Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНавчально-методичний посібник для студентів за спеціальністю «Журналістика»

Навчально-методичний посібник для студентів за спеціальністю «Журналістика»
Сторінка4/4
Дата конвертації19.03.2017
Розмір0.63 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4

Запровадження Всесвітньої павутини.

 • Основні характеристики Web 2.0.


 • Термінологічне значення поняття «інтернет-журналістика».

 • Поява перших онлайнових ЗМІ у світі.

 • Історія зародження української інтернет-журналістики: характерні риси, періодизація, тенденції розвитку.

 • Україномовні сайти в інтернеті.

 • Загальне поняття про конвергенцію, її рівні.

 • Переваги онлайнових ЗМІ у порівнянні з традиційними ЗМІ.

 • Ключові ознаки електронних медіа.

 • Інтернет як один із основних професійних інструментів для журналіста.

 • Інтернет як джерело інформації та ідей для журналіста.

 • Інтернет як інструмент комунікації та професійної самореалізації.

 • Приналежність інтернет-ресурсів до ЗМІ.
 • Унікальні ознаки інтернет-ЗМІ.


 • Типологія онлайнових ЗМІ.

 • Ринок електронних ЗМІ: структура, чинники впливу.

 • Концепція електронного видання.

 • Головні особливості смислової концепції інтернет-газети.

 • Правові засади існування онлайнових медіа.

 • Правовий статус інтернет-ЗМІ в Україні: проблеми, перспективи врегулювання.

 • Відповідальність за поширення інформації в мережі Інтернет.

 • Аналіз судових справ інтернет-ЗМІ.

 • Міжнародні правові норми і рекомендації для інтернет-ЗМІ.
  Но́рма пра́ва (правова́ норма) - загальнообов'язкове, формально-визначене правило поведінки (зразок, масштаб, еталон), встановлене або санкціоноване державою як регулятор суспільних відносин, яке офіційно закріплює міру свободи і справедливості відповідно до суспільних, групових та індивідуальних інтересів (волі) населення країни, забезпечується всіма заходами державного впливу, аж до примусу.


 • Авторське право в онлайнових ЗМІ.

 • Плагіат, причини плагіату в інтернет-ЗМІ.

 • Специфічні риси інтернет-тексту.

 • Стильові особливості інформаційних повідомлень в мережі.

 • Принципи створення заголовків до публікацій в інтернет-виданнях.

 • Принципи сео-копірайтингу та сео-рерайтингу.

 • Огляд традиційних жанрів у веб-журналістиці.

 • Характеристика нових специфічних жанрів інтернет-журналістики.

 • Поява мультимедійних жанрів, їх класифікація.

 • Поняття веб-дизайну.

 • Інтернет як унікальний засіб комунікації.

 • Етика мережевого спілкування.

 • Огляд перших соціальних мереж.

 • Класифікація соціальних мереж.

 • Найпопулярніші соціальні мережі у світі та Україні.

 • Журналістська діяльність у соціальних мережах.

 • Переваги соціальних мереж у порівнянні з традиційними ЗМІ.

 • Вплив соціальних мереж на формування громадської думки.

 • Роль соціальних мереж у висвітленні політики.

 • Українська блогосфера, її типологія.

 • Професійна та громадянська журналістика: спільні та відмінні риси.

 • Сильні сторони у діяльності громадянських журналістів.

 • Блоги як феномен громадянської журналістики.

 • Мікроблоги як джерело фактологічної інформації.

 • Правова основа для розвитку громадянської журналістики.

  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
  КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНОГО ЗАВДАННЯ

  Оцінка «відмінно» («А») виставляється за такі знання і вміння:  • вільне оперування ключовими поняттями;

  • логічна організація інформації;

  • володіння практичними знаннями;

  • вміння робити висновки;

  • активна участь у роботі групи протягом семестру.

  Оцінка «добре» (В / С) виставляється студентові за такі знання і вміння:  • оперування ключовими поняттями;

  • логічна організація інформації;

  • володіння практичними знаннями;

  • активна участь у роботі групи протягом семестру.

  Можуть допускатись незначні фактичні неточності. Залежно від кількості неточностей і помилок виставляється В або С.
  Оцінка «задовільно» (D / Е) виставляється студентові тоді, коли:

  • частково оперує ключовими поняттями;

  • у відповідях припускається помилок;

  • робить неповні поверхові висновки;

  • частково володіє практичними знаннями;

  • пасивна участь у роботі групи протягом семестру.

  Можуть допускатись незначні фактичні неточності. Залежно від кількості помилок і неточностей виставляється D або Е.
  Оцінка «незадовільно» (FX) виставляється, якщо студент:

  • не володіє ключовими поняттями;

  • подає помилкову, неточну інформацію;

  • не оперує практичними знаннями;

  • пасивна участь у роботі групи протягом семестру.

  КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТА НА ЗАЛІКУ  • «відмінно» (А) – студент глибоко засвоїв теоретичний матеріал, знає зміст модулів, логічно організовує інформацію, грамотно викладає свої думки;
   Ло́гіка (грец. λογιχη від грец. logos - слово, значення, думка, мова) - наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень.
   володіє практичними знаннями, вміє робити глибокі аналітичні висновки;

  • «добре» (В / С) – студент засвоїв теоретичний матеріал, знає зміст модулів, не досить повно аргументує свої судження, допускає порушення логічності й послідовності викладу матеріалу, неточно вживає терміни (залежно від кількості помилок і неточностей виставляється В або С);

  • «задовільно» (D / Е) – студент поверхово засвоїв теоретичні знання, орієнтується в змісті модулів, не переконливо аргументує свої судження, частково оперує ключовими поняттями, мова відповіді містить багато помилок (залежно від кількості помилок і неточностей виставляється D або Е);

  • «незадовільно» (FX) – студент не знає навчальний матеріал модуля, не дотримується логічності викладу думок, неправильно дає відповіді на поставлені питання, робить неточні висновки, не володіє практичними знаннями, мова відповіді містить багато помилок.


  ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

  Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру

  Оцінка ECTS

  Оцінка за національною шкалою

  90–100

  А

  відмінно

  80–89

  В

  добре

  70–79

  С

  60–69

  D

  задовільно

  50–59

  Е

  1–49

  FX

  незадовільно

  РЕКОМЕНДОВАНА НАВЧАЛЬНА ТА НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА
  Базова

  1. Акопов А. Периодические издания : учеб.-метод. пособ. для студентов-журналистов / А. Акопов. – Ростов-на-Дону : Книга, 1999. – 92 с.

  2. Акопов А. Типологические признаки сетевых изданий / А. Акопов // Акценты. – 1999. – № 1. – С. 22–27.

  3. Амзин А. Новостная Интернет-журналистика : сетевой учеб. [Электронный ресурс] / А. Амзин. – 10.11.2009. – Режим доступа : http://kebati.ru/journ/.

  4. Артамонова І. Інтернет як специфічний тип мас-медійного тексту (на матеріалах українського сектору мережі) / І. Артамонова // Вісник СумДУ. Сер. : Філологія. – 2007. – № 2. – С. 5–9.

  5. Артамонова І. Тенденції становлення та перспективи розвитку інтернет-журналістики в Україні : монографія / І. Артамонова. – Донецьк : Лебідь, 2009. – 416 с.

  6. Артамонова І. Жанри онлайнової журналістики / І. Артамонова // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Сер. : Филология. Социальная коммуникация. – 2008. – Т. 21 (60). – № 1. – С. 302–309.

  7. Афанасьєва К. Авторське право : навч. посіб. / К. Афанасьєва. – К. : Атіка, 2006. – 226 с.

  8. Бакулев Г. Конвергенция медиа и журналистика / Г. Бакулев. – М. : ИПК, 2002. – 133 с.

  9. Гол Д. Онлайнова журналістика / Д. Гол; пер. з англ. К. Булкін. – К. : К.І.С., 2005. – 344 с.

  10. Журналистика и конвергенция : почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные / под ред. А. Г. Качкаевой. – М. : 2010. – 200 с.

  11. Интернет и интерактивные электронные медиа : исследования / Сб. лаб. медиакультуры, коммуникации, конвергенции и цифровых технологий / под ред. И. Засурского. – Ч. І : Трансформация глобального информационно-коммуникационного пространства в Интернете. – М. : Изд-во МГУ, 2007. – 262 с.

  12. Интернет-СМИ : Теория и практика : учеб. пособ. для студ. вузов / под ред. М. Лукиной. – М. : Аспект Пресс, 2010. – 348 с.

  13. Калмыков А. Интернет-журналистика : учеб. пособ. для студ. вузов, обучающихся по спец. 021400 «Журналистика» / А. Калмыков, Л. Коханова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 383 с.

  14. Кастельс М. Галактика Интернет : Размышления об Интернете, бизнесе и обществе / М. Кастельс. – Екатеринбург : У-Фактория, 2004. – 328 с.

  15. Кихтан В. Информационные технологии в журналистике / В. Кихтан. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 160 с.
   Росто́в-на-Дону́ (в українській літературі також Ростів, рос. Росто́в-на-Дону́) - місто на півдні Російської Федерації; адміністративний центр Ростовської області, а також адміністративний центр Південного федерального округу (з 13 травня 2000 року).


  16. Коротков А. Интернет в системе мировых информационных процессов : учеб. пособ. для студ. [Электронный ресурс] / А. Коротков, К. Карякина. – Режим доступа : http://www.telecomlaw.ru/young_res/Korotkov.pdf.

  17. Коцарев О. Типологія Інтернет ЗМІ [Електронний ресурс] / О. Коцарев // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Сер. : Филология. – 2006. – Т. 19, № 5. – С. 321–324. – Режим доступуа : http://www philology.univer. kharkov.ua/katedras/prof_sites/.../ kots_article_2.pdf.

  18. Крейґ Р. Інтернет-журналістика : робота журналіста і редактора у нових ЗМІ / Р. Крейґ ; [пер. з англ. А. Іщенка]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2007. – 324 с.

