Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНтц «Інтернет-сервіс» проект «Освітня мережа Хмельницької області»

Нтц «Інтернет-сервіс» проект «Освітня мережа Хмельницької області»
Сторінка2/12
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Очікувані результати проекту

Розкриємо більш детально цілі доступу до Інтернет освітніх закладів області елементи котрих розкрито на мал.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
1:

Доступ до освітніх інформаційних ресурсів включає у себе доступ до:


 1. Мережевих бібліотек

 2. Освітніх баз даних

 3. Професійних лекційних курсів


Рис.1.5.

Ле́кція (лат. lectio - читання) - основна форма проведення навчальних занять, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу.
Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
Адміністративний документообіг.

У завершеному вигляді проект має досягти наступних практичних результатів:

1. Під’єднання всіх міських та сільських навчальних закладів районів області до мережі Інтернет та до локальної мережі районного відділу освіти.

2. Формування локальних мереж районних відділів освіти Хмельницької області.

3. Об’єднання всіх навчальних закладів обласного центру через комп’ютерну розподільчу мережу Обласного управління у справах освіти і науки.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Рі́вне (1939-1991 - Ро́вно) - місто обласного значення в Україні, обласний центр Рівненської області, центр Рівненського району Рівненської області. Населення: 247,6 тис. мешканців (2016 р.).

4 Формування серверів документообігу Обл. УНіО та Рай.УНіО. Створення і виробленя сучасних технологій між Обл.УНіО та Рай.УНіО та структурних підрозділів.

Підро́зділ - у військовій справі - військова одиниця постійної організації, головним чином однорідного складу в кожному роді військ та у спеціальних військах, що організаційно входить до складу більшого підрозділу або військової частини.

5. Формування умов для впровадження систем дистанційної освіти у структурі Обл.УНіО .  1. Організації-партнери, співвиконавці проекту

Замовники:

 1. Обласне Управління у справах освіти і науки.

 2. Районні відділи управління освіти.

 3. Хмельницький обласний інститут удосконалення вчителів – методологічне забезпечення.

 4. Хмельницький національний університет – програмне забезпечення.

Виконавці: 1. ТОВ «НТЦ «Інтернет-сервіс»:

Передпроектне дослідження та написання проекту

Вироблення мережних технологій

Монтажні та налагоджувальні роботи

Технічне обслуговування збудованого об’єкту.  1. Мета та завдання проекту

Мета проекту – створення єдиної Хмельницької обласної освітньої інформаційної мережі, розробка та запровадження інформаційно-комп’ютерних технологій в навчально-виховний процес та в систему управління освітніми установами відповідно до вимог реформування освіти, інтеграція навчальних закладів у світову інформаційну систему.
Завдання, які ставить перед собою проект:

 • створення єдиної Хмельницької обласної освітньої інформаційної мережі;

 • створення ефективної системи управління місцевими закладами освіти;

 • впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес закладів освіти міста;
  Рефо́рма (лат. reform, фр. réforme - «перетворюю», «змінюю») - 1) В соціології Р. – комплекс заходів, якими вводяться такі нові суспільні відносини, які не змінюють основ (передусім, економічних) системи суспільних відносин, але призводять до зміни умов діяльності всіх або групи членів суспільства.
  Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
  Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
  Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.


 • інтеграція навчальних закладів у світову інформаційну систему;

 • підвищення кваліфікації викладачів міста в галузі інформаційно-комп’ютерних технологій;

 • підвищення рівня управлінської компетенції та організації праці керівників навчальних закладів.
  1. Технологія досягнення цілей

1.5.1 Інформаційне забезпечення освітнього процесу

Доступ до всесвітньої мережі Інтернет дозволить підвищити інформаційну наповненість освітнього процесу.

Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.
Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.
Організація праці - це один з напрямів управління виробництвом, що здійснюється через систему взаємопов'язаних між собою методів залучення до праці, форм розподілу та кооперації, згідно з якою групи працівників закріплюються за певними галузями суспільно-корисної діяльності.
Всесві́тня мережа (англ. World Wide Web, скорочено: WWW; також: всемережжя, веб або тене́та) - найбільше всесвітнє багатомовне сховище інформації в електронному вигляді: десятки мільйонів пов'язаних між собою документів, що розташовані на комп'ютерах, розміщених на всій земній кулі.
Забезпечити доступ кожного учня до ресурсів всесвітньої мережі – важливе завдання, для вирішення якого будуються локальні мережі районних управлінь обласного управління у справах освіти і науки.

