Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОб’єкт дослідження: процес застосування інформаційно-комунікативних технологій на уроках англійської мови під час формування мовленнєвих навичок. Предмет дослідження

Скачати 116.23 Kb.

Об’єкт дослідження: процес застосування інформаційно-комунікативних технологій на уроках англійської мови під час формування мовленнєвих навичок. Предмет дослідження
Скачати 116.23 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір116.23 Kb.картинка 55 из 136000

На педагогічній ниві я працюю лише 5 років. Зрозуміло, що це не багато, але не великий досвід за плечима я вже маю. Викладаю англійську мову в 5-9 класах. Люблю свій предмет й із задоволенням ділюсь знаннями зі своїми вихованцями.

Модель сучасної школи передбачає створення єдиного освітнього простору, що формує умови для вільного руху інформації, швидкого доступу до неї всіх учасників навчального процесу.

Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.
Цього можна  досягти  шляхом  використання  інформаційно-комунікативних  технологій  під  час  навчально-виховного процесу. Ось тому я другий рік поспіль працюю над темою «Використання ІКТ на уроках англійської мови».

Метою мого дослідження є: показати використання інформаційно-комунікативних технологій, які б дозволили сформувати в учнів мовні навички і мовленнєві вміння та сприяли б глибокому, міцному засвоєнню знань і підвищенню інтересу до вивчення іноземної мови.

Вважаю, що тема мого дослідження є актуальною, оскільки у сучасному освітньому середовищі якісна організація навчання не може здійснюватися без використання засобів і можливостей, які надають інформаційно-комунікативні технології.Актуальність проблеми обумовлена кількома аспектами: підвищення мотивації учнів до навчання та підвищення результативності; можливість для вчителя поєднати корисне та цікаве, навчання та розваги, наочність та інформативність; орієнтація навчання на сучасне освітнє середовище.

Об’єкт дослідження: процес застосування інформаційно-комунікативних технологій на уроках англійської мови під час формування мовленнєвих навичок.
Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.


Предмет дослідження: особистість, яка володіє вміннями і навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися мовними засобами.

Виходячи з теми та мети, я окреслила для себе коло завдань: 1. Вивчити стан проблеми через опрацювання різних джерел інформації з педагогіки та психології.

 2. Виявити шляхи підвищення ефективності інтенсивного навчання іноземної мови під час використання ІКТ.

 3. Розробити систему завдань з використанням засобів ІКТ, що забезпечують створення ситуації успіху на уроках іноземної мови.

 4. Підвищити мотивацію учнів.

 5. Розширити можливості індивідуалізації і диференціації навчання учнів.

 6. Визначити ступінь ефективності застосування ІКТ для формування мовленнєвих навичок на уроках англійської мови.

Практична значущість полягає в сприянні кращому оволодінню різними видами мовленнєвої діяльності при викладанні англійської мови; є ефективним засобом візуалізації навчального матеріалу, дозволяючи вчителю реалізувати свій творчий потенціал;
Також це мова, яку знають найбільше людей як другу (нерідну) : (від 250 млн до 350 млн людей).
Англійська належить до тих мов, що має найширший словниковий запас: (близько 250 тис. різних слів; Оксфордський словник англійської мови нараховує близько 600 тис. слів, а Словник Вебстера - 475 тис., але серед них велика частка архаїчних слів та величезний об'єм технічних термінів).
допомагає вчителю у здійсненні особистісно-орієнтованого підходу до навчання; сприяє розширенню кругозору учнів і підвищення їх культурного рівня; є засобом підвищення мотивації до вивчення предмета; стимулює пошукову діяльність учня і сприяє розвитку його творчих здібностей.

Сучасний учитель іноземної мови - учитель, який докорінно переосмислив свою роль у навчально-виховному процесі з урахуванням новітніх рис суспільства: розвиток комп'ютерного інтелекту та усвідомлення, що англійська мова є лідером у міжнародному спілкуванні.

Англійською друкують найбільше.

Згідно з методичними рекомендаціями щодо організації навчально-виховного процесу зміст навчання іноземної мови має бути зорієнтованим на розвиток мотивації до вивчення і на формування комунікативних умінь та навичок у всіх видах мовленнєвої діяльності.

