Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з

Скачати 336.48 Kb.

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з
Скачати 336.48 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації10.06.2017
Розмір336.48 Kb.
  1   2   3

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 7 травня 2014 р. № 152

ПОРЯДОК 
оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, його тимчасового затримання та вилучення

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 682 від 26.11.

Паспорт громадянина України Па́спорт громадяни́на Украї́ни - документ, що підтверджує особу і громадянство України його власника. Видається кожному громадянинові України центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства.
2014}

Загальна частина

1. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (далі - паспорт для виїзду за кордон) є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України особи, на ім’я якої він оформлений, за кордоном і дає такій особі право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

2. Кожен громадянин України має право на отримання паспорта для виїзду за кордон. Громадянин України, який через свої релігійні переконання відмовився від внесення інформації (у тому числі відцифрованих відбитків пальців рук) до безконтактного електронного носія, що імплантований до паспорту для виїзду за кордон, має право на отримання паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія.

Дактилоскопі́я - розділ криміналістики, який займається дослідженням конфігурації папілярних ліній на пучках пальців рук із метою встановлення ідентичності. Метод ідентифікації людей за відбитками пальців (в т.ч. по слідах пальців рук)
Релі́гія (від лат. religio - зв'язок) - особлива система світогляду та світосприйняття конкретної людини або групи людей, набір культурних, духовних та моральних цінностей, що обумовлюють поведінку людини.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 682 від 26.11.2014}

3. Паспорт для виїзду за кордон оформляється особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, на чотири роки, а особам, які досягли шістнадцятирічного віку, - на 10 років.

4. Паспорт для виїзду за кордон без урахування строків доставки видається територіальним органом або підрозділом ДМС, а за кордоном - закордонною дипломатичною установою України:

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 682 від 26.11.2014}

1) не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання;

2) не пізніше ніж через сім робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його термінове отримання;

3) у строк до 10 робочих днів - у разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина України;

4) у строк до трьох місяців - у разі одночасного подання заяви про оформлення особою виїзду на постійне проживання за кордон або оформлення заяви-анкети в закордонній дипломатичній установі України;

5) у строк до трьох робочих днів - у зв’язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов’язаною з нагальною потребою в лікуванні особи, що від’їжджає, від’їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном, на підставі документів, що підтверджують необхідність термінового виїзду за кордон.

5. Оформлення, видача паспорта для виїзду за кордон громадянам (у тому числі отримання відцифрованих відбитків пальців рук) здійснюється територіальними органами або підрозділами ДМС незалежно від місця проживання громадянина у взаємодії з Головним обчислювальним центром Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Головний обчислювальний центр Реєстру) та Державним центром персоналізації документів (далі - Центр).

Внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Реєстр) здійснюється з використанням відомчої інформаційної системи ДМС, яка ведеться для обліку даних.

Обчи́слювальний центр (ОЦ) - організація, підрозділ, або, в більш вузькому сенсі, комплекс приміщень, призначених для розміщення комп'ютерних систем і допоміжного обладнання.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Для внесення інформації до Реєстру формується заява-анкета.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 682 від 26.11.2014}

6. Оформлення, видача паспорта для виїзду за кордон громадянам, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном (у тому числі отримання відцифрованих відбитків пальців рук), здійснюється закордонними дипломатичними установами України, за винятком випадків, передбачених пунктом 36 цього Порядку, у взаємодії з Головним обчислювальним центром Реєстру та Центром.

Внесення інформації до Реєстру здійснюється з використанням відомчої інформаційної системи МЗС, яка ведеться для обліку даних. Для внесення інформації до Реєстру формується заява-анкета.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 682 від 26.11.2014}

7. Порядок взаємодії територіальних органів або підрозділів ДМС з Центром, а також порядок взаємодії закордонних дипломатичних установ України з Центром встановлюється шляхом укладення договору згідно з вимогами статті 4 Закону України “Про захист персональних даних”.

Дипломати́чне представни́цтво - це особливого роду державна установа, завданням якої є підтримка і розвиток офіційних стосунків з країною перебування, захист прав та інтересів своєї держави, її громадян і юридичних осіб.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

8. Керівник територіального органу або підрозділу ДМС та керівник закордонної дипломатичної установи України визначають працівників, на яких згідно з їх службовими обов’язками покладаються функції з опрацювання заяв-анкет, оформлення, видачі паспорта для виїзду за кордон (у тому числі отримання відцифрованих відбитків пальців рук).

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 682 від 26.11.2014}

9. До заяви-анкети вносяться такі відомості (персональні дані) про особу, на ім’я якої здійснюється оформлення паспорта для виїзду за кордон:

{Абзац другий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ № 682 від 26.11.2014}

відцифрований образ обличчя особи;

унікальний номер запису в Реєстрі;

прізвище, ім’я та по батькові;

стать;

дата народження;місце народження (держава, область, район/місто, селище/село);

місце проживання із зазначенням адреси (найменування адміністративно-територіальної одиниці, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири);

Мі́сце наро́дження (англ. place of birth; birthplace) - місце, де був народжений суб'єкт. Для людей формально прийнято вважати місцем народження населений пункт.
Адміністрати́вно-територіа́льна одини́ця - частина території країни, що має місцеву адміністрацію - управління. Іноді також може мати синонімом Регіон[джерело?].

