Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНавчально-методичний посібник до практичних занять з переддипломної практики для магістрів з навчальної дисципліни «Санітарно- гігієнічна експертиза»

Навчально-методичний посібник до практичних занять з переддипломної практики для магістрів з навчальної дисципліни «Санітарно- гігієнічна експертиза»
Сторінка1/10
Дата конвертації27.05.2017
Розмір2.61 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Запорізький державний медичний університет

Кафедра загальної гігієни та екології

Навчально-методичний посібник

до практичних занять з переддипломної практики

для магістрів з навчальної дисципліни

«Санітарно- гігієнічна експертиза»

Спеціальність: 6.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
120102 «Лабораторна діагностика»
м. Запоріжжя - 2014 рік

Навчально-методичний посібник з переддипломної практики підготовлено згідно матеріалів, розроблених викладацьким складом кафедри загальної гігієни та екології Запорізького державного медичного університету, відповідно до програми навчальної дисципліни «Санітарно-гігієнічна експертиза» для студентів II медичного факультету зі спеціальності 6.120102 «Лабораторна діагностика».

Автори: зав. кафедри, доцент, к.м.н. Севальнєв А.І. доценти: к.м.н. Сушко Ю.Д., к.м.н. Торгун В.П., к.м.н. Кірсанова О.В., старший викладач, к.м.н. Соколовська І.А. асистенти: Федорченко Р.А., Куцак А.В., Шаравара Л.П., к.біол., ст.викладач кафедри мікробіології вірусології та імунології Єрьоміна А.К., к.мед.наук, доцент кафедри нормальної фізіології Гончарова Н.Г.

Старший викладач - в СРСР та деяких пострадянських країнах - викладацька посада у вищих навчальних закладах.
Доце́нт (від лат. docere «навчати») - в Україні та інших країнах вчене звання викладачів вищих навчальних закладів, що виконують функцію університетських лекторів; вчене звання співробітників наукових установ; посада у вищих навчальних закладах.

Навчально-методичний посібник

затверджено на засіданні ЦМР

ЗДМУ від 15.05.2014 протокол №5.

№ п/п

Тема заняття

Сторінка
Змістовий модуль 1.
1.

Визначення бензапірену в повітряному середовищі методом високоефективної рідинної хроматографії.

6

2.

Визначення насичених вуглеводнів в повітрі робочої зони газохроматографічним методом.

13

3.

Визначення етилацетату в повітрі над меблями і матеріалами для меблів газохроматографічним методом.

22

4.

Визначення метилового спирту в атмосферному повітрі методом газової хроматографії. Вимірювання параметрів електромагнітного поля Змістовий модуль 1.

28
Змістовий модуль 2.
5.

Визначення вмісту миш’яку у питній воді методом інверсійної вольтамперометрії.

36

6.

Визначення масової частки рухомих форм нікелю у ґрунті атомно-абсорбційним методом. Змістовий модуль 2.

42
Змістовий модуль 3.
7.

Визначення свинцю та кадмію в харчових продуктах полярографічним методом.

48

8.

Визначення вмісту ртуті в харчових продуктах методом безполуменевої атомної абсорбції (метод холодної пари).

55

9.

Визначення хлорорганічних пестицидів (ХОП) у сировині та харчових продуктах на прикладі олії рослинної та зернових продуктів.

60

10.

Визначення кадмію у керамічному посуді атомно-абсорбційним методом.

64

11.

Визначення нітратів у воді шахтного колодязя.

73

12.

Вимірювання рівнів шума та вібрації.

91

13.

Визначення вмісту аміаку у воді відкритого водоймища 1 категорії.

112

14

Визначення вмісту бензолу, ксилолу, толуолу та формальдегіду у повітрі робочої зони.

120

15.

Визначення вмісту кремнію у бутильованій воді.

Змістовий модуль 3.137

16.

Підсумковий модульний контроль.

Тема 1: Визначення бензапірену в повітряному середовищі методом високоефективної рідинної хроматографії.

1.НАВЧАЛЬНА МЕТА: визначити вміст бензапірену в повітряному середовищі методом високоефективної хроматографії.

2.КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

1.Загальна характеристика поліциклічних ароматичних вуглеводнів.

2.Джерела надходження бензапірену в повітря робочої зони.

3.Гігієнічне нормування поліциклічних ароматичних вуглеводнів на виробництві.

4.Ознаки гострого та хронічного отруєння бензапіреном.

5.Профілактика забруднення повітря робочих приміщень бензапіреном.

