Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОбґрунтування необхідності створення програми

Скачати 100.77 Kb.

Обґрунтування необхідності створення програми
Скачати 100.77 Kb.
Дата конвертації24.05.2017
Розмір100.77 Kb.
ТипПрограма

ПРОГРАМА
розвитку кафедри математичної інформатики факультету кібернетики


Київського національного університету імені Тараса Шевченка

1. Обґрунтування необхідності створення програми.
Кафедра математичної інформатики є однією з основних, утворюючих факультет кібернетики кафедр, яка має славетну історію та сучасний висококваліфікований науково-викладацький потенціал. Так у 1964 р., у відповідь на виклики часу, на філологічному факультеті Київського державного університету ім. Т.Г.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка - державний вищий навчальний заклад України, розташований у місті Києві, самоврядний (автономний) дослідницький національний університет.

Шевченка була створена кафедра математичної лінгвістики, основним напрямком роботи якої стало моделювання систем природних мов.

Математи́чна лінгві́стика (також обчислю́вальна лінгві́стика або комп'ю́терна лінгві́стика) - напрямок штучного інтелекту, який ставить за мету використання математичних моделей для опису природніх мов.

Великий вплив на формування напрямків досліджень кафедри математичної лінгвістики мав видатний вчений, математик, кібернетик академік Глушков В. М. та його учні. У 1980 році кафедру очолив один з його учнів, Анатолій Васильович Анісімов, який започаткував нову наукову школу з математичної інформатики на факультеті кібернетики. В 1985 р. в зв’язку з тим, що діапазон інтересів кафедри охоплював широке коло питань з інформатики, кафедра була перейменована у кафедру математичної інформатики. За період існування кафедра підготувала велику кількість спеціалістів у галузі інформаційних технологій та комп’ютерних наук.

Наукова школа (рос. научная школа, англ. scientific school, нім. wissenschaftliche Schule f, Richtung f) - форма організації колективної наукової праці співробітників НДІ, ВНЗ, наукового центру тощо під керівництвом лідера школи, як правило, відомого вченого.

Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Проведена значна робота по підготовці спеціалістів вищої кваліфікації: тільки під керівництвом А.В. Анісімова наразі захищено 35 кандидатських та 3 докторські дисертації. Завдяки зусиллям члена. кор. НАН України, професора Анісімова А.В., а також викладачів та науковців кафедри досягнуто значних наукових результатів в розробці нових алгоритмічних моделей обробки, зберігання, захисту та представлення інформації. А тому практичне застосування одержаних наукових результатів в сучасних інформаційних технологіях, вимагає підготовки відповідних спеціалістів у галузі інформатики та комп’ютерних технологій для постійного розвитку і вдосконалення навчального процесу відповідно до сучасних світових освітніх стандартів.

До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.


2. Прогноз тенденцій/ змін/ кафедри.
Сучасний стан та перспективи розвитку кафедри математичної інформатики відповідають положенням Статуту Університету та Державній комплексній програмі розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 20142020 рр.

Кафедра математичної кафедри була створена Анатолієм Васильовичем Анісімовим ще 1985 році. Він визначив основні наукові напрямки кафедри, які на сьогоднішній день являються одними із перспективних і затребуваних напрямків наукових досліджень ІКТ і в сукупності складають нову дисципліну - математична інформатика.

Дослідження Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

Ним же створена школа математичної інформатики. Кафедра має досить високу репутацію на факультеті і свої освітні та наукові традиції. Тому головним завданням нового завідувача кафедри має бути підтримка цього високого рівня репутації і традицій кафедри.

Ка́федра - базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.У найближчому майбутньому кафедра має вийти на рівень європейської освіти в галузі комп’ютерних наук шляхом підготовки нових, зорієнтованих на перспективу, курсів у поєднанні з наявною високою кваліфікацією викладачів кафедри для читання навчальних дисциплін.

Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.

Підготовка нових спеціальних курсів буде відповідати сучасним викликам в галузі новітніх інформаційних та комп’ютерних технологій і поєднуватись з науковими дослідженнями викладачів та наукових співробітників кафедри в області проблем штучного інтелекту, інтелектуальних систем та мереж, інтелектуальних баз знань, паралельних та розподілених обчислень, комп’ютерної лінгвістики, квантових обчислень, захисту інформації, обчислювальної геометрії, комп’ютерної графіки, моделюванні економічних та екологічних процесів, комп’ютерного зору та інших важливих напрямів науково-технічного прогресу в ІКТ.

Шту́чний інтеле́кт (англ. Artificial intelligence, AI) - розділ комп'ютерної лінгвістики та інформатики, що займається формалізацією проблем та завдань, які нагадують завдання, виконувані людиною.

Обчислювальна геометрія (англ. computational geometry) - галузь комп'ютерних наук присвячена вивченню алгоритмів що описуюються в термінах геометрії.