  19. Матвєєва С. Формування термінологічного апарату інтернет-журналістики / С. Матвєєва // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2013. – № 9 (268), Ч. ІІ. – С. 15–19.

  20. Новый журналист : учеб. пособ. / под общ. ред. Р. Кухарчука. – К. : Брайт Стар Паблишинг, 2014. – 208 с.

  21. Пастухов О. Авторське право в Інтернеті / О. Пастухов. – К. : Школа, 2004. – 144 с.

  22. Потятиник Б. Інтернет-журналістика : навч. посіб. / Б. Потятиник. – Львів : ПАІС, 2010. – 246 с.

  23. Потятиник Б. Медіа: ключі до розуміння / Б. Потятинник. – Львів : ПАІС, 2004. – 312 с. – (Серія «Медіакритика»).

  24. Рендол Д. Універсальний журналіст : посіб. для студентів Інституту журналістики / Д. Рендол. – К. : Київська типографія, 2006. – 152 с.

  25. Цимбалюк В. Інформаційна культура : навч.
   Типографія (грец. τύπογραφία, рос. типографика) - мистецтво оздоблення друкарського тексту. Включає в себе мистецтва
   Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.
   Інститу́т журналі́стики Київського національного університету імені Тараса Шевченка - структурний підрозділ Київського університету ім. Шевченка.
   Інформаційна культура (англ. Information culture) - в широкому значенні - це сукупність принципів і реальних механізмів, що забезпечують позитивні взаємодії етнічних і національних культур, а також сполученість у загальному досвіді людства.
   посіб. / В. Цимбалюк, Н. Новицька та ін. ; за заг. ред. М. Я. Швеця, Р. А. Калюжного. – Ірпінь, НУДПС України, 2007. – 254 с.

  26. Чабаненко М. Інтернет-ЗМІ як складова частина системи засобів масової інформації України : монографія / М. Чабаненко ; Держ. навч. закл. «Запоріз. нац. ун-т». – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – 183 с.

  27. Чабаненко М. Робота журналіста в Інтернет-ЗМІ : навч. посіб. / М. Чабаненко. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – 120 с.

  28. Черных А. Мир современных медиа / А. Черных. – М. : Территория будущего, 2007. – 312 с. – (Серия «Университетская библиотека Александра Погорельского»).

  29. Шнайдер В. Новий посібник з журналістики та онлайн-журналістики / В. Шнайдер, П.-Й. Рауе ; пер. з нім. В. Климченко ; за заг. ред. В. Іванова. – К. : Центр вільної преси, Академія Української преси, 2014. – 358 с.


  Допоміжна

  1. Авторское право в Интернете // Авторское право : сб. метод. матер. к междисципл. спецкурсу / под ред. А. К. Симонова. – М. : СТЭНСИ, 2002. – С. 61–76.

  2. Алексеев А. Введение в Web-дизайн : учеб. пос. / А. Алексеев. – М. : СОЛОНПРЕСС, 2008. – 192 с. – (Серия «Библиотека студента»).

  3. Аналіз інтернет-аудіторії України [Електронний ресурс] // Інтернет Асоціація України.
   Інтернет асоціація України (ІнАУ; за українським правописом - інтернет-асоціація) - торгово-промислова асоціація, що об'єднує зусилля підприємств-членів у розвитку Інтернету в Україні.
   – Режим доступа : http://www.inau.org.ua/ 252.3286.0.0.1.0.phtml"http://www.inau.org.ua/252.3286.0.0.1.0.phtml.

  4. Артамонова І. Інтернет-ЗМІ як нова парадигма теорії української журналістики / І. Артамонова // Соціальні комунікації сучасного світу : наук.-теор. зб. / [гол. ред. О. М. Холод]. – 2009. – С. 44–47.

  5. Афанасьєва К. Інтернет-видання : обсяг прав та ступінь відповідальності / К.
   Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.
    Афанасьєва // Свобода висловлювань і приватність. – 2002. – № 5. – С. 15–20.

  6. Бернадский С. Продающие тексты. Как превратить читателя в покупателя / С. Бернадский. – М. : Манн, Иванов и Фарбер, 2012. – 192 с. 

  7. Бирюков Д. Блоги и СМИ : новые роли [Электронный ресурс] / Д. Бирюков // Взгляд. – 28.08.2006. – Режим доступа : http://vz.ru/culture/2006/8/28/46864.html.

  8. Браславец Л. Социальные сети как средство массовой информации: к постановке проблемы / Л. Браславец // Вестник ВГУ. Сер. : Филология. Журналистика. – 2009. – №1. – С. 125–132.

  9. В Іспанії дослідили, як аудиторія сприймає дизайн інтернет-ЗМІ [Електронний ресурс] // Медіаграмотність. – 29.10.2010. – Режим доступу : http://osvita.mediasapiens.ua/material/v-ispaniyi-doslidili-yak-auditoriya-spriymaie-dizayn-internet-zmi.

  10. Вартанова Е. Конвергенция как неизбежность. О роли технологического фактора в трансформации современных медиасистем / Е. Вартанова // От книги до Интернета : журналистика и литература на рубеже нового тысячелетия. – М. : Изд-во Московского университета, 2000. – С. 37–55.

