Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНавчально-методичний

Навчально-методичний
Сторінка1/6
Дата конвертації25.03.2017
Розмір0.67 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Івано-Франківський національний медичний університет

Фармацевтичний факультет

Кафедра хімії


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙКОМПЛЕКС
з дисципліни "ОРГАНІЧНА ХІМІЯ"

для спеціальності 7.

Івано-Франківський національний медичний університет - заснований у 1945 р. як Станіславський державний медичний інститут. З 1992 р. - академія, з 27 листопада 2008 року - національний університет. Належить до 200 найкращих вищих навчальних закладів України.

12020101 – "ФАРМАЦІЯ"


заочна форма навчання

м. Івано-Франківськ-2012

Міністерство охорони здоров'я України

Івано-Франківський національний медичний університет

Фармацевтичний факультет

Кафедра хімії


"Затверджую"


Перший проректор

проф.___________А.М. Ерстенюк

" ___ "__________ 2012 року
РОБОЧА ПРОГРАМА

Органічна хімія

7.12020101 «Фармація»

Факультет фармацевтичний

Кафедра хімії
Нормативні дані


Форма навчанняКурс

Семестр

Кількість годин

Залік, диф. залік

(семестр)
Іспит

(семестр)

Всього

Аудиторних

С

П

РС


Лекції

Практичні заняття

Лаборато-

рні


заняття

Семі

нарські


заняття

Заочна

(4,5 років)II

III, IV

324

6

32

-

-

286

-

IV

Заочна

(5,5 років)II

III, IV

324

6

32

-

-

286

-

IV

Робочу програму склали: доц. Боднарчук О.В., доц. Стецьків А.О.,

ас. Мандзюк Л.З.

Івано-Франківськ - 2012


Робоча програма складена на основі тимчасової програми з органічної хімії для студентів вищих фармацевтичних закладів освіти та фармацевтичних факультетів вищих медичних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації, схваленої на засіданні Комісії з фармації науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України і затверджена директором Центрального методичного кабінету з вищої методичної освіти МОЗ України І.С.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Органі́чна хі́мія - один з найважливіших розділів хімії, який вивчає структуру та властивості органічних сполук. Органічними називають сполуки вуглецю з іншими елементами. Здатність вуглецю з'єднуватися з більшістю елементів і утворювати молекули різного складу і будови обумовлює різноманіття органічних сполук (до кінця XX століття їх число перевищило 10 млн, зараз понад 20 млн).

Вітенко (Київ 2010р.)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри хімії фармацевтичного факультету від ”07” травня 2012року, протокол № 10.

Завідувач кафедри хімії доц. Стецьків А.О.
Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії від

"28" травня 2012 року, протокол № 7

Голова циклової методичної комісії проф. Мойсеєнко М.І.ЗМІСТ

1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

1.1. Робочий навчальний план

1.2.

Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.

Тематичні плани

1.2.1. Тематичний план лекцій

1.2.2. Тематичний план лабораторних занять

1.2.3. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи студентів

1.3. Засоби проведення контролю знань студентів

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю знань студентів

1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань студентів

1.4. Перелік навчально-методичної літератури

1.4.1. Основна література

1.4.2. Додаткова література2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

2.1.

Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.

Загально-методичні матеріали

2.1.1. Мета і завдання дисципліни

2.1.2. Зв’язок органічної хімії з суміжними дисциплінами

2.1.3. Методи активізації та інтенсифікації навчання

2.1.4. Перелік практичних навичок та знань, якими повинен оволодіти студент-заочник в процесі вивчення дисципліни

2.2. Методичні матеріали для викладачів

2.2.1. Тексти лекцій

2.2.2. Методичні розробки для викладачів для проведення лабораторних занять з студентами

2.2.3. Тести контролю знань студентів

2.3. Методичні вказівки для студентів

2.3.1. Методичні вказівки до лабораторних занять

2.3.2.Методичні вказівки для самостійних позааудиторних робіт

3. ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ З КУРСУ ОРГАНІЧНА ХІМІЯ.

4. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.  1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
    1. РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН


Факультет – Фармацевтичний, спеціальність 7.12020101

«Фармація»
Назва дисцип-ліни


Кількість годин


Рік навча-ння


Вид контролю


Всього


Лекції


Лабора-торні заняття


Самостій-на робота

Органічна хімія

(4,5 років)


324

6

32

286

ІІ

Іспит


Органічна хімія

(5,5 років)


324

6

32

286

ІІ

Іспит1. 2. ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ
1.2.1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ


п\п

Теми лекцій

К-сть год

1.

Предмет органічної хімії та її значення в підготовці провізора. Класифікація. Ізомерія і номенклатура органічних сполук. Вуглеводні (алкани, циклоалкани, алкени, алкіни, алкадієни, арени).
2

2.

Похідні вуглеводнів (галогено-, нітро- , аміно-, сульфо-). Спирти, феноли, альдегіди та кетони, їх одержання, властивості. Карбонові кислоти та їх функціональні похідні. Гетерофункціональні карбонові кислоти. Медичні препарати.
2

3.

Гетероциклічні сполуки. Алкалоїди. Нуклеїнові кислоти. Вуглеводи. Неомилювані ліпіди. Стероїди. Терпени. Медичні препарати.
2

  1   2   3   4   5   6  • НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ
  • "Затверджую"