Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаNb! Проведення телерадіологічних консультації необхідно додати до функціональних обов’язок лікарів обласних (міських) рентгендіагностичних відділень

Скачати 161.89 Kb.

Nb! Проведення телерадіологічних консультації необхідно додати до функціональних обов’язок лікарів обласних (міських) рентгендіагностичних відділень
Скачати 161.89 Kb.
Дата конвертації12.05.2017
Розмір161.89 Kb.

Телемедицина та телерадіологія – обов’язкові складові сучасного лікувально-діагностичного процесу, що підтверджується наказом МОЗ України «Про впровадження телемедицини в закладах охорони здоров'я», N 261 від 26.03.2010.
Телерадіологія – отримання в цифровому вигляді та передача через електронні телекомунікаційні системи радіологічних зображень з метою інтерпретації, консультування, скринінгу та вирішення актуальних питань лікувально-діагностичного процесу.
З метою ефективного та стандартизованого впровадження телерадіології в діяльність служби променевої діагностики та променевої терапії розроблено проекти наступних документів (складових нової редакції наказу № 340 «Про удосконалення організації служби променевої діагностики та променевої терапії»):

  • Положення про упорядкування використання телемедичних технології в галузі променевої діагностики (телерадіології);
    Променева терапія, також Радіотерапія - використання іонізуючих випромінювань з лікувальною метою. Променева терапія - один з основних методів лікування онкологічних хворих. В ряді випадків вона застосовується і при деяких непухлинних захворюваннях - остеоартрозах, спондильозах, панариціях, гідраденітах, гострих і хронічних запальних процесах тощо.


  • Положення про кабінет телерадіології.


NB!

1. Проведення телерадіологічних консультації необхідно додати до функціональних обов’язок лікарів обласних (міських) рентгендіагностичних відділень.
2. До табелів оснащення усіх кабінетів, відділень інших структурних підрозділів служби променевої діагностики та променевої терапії необхідно додати:


п\п


Назва обладнання

Кількість одиниць

1

Комп'ютер персональний (звукова плата, мережева плата, динаміки, аудіомикрофон) з монітором

1

2

Веб-камера

1

3

Фотокамера цифрова

1

4

Блок безперебійного живлення

1

5

Сканер планшетний зі слайд-модулем

1

6

Принтер лазерний

1

7

Стіл комп’ютерний

1

8

Модем (роутер, файерволл)

1

9

ПЗ/Операційна система

1

10

ПЗ/Офіс

1

11

ПЗ/Прикладне для телемедицини, радіологічна інформаційна система, ПАКС (PACS)

1

12

ПЗ/Антивірус

1

13

Канал Інтернет (не менше 512 Kbit/c, синхронний)

1


3. Телерадіологію треба розглядати як ІНСТРУМЕНТ служби променевої діагностики та променевої терапії. КАБІНЕТИ телерадіології доцільно розміщувати в межах телемедичних центрів або на базах ЛПЗ другої ланки медико-санітарної допомоги.
Розробник:

Зав.відділом інформатики та телемедицини

НДІ травматології та ортопедії

ДонНМУ ім.М.Горького,

Голова Асоціації розвитку української

телемедицини та електронної охорони

здоров’я, доктор медичних наук Владзимирський

Антон Вячеславович


Положення про упорядкування використання телемедичних технології в галузі променевої діагностики (телерадіології)