Рівень  професійної  грамотності  педагогів  значно  зріс  за  останні  роки. Доступне підключення до мережі  Інтернет  надало  можливості  педагогам  підвищити як  свій  інтелектуальний  рівень,  так  і  рівень мовленнєвої  компетенції  шляхом  спілкування з  носіями  мови.  Кожен  учитель  іноземної  мови користується  медіа текою,  методичними  матеріалами,  комп’ютерними  програмами  та  інтернет-ресурсами  для  проведення  уроків,  позакласних заходів, для створення навчальних матеріалів та програм.  Зараз  вчитель  має  досить  велику  кількість  навчальних  комп’ютерних  програм,  як  вітчизняних, так і аутентичних.

У сучасному мовному просторі інформаційно-комунікативні технології стали невід’ємною частиною спілкування, отримання інформації, розвитку творчих здібностей та самоосвіти.

Впровадження ІКТ в навчальний процес стимулює інтерес до навчальної діяльності, сприяє формуванню інформаційної культури.

Отримання да́них (англ. Data Mining) - виявлення прихованих закономірностей або взаємозв'язків між змінними у великих масивах необроблених даних. Зазвичай поділяють на задачі класифікації, моделювання та прогнозування.
Мовний простір - складний лінгвістичний термін, що означає географічне поширення тієї чи іншої мови.
Інформаційна культура (англ. Information culture) - в широкому значенні - це сукупність принципів і реальних механізмів, що забезпечують позитивні взаємодії етнічних і національних культур, а також сполученість у загальному досвіді людства.
Також дозволяє внести кардинально нове у звичайні форми роботи вчителя, сприяє цікавому і повнішому, всебічному розкриттю, зрозумілішому поданню навіть дуже складного навчального матеріалу, і тим самим сприяє значному скороченню навчального часу для успішного засвоєння теми.

Залучення до процесу засвоєння знань міжпредметних інтегрованих завдань розширює можливості дотримання гуманістичних принципів навчання і створює умови для врахування індивідуальних особливостей учня під час організації навчально-виховного процесу. Спираючись на базові знання інших навчальних дисциплін, комп'ютерна грамотність забезпечить формування умінь і навичок, необхідних для вирішення реальних інформаційних задач.

Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.

Проектуючи ІКТ на освітню практику необхідно зазначити, що основним завданням, яке стоїть перед їх впровадженням є адаптація людини до життя в інформаційному суспільстві.

По-перше, впровадження ІКТ у сучасну освіту суттєво прискорює передавання знань і накопиченого технологічного та соціального досвіду людства не тільки від покоління до покоління, а й від однієї людини до іншої.

По-друге, сучасні ІКТ, підвищуючи якість навчання й освіти, дають змогу людині успішніше й швидше адаптуватися до навколишнього середовища, до соціальних змін. Це дає кожній людині можливість одержувати необхідні знання.

По-третє, активне й ефективне впровадження цих технологій в освіту є важливим чинником створення нової системи освіти, що відповідає вимогам ІС і процесу модернізації традиційної системи освіти в світлі вимог постіндустріального суспільства.

Таким чином, використання інформаційних технологій на уроках іноземної мови сприяє тому, щоб: знайти шляхи включення кожного учня в процес уроку, використовуючи його індивідуальні здібності;

Соціа́льна змі́на - процес появи нових рис і елементів в соціальних структурах і в системах соціальних взаємостосунків.
Постіндустріалізм - теорія нової стадії розвитку суспільства, що слідує за індустріальним суспільством. Провідну роль у такому суспільстві відводиться галузі послуг, науці, освіті, а основним об'єктом діяльності стає торгівля інформацією.
Систе́ма осві́ти - реальна сукупністьфакторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
створити доброзичливу творчу атмосферу на уроці; постійно звертатися до суб'єктним досвіду школярів як досвіду їхньої власної життєдіяльності; шукати і знаходити найбільш ефективні шляхи засвоєння знань; розкрити і реалізувати особистісні особливості учня і вчителя.