Аре́ни (також аромати́чні вуглево́дні) - органічні сполуки, які належать до класу карбоциклічних сполук. У складі молекули ароматичних вуглеводнів є одна або кілька груп з 6 атомів вуглецю(Карбону), сполучених у кільце (бензенове ядро) замкненою системою супряжених пі-зв'язків (див.формула Кекуле)
Забру́днення атмосферного пові́тря - один з основних типів антропогенного забруднення. Полягає у викиді в атмосферу хімічних речовин, твердих частинок і біологічних матеріалів, здатних викликати шкоду для людини та інших живих організмів.

6.Методи визначення бензапірену в повітрі робочої зони. Принцип методу вимірів: відбір проб, техніка виконання пробо підготовки, приготування розчинів, підготовка скляного посуду та приладів.

10.Вимоги безпеки при роботі з приладами.

11.Настройка, градуювання хроматографічної системи та проведення вимірювань.

12.Обробка, оформлення та оцінка результатів досліджень.3. ДОДАТОК.

Бензопірен —п'ятикільцевий поліциклічний ароматичний вуглеводень. Міститься в кам'яно-вугільній смолі, тютюновому димі, забрудненому повітрі великих міст, особливо на великих магістралях і поблизу заправних станцій, в ґрунті, сирій нафті. Дуже сильний мутаген і канцероген, є одним з найнебезпечніших вуглеводнів.

Бензопірен є загрозою для здоров'я в будь-якій кількості. Але зараз в Україні є діючою ГДК (згідно з ГН МОЗ СРСР від 19.11.1991 № 6229-91) для грунту - 0,02 мг/кг.  Утворюється при копченні м’яса. Спроби організму знешкодити бензопірен призводять до утворення іншої, ще токсичнішої, речовини, спроможної безпосередньо ушкоджувати ДНК.

В Україні нормується вміст бензопірену лише в соняшниковій олії – його допустима концентрація така ж, як у ЄС. Вперше в Україні про «бензопіренову проблему» заговорили у Центрі експертиз «Тест». У 2005 році фахівці центру перевірили вміст цієї речовини у соняшниковій олії. Результати виявились невтішними – із 20 зразків олії перевищення допустимої у ЄС норми виявили у 16. Крім олії, у «Тесті» перевіряли на вміст бензопірену майонез, копчену ковбасу та шоколад (результати перевірок – у таблиці нижче).

Хроматографія - це метод розділення, аналізу і фізико-хімічного дослідження речовин, який ґрунтується на відмінності в швидкості руху концентраційних зон компонентів, що досліджуються, котрі переміщуються в потоці рухомої фази, причому сполуки, що досліджуються, розподілені між обома фазами. Зазвичай нерухома фаза - це сорбент з розвиненою поверхнею або рідина, адсорбована на твердому носії; рухома - потік газу (пари) або рідини, який фільтрується через шар сорбенту. Обов'язковою умовою хроматографічного розділення речовин є відмінність у рівноважному або кінетичному розподіленні компонентів суміші між фазами. Відношення швидкості переміщення речовини до швидкості переміщення елюента позначають Rf (від англ. “relative front” - відносно фронту).

У залежності від агрегатного стану рухомої фази розрізняють: рідинну хроматографію і газову хроматографію.

Агрегáтний стан - термодинамічний стан речовини, сильно відмінний за своїми фізичними властивостями від інших станів цієї ж речовини. Переходи між агрегатними станами однієї і тої ж речовини супроводжуються стрибкоподібними змінами вільної енергії, ентропії, густини і інших фізичних властивостей.

Рідинна хроматографія являє собою метод розділення, у якому рухомою фазою, поміщеною у колонку, є тонкодисперсна тверда речовина або рідина, нанесена на твердий тонкодисперсний носій, хімічно модифікований шляхом уведення органічних груп.Рідинна хроматографія заснована на механізмах адсорбції, розподілу, іонного обміну або розділення за розмірами молекул.

Залежно від агрегатного стану нерухомої фази розрізняють адсорбційну ( рідинно-твердофазну ) і розподільчу ( рідинно-рідкофазну ) рідинну хроматографію. У фармацевтичному аналізі широкого застосування набуває високоефективна рідинна хроматографія ( ВЕРХ ).