(проект)
1.
До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.
Визначення, показання, порядок призначення та проведення телерадіологічних досліджень.
1.1. Телемедичні технології в галузі променевої діагностики, телерадіологія – отримання в цифровому вигляді та передача через електронні телекомунікаційні системи радіологічних зображень з метою інтерпретації, консультування, скринінгу та вирішення актуальних питань лікувально-діагностичного процесу. Основна мета телерадіології – швидка та якісна діагностика захворювань та патологічних станів за місцем обстеження пацієнта (первинного надходження), уникнення зайвих транспортувань, обстежень, що дублюють, оптимізація потоків пацієнтів та фінансових витрат, вирішення кадрових та кваліфікаційних проблем.
Патологі́чний стан - це сукупність патологічних змін в організмі, які виникають внаслідок розвитку патологічного процесу. У вузькому розумінні слова - це стійке відхилення від норми, яке має біологічно негативне значення для організму (стан після ампутації кінцівок, рубець, втрата зубів тощо).
Телерадіологія є інструментом, який повинен використовуваться в будь-яких підрозділах (відділеннях, кабінетах) променевої діагностики, лікувальних відділеннях та телемедичних центрах. Використання телерадіології та ведення відповідної облікової документації здійснюється відповідно наказу МОЗ України «Про впровадження телемедицини в закладах охорони здоров'я», N 261 від 26.03.2010.
1.2. Телерадіологія використовується за клінічними та організаційними показаннями. Клінічні показання визначаються згідно протоколам лікувально-діагностичного процесу даної нозологічної одиниці.
Нозоло́гія (грец. νόσος (хвороба) + грец. λόγος (вчення)) - учення про хвороби, що містить біологічні та медичні основи хвороб, а також їх етіологію, патогенез, номенклатуру і класифікації, профілактику захворювань.
Організаційні показання включають до себе: відсутність безпосереднього лікаря-рентгенолога та інші кадрові та кваліфікаційні проблеми, потребу в переведенні хворого до іншої ланки надання медико-санітарної допомоги, можливість скорочення фінансових витрат та оптимізації лікувально-діагностичного процесу без зниження його якості.
1.3. В медичній картці стаціонарного (амбулаторного) хворого повинно бути надано направлення хворого на рентгенологічне дослідження з обгрунтуванням показань та конкретної мети дослідження та показаннями до використання телерадіології. Якщо цього немає або у направленні міститься формулювання типу "обстеження", "телерадіологія", "телемедицина" рентгенологічне дослідження та використання телерадіології не проводиться.
1.4. При виникненні сумніву відносно обгрунтованості використання телерадіології, а також методики та тактики його проведення обов'язковими є взаємні консультації між клініцистом та рентгенологом.
1.5. У разі невстановленого діагнозу повторне використання телерадіології здійснюється у строки, погоджені з лікарем-клініцистом. У невідкладних випадках дослідження здійснюється незалежно від строків попереднього.
1.6. Остаточне рішення про використання телерадіології приймає лікар-клініцист. У разі відмови лікаря-рентгенолога проводити дослідження з використанням телерадіології останній зобов'язаний поінформувати про це лікаря-клініциста та обгрунтувати мотивацію відмови у медичній картці стаціонарного (амбулаторного) хворого або історії розвитку дитини. У разі розбіжності думок лікаря-рентгенолога та клініциста щодо можливості або необхідності використання телерадіології, остаточне рішення приймається завідуючим рентгенодіагностичним відділенням. При відсутності в лікувально-профілактичному закладі лікарів-рентгенологів усі рішення щодо використання телерадіології приймає лікар-клініцист та завідуючий клінічним відділенням.
1.7. Лікар-рентгенолог, який виступає в якості експерта, по результатам телерадіологічної консультації повинен заповнити телемедичний консультативний висновок спеціаліста (додаток 1), який заноситься у медичну картку стаціонарного (амбулаторного) хворого або історію розвитку дитини та реєструються у журналі реєстрації телемедичних сеансів (додаток 2). При виписуванні хворого із стаціонару, крім результатів проведених рентгенологічних досліджень, у виписку повинна бути внесена інформація про використання телерадіології.
1.8. Основним методом телерадіології є надання лікарю-рентгенологу, який виступає у якості експерта, радіологічних зображень та супутньої інформації даного пацієнта в цифровому вигляді (у вигляді комп’ютерних файлів) з метою інтрепретації, встановлення (уточнення) діагнозу, отримання рекомендації щодо подальшого лікувально-діагностичного процесу. Надання вказаної інформації здійснюється шляхом використання електронних телекомунікаційних засобів.
1.9. Підготовка медичної інформації для використання телерадіології: радіологічні зображення – лікар-рентгенолог (при відсутності – лікар-клініціст), супутня інформація - лікар-клініціст.
1.10. Телерадіологічна консультація є компонентом кваліфікованої рентгендіагностичної допомоги. Експертамі в телерадіологічних мережах є лікарі-фахівці обласних та міських рентгендіагностичних відділень (першої, вищої категорії, завідуючи відділеннями). Облік телерадіологічних консультації здійснюється шляхом заповнення журналу реєстрації телемедичних сеансів (додаток 2).
1.11. Рекомендовані розрахункові норми часу на проведення телерадіологічних сеансів

- підготовка радіологічних зображень, що первинно отримані в цифровому вигляді, до телерадіологічної консультації

10 хв.

- підготовка радіологічних зображень, що первинно отримані на твердому носії, до телерадіологічної консультації

20 хв.

- інтерпретація радіологічних зображень з оформленням висновка консультанта

15 хв.