  11. Витале Д. Гипнотические рекламные тексты : как искушать и убеждать клиентов одними словами / Д. Витале. – М. : Эксмо, 2010. – 272 с.

  12. Городенко Л. Типологія інтернет-видань / Л. Городенко // Друкарство. – 2004. – № 5. – С. 25–28.

  13. Губанов Д. Социальные сети : модели информационного влияния, управления и противоборства / Д. Губанов, Д. Новиков, А. Чхартишвили ; под ред. чл.-кор. РАН Д. Новикова. – М. : Изд-во физ.-мат. лит., 2010. – 228 с.

  14. Давыдов И. Масс-медиа Рунета. Основные тенденции развития и анализ текущей ситуации : аналитический доклад [Электронный ресурс] / И. Давыдов // Среда. – 2001. – № 11–12. – Режим доступа : http://www.internews.ru/sreda/rubrik/ internet.html.

  15. Данилюк А. Інтернет як засіб інтеграції традиційних ЗМІ в Україні [Електронний ресурс] / А. Данилюк. – Режим доступа : http://lnu.edu.ua/mediaeco/zurnal/N2/Mediaosvita/internet-zasib.htm.

  16. Дем’янова А. Редакторське опрацювання заголовків інтернет-новин / А. Дем’янова // Наукові записки Інституту журналістики : наук. зб. – К., 2010. – Т. 41. – С. 172–176.

  17. Дікінсон Е. Віртуальна етика в епоху Wікіleaks [Електронний ресурс] / Е. Дікінсон // Mediasapiens. – 10.04.2011. – Режим доступа : http://osvita.mediasapiens.kiev.ua/material/2226.

  18. Довженко О. Коли в Інтернеті хтось неправий [Електронний ресурс] / О. Довженко // Mediasapiense. – 01.05.2011. – Режим доступа : http://osvita.mediasapiens.kiev.ua/material/2438.

  19. Егорова Л. Плагиат в интернет-журналистике / Л. Егорова, К. Федорчук // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Сер. : Филология. Социальные коммуникации. – 2012. – Т. 25(64). – № 4, Ч. 1. – С. 217–222.

  20. Шестеркина Л. П. Журналистское образование в условиях конвергенции СМИ : монография / Л. П. Шестеркина и др. ; под ред. Л. П. Шестеркиной. – Челябинск : РЕКПОЛ, 2012. – 114 с.

  21. Захарченко А. Загальні принципи аналізу інформаційних потоків у Інтернеті / А. Захарченко // Наукові записки Інституту журналістики : [наук. зб.]. – К., 2010. – Т. 41. – С. 80–85.

  22. Зиновьев И. Современные электронные СМИ и профессионализм журналиста / И. Зиновьев // Факс. – 2004. – № 1–2. – С. 53–57.

  23. Интернет-аудитория [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.proweb.ru/articles/oglavlenie/glava3/auditoria.

  24. Іванов В. Комп’ютерні мас-медіа на межі століть [Електронний ресурс] / В. Іванов // Актуальні питання масової комунікації. – 2002. – Вип. 3. – Ч. І. – Режим доступа : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article& article=362.

  25. Іванов В. Журналістська етика : підручник / В.
   Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.
    Іванов, В. Сердюк. – [2-ге вид., випр.] – К. : Вища шк., 2007. – 231 с.

  26. Іванов В. Правове регулювання Інтернет. Деякі аспекти / В. Іванов // Свобода висловлювань і приватність. – 2002. – № 3. – С. 21–27.

  27. Іллюк Н. Блогосфера як прояв «Громадянської» («Громадської», «Народної») журналістики / Н. Іллюк // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Сер. : Филология. Социальные коммуникации. – 2012. – Т. 25 (64). – № 4, Ч. 1. – С. 223–229.

  28. Кандиба И. Что такое новые медиа? [Электронный ресурс] / И. Кандиба. – Режим доступа : http://moreintelligentweb.net/post/200.

  29. Каплунов Д. Копирайтинг массового поражения / Д. Каплунов. – М. : Питер, 2013. – 256 с.

  30. Каплюк К. Телевізійний формат не поспішає переходити в інтернет [Електронний ресурс] / К. Каплюк // Українська правда. – Режим доступа : http://www.pravda.com.ua/inozmi/deutschewelle/2012/03/9/ 6960314/Інтернет-телебачення.

  31. Карабин Т. Особливості міжособистісного спілкування в мережі «Internet» / Т. Карабин // Актуальні проблеми психології. Т. 1. Соціальна психологія. Психологія управління.
   Психологія управління - це галузь психології, яка вивчає психологічні закономірності управлінської діяльності, тобто вплив психології окремої людини та групи на процес управління і, навпаки, вплив управлінських відносин на психологію окремої людини та групи.
   Організаційна психологія. – К., 2002. – Ч. 5. – С. 41–47.
   Організаці́йна психоло́гія або психологія менеджменту (за кордоном відома під назвами Industrial and organizational psychology, IO psychology, work psychology, work and organizational psychology, WO psychology, occupational psychology, personnel psychology, talent assessment) - застосування психологічних теорій та дослідницьких методик до проблем організації, управління та бізнесу.


