Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНтц «Інтернет-сервіс» проект «Освітня мережа Хмельницької області»

Нтц «Інтернет-сервіс» проект «Освітня мережа Хмельницької області»
Сторінка1/12
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

НТЦ «Інтернет-сервіс»

ПРОЕКТ
«Освітня мережа Хмельницької області»

Розробник ТОВ «НТЦ Інтернет-сервіс»

Директор ___________ Боневич Я.С.
Погоджено

Хмельницький, 2006

ЗМІСТ


 1. Загальна частина

  1. Актуальність та проблеми проекту

  2. Очікувані результати проекту

  3. Організації-партнери, співвиконавці проекту

  4. Мета та завдання проекту

  5. Технологія досягнення цілей

   1. Інформаційне забезпечення освітнього процесу

   2. Технології дистанційної освіти

   3. Забезпечення адміністративного документообігу у мережі

 2. Варіанти технічних рішень мережі

  1. Загальна архітектура освітньої мережі

  2. Технічне рішення мережі Обл. УНіО

  3. Типова мережа районного відділу освіти

  4. Технологія об’єднання віддалених локальних мереж

  5. Типова шкільна мережа

  6. Розробка технічних рішень з’єднання локальних мереж

   1. ADSL – технологія

   2. Технології радіозв’язку

   3. Модеми для виділених ліній

   4. Технологія Ethernet

  7. Вибір серверної операційної системи

  8. Вибір провайдера послуг Інтернет

 3. План-робіт побудови мережі

  1. Календарний план робіт

  2. Типовий план робіт на певному об’єкті

 4. Перспективний план розвитку мережі

  1. Впровадження внутрішнього телефонного зв’язку у освітній мережі Хмельницької області

  2. Впровадження системи відео конференцій

  3. Впровадження системи відео спостереження

  4. Впровадження системи захисту/ шифрування даних

  5. Розбудова власних каналів зв’язку

 5. Додатки

Додаток 1.
Відеокамера - електронний кінознімальний апарат, пристрій для отримання оптичних образів об'єктів за допомогою зйомки на світлочутливому елементі, пристосований для запису або передавання зображення у русі.
Еволю́ція - природне явище зміни популяцій, видів, вищих таксонів, біоценозів, флор і фаун, генів і ознак у часі в ході історії Землі.
Шифрува́ння - оборотне перетворення даних, з метою приховання інформації. Шифрування з'явилось близько 4 тис. років назад. Першим відомим зразком шифру вважається єгипетський текст, створений приблизно в 1900 р.
Стан комп’ютеризації шкіл Хмельницької області

Додаток 2.ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1 Актуальність та проблеми проекту


Нові iнформацiйнi технологiї наприкiнцi ХХ столiття стають не тiльки головною рушiйною силою прогресу, засобом спiлкування мiж державами, компанiями, унiверситетами стали потужним засобом навчання.
Проектува́ння - процес створення проекту, прототипу, прообразу майбутнього об'єкта, стану та способів його виготовлення. У проектуванні застосовують системний підхід, який полягає у встановлені структури системи, типу зв'язків, визначені атрибутів, аналізуванні впливів зовнішнього середовища.
Актуа́льність (від лат. actualis - справжній, теперішній, сучасний, важливий у даний момент, злободенний, назрілий) - абстрактний іменник до прикметника «актуальний». Актуальність - важливість, значимість чого-небудь на сьогодні, сучасність, злободенність.
Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.
Iснує безлiч можливостей використання нових iнформацiйних технологiй в навчальних процесах - вiд самостiйного складання програм, створення своїх сторiнок у просторi Internet, дистанцiйного навчання до поринання в свiт найкращих музейних колекцiй, бібліотек. Тому значення комп’ютерних та телекомунікаційних технологій для освіти важко переоцінити.

В цьому контекстi можна говорити як найменше про три напрямки застосування інформаційних технологій:

1) розвиток загальних здiбностей дитини за допомогою iнформацiйно-технологiчної пiдтримки iнтелектуальної дiяльностi людини;

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

2) розвиток спецiальних здiбностей, якi є специфiчними для дiяльностi фахiвцiв різноманітних технологiй;

3) запобiгання негативному впливу iнформацiйних технологiй на психiку i взагалi на здоров’я дитини. Створення особливої культури виживання в умовах широкого застосування новiтнiх iнформацiйних технологiях.

