Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНовомажарівська сільська рада ІХ сесія VIІ скликання

Новомажарівська сільська рада ІХ сесія VIІ скликання
Сторінка2/6
Дата конвертації21.05.2017
Розмір0.97 Mb.
1   2   3   4   5   6

10. Сільському голові забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
на проведення розрахунків за електричну енергію та тверде паливо, які споживаються бюджетними установами.
Тверде паливо - горючі речовини, основною складовою частиною яких є вуглець. До твердого палива належать кам'яне вугілля, буре вугілля, горючі сланці, торф і деревина.
Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.
Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком № 5 до цього рішення.

Забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електроенергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв, у межах установлених обґрунтованих лімітів споживання.11. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2016 рік до доходів належать надходження, визначені ст. 69 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 69 -1 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження: власні надходження бюджетних установ.

13. Надати право виконавчому комітету сільської ради здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради.
Бюджетне призначення - це повноваження, яке надано головному розпоряднику коштів бюджету Законом України про державний бюджет, постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішенням місцевої ради про місцевий бюджет, що має кількісні та часові обмеження, яке дозволяє Мінфіну, Державному казначейству або місцевому фінансовому органу надавати бюджетні асигнування для здійснення платежів на конкретні заходи за рахунок коштів відповідного бюджету.


14. Установити, що розпорядник коштів сільського бюджету бере бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби у Зачепилівському районі.

15. Установити, що сільський голова утримує чисельність працівників та здійснює фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах бюджетних установ. Проводити індексацію грошових доходів населення у межах фінансових ресурсів бюджету на 2016 рік.
Фінансові ресурси - це кошти, що перебувають у розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових зобов'язань.
Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.


16. Сільському голові вжити заходів щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту селищного бюджету на 2016 рік.

17. Надати право голові Новомажарівськрї сільської ради укладати договори з районною радою щодо здійснення міжбюджетних трансфертів з районним бюджетом.
Міжбюджетні трансферти - кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого. Відповідно до статті 96 Бюджетного кодексу України, міжбюджетні трансферти класифікуються як: дотація вирівнювання (вилучено);.


18. Додатки 1-8 цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету сільської ради (Ю.М.Загребельна).


Сільський голова О.Г.Охрій
Новомажарівська сільська рада

Зачепилівського район

Харківської області
ІХ сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ

Від „12” липня 2016 року № 98
Про затвердження Комплексної

програми соціального захисту

населення „Турбота” на період

до 2020 року
Заслухавши інформацію секретаря сільської ради Корочанської О.М. про затвердження Комплексної програми соціального захисту населення „Турбота” на період до 2020 року, на підставі пункту 23 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою активізації вирішення невідкладних питань соціально-побутового, медичного, організаційно-правового і культурного обслуговування ветеранів війни і праці, осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, висновків постійних комісій сільської ради з питань планування місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку села земельної реформи та охорони навколишнього природного середовища та з питань освіти, охорони здоров»я, культури, спорту, побутового і торговельного обслуговування та соціального захисту населення, сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.
Земельна реформа - комплекс правових, економічних, технічних і організаційних заходів, спрямованих на забезпечення удосконалення земельних відносин, перехід до нового земельного ладу, що відповідає характеру регульованої соціально-орієнтованої ринкової економіки країни.
Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.
Затвердити Комплексну програму соціального захисту населення „Турбота” на період до 2020 року, що додається.
2. Затвердити заходи щодо виконання Комплексної програми соціального захисту населення „Турбота” на період до 2020 року, що додаються.
3. Опублікувати дане рішення на офіційному сайті Новомажарівської сільської ради.
Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну

комісію сільської ради з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань освіти, охорони здоров»я, культури, спорту, побутового і торговельного обслуговування та соціального захисту населення ( Кривень В.Д.).Сільський голова О.Г.Охрій
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сільської ради

від 12 липня 2016 року № 98
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

соціального захисту населення ТУРБОТА

на період до 2020 року
Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Турбота про людей, які перебувають у складних життєвих обставинах – один з основних напрямів соціальної політики держави.

В сучасних економічних умовах вона набуває особливого значення. Головне спрямування соціальної політики - це створення комплексу правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, основною метою яких є поліпшення або відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації, повернення до повноцінного життя осіб, які потребують соціальних допомог і послуг.

Соціа́льна допомо́га - це грошова допомога й допомога в натуральній формі, що здебільшого фінансується з бюджету та добровільних пожертвувань і сплачуються людям, які перебувають у нужді, як на основі перевірки їхнього доходу та засобів існування, так і за певними критеріями без перевірки доходу.
Соціа́льна полі́тика - комплекс заходів державного та недержавного характеру, спрямованих на виявлення, задоволення і узгодження потреб та інтересів громадян, соціальних груп, територіальних громад.
Адапта́ція соціа́льна - активне пристосування індивіда до умов середовища і результату цього процесу.

Комплексна програма соціального захисту населення „Турбота” на період до 2020 року ( далі – Програма ) розроблена відповідно до Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про основи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, „Про статус і соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи”, „Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, „Про соціальні послуги”, та згідно з іншими нормативними актами.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.


