Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНазва модуля: Комп'ютерне моделювання фізичних процесів (Частина ІІ). Код модуля: імпф 6008 С01

Скачати 22.07 Kb.

Назва модуля: Комп'ютерне моделювання фізичних процесів (Частина ІІ). Код модуля: імпф 6008 С01
Скачати 22.07 Kb.
Дата конвертації13.04.2017
Розмір22.07 Kb.
 1. Назва модуля: Комп'ютерне моделювання фізичних процесів (Частина ІІ).

 2. Код модуля: ІМПФ_6008_С01

 3. Тип модуля: обов’язковий.

 4. Семестр:VIIІ.

 5. Обсяг модуля: загальний обсяг ­– 150 год. (кредитів ЄКТС – 5); ауди­­тор­ні заняття –

72 год. (лекційні заняття – 36 год., практичні заняття – 36 год.).

 1. Лектор: докт. фіз.-мат. наук Брик Тарас Михайлович.

 2. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:


знати - математичні основи методів Монте-Карло та молекулярної динаміки, методи врахування далекодії у моделюванні, методи розв’язання складних задач за допомогою моделювання, оцінювання окремих параметрів та характеристик структури та динаміки фізичної системи в цілому;
Молекуля́рна дина́міка - комп'ютерне моделювання руху атомів і молекул у газах, рідинах та твердих тілах.
Фізи́чна систе́ма - об'єкт фізичних досліджень, множина взаємопов'язаних елементів, відокремлена від навколишнього середовища й така, що взаємодіє з ним, як ціле . При цьому під елементами слід розуміти фізичні тіла або інші фізичні системи.
Ме́тод Мо́нте-Ка́рло (за назвою міста Монте-Карло, Монако, яке відоме своїми казино) - загальна назва групи числових методів, основаних на одержанні великої кількості реалізацій стохастичного (випадкового) процесу, який формується у той спосіб, щоб його ймовірнісні характеристики збігалися з аналогічними величинами задачі, яку потрібно розв'язати.


уміти застосовувати методи комп’ютерного моделюванн до опису структури, термодинаміки та динамічних властивостей реальних фізичних систем, розв’язувати такі задачі на комп’ютерах, створювати комп'ютерні програми для аналізу результатів моделювання;
 1. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:


 • пререквізит: квантова механіка та статистична фізика, програмування;
  Статисти́чна фі́зика - розділ теоретичної фізики, що вивчає системи з дуже великим числом частинок у стані локальної рівноваги.
  Квантова механіка Ква́нтова меха́ніка - фундаментальна фізична теорія, що в описі мікроскопічних об'єктів розширює, уточнює і поєднує результати класичної механіки і класичної електродинаміки. Ця теорія є базою для багатьох напрямів фізики та хімії, включаючи фізику твердого тіла, квантову хімію та фізику елементарних частинок.


 • кореквізит: молекулярна фізика, фізика і хімія наноструктур та рідин;
  Молекуля́рна фі́зика - розділ фізики, який вивчає речовину на рівні молекул. Речовину на рівні атомів вивчає атомна фізика. Поділяється на фізику газів, фізику рідин, кристалофізику, фізику полімерів. Молекулярна фізика тісно пов'язана з фізичною хімією, фізикою твердого тіла, металофізикою, біофізикою, акустикою і т.д.
  молекулярна теорія конденсованих систем.
 1. Зміст навчального модуля:


Ансамблі в комп’ютерному моделюванні. Періодичні граничні умови. Основи молекулярної динаміки. Алгоритми молекулярної динаміки. Алгоритми для ізотермічного та ізобаричного ансамблів. Поняття термостату та баростату. Молекулярна динаміка з накладеними звязками. Розрахунок статичних та динамічних властивостей у методі молекулярної динаміки. Автокореляційна функція швидкостей. Середньоквадратичні зміщення. Розрахунки дифузії та в’язкості за допомогою формул Гріна-Кубо. Алгоритм методу Монте-Карло. Застосування методу Монте-Карло для дослідження критичних явищ.
Критичне явище (рос. явление критическое, англ. critical phenomena) - різкий перехід від повільного до швидкого протікання хімічного процесу при невеликій зміні якогось з параметрів, напр., концентрації реагенту, інгібітора, ініціатора, температури, тиску, розмірів реактора та ін.
Ізотермічний та ізобаричні ансамблі у методі Монте-Карло.

 1. Рекомендована література:


1. Х.Гулд, Я.Тобочник. Компьютерное моделирование в физике. В 2-х томах. “Мир”, М., 1990

2. Д.В.Хеерман. Методы компьютерного эксперимента в теоретической физике. “Наука”, М., 1990

3. D.Frenkel, B.Smit. Understanding Molecular Simulation. Academic Press. SanDiego,1996.

4. M.Allen, D.Tildesley. Computer simulation of liquids. Oxford Press, London, 1988. 1. Форми та методи навчання: лекційні та лабораторні заняття, самостійна робота.

 2. Методи і критерії оцінювання:


- опитування на лабораторних заняттях, захист звітів;
Лаборато́рне заня́ття - форма навчального заняття, при якому студент під керівництвом викладача, особисто проводить натурні або імітаційні експерименти, чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни; набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.


- іспит.
 1. Мова викладанняукраїнська.Скачати 22.07 Kb.

 • Обсяг модуля: загальний обсяг ­– 150 год. (кредитів ЄКТС – 5 ); ауди­­тор­ні заняття
 • Лектор: докт. фіз.-мат. наук Брик Тарас Михайлович.
 • Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі
 • Зміст навчального модуля
 • Рекомендована література
 • Форми та методи навчання: лекційні та лабораторні заняття, самостійна робота .
 • Мова викладання – українська .