Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОбсяг кредитів єктс, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти

Скачати 183.85 Kb.

Обсяг кредитів єктс, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти
Скачати 183.85 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації24.05.2017
Розмір183.85 Kb.
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністр
освіти і науки України

________________ «____»________________20_ р.


ПОГОДЖЕНО

Голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

––––––––––––––––

«____»________________20_ р.СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ __ перший(бакалаврський) рівень________________

(назва рівня вищої освіти)
СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ ________ бакалавр __________________________

(назва ступеня, що присвоюється)
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ________17 Електроніка та телекомунікації ________________

(шифр та назва галузі знань)
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ__172__ Телекомунікації та радіотехніка _________________

(код та найменування спеціальності)

Видання офіційне

Київ

2016

ЗМІСТ

 1. Преамбула………………………………………………………………………. 5

 2. Загальна характеристика………………………………………………………. 6

 3. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня

вищої освіти……………………………………………………………………. 7

 1. Перелік компетентностей випускника……………………………………….. 8

 2. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований

у термінах результатів навчання…………………………………………….. 12

 1. Форми атестації здобувачів вищої освіти…………………………………... 15

 2. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти…………………………………………………………………………... 16

 3. Вимоги професійних стандартів……………………………………………... 16

 4. Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт

вищої освіти…………………………………………………………………… 17

Перелік рекомендованих джерел……………………………………………..

Забезпе́чення я́кості (англ. Quality Assurance, QA) - контроль і оцінка будь-яких аспектів проекту, обладнання чи виду послуг з метою збільшення вірогідності забезпечення встановлених мінімальних стандартів якості, а також - підтримку цих характеристик при зберіганні, транспортуванні та експлуатації продукції.
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
18РОЗРОБНИКИ

Голова науково-методичної підкомісії зі спеціальності Телекомунікації та радіотехніка: Лісовий Іван Павлович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри телекомунікаційних систем Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова.Члени науково-методичної підкомісії зі спеціальності Телекомунікації та радіотехніка:

 • Безрук Валерій Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри мережі зв’язку Харківського національного університету радіоелектроніки;
  Ка́федра - базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.
  Технічні науки - науки, що вивчають закономірності розвитку техніки і визначають способи найкращого її використання.
  До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.
  Харківський національний університет радіоелектроніки Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) - вищий навчальний заклад в Україні, IV рівня акредитації. ХНУРЕ - унікальний технічний університет, єдиний в Україні спеціалізований університет, в якому зосереджені практично усі спеціальності, пов'язані з Інформаційними технологіями, радіотехнікою та електронікою.


 • Кичак Василь Мартинович, доктор технічних наук, профессор, декан факультету радіотехніки, зв’язку та приладобудування Вінницького національного технічного університету;
  Вінницький національний технічний університет Вíнницький націона́льний технічний університе́т - вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації.


 • Климаш Михайло Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри телекомунікації Національного університету «Львівська політехніка»;

 • Мартинюк Валерій Володимирович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри радіоелектронних апаратів і телекомунікацій Хмельницького національного університету;

 • Могилевич Дмитро Ісакович, доктор технічних наук, професор, начальник кафедри Бойового застосування засобів зв’язку Військового інституту телекомунікацій та інформатизації управління;

 • Опанасюк Анатолій Сергійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електроніки і комп’ютерної техніки Сумського державного університету;

 • Сайко Володимир Григорович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри радіо технологій Державного університету телекомунікацій;
  Хмельницький національний університет Хмельницький національний університет - вищий навчальний заклад України у місті Хмельницькому.
  Держа́вний університе́т телекомунікацій (скорочено ДУТ, ) - вищий навчальний заклад IV рівня акредитації в Києві.


 • Уривський Леонід Олександрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри телекомунікаційних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». • дані про розгляд та схвалення Стандарту НМК,

 • дата та номер рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, яким погоджено Стандарт вищої освіти.


