуміють стійку систему соціально значущих рис, що характеризують особу як члена того чи іншого суспільства або спільноти. Поняття «особистість» характеризує суспільну сутність людини, пов'язану із засвоєнням різноманітного виробничого і духовного досвіду суспільства. Деякі теорії особистості не включають в неї біологічні характеристики людини, інші, приміром, фрейдизм, надають біологічним чинникам визначального значення. Більш виваженим є трактування особистості як динамічної єдності біологічного та соціального.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Монопо́лія (від грецьких слів «mono» - один, «poleo» - продаю) - виключне право (виробництва, торгівлі, промислу тощо), що належить одній особі, групі осіб чи державі.
Демокра́тія - політичний режим, за якого єдиним легітимним джерелом влади в державі визнається її народ. При цьому управління державою здійснюється народом, безпосередньо (пряма демократія), або опосередковано через обраних представників (представницька демократія).
Громадянська журналістика - це діяльність громадян, які беруть активну участь у процесі збирання, аналізу та поширення інформації, не маючи при цьому професійної журналістської підготовки. Мета такої діяльності - повернення журналістиці функцій демократичного медіуму.
З огляду на це, феномен інтернет-журналістики та особливості роботи в ній мають бути багаторівнево вивчені студентами-журналістами.

Курс «Електронна журналістика» складається з двох модулів («Мережа інтернет – сучасний канал інформації в роботі журналіста», «Особливості оформлення журналістських матеріалів та розміщення їх у мережі інтернет»), в яких розглядається специфіка функціонування електронних медіа та особливості роботи з ними.
Навчальна дисципліна «Електронна журналістика» викладається в шостому семестрі студентам денного відділення, у десятому семестрі – студентам заочного відділення. Курс завершується заліком.
Мета викладання навчальної дисципліни:


 • ознайомити студентів з мережею та особливостями роботи в ній;
  Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.


 • пояснити значення інтернет-простору для сучасної журналістики;

 • надати відомості про основні види сучасної інтернет-журналістики та діяльності в ній журналіста;

 • підготувати студентів до роботи в електронних виданнях;
  Електро́нне видання́ - електронний документ (група електронних документів), що пройшов редакційно-видавничу обробку, має вихідні відомості та призначений для розповсюдження в незмінному вигляді.


 • ознайомити з правовими та етичними нормами поведінки майбутніх інтернет-журналістів;
  Поведі́нка - родовий термін, який охоплює різні реакції живого організму чи групи організмів.
  Професійна етика - це кодекс правил, що визначає поведінку спеціаліста у службовій обстановці, норм, які відповідають існуючим законам та відомчим нормативним документам, професійним знанням, стосункам у колективі, глибокому усвідомленню моральної відповідальності за виконання професійних обов'язків.


 • надати студентам комплекс теоретичних знань та практичних умінь зі створення інтернет-текстів основних онлайнових жанрів;

 • ознайомити студентів з теоретичними викладками для опанування практичних навичок зі створення веб-сторінок за допомогою програми PSPad.


Головні завдання навчальної дисципліни:

 • навчити студентів шукати потрібну інформацію в інтернет-просторі;

 • дослідити особливості нових медіа та їх змістову структуру;

 • ознайомити з особливостями сприйняття тексту в мережевому просторі;
  Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.
  Сприйняття́, сприйма́ння (перцепція, від лат. perceptio) - пізнавальний психічний процес, який полягає у відображенні людиною предметів і явищ, у сукупності всіх їх якостей при безпосередній дії на органи чуття.


 • ознайомити з принципами роботи над інтернет-текстом, опанувати засоби його адаптації для мережі;

 • навчити створювати заголовки;

 • засвоїти правила написання унікальних текстів;

 • отримати практичні навички з рерайтингу та сео-копірайтингу текстів;

 • навчити студентів створювати мультимедійні матеріали різних жанрів: слайд-шоу, аудіо слайд-шоу, анімацію та ін., користуючись при цьому найпоширенішими мультимедійними технологіями;

 • надати студентам практичні навички роботи в середовищі соціальних медіа;
  Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.
  Соціа́льні ме́діа (англ. Social media) - вид мас-медіа, ряд онлайнових технологій на принципах Веб 2.0, завдяки яким споживачі контенту через свої дописи стають його співавторами і можуть взаємодіяти, співпрацювати, спілкуватися, ділитися інформацією або брати участь у будь-якій інший соціальній активності із теоретично усіма іншими користувачами певного сервісу.


