Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОбґрунтування доцільності використання моделі аутсорсингу на підприємстві

Скачати 40.35 Kb.

Обґрунтування доцільності використання моделі аутсорсингу на підприємстві
Скачати 40.35 Kb.
Дата конвертації08.05.2017
Розмір40.35 Kb.
ТипОбґрунтування

Хаперскова В.В., (ф-т економіки та управління, IV курс)
ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ АУТСОРСИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
В сучасному світі досягають успіху лише ті компанії, які ведуть бізнес найбільш ефективним способом, оптимізуючи операційні витрати при збереженні високої якості товарів і послуг. Однією з найбільш успішних бізнес-моделей, які дають можливість добитися конкурентних переваг, є аутсорсинг.
Аутсо́рсинг (англ. outsourcing) - передача компанією частини її завдань або процесів стороннім виконавцям на умовах субпідряду.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Конкуре́нтна перева́га - перевага над конкурентами, що досягається за рахунок пропонування споживачам товарів вищої якості або завдяки низьким цінам, або через надання великих вигод, які компенсують високі ціни на товари і послуги.

На сьогодні використання аутсорсингу набуває досить широкого застосування в сфері управління фінансами, як елемент що дозволяє позбутися не рентабельних частин виробництва, а отже й зниження витрат в цілому. Однак, у зв’язку з недосконалістю функціонування та недостатнім інформаційним забезпеченням на вітчизняному ринку, використання аутсорсингу викликає суперечки.

Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Спір - словесне змагання; обговорення чого-небудь двома або кількома особами, в якому кожна з сторін обстоює свою думку, свою правоту
Відсутність ефективних підходів та практик, пов'язаних з управлінням аутсорсинговими проектами зумовлює затримку його інтеграції на ринок. Ці проблеми є перепоною для переймання закордонної практики використання аутсорсингу та отримання всього спектру переваг даного методу підвищення ефективності та конкурентоспроможності підприємства.
Конкурентоспромо́жність - здатність певного об'єкта або суб'єкта перевершити конкурентів у заданих умовах.

Отже необхідним є висвітлення чіткої методології і обґрунтування доцільності використання аутсорсингу як елементу зниження витрат.

Поняття «аутсорсинг» можна вивести зі слів американського бізнес-походження: оutsige (назовні) resource (засіб, джерело) using (використання, застосування) як їх компіляцію в слово «outsorcing», що означає «використання зовнішніх засобів (джерел)». Сутність аутсорсингу полягає в тому, що всі ресурси підприємства зосереджуються на основному виді діяльності, а неосновні для бізнесу функції перекладаються на професійних партнерів.

Методологія (грец.- μεθοδολογία - вчення про метод) - сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в науці; вчення про методи пізнання та перетворення дійсності. Основу методології складає мислення та світогляд, як операційне середовище самодисципліни та роботи з інформацією, моделями, алгоритмами.
Компіляція (лат. compilatio - буквально: крадіжка, грабіж, від лат. compilo - грабую) - неоригінальний, несамостійний твір; праця, побудована на використанні інших творів; поєднання інших творів.
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.

Аутсорсинг – це цілеспрямоване виокремлення найменш прибуткових чи взагалі не рентабельних бізнес процесів та їх передача стороннім організаціям що спеціалізуються в конкретній області, з метою концентрації на ключових функціях та зменшення витрат [1].

Бі́знес-проце́с (англ. Business Process) - будь-яка діяльність, що має вхідний продукт, додає вартість до нього, та забезпечує вихідний продукт для внутрішнього або зовнішнього споживача. Зміст 1 Опис 2 Моделювання та симуляція 3 Автоматизація та комп'ютеризація бізнес-процесів 4 Див.
Спеціаліза́ція (від лат. specialis - особливий) - конкретизація, деталізація фаху, набуття особою здатностей виконувати окремі завдання та обов'язки, які мають особливості, в межах спеціальності тощо. Логічна дія - класифікація.
Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.

Основними факторами, що спонукають підприємство до використання аутсорсингу, є потреба у зниженні витрат, підвищення гнучкості діяльності, зосередження на основних функція діяльності, уникнення додаткових інвестицій, зниження певних ризиків тощо.

Найпоширенішими в Україні функціями, що передаються на аутсорсинг, є функції управління персоналом, фінансовий аудит та бухгалтерський облік, маркетингові дослідження, рекламні та РR-послуги, охорона, ІТ-забезпечення, адміністрування корпоративними Інтернет-сайтами [2].

Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.
Адміністра́тор (іноді скор. - адмін) - це особа, яка здійснює роботу з якісного і ефективного обслуговування відвідувачів, консультує їх із питань, які стосуються товарів і послуг, які надає підприємство, організація.
Ма́ркетинг (англ. marketing) - це діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств, установ, організацій шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів.
Фа́ктор (лат. "facere" - "діяти", "виробляти", "примножувати") - умова, рушійна сила будь-якого процесу, явища; чинник.
Управлі́ння персона́лом (менеджмент персоналу) - систематично-організаційний процес відтворювання і ефективного використання персоналу.
Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Прийняттю рішення про перехід на аутсорсинг має передувати ретельне обґрунтування його доцільності. У сучасній літературі представлено різноманітні підходи щодо оцінки доцільності використання аутсорсингу на підприємстві:

1). методика оцінки ефективності аутсорсингу через порівняння витрат, понесених на виконання функцій зовнішнім фахівцем та власними силами:

Здійснюється порівняння собівартості бізнес-процесу власними силами (СВ) та можливих додаткових доходів (ДДа) з сукупними поточними витратами (ПВа) і втратами (ВТРа) при купівлі даної послуги в аутсорсера. Виконання співвідношення у формулі свідчить про доцільність переходу на аутсорсинг;

2). методика оцінки ефективності аутсорсингу шляхом розрахунку коефіцієнтів;

3). методика оцінки ефективності аутсорсингу шляхом визначення критеріїв та показників оцінки;

Коефіціє́нт - характеристика процесу, явища, речовини або поля, яка має відносно сталий характер.
Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

4). методика оцінки ефективності аутсорсингу через зміну доходів та витрат [4].

Ми пропонуємо використовувати узагальнений коефіцієнт ефективності використання аутсорсингу для бізнес функцій на підприємстві. Для цього: 1. Здійснюється розрахунок планового показника витрат на виконання бізнес функцій на підприємстві та розрахунок фактичного показника витрат на виконання бізнес функцій зовнішнім суб’єктом.

 2. Здійснюється розрахунок економії виконання певних бізнес функцій зовнішнім суб’єктом:

,

де ЕФ – економічний ефект передачі бізнес функцій зовнішньому суб’єкту; Свп – фактичні (планові) витрати у разі виконання функцій власними силами; Сзф – витрати на здійснення бізнес функції зовнішнім суб’єктом, 1. Розрахунок коефіцієнту ефективності аутсорсингу

,

де Ке – коефіцієнт ефективності аутсорсингу; ЕФ – економічний ефект передачі бізнес функцій зовнішньому суб’єкту; Сзф – витрати на здійснення бізнес функції зовнішнім суб’єктом, які понесені для отримання економічного ефекту.

4. Якщо Ке < 0 – не доцільно використовувати аутсорсинг; Ке = 0 – доцільність використання аутсорсингу буде залежати від якісних показників; Ке > 0 – доцільно використовувати аутсорсинг.

Отже, загостренням конкуренції на ринку вітчизняним компаніям відкривається можливість звернутися до переваг аутсорсингу, що дозволять суттєво знизити витрати виробництва, а отже і підвищити загальну конкурентоспроможність підприємства та його прибутковість.

Ви́трати виробни́цтва - витрати різних видів економічних ресурсів (сировини, праці, основних засобів, послуг, грошей), безпосередньо пов'язаних з виробництвом економічних благ.

Для України, на разі, відкривається чудова перспектива до впровадження аутсорсингу як для малого так і крупного бізнесу. А отже, постає питання про використання чітких методів оцінки доцільності впровадження даної бізнес-моделі на підприємстві.

Література: 1. Горячко А. М. Аналіз ефективності передачі функцій підприємства на аутсорсинг, Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" 2012р. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1017

 2. Зеленський М.В, Шляхова А.В. Перспективи використання аутсорсингу на вітчизняних підприємствах "Уплравління розвитком" №12(152) 2013 р.

 3. Лисенко Ю.Г., Бізянов Є.Є. Модель ефективності ІТ-аутсорсингу в контексті розвитку інформаційних систем економічних об’єктів, Проблеми економіки № 2, 2013

 4. Скакун Л.С.
  Батьківщи́на (Вітчизна) - країна, що належить даному народові; вужче - рідний край, місце народження тієї чи іншої людини. Поняття батьківщина позначає країну предків (батьків) людини, а також часто має емоційний підтекст, що має на увазі, що деякі відчувають до батьківщини особливе, сакральне почуття, яке поєднує любов і почуття патріотизму.
  Електро́н (грец. Ηλεκτρόνιο, англ. electron, нім. Elektron) - стабільна, негативно заряджена елементарна частинка, що входить до складу всіх атомів. Має електричний заряд (-е= −1,6021892(46)×10−19 Кл) і масу (9,109554(906)×10−31 кг).
  Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
  Оцінка ефективності бухгалтерського аутсорсингу: систематизація та аналіз підходів: [Електронний ресурс].
  Систематиза́ція - процес зведення розрізнених знань про предмети (явища) об'єктивної дійсності в єдину наукову систему, встановлення їхньої єдності. С. є відображенням матеріальної єдності світу і ґрунтується на вивченні суттєвих зв'язків, які об'єднують ці предмети (явища).
  - Режим доступу: http://eztuir.ztu.edu.ua/1528/1/31.pdf

 5. Тищенко Х.М., Хаустова В.Є Аутсорсинг як фактор ефективності підприємств будівельної галузі, Проблеми економіки № 4, 2012.


Скачати 40.35 Kb.