Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОб`єкт дослідження: навчальний-виховний процес. Предмет дослідження

Скачати 51.36 Kb.

Об`єкт дослідження: навчальний-виховний процес. Предмет дослідження
Скачати 51.36 Kb.
Дата конвертації12.11.2019
Розмір51.36 Kb.
Об`єкт дослідження: навчальний-виховний процес. Предмет дослідження: обдарованість як психологічна проблема. Мета: розробити рекомендації вчителю початкової школи по розвитку обдарованості.
Початкова школа - загальноосвітній навчально-виховний заклад для дітей, що дає початкову освіту - елементарні знання з рідної мови (вміння читати й писати), математики, а також про природу й суспільство; перший ступінь обов'язкової загальної освіти.
Завдання: - дослідити проблему розвитку обдарованості в літературних джерел; - визначити діючі моделі розвитку обдарованості; - дослідити стан розвитку обдарованості в роботі початкової школи; - розробити рекомендацій по розвитку обдарованих дітей початкової школи в практиці нової української школи. Питання виявлення обдарованості є настільки складним, наскільки складним є визначення феномену обдарованості як такої. Більшість розвинених країн світу усвідомили, що питання пошуку й підтримки дітей з високими здібностями є не лише професійним викликом для освітян і науковців, а й чинником успішного культурного і соціально-економічного розвитку держави.
Розвинені країни - країни з найбільшим розвитком економіки, в яких домінує третинний і четвертинний сектори. Цей рівень економічного розвитку зазвичай характеризується високим прибутком на душу населення і максимальним індексом розвитку людського потенціалу (ІРЛП).
Усім обдарованим дітям властива потреба в знаннях. Їх не потрібно змушувати навчатися, найчастіше вони обирають собі складну інтелектуальну працю. Обдаровані діти шукають спілкування з дорослими, оскільки вони розуміють їх краще, ніж однолітки, які часто глузують та дають образливі прізвиська. Як правило, обдаровані діти занадто емоційні, легко збуджуються через дрібниці, але це не їх примхи, а прояв багатства натури . Творчі діти рідко бувають спокійними, вони часто страждають через свою винятковість. У них особлива мова, особливі моторика і сприйняття, що відрізняє їх від інших дітей [5] Теоретичне дослідження проблеми особистісно орієнтованого підходу в роботі з обдарованими дітьми в початковій школі послужило підставою для мене провести експериментальну роботу з перевірки висунутої мною гіпотези про те, що ефективність роботи з обдарованими дітьми підвищиться за умови диференційованого підходу до організації освітньої діяльності учнів початкових класів. З метою вивчення можливостей індивідуалізації навчання в освітньому процесі початкової школи на уроках мною була проведена дослідно-експериментальна робота на базі Глухівської загальноосвітньої школи І ̶ ІІІ ступенів №3 Сумської області.
Обдарованість - поняття загальної психології; високий рівень задатків, схильностей. Обдарованість є результатом і свідченням високого рівня інтелектуального розвитку індивіда.
Сумська́ о́бласть - область у північно-східній частині України; охоплює частини Середньоруської височини і Придніпровської низовини. Утворена 10 січня 1939 року. Центр - місто Суми.
Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.
Моя дослідна робота була проведена у 2-а класі. У дослідній роботі брало участь 28 учнів 2-а класу та вчитель початкової ланки. Методологічною основою дослідження є: методика вільного вибору завдань, методика « », методика на визначення сформованості емоційно-ціннісного компонента пізнавального інтересу, анкетування учнів (тест на визначення ступеня сформованості творчих здібностей дитини) та вчителя (за методикою американських вчених Хаана і Кафа) , збір і обробка результатів. Для діагностики критеріїв пізнавального інтересу до навчання я використовувала методику вільного вибору завдань, розроблену на основі методики з конвертами Г.І. Щукіної [13, с. 82]. Сутність методу вільного вибору завдань полягає в тому, що на групу учнів заготовлюється завдання різного рівня складності, що вимагають діяльності різного характеру (впізнавання, відтворення, частково-пошукові, творчі), захоплюючі і серйозні за формою і змістом (Додаток 1). Учитель дає інструкцію, що за урок кожен може зробити будь-яку кількість обраних за власним бажанням завдань, які беруться з загального столу групи (по одному завданню). Виконані завдання назад не повертаються, а залишаються в зошиті учня, навіть, якщо він з ними не впорався. Учитель також говорить про самостійність при виконанні завдань, про те, що не слід використовувати підручник і робочий зошит, перемовлятися, про те, що якщо виникають питання, то можна підходити до вчителя. Будь-яке правильно виконане завдання оцінюється в 5 балів незалежно від складності. Середнє арифметичне балів, набраних за все завдання, виставляється вчителем в журнал, але тільки в тому випадку, якщо учня така оцінка влаштовує.