  32. Кемрадж А. Правовые аспекты использования интернет-технологий / А. Кемрадж, Д. Головеров. – М. : Книжный Мир, 2002. – 410 с.

  33. Колісник О. Інтернет-газета як вид мережевого видання [Електронний ресурс] / О. Колісник // Вісник ХДАК. – 2010. – Вип. 31. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? /hak_ 2010_31_16.pdf.

  34. Кот Д. Копирайтинг: как не съесть собаку. Создаем тексты, которые продают / Д. Кот. – СПб. : Питер, 2012. – 256 с.

  35. Коцарев О. Війна з Росією, або питання недоброякісних заголовків [Електронний ресурс] / О. Коцарев // Mediasapiens. – 18.01.2011. – Режим доступа : http://osvita.telekritika.ua/material/1407.

  36. Коцарев О. Гіпертекстуальність в інтернет-газетах : заголовкові комплекси, матеріали, файли [Електронний ресурс] / О. Коцарев. – Режим доступа : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article &article=1509.

  37. Красноступ Г. Правове регулювання «Інтернет-засобів масової інформації» [Електронний ресурс] / Г. Красноступ. – Режим доступа : www.minjust.gov.ua/0/24640.

  38. Крохина О. Первая книга SEO-копирайтера. Как написать текст для поисковых машин и пользователей / О. Крохина, М. Полосина, А. Рубель. – М. : Инфра-Инженерия, 2012. – 216 с.

  39. Круг С. Веб-дизайн : книга Стива Круга / С. Круг. – М. : Символ-Плюс, 2005. – 119 с.

  40. Кур’ята-Стасів Н. Досвід переформатування «старого» медіа в «нове» [Електронний ресурс] / Н. Кур’ята-Стасів // Незалежна асоціація телерадіомовників. – Режим доступа : http://www.nam.org.ua/files/Kuryata-Stasiv.pdf.

  41. Лисенко В. Особливості електронних видань / В. Лисенко // Друкарство. – 2004. – № 4. – С. 41–43.

  42. Лукина М. СМИ в домене Ру : хроника, цифры и типы / М. Лукина // Вестн. Моск. ун-та. Сер. : Журналистика. – 2001. – № 6. – С. 63–73.

  43. Луман Н. Реальность массмедиа / Н. Луман ; пер. с нем. А. Антоновского. – М. : Праксис, 2005. – 256 с.

  44. Макаренко Ю. Інтернет-щоденник як новий вербальний канал спілкування / Ю. Макаренко // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Філологічна. – 2012. – Вип. 29. – С. 117–120.

  45. Мальцева Л. Українська блогосфера : функціонально-стильова характеристика / Л. Мальцева // Вісник Львівського університету. Сер. : Філологічна. – 2011. – Вип. 52. – С. 278–289.

  46. Маштаков А. Що таке нові медіа [Електронний ресурс] / А. Маштаков // Нові медіа : зб. наук.-попул. публ. / укл. В. Лисенко. – К., 2011. – С. 1–2.

  47. Мелещенко О. Взаємодія ЗМІ : нові форми як відповідь на виклики часу [Електронний ресурс] / О. Мелещенко // Вісник Запорізького державного університету. – 2002. – № 3. – Режим доступа : http://web.znu.edu.ua/herald/issues /archive /articles /2780.pdf.

  48. Наумова М. Нові медіа та традиційні ЗМІ : моделі співіснування / М. Наумова // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2011. – № 13. – С. 86–92.

  49. Наумова М. Сучасна медіа-культура : конвергенція традиційних та нових медіа / М. Наумова // Соціальні технології. – 2011. – № 52. – С. 104–112.

  50. Никитенко А. Интерактивность, мультимедийность, гипертекстуальность как детерминирующие типологические признаки сетевых изданий / А. Никитенко // Вестник ВГУ. Сер. : Филология. Журналистика. – 2009. – № 1. – С. 159–166.

  51. Новітні медіа та комунікаційні технології : комплекс навчальних програм для спеціальностей «Журналістика», «Видавнича справа та редагування», «Реклама та зв’язки з громадськістю» / за заг.
   Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
   ред. В. Е. Шевченко. – К. : Паливода А. В., 2012. – 412 с.

  52. О’Рейли Т. Что такое Веб 2.0 [Электронный ресурс] / Т. О’Рейли // Компьютерра. – 11.10.2005. – Режим доступа : http://old.computerra.ru/think/234100/.

  53. П’ять головних міфів про майбутнє журналістики [Електронний ресурс] // Медіаграмотність. – Режим доступа : http://osvita.mediasapiens.ua /material/2206.

  54. Панюшева М. Блоги, микроблоги и социальные сети : интернет-коммуникации нового десятилетия / М. Панюшева // Меди@льманах. – 2011. – № 2. – С. 6–12.

