Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНавчально-методичний посібник для студентів за спеціальністю «Журналістика»

Навчально-методичний посібник для студентів за спеціальністю «Журналістика»
Сторінка2/4
Дата конвертації19.03.2017
Розмір0.63 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4
ТЕМА 1

Історія створення інтернету та Всесвітньої павутини

Визначення поняття «інтернет» з гуманітарної та технічної точки зору.

Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається
Всесві́тня мережа (англ. World Wide Web, скорочено: WWW; також: всемережжя, веб або тене́та) - найбільше всесвітнє багатомовне сховище інформації в електронному вигляді: десятки мільйонів пов'язаних між собою документів, що розташовані на комп'ютерах, розміщених на всій земній кулі.
Історія появи комп’ютера та його удосконалення протягом ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ століття. Епоха інтернету: обставини, що сприяли активному поширенню.
Обста́вина - другорядний член речення, який пояснює слово зі значенням ознаки, виражає якісно-означальну характеристику дії, стану чи позначає, за яких обставин відбувається дія, вказує на спосіб, міру або ступінь вияву дії або ознаки.
Запровадження Всесвітньої Павутини на основі інтернету. Поняття Web: сучасні тенденції розвитку. Відмінні риси Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0. Основні характеристики Web 2.0.


ТЕМА 2

Історія та тенденції розвитку

інтернет-журналістики у світі та Україні

Термінологічне значення поняття «інтернет-журналістика». Поява перших онлайнових ЗМІ у світі: «Chicago Tribune», «Тhe Boston Globe», «Тhe New York Times», «Тhe Washington Post», «Le Monde» та ін. Перші спроби радіомовлення.

Радіомо́влення - виробництво і розповсюдження аудіопрограм за допомогою електромагнітних хвиль, що поширюються передавальними пристроями і приймаються будь-якою кількістю приймачів.
Перші трансляції телепродукції в інтернеті.
Трансляція (від старофр. translater, від лат. translatus, прикметник минулого часу від transferre - «передавати», «переносити», передача)
Запуск першого в світі інтернет-телеканалу. Етапи інтеграції інтернету та телебачення в Україні.

Український сегмент інтернету. Періодизація української інтернет-журналістики. Перші веб-сайти з доменом ua. Сайти традиційних мас-медіа в інтернеті. «Дзеркало тижня» – одна із перших газет, що почали працювати у вебі. Виникнення перших спеціалізованих інтернет-видань. Історія ринку інтернет-видань, зокрема українського сегмента: причини відставання від світового ринку. Успішність найвідоміших українських інтернет-видань: «Українська правда», «Кореспондент», «ProUa» та ін.

Характеристика онлайнової журналістики в 2000-х роках. Сучасний стан української інтернет-журналістики. Україномовні сайти в інтернеті. Актуальні завдання та перспективи розвитку інтернет-видань.

Успішність (рос. успешность; англ. successfulness, effectiveness; нім. Leistung f) - наявність успіхів (позитивних наслідків) у чомусь, які дають позитивний результат. Зокрема, ступінь засвоєння учнями знань, навичок.
Перспекти́ва (фр. perspective, від лат. perspicio - ясно бачу) - система зображення об'ємних тіл на площині або якій-небудь іншій поверхні, яка враховує їх просторову структуру й віддаленість окремих їх частин від спостерігача.
Актуа́льність (від лат. actualis - справжній, теперішній, сучасний, важливий у даний момент, злободенний, назрілий) - абстрактний іменник до прикметника «актуальний». Актуальність - важливість, значимість чого-небудь на сьогодні, сучасність, злободенність.


ТЕМА 3

Дигіталізація, конвергенція, глобалізація провідні тенденції у сфері електронних ЗМІ

Цифровізація контенту, її роль для конвергенції мас-медіа. Загальне поняття про конвергенцію. Конвергенція як основа появи нових медіа. Три «К» конвергентних медіа.

Рівні конвергенції:


 • технологічний (поєднання різного типу інформації, медіаконтенту на «одному екрані», приклади конвергенції в ЗМІ, носії конвергентного контенту: iPhone, PDA-версія, eBook iPod, mp3-плеєри тощо);

 • економічний (інтеграція комп’ютерної, комунікаційної та медійної індустрії, процес диверсифікації, кроссмедійність контенту (доступність одного продукту і в медіа, і в соціальній мережі);

 • професійний (створення контенту як основного продукту ЗМІ та специфіка його поширення).