Як відомо, здібності дитини розвиваються тим краще, чим більше її можливості отримання різноманітного сенсорного досвіду, знайомства з кращими досягненнями світової культури, моделювання наслідків реалізації своїх ідей, тощо. Всі ми досить добре знаємо, скільки втрачають обдаровані діти, коли вони не мають можливості користуватися бібліотеками, не ходять до музеїв, не бувають в опері, не навчаються з такими технологіями, які є кращим надбанням людства.

Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
Причи́нність, також причи́нно-наслідко́вий зв’язо́к, причи́новість, причи́ново-наслідко́вий зв’язо́к, кауза́льність - (неформально, нестрого розуміючи) зв’язок між подією А («причиною») й іншою подією Б («наслідком»), яка необхідно настає за першою чи витікає з неї.
Здібності - індивідуально стійкі психічні властивості людини, що визначають її успіхи в різних видах діяльності. Задатки - це потенційні можливості, що виявляються в діяльності, яка не може існувати без них.
Бібліоте́ка або книгозбі́рня (грец. βιβλιον - книжка і θηκη - сховище, скриня) - культурно-освітній заклад, що здійснює збирання друкованих і рукописних матеріалів, проводить їх опрацювання і відображення у каталогах, організовує відповідне їх зберігання, збереження і обслуговування ними читачів.
І коли так дитина нарешті, наприклад, вступаючи до університету, потрапляє у велике місто, в культурне середовище, їй треба надолужувати ці втрати, іноді на це витрачається ціле життя. Втрачає не тільки конкретна обдарована людина, а й все людство.

Отже найбільшим надбанням людства від застосування інформаційних технологій є наближення найкращих досягнень світової науки та культури до кожної пересічної людини.

Нові інформаційні технології надають фантастичні можливості вчителям та батькам у розвитку загальних здібностей дітей з використанням всього арсеналу досягнень світової культури.

Фанта́стика (від дав.-гр. φανταστική - мистецтво уяви, фантазія) - жанр художніх творів, в якому за допомогою додавання вигаданих, уявних елементів створюється світ, відмінний від сьогоденного, реального.
Мається на увазі, що є багато комп’ютерних енциклопедій, баз даних, досконалих учбових програм, ілюстрованих компьютерних книжок, учбових ігор, що розвивають здібності дитини.

В Хмельницькій області поширюється тенденція до використання у навчально-виховному процесі інформаційних і телекомунікаційних технологій, інформатизації навчальних закладів.

Станом на 01.07.2006 р. 401(84,2%) загальноосвітні навчальні заклади


І-ІІІ ст.
Тенденція і тенденційність (від лат. tendo - направляю, прагну) - можливість тих чи інших подій розвиватися в даному напрямку.
Інформатиза́ція - сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.
Енциклопе́дія (лат. encyclopaedia від дав.-гр. ἐγκύκλιος παιδεία - «круг наук», дав.-гр. κύκλος - коло і дав.-гр. παιδεία - навчання, наука) - «коло наук», сукупність наукових знань з широкого кола питань.
Хмельни́цька о́бласть (до 4 лютого 1954 року - Кам'яне́ць-Поді́льська) - область на заході України. Утворена 22 вересня 1937 року постановою ЦВК СРСР з центром у місті Кам'янці-Подільському.
Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.
оснащені навчальними комп’ютерними комплексами (додаток 1).

До мережі Інтернет підключено 278 (58,4%) загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ст.

Комплексний (рос. комплексный, англ. complex, нім. komplex) - з'єднаний з будь-чим, складний; той, що являє собою комплекс будь-чого; комплексний розвиток економічних районів - планомірний, пропорційний розвиток господарства районів на основі оптимального поєднання галузей виробничої спеціалізації з галузями, що обслуговують виробництво й населення; комплексні сполуки - речовини, які утворенні сполученням двох або більше атомів, молекул або іонів.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
(додаток 2).