Розподі́лені обчи́слення (розподілена обробка даних) - спосіб розв'язання трудомістких обчислювальних завдань з використанням двох і більше комп'ютерів, об'єднаних в мережу.

Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.

Науко́во-техні́чний прогре́с - це поступальний рух науки і техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи; це об'єктивна, постійно діюча закономірність розвитку матеріального виробництва, результатом якої є послідовне вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, підвищення його ефективності.

Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.

Це дозволить випускникам кафедри працювати у провідних IT компаніях, розробляти новітні інформаційні технології, бути на передових позиціях у наукових та науково-технологічних організаціях. Кафедра також прогнозує збільшення підготовки кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру.
3. Пріоритетні напрями роботи кафедри.
Пріоритетними напрямами роботи кафедри математичної інформатики є навчально-методична робота, науково-дослідна робота, науково-виховна робота зі студентами, міжвузівські та міжнародні наукові зв’язки;

Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (акронім НДДКР) (рос. НИОКР) - сукупність робіт, спрямованих на отримання нових знань та їх практичне застосування при створенні нового виробу або технології.

співпраця з міжнародними компаніями у галузі ІКТ;
підтримка існуючих та створення нових наукових контактів з вченими провідних вузів світу та інститутів НАН України.
4. Навчально-методична робота.
Викладачі кафедри забезпечують проведення навчальних занять, розробку і вдосконалення освітньо-професійних програм нормативних і спеціальних курсів, практичних (семінарських) занять, а також факультативних занять.

4.1. Кафедра забезпечує викладання таких нормативних дисциплін: «Алгоритмика», «Бази даних та інформаційні системи», «Інтелектуальні системи», «Штучний інтелект», «Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка», «Паралельне програмування», «Моделювання економічних та екологічних процесів» та ін. Для студентів ОКР «Бакалавр» і «Магістр» фахівці кафедри викладають ряд дисциплін за вибором і низку спецкурсів з актуальних проблем інформатики та комп’ютерних технологій, зокрема: «Математичні методи комп’ютерної графіки», «Нейронні мережі та основи комп’ютерної лінгвістики», «Основи захисту інформації», «Основи криптографії», «Складність алгоритмів», «Теорія квантових обчислень» тощо.

4.2. На кафедрі впроваджуються новітні форми і методи організації навчального процесу, ефективного використання сучасних освітніх та інформаційних технологій, проведення занять із застосуванням мультимедійного та іншого обладнання.

Інформа́тика (рос. информатика, англ. informatics, information science; нім. Informatik f) - теоретична та прикладна (технічна, технологічна) дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.

Зокрема на кафедрі створено комп’ютерний клас (705 ауд.) із сучасним мультимедійним обладнанням (сучасні комп’ютери, вбудований відео-проектор, електронна дошка) для проведення занять із студентами на високому технологічному рівні.

Інтеракти́вна до́шка (від англ. Interactive WhiteBoard - «інтерактивна біла дошка») - пристрій, що поєднує в собі можливості звичайної маркерної дошки з можливостями комп'ютера.

4.3. Створено сайт кафедри двома мовами (українською, англійською), на якому представлена оперативна інформація про викладачів і науковців кафедри, назви курсів та їх робочі програми, а також теми курсових, бакалаврських та магістерських робіт, що пропонуються викладачами кафедри. В подальшому планується створення сторінки на сайті в якій будуть викладені теми захищених курсових, бакалаврських та магістерських робіт з коротким резюме основних результатів. Окрім цього на сайті викладатимуться електронні версії матеріалів, рекомендованих до відповідних курсів, а також основні вимоги і типові завдання для контролю знань студентів.

4.4. На кафедрі традиційно проводяться засідання щодо обговорення актуальності та змістовності існуючих спеціальних курсів та пропозицій щодо тем та змісту нових перспективних курсів з метою формування цілісного сприйняття випускника кафедри як спеціаліста в певній області. До спецкурсів і деяких нормативних курсів будуть включатись нові наукові розробки викладачів та співробітників у рамках фундаментальної та прикладної тем, які виконуються на кафедрі.

4.5. Для підвищення рівня освіти студентів передбачається запрошення до навчального процесу провідних спеціалістів з профільних інститутів Академії наук України (зокрема Інститут кібернетики).

Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.

Ану (Ан) - в шумеро-аккадській міфології - верховний бог неба, який очолював сонм богів. Поряд з Енлілем та Енкі входив до числа найстаріших і наймогутніших богів месопотамського пантеону. Його титул - «батько богів».