 • популяризувати контент інтернет-видання в соціальних мережах;
  Інтернет-ЗМІ (інтернет-видання, інтернет-газета) - інформаційний сайт, який регулярно оновлюється і виконує функцію засобу масової інформації (ЗМІ), користується певною популярністю і авторитетом (має свою постійну аудиторію).


 • ознайомити із законодавством зарубіжних країн та, зокрема, українським законодавством, що стосується регулювання інтернет-простору;

 • користуватися засобами міжособистісної комунікації в інтернеті;

 • засвоїти головні правила побудови веб-сторінок;

 • ознайомитися з роботою програми PSPad.


Унаслідок вивчення дисципліни студент повинен:

Знати: • особливості пошуку інформації в мережі;
  Інтерне́т-ра́діо або ве́б-ра́діо - група технологій передачі потокових аудіоданих через мережу Інтернет. Також як термін інтернет-радіо або веб-радіо може розумітися радіостанція, що використовує для мовлення технологію потокового мовлення в Інтернет.
  Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.


 • закономірності функціонування ринку електронних видань;

 • історію та типологію електронних видань;

 • специфіку сприйняття читачем інформації в мережі та способи її подачі;

 • жанрову специфіку текстів інтернет-видань;

 • особливості створення заголовків для веб-статей;

 • мультимедійні жанри інтернет-журналістики;

 • прийоми роботи з мультимедійними матеріалами;

 • засоби макетування та верстки за допомогою програми Adobe PSPad;

 • синтаксис HTML, CSS;

 • правову базу діяльності та етичні норми інтернет-журналіста;

 • специфіку блогосфери та види блогів;

 • можливості міжособистісного спілкування в інтернеті;

 • принципи оптимізації публікацій у пошукових системах за принципом ключових слів;
  Ве́рстка - процес формування сторінок та смуг у видавничій справі та поліграфії.
  Ключове́ сло́во - слово, або сталий вислів природної мови, яке використовують для вираження деякого аспекту змісту документа (або запиту); слово, яке має істотне смислове навантаження. Воно може служити ключем під час пошуку інформації в інтернеті чи на сторінці сайту.
  Пошуко́ва систе́ма (або скорочено пошукови́к) певна база даних - онлайн-служба (апаратно-програмний комплекс з веб-інтерфейсом), що надає можливість пошуку інформації в Інтернеті. У просторіччі під пошуковою системою розуміють веб-сайт, на котрому розміщено інтерфейс (фронт-енд) системи.


 • особливості правового статусу інтернет-видань, охорони прав інтелектуальної власності та можливостей захисту прав журналістів інтернет-ЗМІ у судовому порядку.
  Правови́й ста́тус - становище того чи іншого суб'єкта в правовій реальності, що відображається у його взаєминах з суспільством і державою.
  Суд - орган, що здійснює правосуддя у формі розгляду і вирішення цивільних, кримінальних,господарських, адміністративних і інших категорій справ у встановленому законом конкретної держави процесуальному порядку.Уміти:

 • аналізувати інтернет-видання за основними типологічними ознаками;

 • знаходити і створювати контент (текстовий, візуальний, аудіальний, аудіовізуальний) для інтернет-видань;

 • визначати жанри публікацій мережевих видань;

 • використовувати соціальні мережі для поширення інформації;

 • створювати веб-сторінки;

 • працювати з програмним пакетом PSPad;

 • працювати з розміткою HTML та стилями CSS;

 • застосовувати у власних електронних веб-сторінках графічні елементи та користуватися можливостями гіпертексту;

 • використовувати доступні відео- та аудіосервіси;

 • оптимізувати текстові матеріали згідно зі специфікою пошукових систем;

 • підбирати заголовки для онлайн-публікацій;

 • рерайтити текст без порушення авторських прав;
  Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
  Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.
  Порушення авторського права (контрафакція; піратство, якщо мова йде про порушення майнових авторських прав) - дії, спрямовані на протиправне використання об'єктів права інтелектуальної власності, що належать іншим особам, умисно вчинені особою, яка розуміє протизаконний характер цих дій, з метою отримання матеріальної вигоди.


 • підтримувати веблоги.ПРОГРАМА КУРСУ «ЕЛЕКТРОННА ЖУРНАЛІСТИКА»

МОДУЛЬ І

МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ – СУЧАСНИЙ КАНАЛ ІНФОРМАЦІЇ

В РОБОТІ ЖУРНАЛІСТА
  1   2   3   4