Трансформації у професії журналіста в епоху розвитку технологій та конвергенції ЗМІ.
Диверсифіка́ція (новолат. diversificatio - зміна, різноманітність; від лат. diversus - різний і facere - робити) - володіння найрізноманітнішими фінансовими активами, кожен з яких має різний рівень ризику, з метою зниження загального ступеня ризику портфеля в цілому.
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.
Процес конвергенції та українські ЗМІ. Зміна структури інформаційних потоків під впливом глобалізації.
ТЕМА 4

Вплив інтернету на мас-медіа та журналістику

Інтернет – це:  • єдиний глобальний засіб масової інформації;

  • технологічна платформа, завдяки якій розвиваються нові форми ЗМІ.

Ключова роль інтернету у формуванні нового інформаційного простору. Поняття «мас-медіа» та нові медіа. Нові медіа проти «старих»: заміщення чи доповнення. Соціальна складова нових медіа.

Зміна комунікаційної моделі: «one to many» змінюється на «many to many». Інтерактивність та персоналізація як ключові ознаки електронних медіа.

Інтернет як один із основних професійних інструментів для журналіста.

Інструме́нт (лат. instrumentum - знаряддя) - технологічне оснащення (знаряддя або пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо.
Найпопулярніші пошукові системи та принципи роботи з ними. Технології ефективного пошуку інформації. Пошук у соціальних мережах, на пошті, у новинах, у зображеннях тощо. Прийоми складання пошукових запитів.
Склада́ння (ви́робу) - технологічний процес утворення з'єднань складових виробу (поєднання, координування і фіксація деталей у вузли, а вузлів у готовий виріб).

Інтернет як джерело інформації та ідей для журналіста: стрічки інформаційних агентств, відстеження українських та зарубіжних видань з профільної тематики, дискусійні групи, моніторинг відомих блогів, форуми, стрічки RSS, співпраця з прес-службами компаній, організацій, партій. Якісні джерела інформації в інтернеті. Перевірка авторитетності, високого рейтингу джерела за допомогою ресурсу ru.majesticseo.com.

Інтернет як інструмент комунікації та професійної самореалізації: електронна пошта, чати, соціальні мережі, Skype, блоги журналістів та ін.

Форум - інтернет-ресурс, популярний різновид спілкування в інтернеті. На форумі створюються теми для спілкування, що робить його кращим за чат. Всі, кого цікавить певна інформація, можуть зручно й швидко переглянути її на форумі.
Співпраця, співробітництво - спільна з ким-небудь діяльність, спільна праця для досягнення мети. Для відображення негативного сенсу цього слова (співпраця з ворогом) використовується слово колабораціонізм.
Самоактуалізація (від лат. actualis - дійсний, справжній), самореалізація - прагнення людини до якомога повнішого виявлення і розвитку своїх особистісних можливостей. У деяких напрямках сучасної західної психології самоактуалізація висувається на роль головного мотиваційного фактора, на противагу біхевіоризму і фрейдизму, за якими поведінкою особистості рухають біологічні сили.
Диску́сія - це форма колективного обговорення, мета якого - виявити істину або знайти правильний розв'язок порушеного питання через висловлення власних міркувань та зіставлення поглядів опонентів на проблему.
Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
Моніторинг (англ. monitoring, нім. Monitoring n) - комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний контроль (стеження) за станом та тенденціями розвитку природних, техногенних та суспільних процесів.
Інформаці́йна аге́нція, інформаці́йне аге́нтство (інформагентство) - спеціалізований суб'єкт інформаційної діяльності, зареєстрований як юридична особа у формі інформаційного підприємства - організації, служби, центру, що діє з метою надання інформаційних послуг для ЗМІ.
Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

ТЕМА 5

Інтернет-журналістика як частина системи мас-медіа

Ресурси глобальної мережі, що є засобами масової інформації. Переваги та недоліки інтернет-видань у порівнянні з друкованими. Види комунікації в мережі. Унікальні ознаки інтернет-ЗМІ, які відрізняють «нові» ЗМІ від «старих»: гіпертекстуальність, інтерактивність, мультимедійність. Визначення поняття гіпертекст, його принципові відмінності у Світовій павутині. Гіпертекстові зв’язки: рішення web-дизайну, контекстуальний та тематичний характер гіперпосилань, два види гіпертекстуальності – внутрішня і зовнішня.