З метою ознайомлення викладачів та студентів з новими досягненнями в НАН України та провідних міжнародних ІКТ компаній планується участь в спільних наукових і навчальних проектах. Зокрема, з ініціативи кафедри математичної інформатики та Samsung Electronics Ukraine Company на факультеті кібернетики створена спільна навчально-дослідницька лабораторія «Лабораторія розробки інноваційних рішень у сфері ІКТ». Це дозволятиме кафедрі здійснювати підготовку висококваліфікованих спеціалістів в рамках новітніх технологічних напрямків сучасності, які розвиває компанія «Samsung Electronics Ukraine Company».

4.6. Важливим напрямом навчально-методичної роботи є підготовка курсів іноземною (англійською) мовою, зокрема, для навчання магістрів.

4.7. Планується укласти договори на проходження виробничої практики студентами кафедри у відділах інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України та відділах міжнародної компанії «Samsung Electronics Ukraine Company».

4.8. Велика увага буде приділятись оперативному забезпеченню навчальними та навчально-методичними посібниками з нормативних та спеціальних курсів, що читаються на кафедрі. Також плануємо підготовку електронних підручників для дистанційно навчання з основних нормативних курсів, які читаються викладачами кафедри.

4.9. Для якісного проходження педагогічної практики студентами кафедри важливим є забезпечення їх навчально-методичними матеріалами та кваліфікована допомога досвідчених викладачів для оволодіння навичками викладацької роботи з можливістю в майбутньому працювати в спеціальних та вищих навчальних закладах України.

Вищий навчальний заклад Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.


5. Наукова робота та міжнародні зв’язки.
Наукова робота викладачів і наукових співробітників кафедри буде виконуватись у рамках Закону України № 2519-VI від 09.09.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

2010 «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», де вказано: «…Визначити пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки на період до 2020 року…2) інформаційні та комунікаційні технології…» та Державній комплексній програмі розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 20142020 рр. У відповідності до цих документів, планується:
5.1. Брати участь у конкурсах науково-дослідних проектів МОН України, НАН України, державних та приватних організацій.

5.2. Активно брати участь у відомих міжнародних проектах таких, як «Рамкова Програма ЄС з Досліджень "Horizon 2020"», Intas, тощо, з метою проведення спільних наукових досліджень та навчальних програм з провідними науковими та навчальними центрами Європи і США.

5.3. Заохочувати викладачів та науковців кафедри друкувати результати своїх наукових досліджень у фахових українських та провідних іноземних виданнях, які входять до відомих міжнародних науково-метричних баз.

5.4. Активно брати участь у міжнародних профільних наукових конференціях із секційними чи пленарними доповідями, тим самим знайомлячи світову наукову спільноту з науковими досягненнями кафедри.

Наукова конференція - форма організації наукової діяльності, при якій дослідники (не обов'язково вчені чи студенти) представляють і обговорюють свої роботи. Зазвичай заздалегідь (в інформаційному листі або стендовій оголошенні) повідомляється про тему, час і місце проведення конференції.

При цьому плануємо залучати до участі в роботі конференцій студентів та аспірантів кафедри.

5.5. Анонсувати на базі трьох профілюючих кафедр напрямку підготовки «Інформатика» проведення міжнародних конференцій по ключовим напрямкам ІКТ, що дозволить факультету кібернетики стати активним учасником розробки новітніх технологій у відповідності до міжнародних стандартів якості.

5.6. У найближчій перспективі продовжити співпрацю з компанією «Samsung Electronics Ukraine Company» та співпраця з компанією «Cloudminds», що займається робототехнікою і штучним інтелектом.

5.7. Необхідно розвивати усі можливі засоби для встановлення зв’язків з науковою спільнотою Європи та США, і у цьому зв’язку доцільним б створити науково орієнтовану сторінку сайту кафедри, що дозволило б мати сучасні засоби комунікації з провідними науково - технічними центрами світу.

Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

5.8. Для викладачів і науковців кафедри створити сприятливі умови для підготовки дисертацій (стажування, консультації, зменшення педагогічного навантаження…).


6. Робота зі студентами та учнівською молоддю.
6.1. Проведення регулярних зустрічей зі студентами спеціальності «інформатика» для ознайомлення їх з науковими результатами викладачів і співробітників кафедри.

6.2. Залучати кращих студентів кафедри до участі у спільних науково-технічних проектах, які виконуються в лабораторіях кафедри, і зокрема в лабораторії « Лабораторія розробки інноваційних рішень у сфері ІКТ».

6.3. Заохочування студентів кафедри до участі у конкурсах наукових студентських робіт та олімпіадах.

6.4. Забезпечити участь студентів старших курсів і молодих викладачів у раді молодих вчених факультету кібернетики, а також активну роботу в органах студентського самоврядування факультету та гуртожитків (студентських радах), надавши їм широкі повноваження щодо організації та контролю студентського життя.