Впровадження комп’ютерних технологій в практичну діяльність учнів на уроках англійської мови сприяє:


 • розвитку усіх чотирьох мовних навичок – читання, писання, мовлення і аудіювання;
  Найдовше слово в англійській мові: pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis (45 літер, силіко́з - захворювання людини, викликане тривалим вдиханням пилу, що містить вільний діоксид кремнію).


 • оволодіння усним спонтанним мовленням;

 • адаптації учнів до проведення незалежного зовнішнього тестування;

 • розвитку критичного мислення.
  Крити́чне ми́слення - (дав.-гр. κριτική τέχνη - «мистецтво аналізувати, судження») - це наукове мислення, суть якого полягає в ухваленні ретельно обміркованих та незалежних рішень. Головним чином йому притаманні такі властивості, як усвідомленість та самовдосконалення.


Переваги впровадження ІКТ - це ефективний допоміжний технічний наочно-слуховий засіб; допоміжний засіб учбово-пізнавальної діяльності учнів; засіб підвищення мотивації та бажання учнів вивчати англійську мову; засіб підвищення інтерактивної та комунікативної діяльності.

Переваги використання ІКТ: за короткий час особистість спроможна засвоїти та переробити великий обсяг інформації. Фактичне сприйняття демонстраційних матеріалів є в 60 тисяч разів швидшим, аніж тексту, який читаємо.

Організація самостійної роботи з допомогою інформаційних технологій забезпечує оптимальну для кожного конкретного учня послідовність, швидкість сприйняття матеріалу, можливість самостійної організації роботи; формує навички аналітичної і дослідницької діяльності; забезпечує можливість самоконтролю якості здобутих знань і навичок; заощаджує час учня; сприяють формуванню комунікативної (граматичної, країнознавчої, лінгвістичної) та інтелектуальної компетенції учнів.

Використання ІКТ у викладанні англійської мови дозволяє відійти від традиційних форм навчання;

На основі англійської мови створено кілька спрощених штучних мов.
підвищити індивідуалізацію навчальної діяльності учнів; оптимізувати засвоєння мовних структур та граматичних правил;
Грама́тика (грец. γραμματική, від γράμμα - «літера», «написання») - термін, який вживається в двох пов'язаних значеннях: як будова мови і як розділ мовознавства, що вивчає граматичну будову мови.
подолати монотонність заняття при формуванні мовленнєвої та комунікативної компетенції учнів при навчанні англійській мові.

З власного досвіду, використання інформаційних технологій у навчальному процесі значно підвищує ефективність засвоєння матеріалу учнями. Великих результатів можна досягти, застосовуючи дані технології у викладанні англійської мови в молодшій, середній і старшій школі.

Існує гіпотеза, що англійська мова насправді є скандинавською, тобто належить до північногерманської мовної групи, разом з норвезькою, данською, шведською, ісландською і фарерською. Автором цієї гіпотези є професор лінгвістики з Університету Осло Терьє Форлунд (Jan Terje Faarlund)
У старших класах використання інформаційних технологій дозволяють розкривати можливості учнів у створенні серйозних дослідних, проектних робіт з мультимедійними презентаціями і т. д. В поєднанні з аудіозасобами дозволяє реалізовувати принципи наочності, доступності та системності викладу матеріалу.

Психолого-педагогічною наукою обґрунтовано важливу роль використання нових інформативно-комунікаційних технологій під час навчання іноземної мови. Праці таких вітчизняних вчених, як Биков Валерій Юхимович, Карташова Любов Андріївна, Лапінський Віталій Васильович свідчать про те, що стрімкий розвиток та впровадження комп’ютерних технологій у життя та процес навчання спонукає і вчителів іноземної мови шукати нові підходи, методи реалізації поставлених завдань навчання іноземним мовам.