Гіперпосила́ння (або просто посилання чи ланка, пóклик) - активний (виділеним кольором) текст, зображення чи кнопка на веб-сторінці, натиснення на яку (активізація гіперпосилання) викликає перехід на іншу сторінку чи іншу частину поточної сторінки.
Мультимедійність – поєднання в одне ціле всіх каналів передач, а саме періодичного друку, телебачення, радіо та інтернету. Визначення поняття «мультимедійність» за М. Кастельсом. Властивості комунікативної інтерактивності. Відмінності інтерактивності в інтернет-ЗМІ від взаємодії з аудиторією традиційних ЗМІ. Аутсорсінг інтерактивної комунікації.


ТЕМА 6

Проблема типології інтернет-ЗМІ.

Газети, радіо, телебачення в інтернеті

Проблема типологізації інтернет-ЗМІ, розроблена українськими та російськими вченими (О. Акопов, І. Давидов, М. Лукіна, О. Коцарев, М. Чабаненко та ін.).

Інтернет-ЗМІ за співвіднесеністю з друкованими аналогом: 1) онлайн-версія традиційних ЗМІ; 2) модифіковані онлайн-версії традиційних ЗМІ, що проводять інформаційну політику, дещо відмінну порівняно із традиційною версією; 3) власне онлайнові ЗМІ, що не мають аналогів офлайн. За характером інформації: новинні, інформаційні, аналітичні, інформаційно-аналітичні.

Типологічна концепція за О.

Конце́пція (лат. conceptio - розуміння) - система поглядів, те або інше розуміння явищ і процесів; єдиний, визначальний задум.
 Коцаревим: інтернет-телебачення, інтернет-радіо, інтернет-преса та новинарні сайти. «Старі» ЗМІ та нове медійне середовище. Специфіка контенту інтернет-радіо. Інтернет-телебачення: його аудиторія. Відеохостинги. Ринок електронних ЗМІ: структура, чинники впливу.


ТЕМА 7

Організація роботи онлайн-редакції.

Виробництво контенту для електронного видання

Концепція електронного видання: за наявністю друкованого аналогу, за природою основної інформації, за цільовим призначенням, за технологією розповсюдження, за характером взаємодії користувача та електронного видання, за періодичністю, за структурою.

Спільні концептуальні засади інтернет-видань різних видів: гіпертекстуальність, мультимедійність, інтерактивність (М. Лукіна та І. Фомичева).

Етапи процесу виробництва контенту. Роль аудиторії в процесі виробництва і медіації контенту. Поняття про контент як «вміст». Залежність контенту онлайнового видання від уподобань цільової аудиторії.

Цільова́ аудито́рія - група людей, на яких розраховано певний товар, продукт, художній твір, послугу тощо. Цільова аудиторія може визначатися як до пропозиції товару чи ідеї, так постфактум за вивченням поточної ситуації.
Смислова концепція електронного видання та її складники (назва і доменне ім’я видання, слоган, вид, мета, смислові відмінні риси видання від видань-конкурентів, жанри публікацій, мовні особливості).

Форми інтерактивності з читачем: електронна пошта, форуми, чати, участь в опитуваннях, коментарі до опублікованого матеріалу.

Комента́р (від лат. commentārium - записки, тлумачення) - * Тлумачення певного тексту або книги.

Головні особливості смислової концепції інтернет-видання: оперативність і доступність інформації; новинність і сенсаційність; мультимедійний підхід до представлення інформації; гіпертекстуальність; лаконічність текстів; особлива побудова текстів; вираженість авторської позиції; інтерактивність.

Способи просування та популяризації інтернет-видання.

Характеристика аудиторії онлайн-видань, їх вікові дані. Ознайомлення з сервісом «Google Analytics», що допомагає аналізувати статистику відвідування сайту.

Доступність (англ. Availability) - властивість інформаційного ресурсу, яка полягає в тому, що користувач та/або процес, який володіє відповідними повноваженнями, може використовувати цей ресурс відповідно до правил, встановлених політикою безпеки не очікуючи довше заданого (прийнятного) інтервалу часу.
Лаконізм ([Грецька мова|грец]. λακωνισμός) - гранично стисле грамотне вираження думки. Походить від назви давньогрецької області Лаконії, жителі якої (спартанці) славилися чіткістю й стислістю мови.
Ана́ліз (від грец. αναλυσις - «розклад») - розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів. Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод - синтез.
Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.
Професійна компанія «Gemius», завданням якої, окрім іншого, є проведення опитування аудиторії, опитування, що запроваджує онлайнове видання, з метою проаналізувати відвідуваність публікацій, визначити тематичні зацікавлення аудиторії.
Опи́тування, о́пит - це метод збору соціологічної інформації про досліджуваний об'єкт під час безпосереднього (усне опитування, інтерв'ю) або опосередкованого (письмове опитування, анкетування) спілкування того хто опитує з респондентом.