серія, номер, дата видачі документа, на підставі якого оформлюється паспорт для виїзду за кордон;

контактний телефон;

дата заповнення заяви-анкети;

відомості про відмову від внесення відцифрованих відбитків пальців рук;

{Пункт 9 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 682 від 26.11.2014}

підпис особи;

відомості про законного представника особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку (прізвище, ім’я та по батькові, дата та місце народження);

підпис керівника територіального органу або підрозділу ДМС, а в разі його відсутності - особи, яка виконує обов’язки керівника, або адміністратора центру надання адміністративних послуг, а в закордонній дипломатичній установі України - підпис консульської посадової особи;

Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.
Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) - державні установи з надання різноманітних адміністративних послуг за принципом "єдиного вікна" та "прозорого офісу". Створюються при місцевих радах з метою комфортності та протидії корупції в надані послуг фізичним та юридичним особам.

{Абзац сімнадцятий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ № 682 від 26.11.2014}

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального органу або підрозділу ДМС, на якого згідно з його службовими обов’язками покладено функції із здійснення передачі персональних даних фізичної особи, на ім’я якої оформлюються документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України, для їх перевірки, а в закордонній дипломатичній установі України - прізвище, підпис (із зазначенням дати) консульської посадової особи;

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

номер оформленого паспорта для виїзду за кордон;

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального органу або підрозділу ДМС, на якого згідно з його службовими обов’язками покладено функції з оформлення, видачі паспорта для виїзду за кордон (у тому числі отримання відцифрованих відбитків пальців рук), а в закордонній дипломатичній установі України - прізвище, підпис (із зазначенням дати) консульської посадової особи;

{Абзац двадцятий пункту 9 в редакції Постанови КМ № 682 від 26.11.2014}

підпис заявника із зазначенням дати отримання паспорта для виїзду за кордон.

10. Зазначені в заяві-анкеті відомості (персональні дані) передаються від відомчої інформаційної системи до Головного обчислювального центру Реєстру захищеними каналами зв’язку з обов’язковим дотриманням вимог до обробки персональних даних, визначених законом.

11. Головний обчислювальний центр Реєстру проводить автоматизовану перевірку, накопичення та збереження даних, що отримані від відомчої інформаційної системи, установлює їх унікальність, формує набори даних для виготовлення паспорта для виїзду за кордон та передає їх до Центру, який здійснює персоналізацію бланка паспорта для виїзду за кордон. У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм Центр вносить до безконтактного електронного носія інформацію, що міститься на сторінці даних паспорта для виїзду за кордон, біометричні параметри особи, додаткову змінну інформацію, а також дані про забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії, відповідно до рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO) Doc 9303.

Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.
Міжнародна організація цивільної авіації Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) (англ. International Civil Aviation Organization, ICAO) - заснована відповідно до Чиказької конвенції про цивільну авіацію 1944 року, є спеціалізованою установою ООН, що займається організацією і координацією міжнародного співробітництва держав у всіх аспектах діяльності цивільної авіації.

{Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 682 від 26.11.2014}

12. Відомості (персональні дані), внесені до заяви-анкети, зберігаються в електронному вигляді в базі даних Реєстру.

13. Персоналізовані Центром бланки паспортів для виїзду за кордон надсилаються територіальному органу або підрозділу ДМС чи МЗС в порядку, встановленому законодавством.

{Абзац перший пункту 13 в редакції Постанови КМ № 682 від 26.11.2014}

Персоналізовані Центром бланки паспортів для виїзду за кордон доставляються МЗС до закордонної дипломатичної установи України дипломатичною або командирською поштою. Персоналізовані Центром бланки паспортів для виїзду за кордон можуть бути надіслані до закордонної дипломатичної установи України міжнародним експрес-відправленням за письмовою заявою громадянина, на ім’я якого оформляється паспорт, або його законного представника.. Така доставка здійснюється за рахунок заявника або його законного представника.

{Абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 682 від 26.11.2014}

14. У разі здійснення регулярних поїздок за кордон та необхідності при цьому завчасного оформлення віз для в’їзду до іноземних держав за обґрунтованою заявою особі може бути оформлено другий паспорт для виїзду за кордон.

15. У разі виїзду громадянина України за кордон на постійне проживання у паспорті для виїзду за кордон робиться відповідний запис із зазначенням держави виїзду.

16. За оформлення паспорта для виїзду за кордон (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обмін справляється плата (за кордоном - консульський збір) у порядку та у розмірах, встановлених законодавством.

17. Документи, що підтверджують здійснення встановлених законодавством платежів (консульського збору), додаються до заяви-анкети.

{Пункт 17 в редакції Постанови КМ № 682 від 26.11.2014}

18. У разі коли в паспорті для виїзду за кордон допущено помилку в інформації, така інформація підлягає виправленню, а паспорт для виїзду за кордон - обміну. У разі допущення помилки з вини органу, що видав документ, платежі (консульський збір) за обмін паспорта для виїзду за кордон не справляються.

19. Громадянин повинен надійно зберігати паспорт для виїзду за кордон.

Оформлення, обмін та видача паспорта для виїзду за кордон

20. Оформлення, видача та обмін паспорта для виїзду за кордон здійснюється:

1) особі, яка досягла шістнадцятирічного віку, - на підставі її особистої заяви-анкети;

{Підпункт 1 пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 682 від 26.11.2014}

2) особі, яка не досягла шістнадцятирічного віку, - на підставі заяви-анкети одного з батьків (якщо батьки не перебувають у шлюбі - на підставі заяви-анкети того з батьків, з ким проживає особа), усиновлювачів, опікунів, піклувальників або інших представників. У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон у закордонній дипломатичній установі України заява від другого з батьків не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства.

{Підпункт 2 пункту 20 в редакції Постанови КМ № 682 від 26.11.2014}

21. Підставою для термінового розгляду заяви-анкети є:

1) лист МОЗ, Міністерства охорони здоров’я

  1   2   3


Скачати 336.48 Kb.

  • ПОРЯДОК оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України
  • Оформлення, обмін та видача паспорта для виїзду за кордон