Застосування освітніх ресурсів із Інтернет буде позитивно впливати на такі параметри освітнього процесу як:


 • Актуальність матеріалу, який викладається,

 • Доступність рідкісних інформаційних джерел,

 • Можливість спілкування з іншими учасниками освітнього процесу незалежно від їх місцезнаходження.

Другою важливою складовою освітнього рпоцесу є його адміністрування. Підвищення якості інформаційної підтримки рішень адміністрації дозволить покращити освітній процес.
Пара́метр (від дав.-гр. παραμετρέω) - відмірюю, розмірюю)(рос. параметр, англ. parameter, нім. Parameter m, Kennwert m, Kenngrösse f, Kennzahl f) - величина, що нею характеризують якусь властивість, стан, розмір або форму об'єкта, робочого тіла, процесу, явища або системи тощо.
Координати (рос. координаты, англ. coordinates; нім. Koordinaten f pl) - числа, величини, що визначають положення точки у просторі.
Педагогі́чний проце́с - динамічна система, яка об'єднує процеси навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості. Процес, сутність якого полягає у забезпеченні єдності навчання, виховання і розвитку на основі цілісності і загальності.


1.5.2. Технології дистанційної освіти

Дистанційне навчання

Запропонований проект освітньої мережі дозволяє реалізувати дистанційне навчання - сукупність педагогічних технологій, що базуються на принципах відкритого і комп’ютерного навчання та активних методах навчання у спілкуванні в інформаційному освітньому просторі, для організації освіти користувачів, розподілених у просторі та часі.

Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності. • Розвиток освітньої системи в Україні повинен призвести до:
  появи нових можливостей для оновлення змісту навчання та методів викладання дисциплін і розповсюдження знань;

 • розширення доступу до всіх рівнів освіти, реалізації можливості її одержання для великої кількості молодих людей, включаючи тих, хто не може навчатись у вищих навчальних закладах за традиційними формами внаслідок браку фінансових або фізичних можливостей, професійної зайнятості, віддаленості від великих міст, престижних навчальних закладів тощо;
  Прести́ж (фр. prestige - авторитет, повага) - громадська оцінка суспільної вагомості індивіда, соціальної групи, професії, організації, певної норми тощо. Практично тісно переплітається з авторитетом, повагою і впливом, має значний вплив на мотиви поведінки людей, на їхні рішення і дії.
  Ви́щий навча́льний за́клад (ВНЗ, виш, вуз) - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, має один з чотирьох рівнів акредитації, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.

  реалізації системи безперервної освіти "через все життя", включаючи середню, довузівську, вищу та післядипломну;

 • індивідуалізації навчання при масовості освіти.

Для досягнення зазначених результатів необхідно швидкими темпами розвивати дистанційну освіту, запровадження якої в Україні передбачено Національною програмою інформатизації.
Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів).

Технології дистанційного навчання складаються з педагогічних та інформаційних технологій дистанційного навчання.

Інформаційні технології дистанційного навчання - це технології створення, передачі і збереження навчальних матеріалів, організації і супроводу навчального процесу дистанційного навчання за допомогою телекомунікаційного зв’язку.

Незначна за часом та обсягом частина навчального процесу дистанційної освіти може здійснюватись заочною формою (складання іспитів, практичні, лабораторні роботи тощо). Кількісні та змістовні показники цієї частини залежать від напрямку підготовки (спеціальності) та етапу розвитку дистанційної освіти і визначатимуться нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Лабораторія (середньовічна лат. laboratorium, від лат. laboro - працюю, лат. labor - праця, робота) - багатозначний термін, що залежно від контексту, може означати: Спеціально обладнане та устатковане приладами, пристроями, мережами приміщення або транспортний засіб (наприклад, автомобіль, вагон потягу, літак, гелікоптер, субмарина тощо) для наукових досліджень, навчальних робіт, контрольних аналізів та випробувань (див. лабораторне устаткування). Установу або її відділ, що проводить експериментальну науково-дослідницьку та навчальну роботу. Внутрішні творчі процеси, внутрішню діяльність кого-небудь. Наприклад, творча лабораторія дослідника, митця тощо.
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.


Технології дистанційного навчання можуть використовуватись не тільки в дистанційній освіті, а й в інших формах навчання: очній, заочній, екстернаті; крім того - в окремих дисциплінах або блоках дисциплін, що призначені для підвищення освітнього рівня чи кваліфікації окремих осіб та (або) груп слухачів.