В той же час аналіз стану комп’ютеризації закладів освіти області свідчить про недостатній рівень інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, а саме:


 • у 75 (15,8%) загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ст. відсутні навчальні комп’ютерні комплекси (додаток 1);

 • лише 11 (3,1%) загальноосвітніх шкіл І-ІІ ст. та 2 (0,9%) загальноосвітніх шкіл І ст. оснащені навчальними комп’ютерними комплексами (додаток 1);

 • у 12 (66,7%) школах-інтернатах, 49 (96%) позашкільних навчальних закладах відсутні навчальні комп’ютерні комплекси (додаток 1);
  Інтернат, також інтернатний заклад - заклад з цілодобовим перебуванням дітей, створений з метою їх проживання, розвитку, виховання, освіти, професійної орієнтації, підготовки до самостійного життя.


 • у 80 (22,8%) загальноосвітніх школах І-ІІ ст. та 181 (79,4%) загальноосвітній школі І ст. взагалі відсутня комп’ютерна техніка (додаток 1);

 • не забезпечено ефективне використання інформаційних, зокрема, мультимедійних, та електронних засобів навчання;

 • рівень комп’ютерного оснащення загальноосвітніх навчальних закладів не забезпечує у повній мірі доступу вчителів та учнів до глобальної мережі Інтернет, що не дає можливості використовувати у навчальному процесі вітчизняні і зарубіжні бази даних знань, і вивчати сучасні телекомунікаційні технології;
  Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.
  Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.


 • не створено комп’ютерну освітню мережу області, що не дозволяє здійснювати управлінську діяльність в галузі освіти на якісно новому рівні.

У відповідності до обласної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 роки розробленої на виконання Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» від 4.07.2005 р. №1013, постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Ука́з Президе́нта Украї́ни - це правовий акт глави держави, який видається з найважливіших питань, віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так і ненормативний (правозастосовний характер).
Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
№1153 «Про затвердження Державної програми Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки», наказу Міністерства освіти і науки України від 20.06.2006 р.№113-р «Про заслуховування керівників Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань інформатизації навчальних закладів» розроблено даний проект побудови Хмельницької обласної освітньої мережі (надалі - проект).
Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.
Севасто́поль (крим. Aqyar, рос. Севастополь, у 1783–1784 та 1797–1826 роках - Ахтіар, старогрецьке Херсонес, давньоруське Корсунь) - портове місто в Україні. Місто зі спеціальним статусом, розташоване на південному заході Кримського півострова, на узбережжі численних (понад 30) бухт Чорного моря, найголовніша та найбільша з яких - Севастопольська, де розташовані головна база для військово-морських флотів та крупні порти. Із заходу та півдня омивається водами Чорного моря. На території регіону беруть початок усі три пасма Кримських гір (Зовнішнє, Внутрішнє та Головне). Один із 27 адміністративних регіонів України. З березня 2014 року місто фактично знаходиться під російською окупацією, що практично підтверджує Резолюція Генеральної Асамблеї ООН про підтримку територіальної цілісності України.
Адміністрáція - це: «державна адміністрація» у значенні певних органів державного управління. Розрізняють - А. центральну (Президент, Кабінет Міністрів, інші центральні відомства) та місцеву (решта органів державного управління); із запровадженням інституту президентства створено апарат при Президентові України, який має назву «Адміністрація Президента України».
Автоно́мія (грец. αυτος - «сам» і грец. νομος - «закон») - 1) наявна міра незалежності будь-якого явища від зовнішньої причини його зумовленості; 2) в етиці - стадія морального розвитку особистості, яка характеризується здатністю самостійно створювати або вибирати моральні правила для свого життя і поведінки; здатність людини як суб'єкта етичного відношення до самовизначення на основі власного світогляду, “власного законодавства”.
Автоно́мна Республі́ка Крим (крим. Qırım Muhtar Cumhuriyeti, рос. Автономная Республика Крым) - адміністративна одиниця на півдні України, розташована на Кримському півострові між 44°23' і 46°15' північної широти та між 32°29’ і 36°39’ східної довготи.Головною метою проекту є створення умов для підготовки підростаючого покоління до повноцінної плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві, підвищення якості, доступності та ефективності освіти.
Доступність (англ. Availability) - властивість інформаційного ресурсу, яка полягає в тому, що користувач та/або процес, який володіє відповідними повноваженнями, може використовувати цей ресурс відповідно до правил, встановлених політикою безпеки не очікуючи довше заданого (прийнятного) інтервалу часу.
Життєдіяльність - сукупність процесів, які відбуваються у живому організмі, слугують підтримці в ньому життя та є проявами життя. Для життєдіяльності характерний обмін речовин.