- асинхронна телерадіологічна консультація

24 години

- синхронна телерадіологічна консультація

30 хв.

2. Технічні вимоги щодо використання телерадіології.


2.1. Отримання радіологічних зображень в цифровому вигляді (у вигляді комп’ютерних файлів) здійснюється наступними шляхами: проведення радіологічного дослідження з використанням цифрового (безплівкового) діагностичного обладнання, цифрова фотозйомка негативного або позитивного радіологічного зображення (з використанням негатоскопу), сканування негативного або позитивного радіологічного зображення (з використанням слайд-модуля або спеціалізованого сканеру).
2.2. Стандартами для радіологічних зображень в цифровому вигляді є DICOM (Digital Imaging and Cоmmunications in Medicine, індустріальний стандарт створення, зберігання, передачі й візуалізації медичних зображень і документів обстежених пацієнтів) та JPEG (Joint Photographic Experts Group, растровий формат збереження графічної інформації). Відповідно при використанні телерадіології обмін радіологічними зображеннями в цифровому вигляді може здійснюватись тільки в стандартах DICOM або JPEG.
2.3. При використанні телерадіології поряд з радіологічними зображеннями повинна передаватися наступна інформації щодо пацієнта: стать, вік, можливий діагноз, ключові анамнестичні, фізікальні, лабораторно-інструментальні та клінічні дані. Така текстова інформації надається в цифровому вигляді (у вигляді комп’ютерних файлів) в стандарті PDF (Portable Document Format) або JPEG.
2.4. Для телерадіології використовуються наступні основні апаратно-програмні та мережеві засоби: закриті корпоративні медичні мережі, локальні та теріторіально-розподілені мережі на основі протоколу IP (Internet Protocol), Інтернет, радіологічні та медичні (госпітальні) інформаційні системи, ПАКС-системи (PACS (Picture Archiving and Communication System) - системи отримання, збереження та передачі цифрових радіологічних зображень, що базуютья на DICOM-серверах), електронна пошта, захищені файлові сервери (FTP (File Transfer Protocol) - сервері), програми для передачі файлів з використанням протоколів VoIP (Voice Over Internet Protocol) та H.32x.
Файло́вий се́рвер (файл-се́рвер, англ. file server) - це виділений сервер, призначений для виконання файлових операцій введення-виведення, який зберігає файли будь-якого типу. Як правило, має великий обсяг дискового простору, реалізованого у формі RAID-масиву для забезпечення безперебійної роботи та підвищеної швидкості запису та читання даних.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Internet Protocol IP-протокол (від англ. Internet Protocol; тж «інтернет протокол», «міжмережевий протокол») - протокол мережевого рівня для передавання датаграм між мережами.
Електронна пошта Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

3. Безпека використання телерадіології.
3.1. Телерадіологія використовується з обов’язковими заходами щодо збереження медичної таємниці та забезпечення безпеки медичної інформації, використанням апаратно-програмних та організаційних засобів захисту медичної інформації.
3.2. Перед використанням телерадіології пацієнт або його представники повинні підписати інформовану згоду (додаток 2).
3.3. Передача радіологічних зображень та супутньої інформації з персональної інформацієй пацієнта (ПІБ, номер медичної карти тощо) припустима через закриту корпоративну медичну мережу або через відкриту мережу при обов’язковому використанні засобів криптографічного захисту.
3.4. Передача радіологічних зображень та супутньої інформації без персональної інформації пацієнта (ПІБ, номер медичної карти тощо) припустима через відкриту мережу. У подібних випадках пацієнту одноразово присвоюється ідентифікатор (цифрово-літерний код), який використовується підчас телерадіологічних сеансів. Даний ідентифікатор вказується у журналі реєстрації телемедичних сеансів.
3.5. Ідентифікація користувачив телерадіолоічної системи (експерта, абонента тощо) здійснюється шляхом використання електронного цифрового підпису.
Електро́нний цифрови́й пі́дпис (ЕЦП) (англ. digital signature) - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача.


ПОЛОЖЕННЯ
про кабінет телерадіології

(проект)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Кабінет телерадіолоігії (далі - кабінет) входить до складу рентгенодіагностичного відділення, телемедичного центру або в залежності від місцевих умов існує як самостійний підрозділ закладу.

1.2. Персонал кабінету складається із лікарів-рентгенологів, рентгенлаборантів, інженерів з електронно-обчислювальної техніки.

