Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПривабливі риси дистанційної освіти

Привабливі риси дистанційної освіти
Сторінка3/12
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Привабливі риси дистанційної освіти
Гнучкість: учні, студенти, слухачі, що одержують дистанційну освіту, в основному не відвідують регулярних занять, а навчаються у зручний для себе час та у зручному місці.

Модульність: в основу програми дистанційної освіти покладається модульний принцип; кожний окремий курс створює цілісне уявлення про окрему предметну область, що дозволяє з набору незалежних курсів модулів сформувати навчальну програму, що відповідає індивідуальним чи груповим потребам.
Предме́тна о́бласть (ПрО) - множина всіх предметів, властивості яких і відношення між якими розглядаються в науковій теорії. В логіці - гадана область можливих значень предметних змінних логічної мови.


Паралельність: навчання здійснюється одночасно з професійною діяльністю (або з навчанням за іншим напрямком), тобто без відриву від виробництва або іншого виду діяльності.

Велика аудиторія: одночасне звернення до багатьох джерел навчальної інформації великої кількості учнів, студентів та слухачів, спілкування за допомогою телекомунікаційного зв'язку студентів між собою та з викладачами.
Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.
Аудитóрія або авдито́рія (лат. auditorium, від лат. auditor - «слухач») - у збірному сенсі: це публіка, соціальна спільність людей, об’єднана взаємодією з комунікатором (індивідом або групою), які володіють інформацією та доводять її до цієї спільності.


Економічність: ефективне використання навчальних площ та технічних засобів, концентроване і уніфіковане представлення інформації, використання і розвиток комп'ютерного моделювання повинні призвести до зниження витрат на підготовку фахівців.

Технологічність: використання в навчальному процесі нових досягнень інформаційних технологій, які сприяють входженню людини у світовий інформаційний простір.

Соціальна рівність: рівні можливості одержання освіти незалежно від місця проживання, стану здоров'я і соціального статусу.
Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.
Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
Соціальний статус - досить чітко визначене положення індивіда в соціальній ієрархії групи або групи у взаємостосунках з іншими групами.


Інтернаціональність: можливість одержати освіту у навчальних закладах іноземних держав, не виїжджаючи зі своєї країни та надавати освітні послуги іноземним громадянам і співвітчизникам, що проживають за кордоном.
Громадя́нин - людина певної країни. Ця приналежність є формально юридично оформленою. Як член певного соціуму громадянин має певні права та обов'язки, щодо цього соціуму і підпорядковується певним (прийнятим в громаді) нормам поведінки.


Нова роль викладача: дистанційна освіта розширює і оновлює роль викладача, робить його наставником-консультантом, який повинен координувати пізнавальний процес, постійно удосконалювати ті курси, які він викладає, підвищувати творчу активність і кваліфікацію відповідно до нововведень та інновацій.
Іннова́ція - ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.
Кваліфіка́ція (від англ. Quality - якість) - це: наявність підготовки, професійних знань, навичок та досвіду, які дають можливість особі належним чином проводити певні дії; рівень підготовленості, майстерності, ступінь готовності до виконання праці за визначеною спеціальністю чи посадою, що визначається розрядом, класом чи іншими атестаційними категоріями.


Позитивний вплив на студента (учня, слухача): підвищення творчого та інтелектуального потенціалу людини, що одержує дистанційну освіту, за рахунок самоорганізації, прагнення до знань, використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, вміння самостійно приймати відповідальні рішення.

Якість: якість дистанційної освіти не поступається якості очної форми навчання, оскільки для підготовки дидактичних засобів залучається найкращий професорсько-викладацький склад і використовуються найсучасніші навчально-методичні матеріали; передбачається введення спеціалізованого контролю якості дистанційної освіти на відповідність її освітнім стандартам.
Бажання - прагнення, потяг до здійснення чого-небудь, хотіння. Помірний ступінь прояви волі, між звичайним хотінням, та виваженим рішенням чи вибором. Висловлювана ким-небудь думка про бажаність здійснення чого-небудь, побажання.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Самоорганіза́ція - термін, який вживається для визначення процесів виникнення складних структур при відсутності нав'язаного зовнішньою дією порядку.
Дида́ктика (дав.-гр. διδακτικός - повчаючий) - один із розділів педагогіки, який вивчає закономірності засвоєння знань, умінь і навичок, формування переконань; визначає обсяг і структуру змісту освіти, вдосконалює методи й організаційні форми навчання, вплив навчального процесу на особу.
Контроль якості продукції - встановлення відповідності продукції та процесів вимогам нормативно-технічної документації, зразкам-еталонам; інформація про перебіг виробничого процесу та підтримання його стабільності; захист підприємства від постачань недоброякісних матеріалів, енергоносіїв та ін.