Завданнями мережі є :

 • забезпечення ефективності використання інформаційних, зокрема розподілених мультимедійних та електронних засобів навчання, створення мережі інформаційного забезпечення сфери освіти, запровадження інтерактивних методів навчання;

 • створення умов для формування інформаційної культури учнів, як невід'ємної складової загальної культури кожної людини і суспільства в цілому;
  Інформаційна культура (англ. Information culture) - в широкому значенні - це сукупність принципів і реальних механізмів, що забезпечують позитивні взаємодії етнічних і національних культур, а також сполученість у загальному досвіді людства.


 • рівнева і профільна диференціація навчально-виховного процесу з метою якомога повнішого розвитку нахилів і здібностей дітей, задоволення їх запитів і потреб, розкриття їх творчого потенціалу;
  Задово́лення - позитивно забарвлена емоція, що супроводжує вдоволення однієї або кількох потреб. Антонімом задоволення є страждання й біль. Поняття задоволення в філософії Епікура ототожнене зі щастям.


 • удосконалення управління освітою (Забезпечення адміністративного документообігу).


Мета розбудови освітньої мережі:


 • оснащення закладів освіти сучасними засобами мережних інформаційних технологій;

 • удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

 • інформатизація навчально-виховного процесу, використання у процесі вивчення шкільних навчальних дисциплін педагогічних програмних засобів на базі сучасних комп'ютерів, телекомунікаційних мереж тощо;
  Дисциплíна (лат. disciplina - навчання, виховання) - багатозначне поняття.
  Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням
  Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.


 • подальше удосконалення навчання інформатики.


Інноваційність проекту
Створення та об’єднання такої кількості робочих місць в межах цілої області робить даний проект унікальним як на теренах України, так і СНД.
Теритóрія (лат. territorium - область, територія; від terra - земля) - регіон, обмежена частина земної поверхні в природних, державних, адміністративних або умовних межах: визначається протяжністю, як специфічним видом «просторового» ресурсу, площею, географічним розташуванням, природними умовами, господарською освоєністю.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

Унікальність проекту зумовлена:

 1. значним територіальним розрідженням робочих місць;

 2. поєднання різноманітних технологічних рішень при створенні єдиної мережі.

Інноваційність проекту полягає в:

 1. оперативному запровадженні найновішого програмного забезпечення;

 2. створенні баз даних та забезпеченні доступу до них широкого кола користувачів, що збільшить ефективність їх використання, підвищить рівень якості освіти учнів;

 3. переході на світовий рівень інформаційної культури вчителів;

 4. підвищенні ефективності управлінської діяльності як керівників галузі, так і керівників навчальних закладів.

 5. упровадженні сучасних ІКТ в управління галуззю.

Американський соціолог-футуролог Елвін Тоффлер у своїй книзі „Третя хвиля” (Toffler A.

Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Елвін Тоффлер (англ. Alvin Toffler; 4 жовтня 1928, Нью-Йорк, США – 27 червня 2016, Лос-Анджелес, США) - американський письменник, соціолог та футуролог, один з авторів концепції «Інформаційної цивілізації».
, The third wave.) ще у 80-тих роках ХХ століття визначив три хвилі розвитку суспільства: перша – хвиля революції сільського господарства; друга – промисловий переворот;
Промисло́ва револю́ція або промисло́вий переворо́т - перехід від ручного, ремісничо-мануфактурного й доморобного до великого машинного фабрично-заводського виробництва, який розпочався в Англії у другій половині XVIII ст.
третя (сучасний стан) – революція інформаційних комунікаційних технологій, які пов'язані зі створенням, збереженням, передачею, обробкою і управлінням інформацією.
Ство́рення (англ. Creation, нім. Schöpfung, івр. בריאת העולם‎) - доктринальна позиція у багатьох релігіях та філософських системах вірувань, яка твердить, що за створенням всесвіту стоїть Божество. Богословські пояснення створення всесвіту можуть мати різноманітні форми, однією з основних є релігійна догма створення.