Стан розвитку дистанційної освіти в Україні на сьогоднішній день не відповідає вимогам до інформаційного суспільства, що прагне інтегруватись у європейську і світову спільноту. По-перше, Україна відстає від розвинутих країн в застосуванні технологій дистанційного навчання при підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації фахівців різних галузей і рівнів.

Спільнота - це група людей, які з будь-якої причини відчувають досить спільного між собою, щоб мати спільні прагнення, цілі та структури.
Розвинені країни - країни з найбільшим розвитком економіки, в яких домінує третинний і четвертинний сектори. Цей рівень економічного розвитку зазвичай характеризується високим прибутком на душу населення і максимальним індексом розвитку людського потенціалу (ІРЛП).
По-друге, має місце суттєве відставання телекомунікаційних мереж передачі даних, які відзначаються недостатньою пропускною спроможністю, надійністю зв’язку та його низькою якістю. По-третє, в Україні відсутня нормативно-правова база, яка б регламентувала і забезпечувала діяльність навчальних закладів у напрямку впровадження дистанційної освіти як рівноцінної форми навчання з очною, заочною та екстернатом.

Незважаючи на зазначені проблеми, кількість студентів та слухачів, що здатні і бажають навчатись за дистанційними технологіями, вже зараз досить велика і зростає дуже швидко.

Екстерна́т - це форма отримання освіти, яка передбачає самостійне вивчення загальноосвітніх програм загальної, середньої освіти з подальшою проміжною та державною (підсумковою) атестацією у загальноосвітньому закладі, що має державну акредитацію.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.

З метою розробки технологій дистанційного навчання та застосування їх в освітньому процесі Міністерством освіти і науки України створено Український центр дистанційної освіти.

Міністерства - центральні органи виконавчої влади, покликані формувати та реалізувати державну політику у відповідних сферах суспільного життя (секторах державного управління), їх очолюють міністри, які за посадою є членами Кабінету міністрів і відповідно до цього мають статус політичних діячів (політиків).

Певні кроки у розвитку та впровадженні дистанційних технологій у навчальний процес зроблені у багатьох навчальних закладах, організаціях та установах України, де накопичені науково-методичний, кадровий та виробничий потенціал, інформаційні ресурси та технології, існує телекомунікаційна інфраструктура. Але переважна більшість навчальних закладів, організацій та установ, які використовують або намагаються використовувати технології дистанційного навчання, потребують об’єднання їх зусиль та зусиль державних інституцій щодо: прискорення цього процесу; координації дій, нормативно-правової захищеності; надання дистанційній освіті статусу рівноцінної з очною, заочною, екстернатом форми навчання; зменшення інтелектуальних, матеріальних та фінансових витрат на впровадження і розвиток дистанційної освіти.

Більшість - велика частина чого-небудь, або кількісне переважання прихильників якоїсь ідеї чи рішення над їхніми противниками. Вважається найпершою засадою демократичного способу прийняття спільних рішень, головною й необхідною умовою обрання кандидата на виборну посаду.
Інтелектуал - людина розумової праці[Джерело?]. «Інтелектуалом» також називають[Хто?] освічену, начитану людину з високо розвиненим інтелектом[Джерело?].

Для забезпечення зазначених потреб, а також системності, комплексності і узгодженості дій у реформуванні освітньої системи у напрямку встановлення дистанційної освіти необхідна державна підтримка - створення, впровадження і розвиток національної системи дистанційної освіти в Україні (СДО), яка стане частиною освітньої системи України та буде інтегруватись в Європейський та світовий освітній простір. При цьому СДО забезпечує функціонування дистанційної освіти як рівноцінної форми навчання з видачею державних документів, а також дистанційного навчання за окремими курсами чи блоками курсів – з видачею свідоцтв (сертифікатів) відповідних навчальних закладів системи дистанційної освіти.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

Формування СДО повинно базуватися на системному підході та програмно-цільовому методі, що реалізуються шляхом виконання Програми створення системи дистанційної освіти в Україні.

Соціальне значення СДО полягає у можливості позитивного впливу на вирішення таких проблем як: • підвищення рівня освіченості суспільства і якості освіти;

 • реалізація потреб населення в освітніх послугах;

 • підвищення соціальної і професійної мобільності населення, активності;

 • збереження та поновлення знань, кадрового і матеріально-технічного потенціалу, що накопичені вітчизняною системою освіти;

 • формування єдиного освітнього простору в рамках усього світового співтовариства.

