Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОбґрунтування необхідності прийняття акту

Скачати 60.42 Kb.

Обґрунтування необхідності прийняття акту
Скачати 60.42 Kb.
Дата конвертації19.04.2017
Розмір60.42 Kb.
ТипОбґрунтування

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запобігання розмиванню бази оподаткування та перенесенню прибутку в офшорні зони»


 1. Обґрунтування необхідності прийняття акту.
  Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
  Податко́вий ко́декс України - кодифікований закон України, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів.

Проект Закону України ««Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запобігання розмиванню бази оподаткування та перенесенню прибутку в офшорні зони» (далі-законопроект) розроблено з метою імплементації в національне законодавство України рекомендації Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), відображених в Плані дій по запобіганню розмиванню податкової бази та переміщенню прибутку (Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting), прийнятому в 2013 році.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Одним із кроків в даному напрямку міжнародною спільнотою визначено посилення правил про контрольовані іноземні компанії (controlled foreign companies rules).

Необхідно зазначити, що правила оподаткування контрольованих іноземних компаній (далі –правила КІК) мають достатньо давню історію та розповсюджені в більш ніж 30 країн світу.

Країна Краї́на - це територія з визначеними кордонами й населенням, що являє собою єдине ціле з погляду історії, культури, нації та в політико-географічному відношенні може бути незалежною або залежною. Країна не завжди є державою, наприклад Україна в 1900 р.
Зокрема, вперше вказані правила були застосовані в США в 1962 році. Згодом правила КІК були запроваджені в національних законодавствах, зокрема, але не виключно, таких країн: Канади, Німеччини (1972 р.), Японії (1978 р.), Франції (1980 р.), Великобританії (1984 р.), Нової Зеландії (1988 р.), Австралії, Швеції (1990 р.), Норвегії (1992 р.), Індонезії, Іспанії, Данії, Фінляндії (1995 р.), Угорщини, Мексики, Південної Кореї, ПАР (1997 р.), Ізраїлі та Італії (2000 р.), Турції (2006 р.), КНР (2007 р.).

Правила КІК були розроблені з метою запобігання багатонаціональним компаніям (далі - БНК), які застосовують інструменти агресивного податкового планування, переміщувати без оподаткування (з мінімальним податковим навантаженням) прибуток в країни з пільговим режимом оподаткування (офшорні зони).

Необхідно відзначити, що наявність угод про усунення подвійного оподаткування призводить до недопущення податкових зловживань лише на рівні «транзитних» компаній, які використовують БНК в своїй корпоративній структурі, але це практично не працює з країнами, які не мають відповідних угод про ухилення від оподаткування та не забезпечують належного обміну інформацією між контролюючими органами даних країн з метою виявлення об’єктивної податкової бази для «базових» компаній, саме які і використовуються для накопичення нерозподіленого прибутку, репатріація якого у вигляді дивідендів в країну реєстрації БНК відтерміновується на невизначений термін з мотивів оптимізації податкового навантаження.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Як правило, накопичені прибутки базових компаній не сплачують у вигляді дивідендів, а реінвестують в країну реєстрації БНК, що призводить до заниження податкових зобов’язань згідно з національним податковим законодавством країни-реєстрації БНК.

Правила КІК покликані нівелювати загальносвітову практику відстрочення сплати дивідендів контрольованими компаніями, зареєстрованими к країнах з пільговим режимом оподаткування (офшорні зони) шляхом включення в розрахункову податкову базу контролюючої особи (фізичної та/або юридичної особи, які є резидентами України) нерозподіленого прибутку КІК за наслідками звітного фінансового року.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

 1. Цілі і завдання прийняття акту.

Метою і завданнями прийняття цього законопроекту є імплементація в національне податкове законодавство України рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), відображених в Плані дій по запобіганню розмиванню податкової бази та переміщенню прибутку (Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting), в частині запровадження правил КІК, що призведе до посилення боротьби щодо ухилення від сплати податків, зборів контролюючими особами-резидентами України шляхом включення до їх податкової бази з відповідного податку прибутку контрольованих іноземних компаній.


3. Загальна характеристика і основні положення проекту акту.
Даним законопроектом вносяться зміни до Податкового кодексу України, відповідно до яких:

1) запроваджується терміни «контрольовані іноземні компанії», «контролююча особа».

Під контрольованою іноземною компанією розуміється юридична особа-нерезидент або іноземна структура без створення юридичної особи, зареєстрована в іноземній країні (території), що надає пільговий режим оподаткування (офшорні зони), контролюючою особою якої є резидент України.