Прийоми та методи підтримки високої коментованості матеріалів.
ТЕМА 8

Актуальні проблеми інтернет-журналістики: правові та етичні засади

Регулювання статусу інтернет-видань. Переваги, що дає реєстрація проекту ЗМІ. Концепція саморегулювання інтернету. Всеукраїнські громадські організації «Інтернет Асоціація України», «Українська Інтернет спільнота», що захищають права користувача в інтернеті.

Самовирі́внювання (саморегулювання) - у системах автоматичного регулювання - властивість об'єкта керування самостійно, без участі керуючих пристроїв, зводити до нуля неузгодженість між надходженням та витратою речовини або енергії, а керовану величину - до нового усталеного значення.
Реєстра́ція - запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу офіційно визнаних актів (реєстрація народження або шлюбу); внесення в список, в книгу обліку.
Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).

Права та обов’язки інтернет-журналіста. Відповідальність за зловживання правами журналіста. Українське законодавство та його регуляція українського сегмента мережі інтернет. Правові ризики журналістської діяльності: дифамація та втручання в приватне життя. Права особи в період збирання інформації. Збір інформації та її обробка: відкрита та з обмеженим доступом. Нова редакція Закону України «Про інформацію». Правове регулювання змісту інформації в законодавствах зарубіжних країн.

Юридичні аспекти роботи журналістів. Право інтелектуальної власності.

Дифама́ція (лат. diffamatio - обмова, ганьблення від лат. diffamare = поширювати плітки) - це поширення про особу недостовірної інформації, яка принижує її честь та гідність, завдає шкоди діловій репутації.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Зловжива́ння правом (суб'єктивним) - особливий вид юридично значущої поведінки, яка полягає у соціально шкідливих учинках суб'єкта права, у використанні недозволених конкретних форм у межах дозволеного законом загального типу поведінки, що суперечить цільовому призначенню права.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Правове́ регулюва́ння - це упорядкування суспільних відносин здійснюване державою за допомогою права і сукупності правових засобів, їх юридичне закріплення, охорона і розвиток.
Інтелектуальна власність, скорочено «ІВ» (англ. intellectual property) - результат інтелектуальної, творчої діяльності однієї людини (автора, виконавця, винахідника та інш.) або кількох осіб.
Авторське право. Майнові та немайнові права автора. Порушення прав журналіста: плагіат, використання авторських матеріалів без посилання на автора, копіювання чужої статті.
Плагіа́т - привласнення авторства на чужий твір або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора.
Способи боротьби із порушенням інтелектуальної власності у мережі. Етика інтернет-журналістів. Етичний кодекс українського журналіста, Кодекс професійної етики українського журналіста, Закон України «Про авторське право і суміжні права».

Плагіат в інтернет-журналістиці. Визначення поняття «плагіат», передумови його появи. Способи боротьби з плагіатом в журналістиці. Система Антиплагиат.ру, ресурс text.ru що дозволяє відстежувати незаконне копіювання журналістських матеріалів в мережі. Пошукова система «Яндекс» та інструмент «Пошук дублікатів», створений для пошуку новинних сайтів, журналісти яких публікують чужі матеріали.

Вимоги до журналістів під час взаємодії, спілкування з користувачами інтернет-ЗМІ навіть у конфліктних ситуаціях залишатися ввічливими, не забувати норми професійної етики. Зразок етичного кодексу інтернет-видань – ініціатива «Чистий інтернет», створена у 2004 р.

Ініціатива (від лат. initium - почало, почин) - аксіоматичне позначення ознаки несиметричності взаємодії живого об'єкта з довільними об'єктами. Вказує на наявність у об'єкта здатності до самостійної дії, що змінює власний стан, всупереч природній інерції.
опозиційними інтернет-порталами.МОДУЛЬ ІІ

ФОРМА ТА ЗМІСТ ПОВІДОМЛЕНЬ ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛІСТИКИ. ОФОРМЛЕННЯ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ЇХ РОЗМІЩЕННЯ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
ТЕМА 9

Специфіка інтернет-тексту: структурні та стильові особливості

Web-текст, характерні риси мережевого тексту: стислість, лаконічність, членування на частини, невеликі абзаци, гіпертекстовість, точні заголовки матеріалів. Особливості сприйняття читачем інформації в інтернеті: кількість користувачів читає за F-схемою.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Достовірність та підтвердженість інформації. Утримання читача на сайті. Принципи роботи над інтернет-текстом, засоби адаптації тексту для мережі, прийоми лаконічного розкриття теми, засвоєння правил написання унікальних текстів. Ключові аспекти, якими повинна володіти публікація в інтернеті: унікальний контент, пошукова здатність, гіпертекстовість, а також доступність для користувачів соціальних мереж.