  55. Пенчилова Д. Конвергенция в интернет-СМИ : мировой опыт, основные тренды развития и реализация (на примере сайта РИА Новости) / Д. Пенчилова // Интернет и интерактивные электронные медиа : исследования 2008 : в 3 ч. – М. : Факультет журналистики МГУ, 2008. – Ч. 3. Газеты и информагентства : конвергенция и мультимедийные технологии. – С. 139–164.

  56. Перспективы интерактивного Интернет телевидения [Электронный ресурс] // Багнет. – Режим доступа : http://www.bagnet.org /news/customer/27973.

  57. Петрунько О. Інтернет як технологія формування громадської думки : соціально-психологічні ресурси / О. Петрунько // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Сер. : Филология. Социальные коммуникации. – Симферополь : ТНУ имени В. И.
   Сімферо́поль (заст. Семферопіль, рос. Симферополь, крим. Aqmescit) - місто України, столиця Автономної Республіки Крим. Розташоване над річкою Салгір, на північних схилах Кримських гір, між двома пасмами його передгір'я.
    Вернадского, 2008. – Т. 21 (60), № 1. – С. 338–343.

  58. Пилипенко К. Блог-стаття як новий жанр інтернет-журналістики / К. Пилипенко // Держава та регіони. Сер. : Соціальні комунікації. – 2011. – № 4. – С. 92–94.

  59. Пиріг В. (Без)-культура веб-коментарів [Електронний ресурс] / В. Пиріг // Медіакритика. – 04.11.2009. – Режим доступа : http://www.mediakrytyka. info/onlayn-zhurnalistyka/doslidzhennya-komunikatsiyi-vebkomentariv.html.

  60. Пішковцій С. Про web 2.0 зрозумілою мовою [Електронний ресурс] / С. Пішковцій // Blogoreader. – 12.03.2008. – Режим доступа : http://blogoreader.org.ua/2008/03/12/about-web-2-0/.

  61. Платов А. Социальные сети : феномен коллективного разума [Электронный ресурс] / А. Платов // Компьютерная газета. – 2007. – № 10. – Режим доступа : www.nestor.minsk.by.

  62. Подібка І. Шукаємо швидко і ефективно [Електронний ресурс] / І. Подібка. – Режим доступа : http://molodi.in.ua/shukajemo-shvydko-i-efektyvno/.

  63. Потятиник Б. Мережеві ЗМІ в Україні : прогноз розвитку / Б. Потятиник // Теле- та радіожурналістика. – 2009. – Вип. 8. – С. 74–79.

  64. Почепцов Г. Від Facebookу і гламуру до Wikileaks : медіа комунікації / Г. Почепцов. – К. : Спадщина-Інтеграл, 2011. – 464 с.

  65. Пустовалов А. Региональные интернет-СМИ шт. Мичиган и Пермского края (РФ) : сопоставительный анализ / А. Пустовалов, И. Березина // Вестник Пермского университета. Сер. : Российская и зарубежная филология. – 2011. – Вып. 1 (13). – С. 113–121.

  66. Пустовалов А. Печать или веб? Ведущие газеты США в борьбе за популярность / А. Пустовалов // Вестник Пермского университета. Сер. : Российская и зарубежная филология. – 2012. – Вып. 3 (19). – С. 186–195.

  67. Путівник ретельного журналіста : посіб. для студентів Інституту журналістики / упоряд. А. Куликов ; літ. ред. В. Кабак. – К. : Київська типографія, 2006. – 176 с.

  68. Рачинский С. Второй интернет. Версия социальная [Электронный ресурс] / С. Рачинский // Mediasapiens. – 7.04.2011. – Режим доступа : http://osvita.mediasapiens.kiev.ua/material/2180.

  69. Рачинський С. 5 смертних гріхів блогера-початківця [Електронний ресурс] / С. Рачинський // Mediasapiens. – 16.05.2011. – Режим доступа : http://osvita.mediasapiens.kiev.ua/material/2604.

  70. Рожнова А. Специфіка функцій засобів масової комунікації в інтернет-журналістиці на прикладі матеріалів інтернет-ресурсів korrespondent.net та focus.ua [Електронний ресурс] / А. Рожнова // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. – 2013. – № 2. – Режим доступа : http://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/39.

  71. Розенберг С. Блоги як високе мистецтво відвертості [Електронний ресурс] / С. Розенберг // The Guardian / пер. «Медіаграмотність». – Режим доступа : http://osvita.mediasapiens.kiev.ua/material/2306.

  72. Рудик М. Українське слово в Інтернеті [Електронний ресурс] / М. Рудик // Правий бахмут. – 01.12.2008. – Режим доступа : http://pravybakhmut.ucoz.ua/news/2008-12-01-25.

  73. Рябічев В. Мультимедіа в інтернет-журналістиці / В. Рябічев // Наукові записки Інституту журналістики : [наук. зб.]. – К., 2010. – Т. 40. – С. 67–70.

  74. Рябічев В. Макет мережевого видання / В. Рябічев // Наукові записки Інституту журналістики : [наук. зб.]. – К., 2010. – Т. 41. – С. 95–98.