За способом одержання навчальної інформації розрізняють: синхронні навчальні системи та асинхронні.Синхронні системи припускають одночасну участь у процесі навчальних занять студентів і викладача. До таких систем належать: інтерактивне ТБ, аудіо графіка, комп'ютерні телеконференції, IRC, MUD, MOO.

Асинхронні системи не вимагають одночасного зв'язку студентів і викладача. Студент сам вибирає час і план занять. До таких систем в дистанційній освіті належать курси на основі друкованих матеріалів, аудіо/відео касет, електронної пошти, WWW, FTP.

Змішані системи - ті, що використовують елементи як синхронних, так і асинхронних систем.

За технічною основою передачі даних можна виділити такі форми дистанційного навчання: • розсилання друкованих матеріалів поштою (характерне для традиційного заочного навчання);
  Друка́рство - принцип одержання відбитків письмових знаків за допомогою тиснення. Отримані таким чином роботи можна використовувати у великих кількостях - що і стало суттю друкарства. До цього винаходу, на створення та відтворенням рукописних документів і книг мали монополію лише невелика кількість фахівців (особливо освічені ченці монастирях).
  Тради́ція - досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично і передаються з покоління в покоління; звичайна, прийнята норма, манера поведінки, усталені погляди, переконання когось; узвичаєння, узвичаєність, неписаний закон.


 • розсилання аудіо- і відеокасет;
  Відеокасета складається з магнітної стрічки розташованої у корпусі з полістиролу, є носієм інформації і застосовується для запису і відтворення відео та звуку за допомогою відеомагнітофону чи відеокамери.


 • засобами аудіо графіки (Audiographics);

 • через інтерактивне ТБ і відеоконференції;

 • через телеконференції, IRC, MOO, MUD (Internet);

 • через електронну пошту та листи розсилання (Internet);

 • через WWW (Internet).

Останнім часом Internet витісняє інші форми. Це пов'язане із трьома обставинами:

 • технічний розвиток Internet-технологій, що дозволяють більше дешевими та зручними засобами імітувати будь-яку навчальну модель;

 • простота підключення до мережі Internet;

 • низька вартість підключення.Рис.1.6. Відео лекторій Київського національного університету

Рис.1.7. Приклад системи дистанційної освіти у Хмельницькому національному університеті, провідному вузі регіону.

Хмельницький національний університет - вищий навчальний заклад України у місті Хмельницькому.

Впровадження системи дистанційної освіти одного з учасників проекту Хмельницького національного університету, що отримує нагороди у національних конкурсах новітніх інформаційних технологій є тому підтвердженням.

Ко́нкурс (лат. concursus) - змагання, яке дає змогу виявити найгідніших із його учасників або найкраще з того, що надіслане на огляд. Також конкурс - відбір претендентів на заміщення деяких посад. Вибір працівника належить не адміністрації, а проводиться за рішенням колегіального органу (наприклад, вченої ради), яке є обов'язковим для адміністрації. К.
Впровадження систем дистанційноїх освіти на теренах Хмельницької області є перспективним завданням запропонованого проекту.

Побудова єдиної освітньої мережі Хмельницької області є першим крооком розповсюдження дистанційної освіти і забезпечить умови доступу до цього новітнього навчального ресурсу.
   1. Електронний документообіг

Електронним документообігом називається документообіг, що здійснюється по відношенню до електронних документів.