Текст як один з елементів (інфомолекул) мультимедійної статті.

Володі́ння, також Посідання (лат. роssеsіо) - це можливість власника утримувати річ, яка на законних підставах йому належить. Одна з повноважностей (правомочностей) права власності. Володіння - це фактична влада над річчю (§ 854 Німецького цивільного уложення).
Стриманість або утримання (грец. егкратеіа, англ. self-control, abstinence, chastity) - моральна якість та чеснота, вважається невідступним та свідомим пануванням розуму над пристрастями й іншими недобрими поривами.
Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.

Новий стиль, прийнятий багатьма інтернет-виданнями, який іноді називають «новітня журналістика». Визначення терміну «новітня журналістика», запровадженого Томом Вулфом. Розвиток унікального стилю повідомлень в інтернеті, його популярність. Інтернет-видання: висвітлення серйозних проблем у зухвалому стилі, поєднання професіоналізму з гострим розумом.


ТЕМА 10

Принципи створення заголовків для інформаційних матеріалів

у онлайнових виданнях

Правила створення заголовків для інформаційних матеріалів інтернет-видань: ключові слова, шрифт, колір. Маніпулятивність, оманливість, викривлення реальності у заголовках інтернет-матеріалів.

Дотримання так званої «золотої середини»: не використовувати абстрактні заголовки (не несуть певної інформації), при цьому не варто подавати всю інформацію у заголовку, має бути певна недосказаність, що заінтригує читача та спонукає натиснути на заголовок і прочитати повний матеріал.

Абстра́кція (лат. abstractio - відвернення, відволікання) - одна з основних операцій мислення, а також метод наукового дослідження, що полягає в тому, що суб'єкт, відокремлюючи які-небудь ознаки об'єкту, що вивчається, відволікається від інших, не враховуються його неістотні сторони і ознаки.
Основні принципи створення заголовку з пошуковою здатністю.

Загальні вимоги до заголовка веб-тексту: інформативність, точність, зрозумілість поза контекстом.

Інформативність - категорія, що забезпечує вербалізовану організацію знань, їх осмислення, передавання та кодування читачем. Інформативність (в теорії тексту) трактується в широкомому сенсі як весь її зміст повідомлення і в вузькому сенсі - як нове знання, яке є в тексті.
Вимоги до обсягу. Види заголовків. Використання соціальних мереж для підвищення пошукового рейтингу матеріалів.


ТЕМА 11

Сео-рерайтинг та сео-копірайтинг тексту

Пошукова оптимізація (SЕО). Поняття «фрілансер», «фріланс», «копірайтинг», «рерайтинг». Копірайтинг та рерайтинг: відмінні риси.

Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.
Копірай́тинг (англ. copywriting - це сполучення слів «copy» - рукопис, текстовий матеріал та «writing» - написання) - професійна діяльність, написання рекламних і презентаційних текстів (реклама (пряма або прихована) товару, компанії, послуги тощо).
Принципи сео-копірайтингу. Прийоми та методи рерайтингу. Професія сео-рерайтера та сео-копірайтера, їх особливості. Актуальність рерайтингу при передачі повідомлень інформаційних агентств засобами масової інформації, зокрема в інтернеті. Отримання навичок з сео-рерайтингу та сео-копірайтингу текстів.


ТЕМА 12

Жанрологія онлайнових ЗМІ

Жанрова типологія публікацій в інтернеті. Традиційні жанри у веб-журналістиці. Найпоширеніші інформаційні (новинарна замітка, інтерв’ю, репортаж, звіт), аналітичні (коментар, огляд, аналітична кореспонденція, стаття, рецензія) та художньо-публіцистичні (нарис, есе) жанри в інтернеті та їх трансформація.

Кореспонденція - аналітичний жанр журналістики, в якому на обмеженому конкретному життєвому матеріалі розглядається певна тема, ставиться проблема та пропонується її розв'язання. Цей жанр хіба трохи молодший за жанр замітки.
Нові специфічні жанри інтернет-журналістики (стрічки новин, онлайн-конференція, інтернет-моніторинг, онлайн-інтерв’ю, онлайн-репортаж, твітер-репортаж, блог тощо).