Тверде́ ті́ло (англ. solid) - агрегатний стан речовини, що характеризується стабільністю форми на відміну від інших агрегатних станів рідини та газу. Атоми твердих тіл більшість часу проводять в околі певних рівноважних положень, здійснюючи тільки незначні теплові коливання.
Високоефективна рідинна хроматографія (ВЕРХ, інколи рідинна хроматографія високого тиску, англ. high-performance liquid chromatography, HPLC) - один з ефективних хроматографічних методів аналізу і розділення складних сумішей.
Про це свідчить включення методик ВЕРХ у ведучі зарубіжні фармакопеї: Фармакопею Європи (EP), Фармакопею Великобританії (BP), Фармакопею Німеччини (DAB), Американську фармакопею (USP), у Державну фармакопею України, а також у аналітичну нормативну документацію (АНД) по контролю якості лікарських засобів.
Контроль якості продукції - встановлення відповідності продукції та процесів вимогам нормативно-технічної документації, зразкам-еталонам; інформація про перебіг виробничого процесу та підтримання його стабільності; захист підприємства від постачань недоброякісних матеріалів, енергоносіїв та ін.
Ліка́рські за́соби (лікувальні препарати, ліки, медикаменти) - речовини або суміші речовин, що вживають для профілактики, діагностики, лікування захворювань, запобігання вагітності, усунення болю; отримані з крові, плазми крові, органів і тканин людини або тварин, рослин, мінералів, хімічного синтезу (фармацевтичні засоби, ліки або медикаменти) або із застосуванням біотехнологій (вакцини).

Мета хроматографії - розділення за прийнятий проміжок часу компонентів суміші на окремі смуги ( піки ) в міру їх просування колонкою.4. Рішення ситуаційних задач:

Ситуаційна задача №1

За даними центру санепіднагляду м. Салавата методом високоефективної рідинної хроматографії за минулий рік середньодобові концентрації в повітрі складали: бензапірен – 0,000006 мг/м3, сірчистий газ - 0,5мг/м3, окисел вуглецю - 0,5мг/м3, двоокис азоту - 0,075мг/м3, хлор - 0,04мг/м3, пил - 0,4мг/м3.
Дайте гігієнічну оцінку стану атмосферного повітря населеного пункту.

Окси́д азо́ту(IV), нітроге́н(IV) окси́д, діокси́д азо́ту - неорганічна сполука складу NO2. За звичайних умов є газом червоно-бурого кольору, з характерним гострим запахом або жовтуватою рідиною. Газ є сумішшю оксиду NO2 та його димеру N2O4.
Пові́тря - природна суміш газів, з яких складається атмосфера, тобто повітряна оболонка планети. Спочатку це слово виникло для опису повітря планети Земля, ще в ті часи, коли інші планети мало цікавили людство і тому нині воно все ще вживається саме в такому значенні.
Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).
Перерахуйте основні джерела забруднення бензапіреном атмосферного повітря в містах.

Ситуаційна задача №2

В одному з цехів авторемзаводу випробовуються автомобільні двигуни. Вихлопні гази за допомогою гнучких шлангів, приєднаних до вихлопних труб двигунів, виводяться в атмосферу. Середньодобове виділення окису вуглецю в приміщення становить - 0,5 мг/м3, вуглекислого газу - 6500 мг/м3 , бензопірену - 0,000001 мг/м3.

Вихлопний газ (газ, що виходить із вихлопних труб механічного транспортного засобу) - відпрацьоване в тепловому двигуні робоче тіло. Є продуктами окислення і неповного згоряння вуглеводневого чи інших видів палива.
Діокси́д вуглецю́, оксид карбону (IV), вуглекислий газ, CO2 - тривка хімічна сполука, поширена в природних газах, що містять його в кількості від декількох відсотків до практично чистого вуглекислого газу.

Дайте гігієнічну оцінку стану робочої зони. Який показник бензапірену відповідає нормі?

Ситуаційна задача №3

Провели аналіз повітря методом високоефективної рідинної хроматографії міста К. Отримали такі показники : бензапірену – 0,000001 мг/м3, сірчистий газ - 0,3мг/м3, окисел вуглецю - 0,4мг/м3, двоокис азоту - 0,08мг/м3, хлор - 0,04мг/м3, пил - 0,6мг/м3.

Провести оцінку повітря за отриманими показниками. Викладіть суть методи дослідження проб повітря на вміст хімічних речовин за допомогою методу високоефективної рідинної хроматографії.

Хі́мія - одна з наук про природу, яка вивчає молекулярно-атомні перетворення речовин, тобто, при яких молекули одних речовин руйнуються, а на їх місці утворюються молекули інших речовин з новими властивостями.