Студентське самоврядування - визначається як самостійна громадська діяльність студентів із реалізації функцій управління ВНЗ, яка визначається ними і здійснюється у відповідності до мети та завдань, що стоять перед студентськими колективами.

6.5. Кураторам кафедри забезпечити активну роботу зі студентами для підтримки їх успішності на належному рівні. Допомагати іногороднім студентам у вирішенні побутових проблем гуртожитку.

7. Підготовка професорсько-викладацького складу .
Станом на травень 2016 р. на кафедрі математичної інформатики працює 11 штатних викладачів (1 професор на 0.5 ставки (декан)): 5 докторів наук, з них 4 професори та 1 доцент; 5 кандидатів наук, з них 3 доценти та 2 асистенти;

Профе́сор (лат. professor - викладач, учитель) - учене звання і посада викладача вищого навчального закладу або наукового співробітника науково-дослідної установи. Офіційний статус із XVI століття (вперше в Оксфордському університеті).

Кандида́т нау́к - науковий ступінь в Україні до 31 грудня 2019 року. Прирівнюється до ступеню доктора філософії. Найвищим науковим ступенем в Україні є доктор наук.

1 асистент без наукового ступеня. Погодинно викладає 6 викладачів, з них: 3 доктори наук, з них 2 професори, один доцент; 3 кандидатів наук, усі доценти.

У цьому складі, згідно з наказом ректора КНУ № 309-32 «Про затвердження норм часу для планування та обліку навчальної роботи», кафедра має виконувати аудиторного навантаження не більше 4000 годин (це максимальне значення), в середньому по кафедрі може виконуватись 3200 навчальних годин, тоді в середньому на одного викладача може приходитись 320 навчальних годин. У 2016-17 навчальному році і надалі очікується навчальних занять не менше ніж 3983 годин по кафедрі в цілому, тоді в середньому на кожного викладача буде приходитись 398 начальних годин, що складає майже максимальне навантаження. Зараз на кафедрі середнє навчальне навантаження складає майже 340 годин. Отже, для належного виконання кафедрального навантаження просимо Ректора залишити на кафедрі ставку доцента, яка звільняється у зв’язку зі звільненням доцента Медведєва М.Г. та ставку професора, яка звільняється у зв’язку зі смертю професора Ляшенка І.М.

В подальшому підготовка викладацького складу кафедри здійснюватиметься шляхом:

7.1. Запровадження інструментів підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів.

7.2. Підвищення вимог щодо рівня викладання поточних традиційних дисциплін кафедри, з постійним їх оновленням і підтримки на рівні сучасних світових стандартів.

7.3 Розробки нових тем спеціальних курсів та курсів за вибором, враховуючи сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій. Постійно оновлювати робочі плани і програми у відповідності до досягнень в даній області.

7.4. Заохочення кращих випускників магістратури та аспірантури до викладацького складу кафедри.

7.5. Створення сприятливих умов для наукової роботи викладачів через зарахування виконавцями науково-дослідних тем кафедри та активної участі у міжнародних науково-освітніх заходах.

7.6.  Забезпечення підготовки наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру.
8. Основні умови успішного здійснення програми.
Основні умови успішного здійснення орієнтовної програми розвитку кафедри математичної інформатики полягають у:


 • консолідації зусиль колективу кафедри;

 • можливості добору науково-педагогічних кадрів, здатних виконати програму;

 • орієнтації на світовий досвід організації навчально-методичної та дослідницької роботи;

 • збереженні традицій кафедри, залученні до викладання провідних вчених, підтримці ініціатив кафедри керівництвом факультету та університету.

Програму розвитку кафедри математичної інформатики підготував виконуючий обов’язки завідувача кафедри математичної інформатики факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук, професор Терещенко Василь Миколайович.

До́ктор фі́зико-математи́чних нау́к - науковий ступінь доктора наук в системі вищої освіти Радянського Союзу і пострадянських держав.


Обговорено та прийнято за основу рішенням кафедри (витяг із протоколу засідання кафедри № 11 від 26 травня 2016 р.)

Виконуючий обов’язки завідувачакафедри математичної інформатики,

професор Терещенко В.М.


Скачати 100.77 Kb.

 • 1. Обґрунтування необхідності створення програми.
 • Київського державного університету
 • 2. Прогноз тенденцій/ змін/ кафедри.
 • 3. Пріоритетні напрями роботи кафедри. Пріоритетними напрямами роботи кафедри математичної інформатики є навчально-методична робота, науково-дослідна робота
 • 4. Навчально-методична робота.
 • 5. Наукова робота та міжнародні зв’язки. Наукова робота викладачів і наукових співробітників кафедри буде виконуватись у рамках Закону України
 • 6. Робота зі студентами та учнівською молоддю.
 • 7. Підготовка професорсько-викладацького складу .
 • 8. Основні умови успішного здійснення програми.