І - Преамбула


 • назва, дата та номер наказу, яким стандарт затверджено та введено в дію;


ІІ - Загальна характеристика


Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень


Ступінь, що присвоюється

Бакалавр


Назва галузі знань

17 Електроніка та телекомунікації

Назва спеціальності

172 Телекомунікації та радіотехніка

Обмеження щодо форм навчання

Обмежень щодо форм навчання немає

Кваліфікація освітня, що присвоюється

Бакалавр з телекомунікацій та радіотехніки


Кваліфікація в дипломі

Бакалавр з телекомунікацій та радіотехніки (спеціалізація зазначається за наявності).

Інженер із телекомунікацій та радіотехнікиОпис предметної області

Сукупність інноваційних технологій, засобів, способів і методів людської діяльності, спрямованих на створення умов для обробки, зберігання й обміну інформацією на відстані з використанням різних мережних структур та застосування електромагнітних коливань і хвиль в радіолокації та радіонавігації, для контролю й керування машинами, механізмами та технологічними процесами електронного, медичному обладнанні, вимірювальних пристроях та системах.

Академічні права випускників

Продовження освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освітиІІІ - Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти
Обсяг освітньої програми бакалавра становить 240 кредитів ЄКТС незалежно від форми навчання, освітніх технологій які застосовуються, реалізації навчання за індивідуальним навчальним планом, в тому числі прискореного навчання.
Програ́ма з ви́щої осві́ти (осві́тня програ́ма) - це курс (цикл) навчання, який реалізується за допомогою навчального процесу, і після закінчення якого слухачу присвоюється кваліфікація з вищої освіти.
Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.ІV – Перелік компетентностей випускника


Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності спрямованій на створення умов для обміну інформацією на відстані, її оброблення та зберігання, в тому числі технологічні системи й технічні засоби які забезпечують надійне та якісне передавання, приймання, оброблення і зберігання різноманітних знаків, сигналів, письмового тексту, зображень, звуків оптичними, електропровідними, радіо та іншими системами, застосування електромагнітних коливань і хвиль в радіолокації та радіонавігації, для контролю й керування машинами, механізмами та технологічними процесами в електронному, медичному обладнанні, вимірювальних пристроях та системах, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
Технологі́чна систе́ма (рос. process systems; нім. technologische Systeme n pl) - це сукупність функціонально пов'язаних засобів технологічного оснащення, предметів виробництва та виконавців для виконання в регламентованих умовах виробництва заданих технологічних процесів і операцій.


Загальні компетентності

 1. Здатність використовувати основи філософських знань для формування світоглядної позиції (ЗК-1).

 2. Здатність аналізувати основні етапи та закономірності історичного розвитку суспільства для формування громадянської позиції (ЗК-2).

 3. Здатність використовувати основи економічних знань в різних сферах діяльності (ЗК-3).

 4. Здатність використовувати основи правових знань в різних сферах діяльності (ЗК-4).

 5. Здатність до комунікації в усній і письмовій формах українською та однією з іноземних європейських мов для вирішення завдань міжособистісного і міжкультурного взаємодії (ЗК-5).

 6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій (ЗК-6).

 7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК-7).

 8. Здатність працювати в колективі, толерантно сприймаючи соціальні, етнічні, конфесійні та культурні відмінності (ЗК-8).

 9. Здатність до самоорганізації та самоосвіти (ЗК-9).

 10. Здатність використовувати методи і засоби фізичної культури для забезпечення повноцінної соціальної та професійної діяльності (ЗК-10).
  Фізи́чна культу́ра, фізкультура - складова частина культури, пов'язана з системою фізичного виховання, організації спорту, спеціальних наукових дослідів, технічних засобів, потрібних для фізичного виховання і спорту, суспільної та особистої гігієни, раціональної організації активного відпочинку тощо.


 11. Готовність користуватися основними методами захисту виробничого персоналу і населення від можливих наслідків аварій, катастроф, стихійних лих (ОК-11).

 12. Прагнення до збереження навколишнього середовища (ЗК-12).