На уроках використовую наочність за допомогою комп’ютерних технологій для формування навичок та розвитку мовленнєвих умінь учнів з такою метою:


 1. Створення мовленнєвого зразка (вимовного, інтонаційного, лексико-граматичного);

 2. обмеження кола тільки тих предметів та явищ, словесний вираз яких відомий тому, хто говорить;

 3. створення смислової опори (заданістю логічної послідовності й об’єкта висловлювання) для побудови всього ланцюга висловлювання;

 4. створення ситуації спілкування, яка б стимулювала висловлювання.

Використання ІКТ дозволяє досягти цілей, поставлених комунікативно-орієнтованим викладанням англійської мови, яких додержуюсь у педагогічній діяльності.
Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
Такий підхід дає можливість стимулювання когнітивних процесів учнів (здатність до розумового сприйняття і переробки зовнішньої інформації), адже вони беруть активну участь у процесі навчання, заохочення висловлення власної думки, вираження своїх почуттів і використовування власного досвіду. За такого підходу учні стають активними учасниками навчальної діяльності, яка імітує або створює реальні чи реалістичні ситуації. Учень від об’єкта навчання, отримувача готової навчальної інформації, стає активним суб’єктом навчання, він може самостійно здобувати необхідну інформацію і навіть вміти винайти, сконструювати необхідні для цього способи дій.

Під час навчальної діяльності я, як учитель, намагаюсь застосовувати технологію проникнення, згідно якої застосування комп’ютера не є кінцевою метою навчання, а лише ефективним засобом формування мовленнєвих навичок учнів.

У своїй діяльності за допомогою комп’ютера я використовую різноманітні комп’ютерні технології: мультимедійні презентації, електронні таблиці, відеоматеріали, Інтернет-ресурси, програмне забезпечення до навчально-методичних комплексів, електронні словники, інтерактивні посібники з граматики.

Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.
Електрóнний словн́ик - комп'ютерна база даних, що містить особливим чином закодовані словникові статті, що дають змогу здійснювати швидкий пошук потрібних слів, часто з урахуванням морфологічних форм і з можливістю пошуку словосполучень (прикладів вживання), а також з можливістю зміни напряму перекладу (наприклад, українсько-російський або російсько-український).
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Їх вид залежить від типу уроку, його мети та структури.

На уроці введення нового матеріалу незамінним є використання мультимедійних презентацій, інтерактивного проектора й таблиць - найефетивніших під час семантизації лексичних одиниць та первинного відпрацювання їх використання.

На уроках формування навичок і розвитку умінь процес засвоєння знань із застосуванням ІКТ стає цікавішим та ефективнішим, автоматизується вживання граматичних структур в усному мовленні, а також формується граматична правильність мовлення за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур.

Ефективним для розвитку мовних та мовленнєвих навичок, зокрема граматичного аспекту говоріння, є використання наочності, відтвореної за допомогою комп’ютера. Наприклад, застосування комп’ютерних технологій є доцільним під час тренування та закріплення вживання часових форм.

На уроках узагальнення та систематизації знань використання комп’ютерних технологій допомагає структуруванню отриманих знань. Електронні тести, вікторини, анімаційні таблиці, малюнки та схеми, відеофільми сприяють підвищенню результативності засвоєння навчального матеріалу, ефективному використанню часу на уроці, мають велику практичну направленість завдяки зв’язку з реальним життям та іншими шкільними предметами. Наприклад, під час роботи над монологічним висловлюванням учнів можна використовувати наочність, відтворену за допомогою комп’ютера, як засіб створення смислової опори.

У зазначених типах уроків інформаційно-комунікаційні технології сприяють повній реалізації поставленій мети.

Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.

ІКТ відіграють важливу роль у організації навчально – виховного процесу завдяки тому, що вони надають учителю можливість урізноманітнити форми та методи роботи на уроці. Використовуючи комп’ютер, маю можливість організувати індивідуальну, парну й групову форми роботи. Наприклад, під час перегляду відео фрагменту у беззвучному режимі, учні відтворюють ситуацію спілкування у власному мовленні. Така робота передбачає участь тієї кількості учнів, яка потрібна для інсценізації даного фрагменту. Також використання інформаційно-комунікаційних технологій стають у пригоді для наближення навчальної ситуації до реальної під час рольових ігор, дискусій, обговорень та інтегрованих уроків, що сприяє розвитку мовленнєвих навичок учнів.