  75. Рябічев В. Особливості використання заголовків у мережевих ЗМІ / В. Рябічев // Наукові записки Інституту журналістики : [наук. зб.]. – К., 2010. – Т. 39. – С. 59–64.

  76. Сакоян А. Новые медиа [Электронный ресурс] / А. Сакоян. – Режим доступа : http://www.polit.ru/article/2011/08/05/new_media/.

  77. Салига П. Основи веб-дизайну / П. Салига, О. Ситник. – К. : Альфа-М, 2011. – 254 с.

  78. Самуляк О. Переваги та недоліки мережевих ЗМІ [Електронний ресурс] / О. Самуляк. – Режим доступа : http://inf.oa.edu.ua/dopovid/samulyak.pdf.

  79. Семенюк Г. Нові медіа: сутність, перспективи та загрози [Електронний ресурс] / Г. Семенюк. – Режим доступа : http://www.newmedia.univ.kiev.ua/2010-11-02-12-33-08/40-2010-11-27-22-10-58/32-where-is-the-static-content.

  80. Серго А. Интернет и Право / А. Серго. – М. : Бестселлер, 2003. – 272 с.
   Бестселер (з англ. bestseller - той, що добре продається) - популярна книжка, яка потрапила до списку тих, які найбільше продаються.


  81. Слободянюк Э. Настольная книга копирайтера / Э. Слободянюк. – М. : Манн, Иванов и Фарбер, 2011. – 216 с. 

  82. Соколов А. Общая теория социальной коммуникации : учеб. пособ. / А. Соколов. – СПб. : Изд-во Михайлова, 2002. – 461 с.

  83. Стинс О. Ван Фухт Д. Новые медиа [Электронный ресурс] / О. Стинс, Д. Ван Фухт // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. : Литературоведение. Журналистика. – 2008. – Вып. 7. – С. 98–106.

  84. Тертычный А. Жанры периодической печати : учеб. пособ. / А. Тертычный. – М. : Аспект Пресс, 2000 – 310 с.

  85. Учебник HTML. Основы HTML [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.webremeslo.ru/html/glava0.html.

  86. Федорчук Л. Перспективні напрямки розвитку телебачення : інтернет-ТБ / Л. Федорчук // Наукові записки Інституту журналістики : наук. зб. – К., 2006. – Т. 24. – С. 240–245.

  87. Федорчук Л. Функції інтернет-ЗМІ / Л. Федорчук // Наукові записки Інституту журналістики : [наук. зб.]. – К., 2010. – Т. 41. – С. 95–98.

  88. Федорчук Л. Функції інтернет-ЗМІ / Л. Федорчук // Наукові записки Інституту журналістики : [наук. зб.]. – К., 2010. – Т. 41. – С. 95–98.

  89. Фісенко Т. Соціальні інтернет-мережі як засіб задоволення інформаційних потреб / Т. Фісенко // Наукові записки Інституту журналістики : [наук. зб.]. – К., 2010. – Т. 41. – С. 190–194.

  90. Хітрова Т. Тенденції трансформації класичних жанрових моделей (на прикладі «Репортажних текстових форм») / Т. Хітрова // Журналістика : наук. зб. – К. : Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 89–95.

  91. Цимбаленко Є. Трансформація журналістських жанрів (на прикладі інтернет-медіа) / Є. Цимбаленко // Інформаційне суспільство. – 2013. – Вип. 17. – С. 80–83.

  92. Чабаненко М. Актуальные тенденции в интернет-журналистике / М. Чабаненко // Гісторыя журналістыкі : урокі мінулага і практыка су-часных СМІ : матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф. ; [Пад агул. рэд. канд. філал. навук дац. П. Л. Дарашчонка]. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2013. – С. 264–269.

  93. Чабаненко М. До питання історії та особливостей розвитку вітчизняних журналістських інтернет-видань / М. Чабаненко // Теле- та радіожурналістика. – 2009. – Вип. 8. – С. 98–104.

  94. Чабаненко М. Чинники, що зумовлюють риторичний характер дискурсу мережевих видань / М. Чабаненко // Світ соціальних комунікацій : наук. журн. [гол. ред. О. М. Холод]. – Т. 7. – К. : КиМУ, ДонНУ, 2012. – С. 129–132.

  95. Чабаненко М. Возникновение и развитие Интернет-СМИ Украины [Электронный ресурс] / М. Чабаненко // Научно-культурологический журнал RELGA. – № 15 (233). – 05.09.2011. – Режим доступа : http://www.relga.ru /Environ/WebObjects/tguwww.woa/wa/Main?textid= 3000&level1=main&level2=articles.

  96. Чабаненко М. До питання історії та особливостей розвитку вітчизняних журналістських інтернет-видань / М. Чабаненко // Теле- та радіожурналістика. – 2009. – Вип. 8. – С. 98–104.

  97. Чабаненко М. Запорізькі Інтернет-ЗМІ в контексті розвитку онлайнової журналістики / М. Чабаненко // Соціальні комунікації сучасного світу : наук.-теорет. зб. / гол. ред. О. М. Холод. – 2009. – С. 156–158.