Розбудова дистанційної освіти в області забезпечить:

 • розширення кола споживачів освітніх послуг, у тому числі у важкодоступних районах, віддалених від наукових і культурних центрів;
  Активність - поняття, яке визначає темп руху і інтенсивність дій речовин, явищ і живих організмів. Активність визначається в порівнянні
  Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.


 • підвищення якості навчання слухачів, студентів і школярів незалежно від їхнього місцезнаходження;

 • створення додаткових робочих місць;

 • створення спеціальних курсів ДО, які спрямовані на підвищення кваліфікації і перепідготовку кадрів;

Як приклади вдалих систем дистанційної освіти можуть бути наведені наступні європейські ресурси: • Віртуальні школи (Virtual School for the Gifted, Rocky View Virtual School, Academy Virtual School)

 • Онлайнові дистанційні курси для позашкільного навчання

 • Сайти та портали (SchoolNet Global, eSchoolnet.org, www.bbc.co.uk/schools, www.eun.org/portal/index.htm)

 • Онлайн бібліотеки (проекти Digital Libraries in Education – DLE)

Перерахунок найрозповсюдженіших тенології реалізації дистанційного навчання: • Відеотехнології. А саме: двостороннє відео з двостороннім аудіо, одностороннє відео з прямим передаванням в ефір, одностороннє відео на основі попередніх записів, що може передаватися через телетрансляцію та кабельне телебачення.

 • Аудіотехнології, що включають двосторонні аудіотрансмісії (аудіовідеоконференції) та односторонні аудіотрансмісії (наприклад, радіомовлення, попередні записи на аудіо плівках тощо).

 • Інтернет-технології: синхронне навчання через комп’ютер (у режимі онлайн за допомогою інтерактивних чатів або відео конференцій) та асинхронне навчання через комп’ютер (за допомогою електронної пошти та інших ресурсів)

 • Інші технології: CD-ROM, змішані пакети програм та розгалужені системи.
  Радіомо́влення - виробництво і розповсюдження аудіопрограм за допомогою електромагнітних хвиль, що поширюються передавальними пристроями і приймаються будь-якою кількістю приймачів.
  Конференція - заздалегідь заплановане, організоване зібрання людей для обговорення певної проблематики, яка визначена заздалегідь.
  Кабельне телебачення (англ. Cable TV, Community Antenna Television, CATV - букв. телебачення із загальною антеною) - модель телевізійного мовлення (а також іноді й FM-радіомовлення), в якій телесигнал розповсюджується за допомогою високочастотних сигналів, які передаються до споживача по кабелю.
  Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

Серед перерахованих особливе місце займають Інтернет-технології.Дистанційне навчання - це спосіб навчання на відстані, при якому викладач і студенти фізично перебувають у різних місцях. Історично, дистанційне навчання означало заочне навчання.
Ві́дстань або ві́ддаль між двома точками простору - довжина уявного відрізка прямої, що сполучає ці точки.
Інтернет-технології - це технології створення і підтримки різних інформаційних ресурсів в комп'ютерній мережі Інтернет: сайтів, блогів,форумів, чатів, електронних бібліотек та енциклопедій.
Істо́рія (від дав.-гр. ἱστορία - оповідь, переказ про відоме, досліджене минуле) або діє́пис - наука, яка вивчає минуле людства, покладаючись при цьому на письмові та матеріальні свідчення минулих подій.
Заочне навчання - вид навчання, який поєднує в собі риси самонавчання і очного навчання.
Однак сьогодні - це засіб навчання, що використовує аудіо, відео та комп'ютерні канали зв'язку.
Каталог: osvita -> services
osvita -> Безпечний Інтернет для дітей
osvita -> Додаток 3 до наказу управління освіти від № положенн я про конкурс на кращі цифрові освітні ресурси
osvita -> Створення і показ комп'ютерних презентацій
services -> Приклади технічних рішень мереж, реалізованих в містах та районних центрах Хмельницької області
services -> Варіанти вибору обладнання для різних типів прямого з’єднання локальних мереж
services -> Загальна архітектура Корпоративної комп’ютерної мережі освітніх закладів Хмельницької області
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12 • Організації-партнери, співвиконавці проекту
 • Мета та завдання проекту Мета проекту
 • Технологія досягнення цілей 1.5.1 Інформаційне забезпечення освітнього процесу
 • 1.5.2. Технології дистанційної освіти Дистанційне навчання
 • Інтернет-технології . Дистанційне навчання - це спосіб навчання на відстані