Розділ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

В СІЛЬСЬКІЙ РАДІ
Стосовно демографічної ситуації в Україні простежується стабільне збільшення чисельності людей похилого віку ( чоловіки старше 60, жінки – 55 років) у структурі населення.

На цей час в сільській раді на обліку перебуває 525 осіб похилого віку, що становить 28.5 % відсотків від загальної чисельності сільської ради.

В сільській раді проживає 73 осіб, які мають статус ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, серед них 1 інвалід війни, 15 учасників бойових дій, 48 учасники війни та 5 вдов і осіб з числа сімей загиблих.

Соціальний захист також направлений на осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, яких на сьогодні налічується 7 осіб, з них учасників бойових дій в Афганістані 1 чол.

Важливим напрямком соціальної політики держави залишається підтримка осіб з обмеженими фізичними можливостями. Їх на цей час в сільській раді проживає 5 осіб.

РОЗДІЛ 3. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Метою Програми є вирішення невідкладних питань організаційного, матеріально-технічного, медичного та соціально-побутового обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, координація дій органу місцевого самоврядування, громадських організацій, благодійних фондів, діяльність яких має соціальну спрямованість.

Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).
Фонд - неурядова неприбуткова структура, котра має свій засновницький фонд, та керується радою опікунів чи директорів, яка створена для служіння загальному добробуту. Фонди є основними інституціями на заході, через які приватні кошти та інші ресурси передаються громаді.
Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».

Пріоритетні напрями:
- формування комплексної системи соціального захисту та медичного забезпечення ветеранів війни та інших громадян похилого віку, інвалідів, які потребують соціальної підтримки;
- підвищення якості соціального обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах;
- надання соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення з метою їх підтримки і профілактики можливої асоціальної поведінки;
- забезпечення соціальної і матеріальної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
- розвиток волонтерського руху з метою надання соціальних допомог і послуг громадянам похилого віку та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах.
Волонте́рство, або волонте́рська дія́льність (від фр. volontaire (доброволець) → лат. voluntarius → лат. voluntas (вільне волевиявлення) → лат. volō (бажання, намір)) - добровільна безкорисна суспільно корисна діяльність.

РОЗДІЛ 4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Виконання заходів Програми сприятиме:
- вирішенню невідкладних питань організаційного, матеріально-технічного, медичного та соціально-побутового обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах;
- удосконалення механізмів адресної підтримки незахищених верств населення з урахуванням матеріального стану та їх умов проживання;

- посилення адресної соціальної підтримки вразливих верств населення;


- розвитку благодійництва у сфері надання різних видів соціальної допомоги та послуг соціально вразливим верствам населення.
Заходи щодо виконання Програми визначено у додатку.
РОЗДІЛ 5. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ
Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється за рахунок коштів державного та сільського бюжетів та інших джерел не заборонених чинним законодавством.

Щорічно при формуванні бюджету планується передбачати, виходячи із фінансових можливостей, цільові кошти для забезпечення виконання заходів Програми.

Для реалізації Програми передбачається також залучення благодійних внесків та гуманітарної допомоги.

Гуманіта́рна допомо́га - вид безвідплатної допомоги (сприяння); засоби для життя, безкоштовно поширювані серед населення районів, охоплених гуманітарною катастрофою або що стоять на її грані. Для умов озброєного конфлікту Міжнародний Суд визначив допустиму гуманітарну допомогу як «надання продовольства, одягу, ліків і іншої гуманітарної допомоги, але це не включає надання зброї, систем озброєння, боєприпасів або іншого устаткування, автотранспортних засобів і матеріалів, які можуть бути використані для спричинення серйозних тілесних ушкоджень або з'явитися причиною смерті». Гуманітарна допомога відрізняється від іноземної допомоги своїм терміновим характером і тим, що використовується для полегшення зроби частішим жертв стихійних лих. Іноді гуманітарна допомога може бути прихованою формою підкупу місцевого населення або прелюдією до вторгнення.
Благоді́йність, також доброчи́нність - безкорисливе надання допомоги потребуючим, які не є пов'язаними з благодійником. Приклади благодійності часто перетинаються з прикладами філантропії, хоча не всяка благодійність є філантропією, як і навпаки, не всяка філантропія є благодійністю.

РОЗДІЛ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ

ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Сільська рада щорічно заслуховує звіт про хід виконання сільської Програми.


Секретар сільської ради О.М.Корочанська


Новомажарівська сільська рада

Зачепилівського район

Харківської області
ІХ сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ

Від „12” липня 2016 року № 99


Про затвердження Положення про порядок надання одноразової матеріальної допомоги жителям територіальної громади сіл, що входять до складу Новомажарівської сільської ради

Відповідно до п. 3 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою забезпечення ст. 34. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Новомажарівська сільська рада

ВИРІШИЛА:


 1. Затвердити Положення про порядок надання одноразової матеріальної допомоги жителям територіальної громади сіл, що входять до складу Новомажарівської сільської ради (додається).

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку села земельної реформи та охорони навколишнього природного середовища Загребельна Ю.М.).