Комп'ютер (від англ. computer; лат. computator - обчислювач, лат. computatrum - рахувати, МФА: [kəmpjuː.Tə(ɹ)]) - програмно-керований пристрій для обробки інформації. Конструктивно це може бути механічний або немеханічний (електронний) пристрій, призначений для проведення обчислень, які можуть відбуватися дискретно або безперервно у часі.
Очолює кабінет лікар-рентгенолог.2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ


2.1. Проведення кваліфікованого радіологічного обстеження з використанням телемедичних систем.

2.2. Впровадження у практику нових високоефективних методів дослідження, у тому числі спеціальних.

2.3. Реєстрація та облік обстежених.

2.4. Оформлення висновків за результатами досліджень не пізніше 30 хвилин після синхронної телерадіологічної консультації та 24 годин після асинхронної телерадіологічної консультації.

2.5. Виявлення та аналіз причин розбіжностей висновків телемедичного та безпосереднього рентгенодіагностичного обстеження.

2.6. Участь у проведенні клінічних розборів, клініко-рентгенологічних, клініко-патологоанатомічних конференцій та телеконференції тощо.

2.7. Систематичний аналіз кількісних та якісних показників діяльності кабінету.

2.8. Підготовка і надання на вимогу керівництва необхідних матеріалів для складання статистичних звітів.

2.9. Постійне підвищення кваліфікації персоналу.

2.10. Надання консультативної допомоги фахівцям клінічних підрозділів з питань телерадіології.

2.11. Впровадження заходів, спрямованих на збереження матеріальних цінностей, дотримання правил техніки безпеки, виконання вимог радіаційної та інформаційної безпеки, забезпечення гарантії якості телерадіологічних досліджень.

Матеріальні цінності - речі, що мають певну цінність у вигляді майна, предметів, товарів.
Інформаці́йна безпе́ка - це стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису чи знищення (у цьому значенні частіше використовують термін «захист інформації»).
Правила техніки безпеки (англ. safety rules, preventive regulations, safety regulations, нім. Sicherheitsregeln f pl, Sicherheitsvorschriften f pl) - правові норми, що передбачають заходи із забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці.

2.12. Ретельне збереження документації, файлів, твердих та електронних носіїв діагностичних зображень, ведення оперативного архіву.

2.13. Збір, зберігання та здача відходів, що містять срібло.

2.14. Впровадження у практику засобів комп’ютерної обробки, аналізу та архівування радіологічних зображень, підготовка стандартних протоколів, обгрунтування висновків тощо.3. ПРИМІЩЕННЯ, ОБЛАДНАННЯ, ШТАТИ


3.1. Перелік приміщень кабінету телерадіології визначається діючими будівельними нормами і правилами (БНіП) та санітарними правилами та нормами на проектування лікувально-профілактичних установ (СанПіН).
Будіве́льні но́рми - затверджений суб'єктом нормування нормативно-правовий акт, який містить обов'язкові вимоги у сфері будівництва, містобудування та архітектури.

3.2. Для виконання спеціальних методик повинні надаватися окремі приміщення (процедурні) згідно з призначенням та з урахуванням санітарно-гігієнічних норм.

3.3. Кабінет комплектується обладнанням, необхідним для якісного виконання покладених на нього завдань.

3.4. Штати кабінету встановлюються згідно з штатними нормативами рентгенодіагностичних відділень (кабінетів) та телемедичних центрів, виходячи із обсягу робіт і розрахункових норм часу на проведення телерадіологічних досліджень.


Рекомендований табель спеціального оснащення кабінету телерадіології

п\п


Назва обладнання

Кількість одиниць

1

Комп'ютер персональний (звукова плата, мережева плата, динаміки, аудіомикрофон) з монітором

2

2

Веб-камера

2

3

Фотокамера цифрова

2

4

Блок безперебійного живлення

2

5

Сканер планшетний зі слайд-модулем

1

6

Принтер лазерний

1

7

РК-телевізор 32" - 42"

1

8

Телефон-факс

1

9

Модем (роутер, файерволл)

1

10

Стіл комп’ютерний

2

11

ПЗ/Операційна система

2

12

ПЗ/Офіс

2

13

ПЗ/Прикладне для телемедицини, радіологічна інформаційна система, ПАКС (PACS)

1

14

ПЗ/Антивірус

2

15

Канал Інтернет (не менше 2 Mbit/c, синхронний)

1

16

Телефонне з'єднання (стаціонарне)

1


4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ


4.1. Завідуючий кабінетом телерадіології підпорядкований завідуючому рентгенодіагностичним відділенням або телемедичним центром, якщо кабінет входить до його складу.