Зазначені форми роботи вже мають свої результати, а саме: підвищення мотивації вивчення англійської мови, активізація навчальної діяльності та висока якість знань учнів.

Перевагами застосування інформаційно-комунікаційних технологій під час проведення уроків англійської мови, на мій погляд, можна вважати: підвищення якості навчання та ефективності контролю, збільшення кількості додаткової інформації, скорочення часу подачі матеріалу, зорієнтованість на сучасні методи навчання, які стимулюють мотивацію учнів. Застосування зазначених видів роботи підвищує ефективність засвоєння навчального матеріалу, сприяє міцному формуванню мовленнєвих навичок учнів.

У навчанні іноземної мови широко застосовуються інформаційно-комп'ютерні технології. Специфіка комп'ютера як засобу навчання пов'язана з такими його характеристиками як комплексність, універсальність, інтерактивність. Інтерактивне навчання на основі мультимедійних програм дозволяє більш повно реалізувати цілий комплекс методичних, дидактичних, педагогічних і психологічних принципів, робить процес навчання більш цікавим і творчим. Можливості враховувати рівні мовної підготовки учнів є основою для реалізації принципів індивідуалізації і диференційованого підходу в навчанні. При цьому дотримується принцип доступності і враховується індивідуальний темп роботи кожного учня.

Як показує практика, володіючи елементарною комп'ютерною грамотністю, вчитель здатний створювати оригінальні навчальні матеріали, які захоплюють, мотивують і націлюють учнів на успішні результати. Комп'ютерна програма PowerPoint є найефективнішим засобом. Освітній потенціал цього нового технічного засобу навчання став гарною допомогою в здійсненні наочної підтримки навчання іноземної мови в нашій школі.

Таким чином, впровадження інформаційно-комп'ютерних технологій створює передумови для інтенсифікації освітнього процесу. Вони дозволяють на практиці використовувати психолого-педагогічні розробки, що забезпечують перехід від механічного засвоєння знань до оволодіння умінням самостійно здобувати нові знання. Комп'ютерні технології сприяють розкриттю, збереженню і розвитку особистісних якостей учнів.Список використаної літератури

 1. Захарова І. Г. Інформаційні технології в освіті: Учеб. посібник для студ. Вища. пед. учеб. закладів. - М.: Видавничий центр "Академія", 2003. - 192 с.

 2. Коломінова О. О., Роман С. В.  Сучасні технології навчання англійської мови у початковій школі/ О. О. Коломінова, С. В. Раман//Іноземні мови. –2010. – №2 с. 40–47.

 3. Кужель О.М. Використання персонального комп’ютера у вивченні іноземних мов / О. М. Кужель, Т. І. Коваль // Нові інформаційні технології навчання в навчальних закладах України : наук.
  Шко́ла (від грец. σχολή - «відпочинок», пізніше «ті, кого повчають») - навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освіти, але також іноді й вищої (наприклад, Вища школа бізнесу) або спеціальної (наприклад, Київська школа економіки) освіти.
  -метод. зб. – Вип. 8. Педагогіка/ редкол. : І. І. Мархель (гол. ред.) та ін. – Одеса : Друк, 2001.

 4. Маслюк Ю. А. Проблеми використання інформаційних та комунікаційних технологій у навчальній діяльності / / Інновації в освіті. - 2006. - № 1. - С. 117-123.

 5. Мороз І.М. Використання мультимедійних технологій у вивченні іноземної мови// Англійська мова та література.-2013.-№24 с. 14-18

 6. Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук. -метод. посібн. За ред. О. І. Пометун. – К.: Видавництво. А. С. К., 2004 – 192.

 7. Собчук-Ліва А.А. Використання інформаційних технологій у викладанні// Англійська мова та література.-2012.-№27 с. 8-9

 8. Токменко О.П. Інформаційні технології у викладанні іноземних мов: позакласний підхід//Англійська мова та література. – 2011.-№14 с. 7-8.


Скачати 116.23 Kb.

 • Об’єкт дослідження
 • Список використаної літератури