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

 1. Здатність розуміти сутність і значення інформації в розвитку сучасного інформаційного суспільства, усвідомлювати небезпеку і загрози, що виникають в цьому процесі, дотримуватися основні вимоги інформаційної безпеки, в тому числі захисту державної таємниці (ПК-1).
  Інформаці́йна безпе́ка - це стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису чи знищення (у цьому значенні частіше використовують термін «захист інформації»).
  Держа́вна таємни́ця - інформація у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення якої може завдати шкоди національній безпеці держави і яка спеціально охороняється державою.


 2. Здатність вирішувати стандартні завдання професійної діяльності на основі інформаційної та бібліографічної культури із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій та з урахуванням основних вимог інформаційної безпеки (ПК-2).
  Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.


 3. Здатність володіти основними методами, способами і засобами отримання, зберігання, переробки інформації (ПК-3).

 4. Здатність мати навички самостійної роботи на комп'ютері та в комп'ютерних мережах; здійснювати комп'ютерне моделювання пристроїв, систем і процесів з використанням універсальних пакетів прикладних комп'ютерних програм (ПК-4).

 5. Здатність використовувати нормативну і правову документацію, характерну для області інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем (закони України, технічні регламенти, міжнародні та національні стандарти, рекомендації Міжнародного союзу електрозв'язку і т.п.
  Техні́чний регла́мент - законодавчий акт, прийнятий органом влади, що містить обов'язкові технічні вимоги або безпосередньо, або шляхом посилання на стандарт(и), або шляхом застосування взаємопов'язаних стандартів.
  Націона́льні станда́рти - державні стандарти України, прийняті центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації та доступні для широкого кола користувачів.
  ) (ПК-5).

 6. Здатність проводити інструментальні вимірювання в інформаційно-телекомунікаційних мережах, телекомунікаційних та радіотехнічних системах (ПК-6).

 7. Готовність до контролю дотримання та забезпечення екологічної безпеки (ПК-7).

 8. Готовність сприяти впровадженню перспективних технологій і стандартів (ПК-8).

 9. Здатність здійснювати приймання та освоєння нового обладнання відповідно до чинних нормативів (ПК-9).

 10. Здатність здійснювати монтаж, наладку, настройку, регулювання, дослідну перевірку працездатності, випробування і здачу в експлуатацію споруд, засобів і устаткування телекомунікації та радіотехніки (ПК-10).

 11. Уміння складати нормативну документацію (інструкції) з експлуатаційно-технічного обслуговування інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем, а також за програмами випробувань (ПК-11).

 12. Здатність проводити роботи з керування потоками навантаження інформаційно-телекомунікаційних мереж (ПК-12).

 13. Уміння організовувати і здійснювати заходи з охорони праці та техніки безпеки в процесі експлуатації, технічного обслуговування і ремонту обладнання інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем (ПК-13).
  Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.
  Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.


 14. Готовність до вивчення науково-технічної інформації, вітчизняного і закордонного досвіду з тематики інвестиційного (або іншого) проекту; умінням збирати й аналізувати інформацію з метою формування вихідних даних для проектування засобів телекомунікації та радіотехніки (ПК-14).

 15. Уміння проводити розрахунки у процесі проектування споруд і засобів інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем відповідно до технічного завдання з використанням як стандартних методів, прийомів і засобів автоматизації проектування, так і самостійно створених оригінальних програм (ПК-15).
  Науко́во-техні́чна інформа́ція - документовані чи публічно оголошувані відомості про вітчизняні та закордонні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані у процесі науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та громадської діяльності, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.
  Техні́чне завдання́ (ТЗ) (англ. scope statements та англ. statement of work; SOW) - документ, що встановлює основне призначення, показники якості, техніко- економічні та спеціальні вимоги до виробу, обсягу, стадії розроблення та складу конструкторської документації.  1   2


Скачати 183.85 Kb.

 • СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 • СПЕЦІАЛЬНІСТЬ__
 • РОЗРОБНИКИ
 • Вінницького національного технічного університету
 • Хмельницького національного університету
 • Державного університету телекомунікацій
 • І - Преамбула назва, дата та номер наказу, яким стандарт затверджено та введено в дію; ІІ - Загальна характеристика
 • ІІІ - Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти Обсяг освітньої програми
 • І V – Перелік компетентностей випускника