Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка«Нечітка штучна нейронна мережа Takagi Sugeno Kanga для задачі прогнозування фінансових процесів»

«Нечітка штучна нейронна мережа Takagi Sugeno Kanga для задачі прогнозування фінансових процесів»
Дата конвертації16.06.2017
Розмір28.6 Kb.

Форма N Н-6.01

Вінницький національний технічний університет

(повне найменування вищого навчального закладу)Кафедра комп’ютерних наук
(повна назва кафедри, циклової комісії)

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з «Системи прийняття рішень з нечіткою логікою»
(назва дисципліни)

на тему:  «Нечітка штучна нейронна мережа Takagi Sugeno Kanga для задачі прогнозування фінансових процесів» 

Студента (ки) І курсу 1КН-14м групи

спеціальності 8.05010104 – «Системи штучного інтелекту» .Левченка Ю.В.
                                  (прізвище та ініціали) 

Керівник професор кафедри комп’ютерних наук доцент, к.т.н. Месюра В. І.


  (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала ___________________________


Кількість балів: __________ Оцінка: ECTS _______
Члени комісії

________________
(підпис)

Месюра В. І.
(прізвище та ініціали)

________________
(підпис)

Ваховська Л.М.
(прізвище та ініціали)


м. Вінниця - 2015 рік


Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав.

Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
каф. КН, д.т.н., проф.

_____________ С.І.Перевозніков

«__» _____________ 2015 р.


ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯна курсовий проект з дисципліни «Системи прийняття рішень з нечіткою логікою» студенту _ Левченку Юрію Вікторовичу____групи _1КН-14м__

1. Тема курсового проекту «Нечітка штучна нейронна мережа Takagi Sugeno Kanga для задачі прогнозування фінансових процесів», затверджена на засіданні кафедри комп’ютерних наук, протокол №11_від 03 лютого 2015 р.

Штучна нейронна мережа Штучна нейронна мережа (ШНМ, англ. artificial neural network, ANN) - це математична модель, а також її програмна та апаратна реалізація, побудовані за принципом функціювання біологічних нейронних мереж - мереж нервових клітин живого організму.


2. Термін здачі студентом зазначеного проекту: “ 13 березня 2015 р.
3. Вихідні дані по проекту:

- середовище програмування MatLab;

Вихідні́ відо́мості - відомості, що містять довідкову інформацію про друковане видання, ідентифікують і класифікують його. Залежно від характеру видання вони розташовані на обкладинці, палітурці, титульному аркуші, поєднаному титульному аркуші, першій сторінці, останній сторінці, кінцевий сторінці видання.- нечітка нейронна мережа - Takagi Sugeno Kanga;

- навчальна вибірка фінансових показників – не менше 50;

- тестова вибірка фінансових показників - 10.

4. Зміст пояснювальної записки: вступ; інформаційний пошук;

Пояснювальна записка - документ, в якому: офіційна (юридична) доповідь про певні дії в певний проміжок часу (на яку може даватись позитивна або негативна оцінка, якщо пояснювальна залишилась без відповіді - це адміністративне порушення керівництва); міститься додаток чи доповнення до основного документа, в якому пояснюється зміст окремих його положень (мета, актуальність, структура, зміст призначення та ін. плану, звіту, проекту тощо). Пояснювальні записки можуть бути службовими (відтворюються, як правило, на бланках) й особистими (відтворюються на аркушах паперу за підписом автора). Пояснювальна записка до законопроекту - документ, який подається разом з законопроектом його автором до парламенту і містить (в Україні): обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, цілей, завдань і основних його положень та місця в системі законодавства; обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття; інші відомості, необхідні для розгляду законопроекту.
Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.
ідентифікація проблеми; здобуття знань; структуризація знань; формалізація проблеми; розробка структури програмного забезпечення; розробка програмного модуля; аналіз результатів тестування програми; висновки.


5. Перелік графічного матеріалу:

- схема нечіткої нейронної мережі Takagi Sugeno Kanga;

- аналіз результатів тестування програми.
6. Дата видачі завдання “_04_ лютого 2015 р.
Завдання видав Месюра В.І. _________

(ПІП керівника курсової роботи) (підпис)


Завдання прийняв до виконання Левченко Ю.В. _________

(ПІП студента) (підпис)  • КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
  • Вихідні дані