Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПеревірка навчальних досягнень учнів в усній формі

Скачати 96.54 Kb.

Перевірка навчальних досягнень учнів в усній формі
Скачати 96.54 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації13.06.2017
Розмір96.54 Kb.
1   2

Перевірка навчальних досягнень учнів в усній формі


Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів в усній формі є: якість знань та умінь – правильність, повнота, глибина, дієвість, гнучкість, конкретність і узагальненість, системність, усвідомленість, міцність; культура математичного мовлення – послідовність викладу матеріалу, правильне вживання термінів, повнота у формулюванні висновків, стислість і розгорненість.

Послідо́вність - функція визначена на множині натуральних чисел яка набуває значення на об'єктах довільної природи. f : N → X \,\rightarrow \,\!X} .

Усні відповіді учнів оцінюються за такими показниками:
Рівні навчальних досягнень учнів


Бали


Характеристика навчальних досягнень учнів


І

Початковий1Учень (учениця) розрізняє математичні об’єкти, подані в готовому вигляді (поняття, дії, правила, окремі геометричні форми в довкіллі); виконує найпростіші математичні операції за допомоги вчителя

2


Учень (учениця) розрізняє окремі об’єкти вивчення (математичні поняття за їх ознаками, формули); виконує найпростіші математичні операції на рівні копіювання зразка виконання;

3

Учень (учениця) розрізняє об’єкти вивчення (математичні операції, моделі задач); виконує елементарні математичні операції після детального кількаразового їх пояснення вчителем; наводить приклади за аналогією або за підказкою вчителя
ІІ

Середній

4

Учень (учениця) частково відтворює засвоєну навчальну інформацію за допомоги вчителя (описує математичні об’єкти, називає їх суттєві ознаки); розуміє математичну термінологію; розв'язує однотипні математичні операції за наданим зразком
5

Учень (учениця) відтворює засвоєну навчальну інформацію за допомоги вчителя (називає властивості математичних об’єктів, формулює правила); частково використовує математичну термінологію; виконує математичні операції, але не вміє пояснити свої дії
6

Учень (учениця) відтворює навчальну інформацію у засвоєній послідовності (за допомоги вчителя формулює правила, закони й залежності, ілюструє їх прикладами); частково коментує способи виконання математичних операцій


III

Достатній

7


Учень (учениця) описує сутність математичних понять; формулює прості висновки; застосовує знання й уміння під час виконання математичних операцій, розв’язування типових задач за знайомим алгоритмом; частково пояснює свої дії

8

Учень (учениця) розкриває сутність математичних понять, наводить окремі приклади на підтвердження їх розуміння; самостійно виконує математичні операції; детально пояснює свої дії; виправляє помилки, на які вказує вчитель

9

Учень (учениця) усвідомлено відтворює навчальний зміст (встановлює залежності, ілюструє відповіді прикладами з реального життя); виконує завдання, які потребують значної самостійності; знаходить і виправляє власні помилки; застосовує елементи пошукової діяльності


IV

Високий


10


Учень (учениця) вільно володіє навчальним змістом, встановлює міжпонятійні зв’язки, комбінує елементи навчальної інформації і способи діяльності для одержання іншого шляху виконання завдання; аналізує та обґрунтовує способи виконання математичних операцій; володіє навичками самоконтролю

11

Учень (учениця) демонструє гнучкі знання; описує варіативні ситуації, в яких можна застосовувати певне знання чи вміння; будує алгоритми виконання математичних завдань; об’єктивно оцінює свою роботу

12

Учень (учениця) виявляє системність знань і способів математичної діяльності, використовує навчальний зміст у змінених навчальних умовах і життєвих ситуаціях; демонструє нестандартний підхід до розв'язування навчальних і практично зорієнтованих задач

Перевірка навчальних досягнень учнів у письмовій формі


Критеріями оцінювання письмових робіт є правильність і обсяг виконаної роботи.

Під час перевірки слід розрізняти грубі й негрубі помилки. Дві негрубі помилки прирівнюється до однієї суттєвої.До грубих помилок належать:

 • неправильне обчислення у завданні, мета якого – перевірка обчислювальних умінь і навичок

 • неправильне розв'язання задачі (пропуск дії, неправильний добір дії, зайва дія)

 • незнання або неправильне застосування властивостей, правил, алгоритмів, залежностей

 • відсутність пояснювального тексту, відповіді завдання, назви величин або невідповідність їх виконаним діям та отриманим результатам

 • невідповідність виконаних вимірювань та геометричних побудов умові завдання.

  Алгори́тм (латинізов. Algorithmi за араб. ім'ям узб. математика аль-Хорезмі) - набір інструкцій, які описують порядок дій виконавця, щоб досягти результату розв'язання задачі за скінченну кількість дій; система правил виконання дискретного процесу, яка досягає поставленої мети за скінченний час.

  Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

  Обчи́слення - є гілкою математики, зосередженою на функціях, похідних, інтегралах, і нескінченному ряду чисел. Цей предмет являє собою важливу частину сучасної математичної освіти. Воно складається з двох основних галузей - диференціального і інтегрального численнь, які пов'язують основні теореми обчислення.Негрубими помилками є:

 • неправильно виконане обчислення у випадку, коли метою завдання не передбачена перевірка обчислювальних умінь і навичок;

 • неправильне за стилістикою формулювання запитання чи відповіді задачі

 • неправильне списування даних завдання за умови правильного його виконання

 • помилки у записах математичних термінів, символів, позначеннях геометричних фігур.

  Питання - форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить. В українській мові, якщо питання виголошують, то використовують питальну інтонацію, а якщо пишуть, то в кінці ставлять знак питання і використовують питальні частки: чи, не… чи, що, як, чи що, то хіба, невже, що якщо, а, так, правда, чи не так, так, але ж, чи не так, вірно; питальні займенникові слова: хто, що, який, який, чий, який, скільки, як, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо, наскільки. За допомогою цих засобів будь-яка непитальна пропозиція може стати питанням або перезапитом. Задаючи питання зазвичай чекаємо відповіді. Виняток становить лише риторичне питання, на яке відповідь не потрібна.

  Стилістика - розділ мовознавства й літературознавства (поетики), що вивчає функційно-стильові засоби мови та їхнє застосування з погляду норм, їхніх варіантів (нормативна стилістика) і відхилень (літературна стилістика) в синхронному й діахронному (історична стилістика) перекрої.

  Вимі́рювання - пізнавальний процес визначення числового значення вимірюваної величини, а також дія, спрямована на знаходження значення фізичної величини дослідним шляхом, порівнюючи її з одиницею вимірювання за допомогою засобів вимірювальної техніки.

  Геометрія Геоме́трія (від дав.-гр. γη - Земля і μετρέω - вимірюю; землеміряння) - розділ математики, наука про просторові форми, відносини і їхні узагальнення.Письмові перевірні роботи учнів оцінюються за такими показниками:


Рівні навчальних досягнень учнів

БалиХарактеристика навчальних досягнень учнів

І

Початковий1

Робота виконувалась, але допущено 8 і більше грубих помилок

2

Правильно виконано менше 1/3 роботи або в роботі допущено 7 грубих помилок

3

Правильно виконано 1/3 роботи або в роботі допущено 6 грубих помилок

II

Середній

4

Правильно виконано 2/5 роботи або в роботі допущено 5 грубих помилок

5

Правильно виконано половину роботи або виконано роботу в повному обсязі й допущено 4 грубі помилки

6

Правильно виконано 3/5 роботи або виконано роботу в повному обсязі й допущено 3 грубі помилки

III

Достатній

7

Правильно виконано 2/3 роботи або виконано роботу в повному обсязі й допущено 2 грубі помилки

8

Правильно виконано 3/4 роботи або виконано роботу в повному обсязі й допущено 1 грубу й 1 негрубу помилку

9

Робота виконана в повному обсязі, але допущено 1 грубу помилку

IV


Високий10


Робота виконана в повному обсязі, але допущено 1 негрубу помилку

11


Робота виконана правильно в повному обсязі

12


Робота виконана правильно в повному обсязі, в тому числі завдання підвищеної складності


Державна підсумкова атестація

Оцінювання контрольної роботи здійснюється таким чином: якщо завданням перевіряється одна математична операція (дія), за кожну правильну відповідь виставляється 1 бал, за неправильну відповідь або невиконане завдання – 0;

Опера́тор - в математиці - закон f (правило), за яким кожному елементу х множини Х (область визначення) ставиться у відповідність певний елемент y множини Y (області значень).

якщо перевіряється дві та більше математичні операції, за кожну виконану правильно виставляється по 1 балу. Водночас, якщо в складеній сюжетній задачі правильно виконано деякі дії, але правильного розв’язку задачі не одержано, ставиться 1 бал. Всі бали додаються й одержаний загальний бал переводиться в оцінку на основі шкали (табл.).


Шкала переведення тестового балу в оцінку

Загальний бал

1

2-3

4-5

6-7

8-9

10

11-12

13-14

15-16

17-

18

19

20

Оцінка


«1»


«2»


«3»


«4»


«5»


«6»


«7»


«8»


«9»


«10»


«11»


«12»Каталог: Files -> downloads
downloads -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
downloads -> Словник – довідник Лебедин, 2010р
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета
1   2


Скачати 96.54 Kb.

 • Перевірка навчальних досягнень учнів у письмовій формі
 • Бали