ТЕМА 13

Специфіка мультимедійного контенту в мережі

Історія мультимедіа в інтернеті. Мультимедійність як характерна риса журналістики. Поява груп мультимедійних і синтетичних жанрів.

Си́нтез - процес з'єднання або об'єднання раніше розрізнених речей або понять в ціле або набір. Термін походить від грец. σύνθεση - поєднання, приміщення разом (σύν - з, разом і θεση - стан, місце). Синтез є способом зібрати ціле з функціональних частин як антипод аналізу - способу розібрати ціле на функціональні частини.
Взаємодія та взаємодоповнення різних інфомолекул для створення так званих мультимедійних історій (тексту, фото, аудіо, відео, інфографіки). Класифікація мультимедійних форматів на ілюстративні (статичні фото, фотострічки, фотогалереї, фоторепортаж, слайд-шоу, карикатура тощо), аудіожанри (подкаст, аудіоілюстрація, аудіоверсія тексту, аудіосюжет, аудіослайд-шоу), відеожанри (відеоілюстрація, відеосюжет, потокове відео, інтерактивний відеосюжет, інтерактивний відеоміст, мультискрипт тощо) та синтетичні жанри, що поєднують у собі мультимедійну інформацію та інтерактивність.
Інформаційна графіка або інфографіка (англ. Information graphics; infographics) - це графічне візуальне подання інформації, даних або знань, призначених для швидкого та чіткого відображення комплексної інформації.
Карикату́ра (італ. caricatura, від caricare - перевантажувати, перебільшувати) - навмисне смішне або спотворене зображення предмету або особи. Комічного ефекту в карикатурі досягають за допомогою перебільшення найбільш характерних рис образу коштом другорядних.
Вимоги до мультимедійного («універсального») журналіста: писати тексти, бути оператором, фотографом, вміти викладати в інтернеті інформацію в різних форматах.
Письмо́ - знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних ідеографічних елементів двох вимірів для передачі інформації на відстані й закріплення її в часі. Найперші спроби письмової фіксації думок і повідомлень виникли ще в первіснообщинному суспільстві (кінець кам'яної доби).
Фотограф або світливець - людина що створює фотографії за допомогою фотокамери.
Популярні сервіси відео- та аудіоблогінгу.

Мультимедійні можливості соціальних мереж.
ТЕМА 14

Основні поняття веб-дизайну. Створення веб-сторінки за допомогою мови розмітки гіпертекстових документів (HTML)

Визначення поняття веб-дизайну. Структура веб-сторінки:<html> – початок документа;

<head>початок голови;

head> закриття голови;

<body> початок тіла;

body>закриття тіла;

html>кінець документа.

Історія створення гіпертекстової розмітки HTML. CSS (каскадні таблиці стилів) – технологія, що розширює можливості мови HTML. Правила запису елементів HTML та CSS.

Форматування тексту на веб-сторінці за допомогою тегів: парних (, ) і непарних (
,

1   2   3   4 • ТЕМА 2 Історія та тенденції розвитку інтернет-журналістики у світі та Україні
 • Актуальні
 • ТЕМА 3 Дигіталізація, конвергенція, глобалізація
 • ТЕМА 4 Вплив інтернету на мас-медіа та журналістику
 • ТЕМА 5 Інтернет-журналістика як частина системи мас-медіа
 • ТЕМА 6 Проблема типології інтернет-ЗМІ. Газети, радіо, телебачення в інтернеті
 • ТЕМА 7 Організація роботи онлайн-редакції. Виробництво контенту для електронного видання
 • ТЕМА 8 Актуальні проблеми інтернет-журналістики: правові та етичні засади
 • Закону України
 • МОДУЛЬ ІІ ФОРМА ТА ЗМІСТ ПОВІДОМЛЕНЬ ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛІСТИКИ. ОФОРМЛЕННЯ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ЇХ РОЗМІЩЕННЯ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ТЕМА 9
 • Специфіка інтернет-тексту: структурні та стильові особливості
 • ТЕМА 10 Принципи створення заголовків для інформаційних матеріалів у онлайнових виданнях
 • ТЕМА 12 Жанрологія онлайнових ЗМІ
 • ТЕМА 13 Специфіка мультимедійного контенту в мережі
 • ТЕМА 14 Основні поняття веб-дизайну. Створення веб-сторінки за допомогою мови розмітки гіпертекстових документів (HTML)
 • html >