Основні принципи електронного документообігу:


 • Однократна реєстрація документа

 • Паралельне виконання різних операцій з метою скорочення часу руху документів і підвищення оперативності їх виконання

 • Безперервність руху документа

 • Єдина база документарної інформації для централізованого зберігання документів і що виключає дублювання документів

 • Ефективно організована система пошуку документа


Очікувані результати впровадження

 • Забезпечення більш ефективного керування документами за рахунок автоматичного контролю виконання, прозорості діяльності організації на всіх рівнях.
  Зберіга́ння - дія за значенням зберігати; технологічний процес.
  Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.
  Дублюва́ння, дубльо́ваний пере́клад або дубля́ж (від фр. double «подвійний») - вид перекладу фільмів, мультфільмів та серіалів, за якого відбувається повна заміна оригінального мовлення на іншу мову з метою транслювання фільму в країнах, у котрих не користуються мовою, якою говорять персонажі аудіовізуального твору.


 • Підтримка ефективного накопичення, керування і доступу до інформації і знань. Забезпечення кадрової гнучкості за рахунок більшої формалізації діяльності кожного співробітника і можливості збереження всієї передісторії його діяльності.

 • Усунення дублювання і багаторазового перетворення інформації.

 • Забезпечення чіткої авторизації доступу до комерційної інформації, за рахунок чого підвищується персональна відповідальність співробітників за виконані дії строго в рамках наданих повноважень.
  Формаліза́ція (англ. formalization) - метод у математичній логіці, процес подання інформації про об'єкт, процес, явище в формалізованому вигляді.
  Повнова́ження - офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ.


 • Протоколювання діяльності підприємства в цілому (внутрішні службові розслідування, аналіз діяльності підрозділів, виявлення «гарячих точок» у діяльності).

 • Оптимізація бізнес-процесів і автоматизація механізму їхнього виконання і контролю.
  Бі́знес-проце́с (англ. Business Process) - будь-яка діяльність, що має вхідний продукт, додає вартість до нього, та забезпечує вихідний продукт для внутрішнього або зовнішнього споживача. Зміст 1 Опис 2 Моделювання та симуляція 3 Автоматизація та комп'ютеризація бізнес-процесів 4 Див.
  Механі́зм (грец. μηχανή mechané - машина) - система тіл, що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл. Механізм складає основу більшості машин і застосовується в різноманітних технічних об'єктах.


 • Виключення або максимально можливе скорочення обороту паперових документів на підприємстві. Економія ресурсів за рахунок скорочення витрат на керування потоками документів в організації.

 • Виключення необхідності чи істотне спрощення і здешевлення збереження паперових документів за рахунок наявності оперативного електронного архіву.Єдиний інформаційний простір

Рішення з автоматизації діловодства та контролю виконання документів надає можливість територіально розгалуженому підприємству «Головне підприємство - Районні управління» функціонувати в єдиному інформаційному просторі.

Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.
Діловодство (документаційне забезпечення управління) - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій у процесі здійснення управління підприємством.
Це забезпечується створенням в підприємстві актуальної центральної бази даних, яка оперативно оновлюється інформацією з баз даних управлінь. Кожен документ чи об`єкт вводиться в систему один раз і після збереження стає доступним всім іншим підсистемам.Для забезпеченню повного циклу поставки та впровадження систем управління документами у мережі необхідно виконати наступні етапи роботи:

 • Консалтинг по підтримці проектів модернізації та інтеграції систем управління документами.

 • Обстеження та визначення інформаційних рухів на підприємстві.

 • Опис бізнес-процесів, зв`язаних з обробкою документів та їх проходженням.

 • Розробка та узгодження Технічного завдання на поставку та впровадження системи управління документами в потрібній конфігурації та архітектурі.
  Проходження (в астрономії) - видиме пересування небесного тіла на тлі видимого диска іншого.
  Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
  Узго́дження - тип підрядного зв'язку між головним і залежним словами у словосполученні, коли форма залежного слова відповідає формі головного, тобто узгоджується з ним у роді, числі, відмінку. Наприклад, червона троянда.
  Модерні суспільства Модерніза́ція - перехід від традиційного аграрного суспільства до світського, міського й індустріального. Переважною більшістю теоретиків розглядається як соціальний та цивілізаційний процес спрямованої трансформації суспільств, який розгортався протягом XVI-ХХ ст.
  Архітекту́ра (грец. αρχιτεκτονικη - будівництво) - це одночасно наука і мистецтво проектування будівель, а також власне система будівель та споруд, які формують просторове середовище для життя і діяльності людей відповідно до законів краси.
  Техні́чне завдання́ (ТЗ) (англ. scope statements та англ. statement of work; SOW) - документ, що встановлює основне призначення, показники якості, техніко- економічні та спеціальні вимоги до виробу, обсягу, стадії розроблення та складу конструкторської документації.