Сільський голова О.Г.Охрій

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Новомажарівської сільської ради Зачепилівського району Харківської області від 12 липня 2016 р. № 99


ПОЛОЖЕННЯ

 

про порядок надання одноразової матеріальної допомоги жителямтериторіальної громади сіл, що входять до складу

Новомажарівської сільської ради

 

Розділ 1. Загальні положення


1.1  Це Положення визначає умови та порядок надання одноразової матеріальної допомоги (надалі – матеріальна допомога) для підтримки жителів територіальної громади сіл, що входять до складу Новомажарівської сільської ради (надалі – жителів громади), які опинилися в складних життєвих обставинах у зв’язку з важким матеріальним становищем і потребують матеріальної допомоги Новомажарівської сільської ради (надалі – сільської ради) за рахунок коштів сільського бюджету відповідно до Програми соціального захисту населення та чинного законодавства України, а також, в окремих випадках, - іншим категоріям громадян.

1.2  Матеріальна допомога має адресний характер і надається жителям громади, які зареєстровані та /або постійно проживають на території сільської ради: 1. Малозабезпеченим сім’ям – в залежності від матеріального становища та середньомісячного сукупного доходу сім’ї порівняно з гарантованим державою рівнем прожиткового мінімуму для основних груп населення (для працездатних осіб, для дітей до 6 років, з 6 до 18 років, для осіб, які втратили працездатність, інвалідів, у відповідності до розміру гарантованого прожиткового мінімуму);
  Прожитко́вий мі́німум - вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.


 2. Громадянам, у тому числі дітям – сиротам, дітям, які позбавлені батьківського піклування, багатодітним сім’ям, одиноким і малозабезпеченим матерям, інвалідам, дітям-інвалідам, які потребують матеріальної допомоги на:

 • Лікування тяжких захворювань – за медичними висновками;

 • Покращення матеріального становища.

 1. Громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенного середовища, нещасних випадків (на ліквідацію наслідків пожежі, затоплення, травматизму, стихії, іншої екстремальної ситуації);
  Стихíйне ли́хо - це надзвичайне природне явище, що діє з великою руйнівною силою, завдає значної шкоди району, в якому відбувається, порушує нормальну життєдіяльність населення, знищує матеріальні цінності.
  Неща́сний ви́падок (подія) - тілесні пошкодження або смерть, інколи пошкодження майна, причиною яких є несподіваний збіг обставин. При цьому зазвичай мається на увазі, що негативного імовірнісного результату можливо було уникнути або запобігти, якщо причини, що привели до нещасного випадку, були би розпізнані раніше.


 2. Малозабезпеченим громадянам похилого віку на медичне та побутове обслуговування, особам, які здійснюють догляд за самотніми громадянами, які за висновком медичних закладів потребують постійного стороннього догляду;
  Трети́нний се́ктор еконо́міки або сфера послуг - один із трьох секторів економіки в рамках гіпотези трьох секторів, який включає економічну діяльність, пов'язану з послугами.


 3. Громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та потребують матеріальної допомоги, в інших випадках, передбачених законодавством України;

 4. Грошова винагорода:

-Учням школи, які на протязі навчального року брали участь і ставали переможцями та призерами предметних олімпіад, захисту – конкурсу робіт Малої академії наук, конкурсів і змагань, та вчителям, які їх готували – за поданням дирекції школи;

 • Активним учасникам масових заходів, які проводить школа та сільська рада, працівникам соціальної та житлово-комунальної сфери (школи, дитячих садочків, медичних установ, комунального підприємства) за значний вклад в розвиток територіальної громади, своєї професійної галузі, довголітню та добросовісну працю – за клопотанням керівництва установи чи організації;
  Комуна́льне підприє́мство - юридична особа, заснована на власності відповідної громади.
  Дитя́чий садо́к (de:Kindergarten, захоро́нка) - освітній заклад для дітей дошкільного віку (переважно від 3 до 7 років).


 • Спортсменам та їх тренерам за значний вклад в розвиток фізичної культури та спорту територіальної громади;
  Фізи́чна культу́ра, фізкультура - складова частина культури, пов'язана з системою фізичного виховання, організації спорту, спеціальних наукових дослідів, технічних засобів, потрібних для фізичного виховання і спорту, суспільної та особистої гігієни, раціональної організації активного відпочинку тощо.


випускникам 11 класу Новомажарівської та Зіньківщинської ЗОШ ( в підвищених розмірах – дітям з багатодітних сімей, претендентам на отримання медалі «За досягнення в навчанні» та переможцям і призерам обласних та республіканських предметних олімпіад, захисту – конкурсу робіт МАН – за поданням дирекції школи);

 1. Вирішення ритуальних питань, пов’язаних з похованням комунальним підприємством самотніх громадян, ветеранів війни та праці за зверненням директора комунального підприємства;

 2. Цільова матеріальна допомога на оздоровлення дітей: сиріт, напівсиріт, дітей, які позбавлені батьківського піклування, знаходяться на диспансерному обліку, з багатодітних сімей, дітям-інвалідам, обдарованим дітям; - в літніх дитячих оздоровчих центрах та закладах за поданням директора школи;
1   2   3   4   5   6