Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНавчально-методичний посібник для викладачів для проведення занять студентів зі спеціальностей 12010001 «Лікувальна справа»

Навчально-методичний посібник для викладачів для проведення занять студентів зі спеціальностей 12010001 «Лікувальна справа»
Сторінка1/10
Дата конвертації08.05.2017
Розмір6.62 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра медичної фізики, біофізики та вищої математикиБіофізика мембран та пов'язаних з ними процесів життєдіяльності
Навчально - методичний посібник для викладачів

(для проведення занять студентів зі спеціальностей

7.
Проведення виробки, проходження виробки, проходка виробки (рос. проведение (проходка) выработки, англ. driving, нім. Grubenbauvor-richtung f, Vortrieb m, Abteufung f, Abteufen n, Auffahren n des Grubenbaus) - комплекс робіт, руйнування та видобування гірських порід у межах контура поперечного перерізу підготовчої виробки, встановленого відповідним паспортом.
Спеціальність (лат. specialis - особливий; від species - род, вид) - комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності.
Життєдіяльність - сукупність процесів, які відбуваються у живому організмі, слугують підтримці в ньому життя та є проявами життя. Для життєдіяльності характерний обмін речовин.
12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія»)


Запоріжжя

2016

«Біофізика мембран та пов'язаних з ними процесів життєдіяльності». Навчально-методичний посібник для викладачів (для проведення занять студентів зі спеціальностей 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія»). - Запоріжжя, ЗДМУ.- 2016.- 112 с.Автори:

Мельнікова О.З. кандидат біологічних наук, доцент;

Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.
Кандидат біологічних наук - науковий ступінь у галузі біологічних наук. В Україні існує два наукових ступені: «кандидат наук» та «доктор наук» (вищий науковий ступінь). Науковий ступінь «кандидат наук» присуджується на підставі захисту кандидатської дисертації, яка містить нові науково обґрунтовані результати проведених здобувачем досліджень, розв'язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для відповідної галузі науки.

Іванченко О.З. кандидат біологічних наук, доцент.


Рецензенти:

Кущ О.Г., доктор біологічних наук, професор

Приходько О. Б.

Біоло́гія (дав.-гр. βίοσ - життя, дав.-гр. λόγος - слово; наука) - система наук, що вивчає життя в усіх його проявах й на всіх рівнях організації живого, про живу природу, про істот, що заселяють Землю чи вже вимерли, їхні функції, розвиток особин і родів, спадковість, мінливість, взаємини, систематику, поширення на Землі; про зв'язки істот та їхні зв'язки з неживою природою.
Доктор біологічних наук - вищий науковий ступінь у галузі біологічних наук. В Україні існує два наукових ступені: «доктор наук» та «кандидат наук». Доктор наук - вищий науковий ступінь, присуджується на підставі захисту докторської дисертації, яка являє собою сукупність результатів, що розв'язують важливу наукову або науково-прикладну проблему.
, доктор біологічних наук, доцент

Затверджено на засіданні кафедри медичної

фізики, біофізики та вищої математики

«24» березня 2016 р.

Протокол №15 від 24.03.2016 р.
Затверджено на циклової методичної

комісії з фізико-хімічних дисциплін

«14 » квітня 2016 р.

Протокол № 10 від 14.04.2016 р.


Затверджено центральним методичною радою ЗДМУ

"02" червня 2016 р.протокол № 5 від 02.06.2016 р.

ВСТУП
Посібник містить методичні розробки практичних занять з медичної і біологічної фізики, які включені до навчального плану медичного факультету за розділом «Біофізика мембранних процесів».
Дисциплíна (лат. disciplina - навчання, виховання) - багатозначне поняття.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Факульте́т (нім. Fakultät, від лат. facultas - спроможність, здатність) - основний організаційний і навчально-науковий структурний підрозділ вищого навчального закладу третього та четвертого рівнів акредитації, що об'єднує відповідні кафедри і лабораторії.
Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.
Біофі́зика (від дав.-гр. βίος - життя, дав.-гр. φύσις - природа): - галузь науки, яка вивчає живу природу через фізичні та фізико-хімічні явища зародження, формування, життєдіяльність, відтворення життя на всіх рівнях, починаючи з молекул, клітин, органів та тканин, закінчуючи організмами системами та біосфери і ноосфери в цілому.
Представлений розподіл його на теми, обґрунтоване їх значення у підготовці майбутніх лікарів, сформульовані цілі і методика проведення занять, наведений список рекомендованої навчальної літератури. Посібник призначений для викладачів з медичної і біологічної фізики, його використання має сприяти логічному і послідовному розгляду учбового матеріалу на практичних заняттях, висвітленню усіх питань, передбачених навчальною програмою і винесених на підсумковий модульний контроль з дисципліни, що може сприяти більш ефективному її засвоєнню студентами медичного факультету.
Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
Ло́гіка (грец. λογιχη від грец. logos - слово, значення, думка, мова) - наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень.
Мо́дульний контро́ль - це різновид контрольних заходів, який проводиться з метою оцінки результатів навчання студентів на визначених його етапах, а також для встановлення зворотного зв'язку між викладачем, його якістю викладання і рівнем знань і умінь студентів.


Зміст


1.

Вступ

3

2.

Структура змістового модуля 2

5

3.

Основи біологічної термодинаміки

6

4.

Основи молекулярної біофізики. Будова та властивості біомембран

20

5.

Активний та пасивний транспорт речовин у біомембранах

39

6.

Мембранний потенціал спокою

55

7.

Потенціал дії (ПД). Розповсюдження ПД у збудливих мембранах

65

8.

Біофізика м'язового скорочення

80

9.

Основи електрокардіографії

96

10.

Використана література

112

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Менеджмент підприємницької діяльності
123456789 -> Використання у туризмі здобутків Сучасних інформаційних технологій на базі «Android» За багатьма сучасними оцінками операційна система, програмне забезпечення та технології
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка степана дем’янчука с. О. Карпік Сучасні системи візуалізації даних Науковий керівник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  • Біофізика мембран та повязаних з ними процесів життєдіяльності Навчально - методичний посібник для викладачів (для проведення
  • Запоріжжя 2016
  • Автори
  • ВСТУП Посібник містить методичні розробки практичних