4.2. У своїй роботі персонал кабінету керується Положенням про упорядкування використання телемедичних технології в галузі променевої діагностики (телерадіології), Положенням про телемедичний центр, Положенням про взаємодію телемедичних центрів та закладів охорони здоров’я, Положенням про рентгенодіагностичне відділення, Положенням про кабінет телерадіології, затвердженими даним наказом.

4.3. Діяльність персоналу регламентується його функціональними обов'язками, які випливають із завдань, покладених на кабінет, складаються завідуючим, затверджуються за підлеглістю.


ДОДАТКИ

Додаток 1

Телемедичний консультативний висновок спеціаліста
(ПОВНА НАЗВА ЗАКЛАДУ)

Назва підрозділу, що проводить телемедичне консультування

Реквізити закладу (адреса, телефон, факс, тощо)

e-mail:

ВИСНОВОК КОНСУЛЬТАНТА


Дата: Час:

Спосіб зв'язку: ІSDN TCP/ІP електронна пошта

Пацієнт (Код):

Консультант:

П.І.Б.


посада

вч. ступінь

підрозділ тел.

Результат консультації:

Дата заповнення «_____»_____________

Підпис консультанта:

Додаток 2

Журнал реєстрації телерадіологічних консультацій


п\п


Дата звернення

Заклад, що направив

Попередній діагноз

Номер заявки на консуль-тацію

Консультант

Висновок консультанта

Дата проведення консультації

Примітки

Додаток 3

Інформована згода пацієнта на проведення телемедичної

консультації (проект)

Інформована згода пацієнта на проведення телемедичної консультації

Вам може бути проведена телемедична консультація. Телемедична консультація не містить яких-небудь дій на організм, здатних завдати потенційної шкоди Вашому здоров'ю. При проведенні діагностичних досліджень і виконанні рекомендацій, необхідних для підготовки або отриманих у результаті телеконсультації, Ви маєте право звернутися до лікарів, що їх виконують, за інформацією про їхнє проведення, цілі, суть, можливі результати, побічні наслідки, однак це виходить за рамки самої телеконсультації.

Медичні дані про стан Вашого здоров'я для проведення телеконсультації будуть передані по електронно-цифрових каналах зв'язку й(або) через комп'ютерні/телекомунікаційні мережі. Це буде зроблено з належним рівнем збереження конфіденційності переданої медичної інформації й заходами щодо запобігання її поширення, однак така можливість зберігається при несанкціонованому проникненні в мережу, що не залежить від дій медичних працівників.

Необхідно розуміти, що результати консультації носять рекомендаційний характер як для Вас, так і для Вашого лікаря, який, як і Ви, вправі використати їх за своїм розсудом.

Координатор телеконсультації не несе відповідальності за зміни в стані здоров'я пацієнта що настали/не настали в результаті використання/не використання рекомендацій одного чи більше консультантів.

Віддалені консультанти можуть висловлювати різні й взаємовиключні думки. Остаточне рішення про діагноз і тактику лікування слід приймати з безпосереднім лікарем.

Ви можете задати додаткові питання лікарям, що запропонували Вам проведення телеконсультації, якщо після прочитання Вам що-небудь здасться неясним.

Я,(ПІБ)_________________________________________________ прочитав(ла) і зрозумів(ла) все вищевикладене. Я підтверджую, що ознайомлений(а) з додатковою інформацією, яка стосується особливостей телеконсультації й умов її надання й одержав(ла) роз'яснення по заданим мною перед підписанням даного документа про проведення телемедичної консультації питанням.

(короткий зміст додаткових питань – при їхній наявності – заповнюється пацієнтом)_______________________________________

Даю свою добровільну згоду на проведення телемедичної консультації.

Дата_____________ Підпис _____________ ( ___________________ )

Підпис представників пацієнта (при неможливості особистого підпису)____________

ПІБ і статус представника ___________________________________________

Додатково: У процесі телеконсультації буде частково порушена анонімність, що обумовлено специфічними медичними вимогами, суть яких роз'яснена й зрозуміла.
Причина:_______________ Підпис пацієнта: ________________


avv@telemed.org.ua, 0507556794
Скачати 161.89 Kb.

  • ПОЛОЖЕННЯ про кабінет телерадіології
  • 2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
  • 3. ПРИМІЩЕННЯ, ОБЛАДНАННЯ, ШТАТИ
  • 4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
  • ВИСНОВОК КОНСУЛЬТАНТА