Ситуаційна задача №4

В місті Ч, де знаходиться велике металургійне підприємство, була зареєстрована велика кількість ракових захворювань. Мешканці цього міста пов’язують це з підвищенням викидів в атмосферу відходів підприємства. За даними центру санепіднагляду міста Ч. середньодобова концентрація в повітрі бензапірену перевищує ГДК у 6 разів.

Яку концентрацію бензаперіну було виявлено? Вкажіть заходи по оздоровленню повітряного басейну.

Ситуаційна задача №5

Показники повітря,отримані за допомогою методу ВЕРХ : бензапірену – 0,000003 мг/м3, сірчистий газ - 0,5мг/м3, окисел вуглецю - 0,5мг/м3, двоокис азоту - 0,075мг/м3, хлор - 0,06мг/м3, пил - 0,9мг/м3.


Провести оцінку повітря за отриманими показниками.. В чому переваги даного методу?

5. Тестові завдання:

1. До якого класифікаційного рівня за небезпекою згідно ВООЗ відносять бензапірен та його похідні? 1. Першого

 2. Другого

 3. Третього

 4. Четвертого

 5. Ніякого

2. Контроль вмісту бензапірену в харчових продуктах проводять шляхом селективно-аналітичного дослідження методом?
Ї́жа - все, що споживає людина й інші живі істоти для підтримки життя; харчі. Речовини, що їх організм отримує з навколишнього середовища, є для нього будівельним матеріалом і джерелом енергії.


 1. Рідинна хроматографія

 2. Газова хроматографія

 3. Тверда бензапіренографія

 4. Ізоелектрична компактна бенз-графія

 5. Портативне люмінісцентне дослідження

3.Бензапірен має люмінісцентну властивість у видимій частині спектра?

 1. Так

 2. Ні

 3. В залежності від умов погоди

 4. В залежності від температури

 5. В залежності від агрегатного стану бензапірену

4. Відповідно до канцерогенності бензапірен відносять до наступного виду бластогенів:

 1. Хімічних

 2. Фізичних

 3. Біологічних

 4. Фізико-біологічних

 5. Хіміко-біологічних

5. Основним джерелом бензапірену в соціумі є?

 1. Табачний дим

 2. Помідори

 3. Парфумерія

 4. Побутовий газ

 5. Гриби

6. Основним джерелом бензапірену в соціумі є?

 1. Асфальт

 2. Гриби

 3. Ліки

 4. Мед

 5. Одяг

7. Бензапірен добре розчинний у наступних сполуках?

 1. Бензолі

 2. Воді

 3. Сиропі

 4. Взагалі не розчинний

 5. Будь-де розчинний

8. Бензапірен за хімічними властивостями відносять до наступного підвиду речовин за полярністью молекули:

 1. Неполярний

 2. Полярний

 3. Ксантиполярний

 4. Гідротропний

 5. Нерозчинний взагалі

9.
Хімічні властивості - властивості речовин, що стосуються хімічних процесів, тобто це такі властивості, які проявляються в ході хімічної реакції. До хімічних властивостей відноситься здатність реагувати з іншими речовинами, а також схильність до розкладу.
Бензапірен відносять до найбільш тропної групи канцирогенів:

 1. ПАВ(поліароматичні вуглеводні)

 2. МАО

 3. ММК(мономакрофагоцитарний комплекс)

 4. ПДК

 5. НП(нуклеопротеїд)

10. Термін зберігання експонованих фільтрів , що упаковані в пакети з маркуванням становить: 1. Не більше 30 діб

 2. 4 години

 3. 74 годин

 4. 10 діб

 5. Не більше 20 діб

11. Бензапірен спричинює наступну дію на організм людини:

 1. Канцерогенну

 2. Токсичну

 3. Нейропаралітичну

 4. Вазомоторну

 5. Деструктивну

12.
Людське тіло - фізична структура людини, людський організм. Тіло людини утворено клітинами різних типів, характерним чином організується в тканини, які формують органи, заповнюють простір між ними або покривають зовні.
Який об’єм разової відібраної проби повітря при визначенні концентрації бензапірену

 1. 5м3

 2. 0,3 м3

 3. 6 м3

 4. 10 м3

 5. 15 м3

13. Процес градуювання , при визначенні вмісту бензапірену , проводять по системі градуйованих розчинів з частотою:

 1. Не менше 1 разу на 2 тижні

 2. Не менше 2 раз протягом 2 тижнів.