Сучасний стан суспільства можна охарактеризувати не тільки як інформаційний, а як і мережевий.


 • За даними компанії Nielsen//NetRatings Inc.
  Комерційна організація, також Компанія (англ. Company) - юридична особа, що ставить собі за основну мету своєї діяльності одержання прибутку, на відміну від некомерційної організації, яка не має на меті отримання прибутку і не розподіляє отриманий прибуток між учасниками.
  у порівнянні з іншими країнами світу стан розповсюдження Інтернет та інших інформаційних технологій Україна знаходиться на 82 місці у світі.

 • П’ятірку лідерів по цим показникам становлять Сінгапур, Ісландія, Фінляндія, Данія та США. Японія знаходиться на 8-му місці, ФРГ – на 14-му, Франція – на 20-му місці. Серед країн, які входили до складу СРСР, лідирують країни Прибалтики: Естонія, Литва та Латвія, які займають відповідно 25, 43 та 56 місце у списку. Далі йде Росія – 62 місце. По ступінню розповсюдження інформаційних технологій Росія випереджує Польщу та Болгарію (72 та 73 місця)

 • Компанія Nielsen//NetRatings Inc. визначає, що найбільший рівень „інтернетизації” демонструє Швейцарія, де Інтернет використовують 62% населення, далі йдуть Австралія - 50%, Нідерланди - 47%,

Франція - 37%, Великобританія - 36% та Німеччина - 34%.


Рис.1.1. Географія користувачів

глобальної мережі ІнтернетРис.1.2. Країни-лідери по кількості користувачів

Інтернет


Рис.1.3. Інтернет по регіонах України
Освіта набуває глобалізаційних ознак, тобто набуває таких елементів що є однаковими, універсальними для різних віддалених регіонів світу.
Регіо́н (англ. region, нім. Gebiet n, Region f; від лат. regio - царина, царство) - в давнину земля, царство, сьогодні - велика земельна одиниця. У фізичній географії - узагальнена назва одиниць фізико-географічного районування будь-якого таксономічного рангу.
Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.
Це призводить до появи універсальних високоякісних освітніх ресурсів. Як приклад можуть бути наведені наступні:


 • EUDISED – European Documentation and Information System for Education – Європейська система з документації та інформації в освіті, http://www.einsgem.org/

 • GSN(GlobalSchoolNetFoundation) - Фундація глобальної шкільної мережі http://www.globalschoolnet.org/index.html

спрямована на налагодження зв’язків між школами, бізнесом, громадою у світовому просторі для проведення спільної освітньої, наукової та культурної діяльності. .

 • Айорн” (“iEARN”) - International Education and Resource Network) -

Міжнародна освітня та ресурсна глобальна мережа http://www.
Глобаліза́ція (англ. globalization) - процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації. У ширшому розумінні - перетворення певного явища на планетарне, таке, що стосується всієї Землі.
iearn.org.ua/index.html

Спрямована на проведення спільних міжнародних та національних телекомунікаційних проектів за різними напрямами. • EURYDICE (The Educational Information Network in the European Community) – Освітянська інформаційна мережа Європейського Співтовариства http://www.eurydice.org/

 • CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) - Європейський центр з розвитку професійної підготовки http://www.cedefop.gr – спрямована на питання розвитку професійної освіти та підготовки у країнах Європи.
  Євро́па (іноді Евро́па) - частина світу в Північній півкулі.
  Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.
  Європе́йський Сою́з (Євросою́з, ЄС, англ. European Union, EU) - економічний та політичний союз 28 держав-членів, що розташовані здебільшого у Європі. Веде свій початок від утворення Європейської спільноти з вугілля та сталі і Європейської економічної спільноти, що були засновані шістьма країнами в 1951 та 1958 роках відповідно.
  Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.
  Професі́йно-техні́чний навча́льний за́клад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.