 • Поставка системи управління документами потрібної конфігурації та архітектури.

 • Розробка додаткових модулів системи управління документами з урахуванням специфіки бізнес-процесів.

 • Поставка експлуатаційної документації системи управління документами.
  Експлуатаці́йна документа́ція - вид конструкторських документів, які окремо або у сукупності з іншими документами визначають правила експлуатації виробу і (або) відображають відомості котрі, засвідчують гарантовані виробником значення основних параметрів і характеристик (властивостей) виробу, гарантії і дані по його експлуатації протягом встановленого терміну служби.


 • Конвертація існуючих баз даних в структури системи управління документами.

 • Розгортання та налагодження загальносистемного програмного середовища системи управління документами.

 • Інсталяція та налагодження всього комплексу програмного забезпечення на серверах та робочих станціях.

 • Навчання користувачів та адміністраторів, надання експлуатаційної документації системи управління документами.

 • Впровадження системи управління документами.

 • Консультації, підтримка користувачів, «гаряча лінія».

 • Супроводження системи, її функціональний розвиток.


Очікувані результати впровадження


 • Забезпечення більш ефективного управління документами за рахунок автоматизованого контролю виконання, прозорості діяльності організації на всіх рівнях.

 • Підтримка ефективного накопичення, управління і доступу до інформації і знань. Забезпечення кадрової гнучкості за рахунок більшої формалізації діяльності кожного співробітника і можливості збереження всієї передісторії його діяльності.

 • Усунення дублювання і багаторазового перетворення інформації.

 • Забезпечення чіткої авторизації доступу до комерційної інформації, за рахунок чого підвищується персональна відповідальність співробітників за виконані дії строго в рамках наданих повноважень.

 • Протоколювання діяльності підприємства в цілому (внутрішні службові розслідування, аналіз діяльності підрозділів, виявлення “гарячих точок” у діяльності).

 • Оптимізація бізнес-процесів і автоматизація механізму їхнього виконання і контролю.

 • Виключення або максимально можливе скорочення обороту паперових документів на підприємстві. Економія ресурсів за рахунок скорочення витрат на управління потоками документів в організації.

Виключення необхідності чи істотне спрощення і здешевлення збереження паперових документів за рахунок наявності оперативного електронного архіву.
1.5.3 Забезпечення адміністративного документообігу у мережі

Автоматизований адміністративний документообіг дозволить розв’язати проблему взаємодії між різними вертикальними та горизонтальними структурними підрозділами Управління освіти та науки Хмельницької області.

Складність управлінської структури Управління освіти і науки вимагає нових інформаційних підходів для вирішення питань взаємодії між підрозділами.

Рис. 1.8. Структура районного управління у справах освіти і науки ( на прикладі м. Кам’янець-Подільський).
Автоматизований адміністративний документообіг складається з наступних модулів:


 • Діловодство,

 • Бібліотека електронних документів,

 • Електронний архів.Рис.1.9. Структура районного науково-методичного центру (на прикладі м . Кам.-Подільський).


Рис.1.10. Господарська структурна група районного Управління у справах освіти і науки (на прикладі м . Кам.-Подільський).


Кардинально розв’язати проблему узгодження взаємодії між структурними підрозділами дозволяє лише автоматизавона система документообігу.

Каталог: osvita -> services
osvita -> Безпечний Інтернет для дітей
osvita -> Додаток 3 до наказу управління освіти від № положенн я про конкурс на кращі цифрові освітні ресурси
osvita -> Створення і показ комп'ютерних презентацій
services -> Приклади технічних рішень мереж, реалізованих в містах та районних центрах Хмельницької області
services -> Варіанти вибору обладнання для різних типів прямого з’єднання локальних мереж
services -> Загальна архітектура Корпоративної комп’ютерної мережі освітніх закладів Хмельницької області
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12 • Хмельницькому національному університеті
 • Електронний документообіг
 • Єдиний інформаційний простір
 • Очікувані результати впровадження
 • Забезпечення адміністративного документообігу у мережі