 3. Більше 1 разу на 2 доби

 4. Не менше 6 разів на 10 діб з інтервалом 10-12 годин

 5. Немає правильної відповіді

14. Скільки необхідно отримати хроматограм для достовірного результату при визначенні концентрації бензапірену ?

 1. Не менше 2

 2. Близько 6

 3. Близько 5

 4. Тільки одну

 5. Скільки потрібно

15. До стадій пробопідготовки при визначенні бензапірену відносять:

Екстракцію гексаном під дією ультразвуку 1. Стадію окремого ініціювання структурних компонентів

 2. Стадію помірного забору повітря

 3. Стадію завершення спектрофотометричного аналізу

 4. Стадію аналізу отриманих даних з наступним диференціювальним підтвердженням отриманих результатів.

16. Через скільки фільтрів прокачують повітря при проб-підготовці для визначення бензапірену?

 1. Досить 2 фільтрів

 2. Скільки потрібно

 3. Тільки через 1 фільтр

 4. Мінімум треба 6 фільтрів, по 3 фільтри на кожну фазу дослідження

 5. Мінімум треба 6 фільтрів, по 2 фільтри на кожну фазу дослідження

17. Бензапірен за хімічною структурою відносять до:

 1. Ароматичних полі циклічних вуглеводних сполук

 2. Ароматичних моно циклічних сполук

 3. Сполук піреноподібної природи

 4. Сполуки групи піренопохідних та близьких речовин синонімічного характеру

 5. Немає правильної відповіді

18.
Структу́рна фо́рмула - або формула будови, схематично показує порядок сполучення атомів у молекулі.
Найбільш частий механізм надходження бензапірену в організм людини:

 1. Через систему дихання, особливо альвеолярно-епітеліоцито-2- систему

 2. Через контактне пошкодження внутрішніх органів

 3. Через систему дихання, особливо через васкулярне сплетення гортані

 4. Через систему дихання, тільки депонується в Морганіївих шлуночках гортані

 5. Через орбіто-лакримальну систему в нижній носовий хід

19. В якому році був відкритий канцероген Бензопірен?

 1. 1933

 2. 1900

 3. 1555

 4. 908

 5. 2014

20. Чи можливе виявлення у сечі вмісту бензапірену методом рідинної хроматографії?

 1. Так

 2. Ні

 3. Навіть смішно читати

 4. Тільки при наявності морфологічних змін у капсулі Боумена

 5. немає правильної відповіді

21. ГДК бензапірену згідно Держстандарту становить?

 1. 0,02 мг/кг

 2. 0,0002 мг/кг

 3. 0,00000001 мг/кг

 4. 10 мг/кг

 5. 0,0005 мг/кг

22. Чи можливе виникнення остеоми у плода 7 місяців в інтранатальному періоді, якщо мати проживає в екологічно несприятливому середовищі відносно бензапірену? 1. Можливий, шляхом транс плацентарного васкулярного обміну

 2. Неможливе, виключається транс плацентарний шлях передачі бензапірену

 3. Частково можливий, що визначається розвитком хоріону материнської частини плаценти

 4. Категорично не можливий за будь-яких умов

 5. Немає правильної відповіді

6. ОСНАЩЕННЯ: відповідно до змісту заняття.

5. ЛІТЕРАТУРА:
1. Бардов В.Г., Москаленко В.Ф., Омельчук С.Т., Яворовський О.П. та ін. Гігієна та екологія . – Вінниця : Нова Книга, 2006.

2. Загальна гігієна. Пропедевтика гігієни. / Є.І. Гончарук, Ю.І. Кундієв, В.Г. Бардов / Под ред. Є.І. Гончарука. - К.: Вища школа, 1995.

3.Загальна гігієна. Пропедевтика гігієни. / Є.І. Гончарук, Ю.І. Кундієв, В.Г. Бардов та ін - К.: Вища школа, 2000.

4.Мінх А.А. Методи гігієнічних досліджень. - М., 1971.

5.Загальна гігієна. Посібник до практичних занять. / І.І. Даценко, О.Б.Денісюк, С.Л. Долошіцькій та ін / За ред. І.І. Даценко. - Львів: Світ, 1992.

6.Габович Р.Д., Познанський С.С., Шахбазян Г.Х. Гігієна. К.: Вища школа, 1983.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 • Тема заняття Сторінка
 • Змістовий модуль 3 .
 • Підсумковий модульний контроль . Тема 1
 • 1.НАВЧАЛЬНА МЕТА
 • 3. ДОДАТОК .
 • 4. Рішення ситуаційних задач
 • 6. ОСНАЩЕННЯ