 • ETV (European Training Village) - Європейський підготовчий табір http://www.trainingvillage.gr/ - інтерактивна база для всіх, хто займається професійною освітою та підготовкою.

 • ENIC Network (European Network of National Information Centres) - Європейська мережа національних інформаційних центрів http://www.enic-naric.net/ Мета - визнання дипломів та терміну навчання у країнах Європейської співдружності, Центральної , Східної Європи, сприяння співпраці між Національними інформаційними центрами вищої освіти зарубіжних країн.
  Співпраця, співробітництво - спільна з ким-небудь діяльність, спільна праця для досягнення мети. Для відображення негативного сенсу цього слова (співпраця з ворогом) використовується слово колабораціонізм.
  Націона́льність - приналежність особи до нації, держави або народу. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо.
  Австра́лія, або Австралі́йський Сою́з (англ. Commonwealth of Australia) - держава у Південній півкулі Землі на Австралійському материку і острові Тасманія. До складу країни входять також багато невеликих островів, серед яких Норфолк і Лорд-Гав в Тихому океані, Кокосові острови в Індійському та інші.
  Східна Європа - політичний та історико-географічний регіон Європи.


 • GINIE (Global Information Networks in Education) – Глобальні Інформаційні мережі в освіті.

http://www.ginie.org/about/sponsors.html - проведення довгострокових програм, пов’язаних з дослідженнями та технічною підтримкою освіти для гуманітарного розвитку націй у період конфліктних ситуацій.
Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.
Робоча мова – англійська.

 • GLORIAD (Global Ring Network for Advanced Applications Development) http://www.gloriad.org/gloriad/index.html– Глобальна кільцева комп’ютерна мережа проведення спільних наукових освітянських проектів, співробітництво між країнами світу в сфері освіти.

 • LРосійський загальноосвітній портал – http://www.school.edu.ru;

 • Спільнота освітніх мереж (CLN) Community Learning Network - http://www.cln.org/index.html. Робоча мова – англійська.

 • Сервер для вчителів http://corporate.classroom.com. Робоча мова – англійська.

 • Вебсайт освітніх програм НАСА (NASA Education-Освіта NASA) http://education.nasa.gov/home/index.html Робоча мова – англійська.

 • Російська Федерація “Інтернет - освіта» http://www.fio.ru/

 • Інтернет - портал для вивчаючих англійську мову http://english4u.
  Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.
  dp.ua
  Робоча мова – російська.

 • літературна Інтернет бібліотека школяра http://www.litbook.by.ru. Робоча мова – російська.

 • Українська освітня мережа (Educational Network Ukraine) http://www.ednu.kiev.ua

Додатково див.Додаток ___________.

Рис.1.4. Цілі побудови освітньої мережі доступу до Інтернет  1. Каталог: osvita -> services
   osvita -> Безпечний Інтернет для дітей
   osvita -> Додаток 3 до наказу управління освіти від № положенн я про конкурс на кращі цифрові освітні ресурси
   osvita -> Створення і показ комп'ютерних презентацій
   services -> Приклади технічних рішень мереж, реалізованих в містах та районних центрах Хмельницької області
   services -> Варіанти вибору обладнання для різних типів прямого з’єднання локальних мереж
   services -> Загальна архітектура Корпоративної комп’ютерної мережі освітніх закладів Хмельницької області
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12 • Погоджено Хмельницький, 2006 ЗМІСТ
 • ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 1.1 Актуальність
 • Головною метою
 • Завданнями мережі є
 • Мета розбудови освітньої мережі
 • Інноваційність проекту Створення та об’єднання такої кількості робочих місць
 • Унікальність проекту зумовлена
 • Інноваційність проекту полягає в
 • Україна
 • Рис.1.1. Географія користувачів глобальної мережі Інтернет
 • Європейського