Під контролюючою особою розуміються резиденти України - юридичні або фізичні особи, які безпосередньо та/або опосередковано володіють корпоративними правами контрольованої іноземної компанії у розмірі 50 і більше відсотків;

Корпорати́вні права́ - це права, які випливають із (1) права власності на акцію акціонерного товариства або (2) права на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю або іншої юридичної особи, статутний капітал якої поділений на частки, або (3) права на вклад до статутного капіталу юридичної особи у разі, якщо капітал такої особи не поділений на частки (наприклад, приватних, дочірніх, та інших унітарних підприємств).
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
або доля такої участі в контрольованій іноземній компанії перевищує 10 відсотків, якщо доля участі всіх резидентів України в даній контрольованій іноземній компанії складає 50 і більше відсотків.

2) доповнюється нормою, яка передбачає кваліфікуючі ознаки для визначення країни, що має пільговий режим оподаткування, в якості офшорної зони.

Необхідно зазначити, що з 01.01.2015 року в Податковому кодексі України відсутні норми, які регламентують порядок складання та оприлюднення переліку офшорних зон, що є неприйнятним для країни, яка повинна докладати максимальних зусиль для боротьби з ухиленням від оподаткування з використанням офшорних компаній. Так, чинне розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перелік офшорних зон» від 23.02.

Офшорна компанія - це компанія, що користується пільгами у сфері оподаткування і зареєстрована в офшорній зоні, тобто в країні або на території, що цілеспрямовано привертає міжнародний бізнес, надаючи йому податкові пільги.
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
2011 року № 134-р містить посилання на пункт 161.2 статті 164 Податкового кодексу України, який був виключений в минулому році. Враховуючи вищевикладене, повноваження Кабінету Міністрів України щодо формування та оприлюднення переліку офшорних зон взагалі не передбачені в чинному Податковому кодексі України.


2) доповнюється новим розділом ІІІ-І «Особливості оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній». Відповідно до даного розділу запроваджується обов’язок для контролюючих осіб-резидентів України до 1 березня року, що настає за звітним податковим роком, надати контролюючим органам довідки про КІК разом з фінансовою звітністю, підтвердженою відповідним аудиторським висновком, складеним відповідно до норм міжнародної фінансової звітності.
Фінансова звітність Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Контролюючі особи зобов’язані забезпечити складання КІК фінансової звітності відповідно до норм міжнародної фінансової звітності, на підставі якої визначається прибуток, що підлягає включенню до бази/об’єкта оподаткування контролюючих осіб-резидентів України.

Для контролюючих осіб-юридичних осіб, які є платниками податку на прибуток, прибуток КІК призводить до збільшення фінансового результату до оподаткування (збільшення податкового зобов’язання або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток).

Для контролюючих осіб-фізичних осіб прибуток КІК включається до загального річного оподатковуваного доходу та підлягає відображенню в річній податковій декларації в загальному порядку.

Податкова деклара́ція - офіційна заява платника податків про отримані ним за певний період прибутки та розповсюджувані на них податкові знижки та пільги. Згідно з чинним Податковим кодексом, податкова декларація визначається як документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених Податковим кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.
Оподатковується прибуток КІК для фізичних осіб за загальною ставкою ПДФО у розмірі 18 %.
4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Питання, що відносяться до предмету правового регулювання законопроекту, регламентуються виключно Податковим кодексом України.

Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття не потребує змін до інших законів.
5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

Правове́ регулюва́ння - це упорядкування суспільних відносин здійснюване державою за допомогою права і сукупності правових засобів, їх юридичне закріплення, охорона і розвиток.
Проект закону - документ з текстом закону, запропонований до прийняття законодавчому органу або на референдум.
Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.


6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття акту.
Прийняття законопроекту буде сприяти вирішенню проблеми відтермінування репатріації прибутків контрольованих іноземних компаній в країну реєстрації контролюючих осіб-резидентів України, що буде сприяти збільшенню податкових надходжень у вигляді податку та прибуток та податку з доходів фізичних осіб в Державний бюджет України та відповідні місцеві бюджети.
Місце́вий бюдже́т - бюджет адміністративно-територіальної одиниці - області, району, міста, селища, села, затверджений відповідною радою. Місцевий бюджет області об'єднує обласний бюджет, бюджет районів і міст обласного підпорядкування.
Держа́вний бюдже́т Украї́ни - план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.


Народні депутати України

О.В. Долженков

Ю.М. ВоропаєвН.Ю. Королевська


Скачати 60.42 Kb.

 • Цілі і завдання прийняття акту.
 • 3. Загальна характеристика і основні положення проекту акту.
 • 4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
 • 5. Фінансово-економічне обґрунтування
 • 6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття акту.
 • Державний бюджет України
 • Народні депутати України О.В. Долженков