Арифмети́чне сере́днє (в математиці і статистиці) - сума всіх зафіксованих значень набору, поділена на кількість елементів набору. Якщо з контексту зрозуміло, про яке значення йде мова, тоді просто кажуть середнє.
В процесі вибору і рішення завдань вчитель робить вигляд, що зайнятий важливою роботою і не стежить за учнями. Насправді вчитель намагається непомітно спостерігати за дітьми і фіксувати потрібні позначки. Наведена далі служить для виявлення рівнів пізнавального інтересу, а саме: провідний характер навчальної діяльності, особливості та переваги різних компонентів навчальної діяльності, ступінь пізнавальної самостійності на підставі спостереження за другокласниками і аналізу їх робіт при використанні методики з вибором завдань. Рівень сформованості емоційно-оцінного компонента пізнавального інтересу на уроках я визначала за допомогою Методики « ». Вона полягає в тому, що кожному учневі роздавалися картки, на яких слід позначити знаком ( ) запропоновані емоції та почуття (задоволення, страх, нудьга, невпевненість у своїх силах), які учень відчуває в ході вивчення англійської мови під час перевірки домашнього завдання, вивчення нового матеріалу, в індивідуальній роботі на уроці, під час групової роботи на уроці, виконання завдання на «кмітливість», цікавих завдань та від контролю вчителя (Додаток 2).
Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.
Учитель дає інструкцію, що при виборі одного виду діяльності має бути лише один « » із запропонованих емоцій. Наприклад, при вивченні нового матеріалу відчуття задоволення. Також, учням повідомляється про те, що кожен має самостійно виконувати це завдання. Під час мого дослідження за допомогою бесіди з учителем у початкових класах я також здійснила аналіз реалізації варіативної частини навчального плану в експериментальному класі та провела анкетування за методикою американських вчених Хаана і Кафа.
Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.
Мета: діагностувати чи мають учні других класів здібності, якщо «так» то які саме. Інструкція. Цей опитувальник розділений на 8 груп запитань, відповідно до видів обдарованості. Відповідно він містить питання, які вказують на інтелектуальні, художні, музичні, наукові, літературні, спортивні, артистичні та технічні здібності дітей. На кожний блок запитань треба дати ствердну або заперечну відповідь (Додаток 3). Розвиток обдарованості учнів здійснюється як у навчальний, так і в позанавчальний час. Тому я проаналізувала і позанавчальну діяльність учнів в обраній мною школі. За основу аналізу на даному етапі дослідження я обрала найбільш поширену класифікацію форм організації позанавчальної роботи: масова (характеризується певною епізодичністю кожного заходу і значною кількістю її учасників та поділяється на заходи навчального характеру (олімпіади, огляди знань та шкільні предметні тижні тощо) та виховного характеру (свята, ранки, збори, лінійки, паради, фестивалі, огляди, виставки, екскурсії, ігри-подорожі, конкурси); групова (об’єднання дітей за інтересами: факультативи, шкільні наукові товариства, гуртки, клуби, лялькові театри) 11, 23.
Науко́ве товари́ство - товариство, яке об'єднує фахівців з певної наукової дисципліни (гуманітарної, природничої, технічної). Діяльність товариства зазвичай поширюється на певний регіон, державу або мовний чи культурний простір.
Даний етап дослідження я провела у формі бесіди з класоводом експериментальної групи. Також мною був проведений тест на визначення ступеня сформованості творчих здібностей дитини. Мета: з’ясувати на якому етапі сформованості знаходяться творчі здібності дітей. Інструкція: для визначення рівня сформованості творчих здібностей потрібно уважно прочитати наведені нижче пункти і проти кожного з них поставити слово «так», якщо твердження збігається з думкою про себе, або «ні», якщо не збігається (Додаток 4). Таким чином, мною був сформований потрібний методичний матеріал, що дав мені змогу вирішити поставлені завдання та довести гіпотезу дослідження.


Скачати 51.36 Kb.

  • Середнє арифметичне