  98. Чабаненко М. Застосування в інтернет-журналістиці інфографіки як засобу економії уваги аудиторії / М. Чабаненко // Вісник Дніпропетровського національного університету. Сер. : Соціальні комунікації. – 2012. – Т. 20, № 12. – С. 172–176.

  99. Чабаненко М. Застосування слайд-шоу в рубриках новин популярних інтернет-видань як один із напрямків розвитку мультимедійності / М. Чабаненко // Держава та регіони : наук.-виробн. журн. Сер. : Соціальні комунікації. – Запоріжжя : КПУ, 2010. – № 4. – С. 84–88.
  100. Чабаненко М. Зближення з аудиторією та інші сучасні напрями розвитку українських інтернет-ЗМІ / М. Чабаненко // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал. Сер. : Соціальні комунікації. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – № 2 (10). – С. 108–112.

  101. Чабаненко М. Критерії ідентифікації веб-ресурсу як Інтернет-видання України / М. Чабаненко // Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації. – К., 2010. – № 1. – С. 79–83.

  102. Чабаненко М. Модель Інтернет-видання, що є складовою одиницею системи ЗМІ / М. Чабаненко // Держава та регіони : наук.-вироб. журн. Сер. : Соціальні комунікації. – Запоріжжя : КПУ, 2010. – № 2. – С. 96–100.

  103. Чабаненко М. Особливості та загальні тенденції становлення і розвитку мережевих ЗМІ / М. Чабаненко // Вісник Київського міжнародного університету (журналістика, медіалінгвістика, кінотелемистецтво) : зб. наук. ст. / К. : КиМУ, 2008. – Вип. 7. – С. 193–200.

  104. Чабаненко М. Різновиди гіпертекстових зв’язків на сайті харківського мережевого видання «МедіаПорт» / М. Чабаненко // Журналістика, філологія та медіаосвіта : зб. доп.: у 2 т. – Полтава : Освіта, 2009. – С. 395–399.

  105. Чабаненко М. Як поліпшити українські інтернет-видання [Електронний ресурс] / М. Чабаненко // Медіакритика. – 22.01.2009. – Режим доступа : http://www.mediakrytyka.info/drukovani/yak-polipshyty-ukrayinski-internet-vydannya.html.

  106. Чекмишев О. Характеристики нових медіа в контексті впливу на методологію їх дослідження / О. Чекмишев // Наукові записки Інституту журналістики : [наук. зб.]. – К., 2010. – Т. 41. – С. 46–48.

  107. Шарапов Р. Система проверки текстов на заимствования из других источников [Электронный ресурс] / Р. Шарапов, Е. Шарапова. – Режим доступа : http://ceur-ws.org/Vol-803/paper16.pdf.

  108. Як заробити на блозі [Електронний ресурс] // Mediasapiens. – 02.12.2010. – Режим доступа : http://osvita.mediasapiens.kiev.ua/material/yak-zarobiti-na-blozi.

  109. Яновский Г. Конвергенция в инфокоммуникациях / Г. Яновский. – СПб., 2010. – 172 с.


  Інтернет-ресурси

  1. http://www.osvita.mediasapiens.ua

  2. http://www.proweb.ru/

  3. http://journ-port.ru

  4. http://htmlbook.name

  5. http://www.webremeslo.ru/

  6. http://www.redactor.in.ua/

  7. http://www.russianlaw.net

  8. http://www.journlib.univ.kiev.ua

  9. http://www.www.nam.org.ua

  10. http://www.newmedia.univ.kiev.ua

  11. http://www.minjust.gov.ua.


  Законодавчі документи

  1. Закон України «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» від 02.06.1993 № 161 [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0173-93.

  2. Закон України «Про внесення змін до Закону про інформацію» від 13.01.2011 № 2938-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://search.ligazakon.ua/i_doc2.nsf/link1/T112938.

  3. Закон України «Про авторське право і суміжні права». – К., 1994 [Електронний ресурс]. – Режим доступа : www.profiwins.com.ua /legislation/laws/1052.html.

  4. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні від 16.11.
   Друко́вані за́соби ма́сової інформа́ції (пре́са) - періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один та більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію. Д. з. м. і.
   1992 № 2782-XII
   [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2782-12.

  Навчальне видання  Полумисна Ольга Олексіївна

  ЕЛЕКТРОННА ЖУРНАЛІСТИКА

  Навчально-методичний посібник для студентів за спеціальністю «Журналістика»

  Коректор Ю. В. Леонтієва

  Комп’ютерне верстання

  Макет обкладинки І. М. Дончик

  Формат 60х84/16. Ум. друк. арк.

  Тираж 50 пр. Зам. № 181/14.
  Видавець і виготовлювач

  Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,

  свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3367 від 13.01.

  Видавни́ча спра́ва - сфера суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб, зайнятих створенням, виготовленням і розповсюдженням видавничої продукції.
  2009

  61022, м. Харків, майдан Свободи, 4.  Видавництво ХНУ імені В. Н. Каразіна

  Тел. 705-24-32
 • 1   2   3   4 • Унікальні ознаки інтернет-ЗМІ.